Signaturrett og fullmakter

Når selskapet skal inngå en avtale, er det viktig at riktig person har signert dokumentet. I motsatt fall kan avtalen være ugyldig.

Signaturrett er en fullmakt som innebærer at man har rett til å binde foretaket i ethvert avtaleforhold.

Hvem som har signaturrett for selskapet, fremgår av registrerte opplysninger i Foretaksregisteret og av firmaattesten. Ofte har styreleder eller to styremedlemmer i felleskap signaturretten.

Når en avtale blir inngått med en godtroende avtalepart, risikerer selskapet å være bundet av avtalen selv om den som inngikk avtalen ikke hadde fullmakt. Det er derfor viktig å kjenne til reglene om signaturrett og daglig leders stillingsfullmakt.

Styret og signaturretten

Styret kan inngå avtaler på vegne av selskapet. Denne retten kan ikke fratas styret. I mange styrer er det imidlertid flere medlemmer, og det er upraktisk at alle styremedlemmene må signere avtaler.

Styret delegerer derfor ofte signaturretten til enkelte styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte. 

Daglig leders fullmakt

Daglig leder kan i kraft av sin stilling inngå avtaler som er innenfor daglig ledelse etter aksjeloven § 6-32 og stiftelsesloven § 38 (3).  Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jamfør aksjeloven § 6-14.

En daglig leder kan som regel ikke signere på virksomheten sin avtale om å kjøpe eller selge en eiendom, uten at hun eller han har fått en særlig fullmakt til det. Hva som ligger innenfor daglig ledelse, beror på en konkret vurdering av forholdene i den aktuelle virksomheten.

Når en avtale er inngått uten fullmakt eller signaturrett

Om en avtale er inngått av en som ikke har fullmakt eller signaturrett for selskapet, vil avtalen vil være ugyldig dersom to vilkår er oppfylt:

  • avtaleparten forsto eller burde forstått at myndigheten ble overskredet, og
  • det vil stride mot redelighet å gjøre avtalen gjeldende. 

Dette følger av aksjeloven § 6-33. 

Dersom avtaleparten er i god tro, vil hun eller han imidlertid kunne fastholde avtalen.

Avtaleparten vil ikke anses for å være i god tro når det er registrert i Foretaksregisteret hvem som er signaturberettiget, og den hun eller han har inngått avtalen med ikke står oppført som signaturberettiget. Da anses avtaleparten for å ha hatt kunnskap om forholdet jamfør foretaksregisterloven § 10-1.

Det er derfor viktig å registrere i Foretaksregisteret hvem som til en hver tid er signaturberettiget i selskapet. 

Prokura

Prokura er en særlig form for fullmakt som brukes i næringslivet, og som reguleres av lov om prokura. Den som har prokura, kalles for prokurist og kan opptre på vegne av et selskap i alt som gjelder driften. Det gjelder likevel noen unntak, for eksempel så kan ikke prokuristen, uten uttrykkelig fullmakt, overdra eller behefte foretakets eiendom jf. prokuraloven § 1.

Når en prokurist signerer på vegne av selskapet, skal det gjøres en tilføyelse som viser prokuraforholdet jf. prokuraloven § 3, for eksempel pr. prokura eller p.p. Prokura kan ikke overføres til andre jf. prokuraloven § 4.

Rådgivningstelefonen

Ring oss på 22 54 17 00

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Mer om rådgivningstelefonen

Meld deg på et styrekurs

  1. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

    Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

  2. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

    Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best resultat. Styrekurset gir deg en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar.

Se alle arrangementer