Tilbud til agenter

Virke tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet SGB Storløkken AS gjennomgang av agentavtaler, distribusjonsavtaler/eneforhandleravtaler og franchiseavtaler til en svært gunstig pris.

Redusert pris for Virkes medlemmer

Prisen er 1750 kroner for en times  gjennomgang av agentavtaler, distribusjonsavtaler/eneforhandleravtaler og franchiseavtaler med kommentarer på sentrale punkter. For bistand utover dette eller annen bistand enn ren avtalegjennomgang, vil det bli fakturert på vanlig måte, basert på den timeprisen som følger av samarbeidsavtalen med SGB. Den timeprisen er noe høyere enn 1750 kroner, men ligger fortsatt langt under de vanlige satsene.

Ovennevnte tilbud om gjennomgang av agentavtaler mv., er spesielt fremforhandlet for å gi Virkes medlemmer en lav terskel for å foreta en viktig gjennomgang av utkast til slike avtaler, som man får presentert av hovedmannen før man binder seg. Tilbudet kan også benyttes der hovedmannen ønsker å foreslå endringer i en eksisterende avtale, eller for de som av andre grunner ønsker å få en vurdering av en avtale de allerede er bundet av.

Utgangspunktet vil være at agentavtaler vil kunne gjennomgås på et overordnet nivå med kommentarer på de sentrale punktene innenfor én time.

For de andre avtaletypene må det foretas en vurdering av omfang og kompleksitet av advokaten for å avklare hvor mye tid som er nødvendig. Det vil bli gitt en bindende tilbakemelding som medlemmet kan ta stilling til før arbeidet påbegynnes. Det kan også være aktuelt ved særlig komplekse og/eller omfattende agentavtaler.

Formålet med gjennomgangen

 • Få fram de sentrale punkter som innebærer spesiell risiko  
 • Få fram de sentrale punkter som avviker fra «normalen»  
 • Innspill til de videre forhandlingene med hovedmannen/leverandøren/franchisegiver, herunder anbefaling til mulige endringsforslag  
 • Gjøre medlemmet i stand til selv å identifisere sentrale punkter i den aktuelle avtaletypen for lettere å kunne foreta gode gjennomganger av fremtidige avtaler som tilbys på egenhånd 

Tilbakemelding vil bli gitt skriftlig, fortrinnsvis gjennom merknadsfunksjonen fortløpende for den enkelte bestemmelsen som kommenteres.

Vil du benytte deg av tilbudet?

Eller ønsker du mer informasjon? 

Kontakt advokat Henrik Renner Fredriksen i SGB AS direkte. Ring 996 47 531 eller send e-post til hrf@sgb.no.

Dersom du er interessert i andre typer bistand fra SGB Storløkken AS, kontakt Virkes forretningsadvokater først. Vi henviser deg videre og sikrer at du får avtalt rabatt. Registrer din sak digitalt eller ring 22 54 17 00 for forretningsjuridisk bistand.

Kontakt

 • Henrik Renner Fredriksen

  Advokat og partner, Advokatfirmaet SGB

  Henrik Renner Fredriksen er partner i SGB. Han arbeider bredt på det forretningsjuridiske området, med særlig vekt på kontraktsrett og retail.

Derfor kan en dårlig agentavtale koste dyrt

Advokat Henrik Renner Fredriksen fra Advokatfirmaet SGB deler sine tanker om hvorfor det er verdt å investere i god rådgivning på agentavtaler.

 • Les mer

  Erfaringsmessig er det en god del agenter som i for liten grad bruker tid på å vurdere innholdet i den avtale de får presentert fra sin hovedmann, og som primært er opptatt av å se på hvilket provisjonsnivå som er lagt til grunn. Er provisjonsnivået bra, er agenten happy.

  Men så enkelt er det dessverre ikke, det selv om agenter på mange områder nyter god beskyttelse gjennom agenturloven.

  For å ta dette med provisjon. En ting er provisjonssatsen, men en annen ting er hva som gir grunnlag for provisjon. Får agenten bare provisjon av ordre han eller hun har innhentet, eller får han provisjon av all omsetningen i det område vedkommende tildeles gjennom avtalen? Er det begrensninger på hvilke kunder man kan selge til? Opererer hovedmannen med egne butikker og/eller nettbutikk som vil være unntatt provisjon? Er det lagt inn redusert provisjonssats på spesielle kunder? Hva med rett til provisjon av ordre som innhentes på tampen av samarbeidet, men der avtalen først inngås når avtalen er opphørt? Har hovedmannen rett til ensidig å redusere agentens provisjon ved salg til enkelte kunder? Dette og mye annet kan påvirke det økonomiske potensialet i avtalen vel så mye som hvorvidt man har fått 12 eller 15% provisjon.

  Dette er bare en av mange forhold som må vurderes når man presenteres for et avtaleutkast fra hovedmannen (enten i forbindelse med oppstart av samarbeidet eller der hovedmannen av ulike årsaker ønsker å endre agentavtalen), og vår opplevelse er at det for mange agenter vil være vanskelig å vurdere konsekvenser og risiko knyttet til ulik regulering og hvordan alternativ regulering kan se ut. Det gjelder i og for seg ikke bare agenter, men også mange advokater og andre rådgivere. Agentavtaler er en spesialisert avtaleform. Enkelte avtaler er relativt enkle og greie, og hvis hovedmannen vil bruke den Nordiske Agentføderasjonens standard agentkontrakt som man kan få av VIRKE, er agenten godt ivaretatt. Men det er sjelden tilfellet.

  Da er det gjerne mye som må vurderes. For eksempel vil det være sentralt å se på omfanget av konkrete plikter og krav som hovedmannen pålegger. Skal man på død og liv besøke alle kunder et minste antall ganger vil det påvirke kostnadssiden. Er det stilt krav til minimumsomsetning, må man vurdere nivået på minimumsomsetningen, hva det beregnes ut fra, hvordan kravet reguleres årlig og hvilke konsekvenser manglende oppnåelse vil ha etter avtalen (og hvis det skulle bli aktuelt, bør man søke bistand for å vurdere om en eventuell heving basert på manglende oppnåelse av minimumsomsetning gir hovedmannen rett til å heve etter loven).

  Andre sentrale temaer vil være hvorvidt det er lagt inn begrensninger på det å ha andre hovedmenn, særregulering rundt varighet osv. Ikke minst er spørsmålet om hvilket lands rett som skal komme til anvendelse og hvilket lands domstoler som skal dømme i tvister.Normalen vil være at en hovedmann i sitt avtaleforslag har lagt inn loven og domstolene i sitt land. Dette vil ha stor betydning.

  Dels har det en kostnadsside, siden det å kjøre en tvist i utlandet med utenlandsk advokat veldig fort vil være vesentlig mye dyrere og komplisert, ofte også mer tidkrevende.Kostnadene og usikkerheten kan fort bli så stor at man velger ikke å forfølge krav mot hovedmannen.

  For det andre kan det ha stor betydning for hvordan avtalen skal bedømmes. Selv om agenturlovgivningen i EU-/EØS-land bygger på Agentdirektivet og derfor er relativt lik på mange områder, er det fortsatt betydelige forskjeller på en rekke sentrale områder. Det å identifisere betydningen av hvilket lands lov som skal gjelde krever særskilt kompetanse og tilgang til et europeisk advokatnettverk. Hvis man ikke klarer å få endret avtalen til at det er norsk rett og norsk verneting som gjelder, gjelder det i det minste å forstå konsekvensene av det valget som tas.

  Poenget med gjennomgangen over er at det å inngå en agentavtale uten å foreta en kompetent gjennomgang kan koste dyrt. Det samme gjelder andre avtaler som eneforhandleravtaler og franchiseavtaler. For disse blir det antakelig enda viktigere med en kvalitetssikring og veiledning, siden eneforhandlere og franchisetakere i motsetning til agenten ikke er beskyttet av særskilt lovgivning.

Om Advokatfirmaet SGB

Virke har en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet SGB AS på det forretningsjuridiske området. Særlig tett er samarbeidet på agent- og distribusjonsrett og på franchise, der SGB Storløkken har spesialkompetanse gjennom advokat Henrik Renner Fredriksen og advokat Endre Storløkken. Samarbeidet innebærer at det gis rabatterte priser der Virkes medlemmer henvises videre til SGB.

Henrik Renner Fredriksen har tidligere jobbet som advokat i Virke og representerer fortsatt Virke i Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) og den gruppen med eksperter på agent- og distribusjonsrett som er etablert i regi av IUCAB.  Henrik er også forfatteren av de norske kapitlene om agent- og distribusjonsrett i Kluwer Law Internationals “International Encyclopaedia of Agency and Distribution Agreements”. Henrik har de siste tre årene blitt rangert blant topp to under “Up & coming” innen kategorien Varehandel i Finansavisens årlige advokatkåring. Henrik har jobbet tett og mye med spesielt agenter, og var styreleder i Norwegian Fashion Center i fem år fram til han gikk av i mai 2022.

Endre Storløkken har betydelig erfaring innen retail og franchise, og har de siste årene oppnådd topprangeringer innen kategorien Varehandel i Finansavisens årlige advokatkåring.

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene