Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Lov om endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret) innfører nye krav om kjønnssammensetning i styret i norske foretak av en viss størrelse. Styret i flere norske mellomstore og store foretak må nå ha representasjon av minst 40 prosent av hvert kjønn.

Hvilke foretak omfattes av reglene?

 • Foretak som allerede har slike krav.
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter eller flere enn 30 ansatte.
 • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
 • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

Beregningen av antall ansatte er lik som når ansatte velger styremedlemmer. Det er egne regler for behandling av deltidsansatte.

Når innføres reglene? 

Loven ble vedtatt av Kongen i statsråd 22. desember 2023 og trådte i kraft fra 1. januar 2024. Det er i medhold av loven gitt overgangsbestemmelser som sørger for en gradvis innføring av kravene i perioden fra 2024 og frem til 2028. Loven vil etter hvert omfatte om lag 20 000 norske foretak.

For foretak med krav til sammensetningen i dag, trer reglene i kraft uten overgangsregler.

 • Første trinn – skal oppfylles senest 31. desember 2024: Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Dette er ca. 8 100 foretak.
 • Andre trinn – skal oppfylles senest 30. juni 2025: a) Foretak nevnt ovenfor, b) foretak med flere enn 50 ansatte, c) samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere og d) stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem. Dette er ca. 2 300 ytterligere foretak.
 • Tredje trinn – skal oppfylles senest 30. juni 2026: a) Foretak nevnt ovenfor og b) foretak med flere enn 30 ansatte.
 • Fjerde trinn – skal oppfylles senest 30. juni 2027: a) Foretak nevnt ovenfor og b) foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
 • Femte trinn – skal oppfylles senest 30. juni 2028: a) Foretak nevnt ovenfor og b) foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

1. juli 2028 er den gradvise gjennomføringen innført, og overgangsperioden er utløpt. 

Ligger ansvaret hos styret eller daglig leder?

Forvaltningen av et selskap hører under selskapets styre. Likestillings- og diskrimineringsloven presiserer styrets ansvar for å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten, herunder plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for veiledning og oppfølging.

Daglig leder har imidlertid en sentral rolle i å holde styret oppdatert og skal for eksempel etter aksjeloven minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Daglig leder bør derfor kjenne til de nye kravene om kjønnsbalanse i norske styrer og vurdere i hvilken grad styret selv har kjennskap til reglene eller bør bli informert.

Mangfold.png

Meld deg på et styrekurs

Se alle arrangementer
 1. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

 2. Styrets rolle, plikter og ansvar for Virke ideell og frivillighet

  I dette kurset vil du lære om styrets rolle, og hvordan styret skal ivareta selskapsrettslige plikter i din frivillige eller ideelle organisasjon. Formålet er at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med å realisere virksomhetens oppgaver innenfor de gjeldene rettslige rammene som du vil lære mer om i kurset.

 3. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene