Har alderspensjonister mellom 62 og 67 år rett på sykepenger når de tar ut alderspensjon etter ny pensjonsordning?

Svar:

Med virkning fra 1. januar 2011 vil personer mellom 62 og 67 som har valgt å ta ut alderspensjon etter ny pensjonsordning, ha rett til sykepenger etter ordinære regler. Ved arbeidsuførhet vil de ha rett til sykepenger fra NAV i inntil 248 sykepengedager i tillegg til arbeidsgiverperiode, så fremt vilkårene for øvrig er tilstede.

Emneord

  1. Pensjon
  2. Forsikring
  3. Sykefravær