Oppdateringer for byggevarehandelen

 • : Høy aktivitet i sommermånedene

  Byggevarehandelen vokste med 12,3 prosent i 2. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Veksten ble løftet av et stort oppsving i salget til privatkunder. Proffmarkedet opplevde en svak omsetningsvekst i perioden.

  Det har vært høye vekstrater for byggevarenæringen i hele landet. Oppgangen var størst i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag.

  − Byggevarehusene har merket sterk vekst i salget til privatkunder gjennom sommeren, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

  Som følge av koronaviruset og smittevernstiltakene har nordmenn vridd deler av forbruket fra tjenestekonsum, som reiser og kulturopplevelser, til større varekonsum. Også nærliggende varegrupper som møbel og interiør har hatt sterk vekst i perioden.

  − Reisebudsjettene ble for mange stående ubrukt i sommer. Disse pengene har nok mange brukt blant annet til hus og hjem. Med mindre reising har vi hatt tid og anledning til å gjøre arbeid på egen bolig eller hytte, mener Koksvik.

   

   

  Utsikter til lavere aktivitet i proffmarkedet

  Proffomsetningen har gått mer normalt gjennom koronapandemien, med en svak positiv vekst i 2. tertial 2020. Det er utsikter til lavere aktivitet i proffmarkedet fremover. Nedgang i igangsatte boliger og svak utvikling i nyboligmarkedet ventes å påvirke salget til bedriftskundene negativt.

  Knut Strand Jacobsen, Konsernsjef i Kesko og styreleder i Virke Byggevarehandel tar også opp temaet i avslutningen på Handelskonferansen til Virke. Jacobsen er bekymret for effekten av korona på lang sikt, og da med tanke på proffmarkedet. Bransjen ser med uro på de mørke skyene i horisonten. Med dette som bakteppe mener Byggevarehandelen det er viktig at å se på tiltak som kan demme opp for en sysselsettingsnedgang i byggenæringen. Et skattefradrag for rehabilitering av bolig (ROT fradrag) er ett tiltak som bransjen mener kan bidra til å holde sysselsettingen oppe i hele verdikjeden i byggenæringen.

  − Med et høyt omsetningsnivå i privatmarkedet i 2020 og svake impulser i proffmarkedet, er det utsikter til negative vekstrater for byggevarehandelen i 2021, avslutter Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggvarehandel.

 • : Arbeidstilsynet om saksbehandlingstid

  Arbeidstilsynet skriver følgende om saksbehandlingstid for byggeprosjekter: 

  "Arbeidstilsynet har en klar målsetting om at saksbehandlingstiden for byggesøknader skal ligge godt under en måned, og skal i nær framtid innføre nye systemer som vil forenkle søknadsprosessen og saksbehandlingen og dermed gjøre behandlingstiden raskere. Arbeidstilsynet innfører:

  • Et elektronisk saksbehandlingssystem, som blant annet skal forenkle selve saksbehandlingen og føre til raskere saksbehandling.
  • Elektronisk søknad, som skal heve kvaliteten på søknadene og redusere tiden Arbeidstilsynet bruker på å innhente opplysninger, veilede om krav og opplyse søkere om hvordan planene må endres.

  Det er en betydelig utfordring for Arbeidstilsynet at en stor andel av søknadene er mangelfullt opplyst og/eller at det prosjekteres med bygningsmessige løsninger som ikke samsvarer med gjeldende krav. Arbeidstilsynet bruker derfor mye tid og ressurser på å innhente nødvendige opplysninger og veilede søkere om kravene og forklare hva som må endres i planene for at samtykke skal kunne gis. Innen utløpet av september skal alle saksbehandlere som behandler byggesøknader ta i bruk det nye elektroniske systemet som vil forenkle saksbehandlingen og dermed korte ned saksbehandlingstiden.

  Første versjon av elektronisk søknadsløsning vil være på plass innen årsskiftet. Løsningen vil innebære at det ikke er mulig å sende søknaden før søknadsblanketten er tilstrekkelig utfylt og nødvendige vedlegg er lagt ved.

  Andre versjon av elektronisk søknadsløsning kommer neste år. Da vil søknadsblanketten være forbedret og inneholde klikkbar veiledning om gjeldende krav. Gjennom de digitale skjemaene får søkerne bedre hjelp til å fylle ut alle de opplysningene som er nødvendige for at Arbeidstilsynet skal kunne behandle søknaden. Slik blir det enklere for søkerne, og det bidrar til raskere behandlingstid.

  For søknader som ble behandlet i perioden fra årsskiftet til midten av juni var saksbehandlingstiden ca. 1 måned. Det vil si at det gikk ca. 1 måned fra saken var mottatt til den ble tatt til behandling. I slutten av juni og begynnelsen av juli har Arbeidstilsynet mottatt vesentlig flere søknader enn hva som er normalt i en tilsvarende periode. Økningen i antallet søknader sammenfalt med ferieavviklingen i Arbeidstilsynet. Samlet sett har dette medført restanseoppbygging.

  Det er sendt brev om antatt saksbehandlingstid til søkerne. I brevet oppgis det hvor søkerne kan ringe hvis de har spørsmål. Det er opprettet en telefonberedskap for å svare på spørsmål om saksbehandlingstid, og de som har beredskap kan gi en sak prioritert behandling dersom det anføres vektige grunner. Følgende tilfeller gis alltid prioritet:

  • tiltaket skal brukes til undervisningsformål fra skolestart
  • tiltaket er igangsatt av det offentlige for å bøte på koronasituasjonen
  • tiltaket gjelder et offentlig bygg som skal brukes til helsetjenester og det haster
  • tiltaket er viktig av hensyn til liv og helse

  I brevet om saksbehandlingstid oppgir Arbeidstilsynet en dato for når vi senest antar at vi har tatt saken til behandling. Per i dag ligger Arbeidstilsynet 2- 3 uker foran datoene som ble anslått i starten av juli.

  Arbeidstilsynet øker ressursene til byggesaksbehandling i nærmeste framtid med flere medarbeidere. De nye medarbeiderne får nå opplæring. Det er besluttet akutte tiltak for å bøte på restansesituasjonen. "

 • : 4 milliarder kroner til byggetiltak

  Virke er glad for at regjeringen foreslår flere byggetiltak og setter av til sammen 4 milliarder kroner til en rekke bygge- og anleggsprosjekter. Dette vil gi økt aktivitet i verdikjeden og ha store ringvirkninger. 

 • : Sterk start på et uvanlig år i byggevaremarkedet

  Byggevarehandelen vokste med 9,5 prosent sammenlignet med første tertial i 2019. Veksten ble løftet av et hopp i privatmarkedet på 20,7 prosent. Også proffmarkedet opplevde positiv vekst på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

  Det har vært positiv vekst for byggevarenæringen i store deler av landet, men klare regionale forskjeller. Oppgangen var størst i Vestfold og Telemark, etterfulgt av Agder. Den store veksten i byggevarehandelen er sterkt påvirket av koronaviruset og myndighetenes smittevernstiltak.

  − Byggevarehusene har opplevd et voldsomt oppsving i salget til privatkunder, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

  I en tid der mange ikke har kunnet bruke penger på tjenester som frisør, restaurantbesøk og fritidsreiser, har en større andel av konsumet blitt vridd mot byggevarer. Nærliggende varekategorier som hus og hjem, møbel og interiør har også hatt sterk vekst i samme periode.

  − Det er nok mange nordmenn som har tilbrakt mer tid hjemme og benyttet denne spesielle situasjonen til å arbeide på egen bolig, mener Koksvik.

  Svake utsikter fremover

  Aktørene i byggevarenæringen står samtidig ovenfor svake utsikter og stor usikkerhet. Virkningene av det kraftige tilbakeslaget i norsk økonomi og svekkelsen av boligmarkedet, med blant annet tørke i igangsettingen av nye boliger, vil raskt kunne overgå den kortsiktige oppgangen i privatmarkedet.

  − Byggevarehandelen er veldig utsatt for ettervirkningene av pandemien. Det utøvende ledd melder om liten reserve i ordrebøkene, så dette vil nok ramme byggevarehandelen langt inn i 2021, sier Koksvik.

  Virke etterspør tiltak
  I lys av dette er det viktig at myndighetene nå bidrar med tiltak som stimulerer etterspørselen i byggenæringen, derfor har Virke spilt inn flere tiltak.

  • Tette vedlikeholdsetterslepet i den offentlige bygningsmassen gjennom statlige og kommunale byggherrer.
  • Energieffektivisering av eksisterende bygg ved bruk av ENOVA-støtte, med enklere og høyere støtteordninger.
  • Skattefradrag for rehabiliterings- og oppussingstjenester (ROT-fradrag) etter svensk modell.

  − Våre forslag til tiltak vil være et viktig bidrag til å holde byggenæringen i gang i en usikker tid, avslutter Koksvik.