Ansatterepresentasjon i styret

Ansatte i selskaper er gitt rettigheter til å velge styremedlemmer og observatører til styret. I hvilke tilfeller dette gjelder og omfanget av rettighetene, er betinget av at selskapet har et visst antall ansatte og om selskapet har bedriftsforsamling.

Ofte stilte spørsmål - valg av representant

 • Hvilke krav stilles til de ansatte som velges?

  Det er få krav selskapet selv kan stille til de som velges. Den som velges til styremedlem eller observatør må være ansatt i selskapet, men det gjelder ikke krav om en viss ansettelsestid. Det er tilstrekkelig at vedkommende er ansatt i selskapet på valgdagen. Videre må den som velges være myndig og ikke være underlagt konkurskarantene. Selskapet kan ikke stille andre vilkår enn dette.

  Det er kun ansatte som er valgbare til verv som styremedlem eller observatør, og det er bare ansatte som kan stemme ved valg av ansattes representant. Generalforsamlingen, som er det organ som utpeker aksjonærenes medlemmer til styret, har ingen innflytelse på dette valget.

  Daglig leder som er styremedlem på aksjonærenes vegne, og ansatte som eier mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet, kan ikke velges som ansattes representant.

  Ansattrepresentanter i styret som er midlertidig fraværende fra arbeid ved for eksempel permisjon eller sykdom, kan som hovedregel fortsette sitt verv dersom dette er hensiktsmessig, men i en del slike tilfeller vil det være naturlig å bruke varamedlem. Tjenestetiden er to år, men gjenvalg kan finne sted. Når et styremedlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, opphører vervet som styremedlem. Dette gjelder uavhengig av om vedkommende har sagt opp selv eller har blitt oppsagt.

 • Hvordan skal valget gjennomføres?

  I representasjonsforskriften er det gitt nærmere regler for hvordan valget skal gjennomføres og hvordan den nærmere fordelingen av vervene skal skje.

  Medlemmer, observatører og varamedlemmer til styret velges av og blant de ansatte i selskapet

  Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig. Valget skal foregå som flertallsvalg med mindre vilkårene for forholdstallsvalg er oppfylte. Regelen er her at dersom minst en femtedel av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som representerer minst en femtedel av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg.

  Ved flertallsvalg stemmer velgerne på enkeltstående kandidater. De som får flest stemmer vinner. Ved flertallsvalg kan en majoritetsgruppe få samtlige styremedlemmer innvalgt, dersom hele gruppen systematisk stemmer på bestemte kandidater.

  Når valget kreves gjennomført som forholdstallsvalg, stemmes det på lister med kandidater som ikke kan endres. Mindre grupperinger vil her ha større sjanse for å bli representert, da styrevervet fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har fått.

  Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen.

  Hvert valg ledes av et valgstyre som opprettes av selskapet sammen med de ansattes tillitsvalgte. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder. De ansatte og selskapet skal ha minst en representant hver i valgstyret.

  Nærmere regler om valgstyrets oppgaver er gitt i representasjonsforskriften § 11.

Reglene om rett til styrerepresentasjon finner man i aksjeloven, allmennaksjeloven og i representasjonsforskriften. I tillegg kan regler om dette være inntatt i tariffavtalene.

Når har ansatte krav på styrerepresentasjon?

Når et selskap med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør​ med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

I selskaper med mer enn 50 ansatte uten bedriftsforsamling, kan de ansatte kreve å få velge inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer blant de ansatte.

I ovennevnte selskaper er det gitt en rett til å fremsette krav om ansatterepresentasjon. Fremmes ikke slikt krav vil det ikke være ansattrepresentanter i styret.

Når et selskap har flere enn 200 ansatte, og det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, er det pålagt å etablere ansatterepresentasjon i styret. Det skal da i tillegg til den representasjonen som gjelder for selskaper med mer enn 50 ansatte, velges ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer.

Ved konsernforhold og foretaksgrupper er det gitt egne regler om de ansattes representasjon i styret.

Hvordan beregnes antall ansatte?

Ved beregningen av antall ansatte medregnes både fulltids og deltidsansatte. En person er deltidsansatt når vedkommende arbeider mindre enn 50 % stilling, og telles da som en halv ansatt ved beregningen av antall ansatte.

Ved at det ikke oppstilles noe krav til ansettelsesbrøk, omfattes også sesongarbeidere og permitterte. Videre omfattes sykemeldte, mens ferievikarer normalt faller utenfor. Personer med oppdragsavtaler og andre løsere tilknytningsformer må avgrenses slik at de ikke anses som ansatte.

Noen virksomheter kan oppleve store svingninger i antall ansatte. Du kan avtale tidsbegrensede unntak fra reglene om ansattes representasjon. Om selskapet for eksempel skal fusjonere innen kort tid, kan det være ønskelig og praktisk å utvide sittende ansattrepresentanters funksjonstid.

Har ansattrepresentanter samme ansvar og oppgaver som øvrige styremedlemmer?

Ansattrepresentant i styret har samme rettigheter og forpliktelser som de øvrige styremedlemmene. De kan følgelig bli holdt ansvarlig for tap kreditorer eller andre lider, på lik linje med andre styremedlemmer.

Har ansattrepresentanter samme ansvar som øvrige styremedlemmer?

Ansatterepresentanten i styret har samme rettigheter og forpliktelser som de øvrige styremedlemmene. De kan følgelig bli holdt ansvarlig for tap kreditorer eller andre lider, på lik linje med andre styremedlemmer.

Ansattrepresentanten vil kunne oppleve konflikt mellom hva som er best for selskapet og hva som er best for de ansatte. Ansattrepresentanten skal stemme ut fra hva som er best for selskapet og ikke hva som er best for de ansatte.

Som styremedlemmer skal de stemme for det de personlig mener er best for selskapet basert på sine erfaringer fra innsiden av virksomheten. Dette er verdifull kunnskap for styret.

Meld deg på et styrekurs

Se alle arrangementer
 1. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

Kontakt

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene