Search Results here!

Signaturrett og fullmakter

En sentral del av et foretak sin virksomhet, er evnen foretaket har til å binde seg overfor tredjemenn. Når et foretak skal inngå en avtale eller foreta andre disposisjoner, er det viktig at riktig person(er) har signert dokumentet. I motsatt fall kan avtalen/disposisjonen være ugyldig.

Når en avtale blir inngått med en godtroende tredjemann, risikerer foretaket å være bundet av avtalen selv om den som inngikk avtalen ikke hadde fullmakt. Reglene om signaturrett og fullmakter er praktiske for mange ulike foretak, herunder selskaper, foreninger og stiftelser.

Signaturrett og registering i Foretaksregisteret

Signaturrett er en fullmakt som innebærer at man har kompetanse til å binde foretaket i ethvert avtaleforhold.

Hvem som har signaturrett for foretaket, fremgår av registrerte opplysninger i Foretaksregisteret og av firmaattesten. Ofte har styreleder eller to styremedlemmer i felleskap signaturretten.

Forholdet mellom styret, daglig leder og signaturberettiget

Styret kan inngå avtaler på vegne av foretaket. Denne kompetansen kan ikke fratas styret. I mange styrer er det imidlertid flere medlemmer, og det er upraktisk at alle styremedlemmene må signere avtaler. Styret delegerer derfor ofte signaturretten til enkelte styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte.

Daglig leder kan i kraft av sin stilling inngå avtaler som er innenfor daglig ledelse etter aksjeloven § 6-32 og stiftelsesloven § 38 (3). Signaturberettiget har videre fullmakter.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jamfør aksjeloven § 6-14.

En daglig leder kan som regel ikke signere på virksomheten sin avtale om å kjøpe eller selge en eiendom, uten at hun eller han har fått en særlig fullmakt til det. Hva som ligger innenfor daglig ledelse, beror på en konkret vurdering av forholdene i den aktuelle virksomheten.

Hva er konsekvensen av at en avtale ikke er inngått i tråd med fullmakt?

Om en avtale er inngått av en som ikke har fullmakt eller signaturrett for foretaket, kan konsekvensen likevel være at foretaket er bundet av avtalen. Dette avhenger av om den som avtalen ble inngått med, var i aktsom god tro.

Av aksjeloven § 6-33 fremgår at dersom noen som representerer selskapet utad har overskredet sin myndighet, er disposisjonen ikke bindende for selskapet dersom kontraktsmotparten forsto eller burde ha forstått at myndigheten ble overskredet, og det ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

Bestemmelsen innebærer at disposisjoner av styremedlemmer eller daglig leder ofte vil være bindende for selskapet, uansett om vedkommende derved går ut over sin kompetanse. Det er altså bare i forhold til "ondtroende" medkontrahenter at selskapet vinner frem, og bare hvis det ville stride mot redelighet om han/hun gjorde disposisjonen gjeldende.

Når det er registrert i Foretaksregisteret hvem som kan inngå avtaler på vegne av foretaket, og den som har inngått avtalen ikke samsvarer med dette, kan ikke tredjemann påberope seg avtalen. I så tilfelle anses tredjemann for å ha hatt kunnskap om forholdet jf. foretaksregisterloven § 10-1.

Ofte stilte spørsmål

  • Kan de som har signaturrett gi fullmakt til å signere et dokument?

  • Hva er prokura?

  • Hvordan kan man forhindre at avtaler inngås uten at det foreligger fullmakt?

Fant du ikke det du lette etter?

Er du medlem kan du ta kontakt med våre jurister for personlig rådgivning. Innenfor forretningsjuss tilbyr vi inntil 30 minutter rådgivning, og har du har behov for ytterligere bistand, kan du avtale dette mot en eventuell egenbetaling.

Rådgivningstelefonen