Ressurs- og beredskapsplan for gravferdsbransjen

Vedtatt i styret Virke Gravferd 30.04.2024

Forord

Ressurs- og beredskapsplanen er utarbeidet av bransjeleder i Virke gravferd i samarbeid med beredskapsteamet. Den bygger på tidligere beredskapsplaner i Virke gravferd.

Bransjeberedskapsplanen er et supplement til eventuelle interne beredskapsplaner i det enkelte gravferdsbyrå og myndighetenes beredskapsplaner og vil ikke påvirke eller erstatte disse.

Oslo, 16.04.2024

Åse Skrøvset

Bransjeleder Virke gravferd

Formål

Ressurs og beredskapsplanen har to parallelle målsettinger:

Primært

For gravferdsbransjen og det enkelte byrå skal planen gi en enkel veiledning om hvordan en kan håndtere en større ulykke eller en katastrofe på en effektiv men verdig måte for de døde. Planen omfatter også nyttig informasjon i forhold til myndigheter og media og hvor en kan få støtte og hjelp til å håndtere de utfordringene som kan oppstå.

Sekundært

For det offentlige vil planen gi en beskrivelse av hvilken ressurs gravferdsbransjen er både når det gjelder håndtering av de døde og ovenfor de etterlatte. Planen gir informasjon om hvordan det offentlige kan inkludere gravferdsbyråene i sine egne beredskapsplaner på en måte som sikrer en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver. Den vil i tillegg være et verktøy for å etablere praktiske og kostnadseffektive løsninger for alle berørte parter.

Definisjoner

Katastrofe / stor ulykke

En katastrofe er en stor omveltning, ulykke eller ødeleggelse som medfører mange drepte eller store skader på mennesker, dyr og planteliv. Ordet brukes også om enhver ulykke hvor det er flere skadde enn det hjelpeapparatet har kapasitet til å ta seg av. Vanligvis brukes begrepet der minst 15 personer har mistet livet.

Nasjonal katastrofe

Nasjonal katastrofe eller stor ulykke på det respektive lands territorium eller tilliggende havområder (redningsinnsats på slike områder reguleres av bi- og multilaterale avtaler). De døde kan være norske så vel som utenlandske statsborgere.

Internasjonal katastrofe

Internasjonal katastrofe eller stor ulykke på fremmed lands territorium eller tilliggende havområder. Norge har ikke hovedansvar for redningsinnsatsen, men kan tilby bistand. Vårt hovedfokus vil være norske statsborgere. Ved forespørsel fra eksempelvis EU eller FN kan bistand omfatte andre lands statsborgere.

Ekstraordinære hendelser

En ekstraordinær hendelse er en hendelse som avviker fra det normale og innebærer alvorlige forstyrrelser eller en overhengende fare for alvorlige forstyrrelser i viktige funksjoner. Ekstraordinære hendelser kan være naturkatastrofer, teknisk katastrofer, pandemier eller planlagte terrorhandlinger og vil kunne kreve en omfattende og svært rask innsats.

Gravferdsbyråene som samfunnsressurs  

Gravferdsbyråene er en ressurs for samfunnet ved katastrofer og ekstraordinære hendelser.

Gravferdsbyråene er involvert ved de fleste dødsfall i Norge og har gjennom dette solid erfaring når det gjelder håndtering av både døde og etterlatte. Medlemmer i Virke gravferd er pålagt å gjennomføre fagkurs som i tillegg gir utdanning i ulike tema som er relevante for gravferdskonsulenter. De har også et etiske regelverk de er pålagt å følge gjennom Standard for god gravferdsskikk. Ansatte i gravferdsbyråene har signert en avtale om taushetsplikt som ivaretar både den avdøde og de etterlatte.

Etikk, estetikk og etikette er tre viktige grunnsteiner i gravferdsbyråenes arbeid.

Gravferdsbyråenes ressurser omfatter blant annet:

Kompetanse

 • Kompetanse og erfaring med å håndtere døde
 • Kompetanse og erfaring med å ta hånd om mennesker som opplever en krise
 • Kunnskap om regelverk og praksis knyttet til død og gravferd, herunder hygiene, transport av døde og økonomi.
 • Kunnskap om ulike tro- og livssyn og deres forhold til død og gravferd

Personell og materielle ressurser

 • Et landsdekkende nettverk av gravferdsbyrå med lokal kunnskap om transportalternativer, egnede oppbevaringssteder for lik og seremonirom.
 • Stor samlet kapasitet både av personell og begravelseskjøretøy
 • Tilgang til materiale som bårer, bodybagger/ folie, kister og hygienemateriale.

Gravferdsbyråene (oppdragsbyråene)

Gravferdsbyråene kan ha egne beredskapsplaner og disse vil komme i tillegg til denne beredskapsplanen.

Gravferdsbyråene kan gjennom lokalavdelingene i Virke og lokale representanter i beredskapsteamet gjøre følgende forberedelser:

 • Opprette kontakt med kommunen som har ansvar for koordinering av beredskapsarbeid lokalt. Dele informasjon med kommunen om gravferdsbyråenes ressurser. Delta på eventuelle beredskapsøvelser.
 • Utarbeide en oversikt over ressurser lokalt som bårerom/ kjølerom, bårebiler og katastrofeposer.

Når en katastrofe eller en ekstraordinær hendelse oppstår hvor det er døde personer vil politiet normalt kontakte et gravferdsbyrå for å ivareta transport av avdøde fra ulykkesstedet til sted for mottak/ oppbevaring og obduksjon. I noen politidistrikt er det inngått rammeavtaler med gravferdsbyrå, og i andre tildeles oppdrag fra gang til gang.

Beredskapsteam

Virke gravferd har et beredskapsteam som består av yrkesaktive ressurspersoner i gravferdsbransjen. Teamet er knyttet til styret i Virke gravferd som også er deres overordnede organ.

Valg av nye medlemmer til beredskapsteamet skjer ved at lokalavdelingene i Virke gravferd bes komme med forslag til aktuelle kandidater. Forslagene legges fram for representantskapet i Virke gravferd som velger hvem som skal sitte i beredskapsteamet. I tillegg til interesse og kompetanse, er geografi et kriterium for å sikre god geografisk spredning.

Beredskapsteamet medlemmer (per 16.04.2024):

Navn Sted Telefonnummer Epost

Runar Løvås

Drammen

97 06 37 22

Hilde Skranefjell

Stavanger

97 74 17 70

Erik Tefre Skiple

Bergen

98 02 09 15

Lars Svanholm

Trondheim

90 11 05 50

Finn Georg Fleischer

Flisa

48 89 65 44

Johann Sebastian Blumm

Bergen

92 01 21 99

Vanja Grønhaug

Bodø

90 82 35 82

John Andreassen

Stavanger

99 35 55 55

John Haugland

Sandefjord

95 16 01 81

Jarle Skjennum

Oslo

91 63 56 92

Andreas Rustad Hansen

Harstad

99 62 00 42

Geir Hartvigsen

Tromsø

77 64 10 00

Anita Felicity Marstein

Grimstad

95 74 44 92

Sekreteriat:

 • Bransjeleder Åse Skrøvset
 • Mobil: 95 87 84 44
 • E-post:
 • Sentralbord Virke: 22 54 17 00

Ved behov for bistand fra beredskapsteamet skal henvendelsen skje til bransjeleder som tar videre kontakt med medlemmene i beredskapsteamet. Dersom bransjeleder ikke er tilgjengelig, skal henvendelsen gå til styreleder i Virke gravferd:

 • Jan Willy Løken, 90 55 15 54,

Krav til beredskapsteamet medlemmer

Beredskapsteamet består av bransjepersoner med god kunnskap om gravferdsbransjen og medlemmer i bransjeområde gravferd i Virke. Personene har inngående kjennskap til denne beredskapsplanen og er oppdatert på beredskapsplaner på overordnet nivå nasjonalt samt den nordiske beredskapsplanen for gravferdsbransjen.

Medlemmene i teamet må være villig til å prioritere oppgaven framfor sitt daglige arbeid i den tiden som kreves.

Beredskapsteamet møtes minimum en gang i året. Bransjeleder er ansvarlig for innkalling, dagsorden og referat. Referatet oversendes teamet for eventuelle innspill før det sendes til styret for Virke gravferd til orientering.

Økonomi

Reisekostnader til beredskapsteamets årlige møte bekostes av Virke gravferd. Andre eventuelle kostnader knyttet til beredskapsteamet skal godkjennes av bransjeleder.

Kostnader til aktiv tjeneste for andre skal bekostes av rekvirent. Hvert medlem i teamet sender faktura på sine utlegg til rekvirenten basert på egne ordinære timepriser, faktiske reiseutgifter og diett/ overnattingsutgifter. Statens satser skal legges til grunn. Dette gjelder enten rekvirenten er det offentlige eller et gravferdsbyrå.

Beredskapsteamet vil kunne påta seg oppgaven med å kontrollere gravferdsbransjens egen fakturering til det offentlige.

Samspillet mellom gravferdsbyrå og beredskapsteamet

Gravferdsbyrå kan involvere beredskapsteamet når det får et oppdrag som er større enn det byrået kan håndtere på egen hånd.

Beredskapsteamet har erfaring og kompetanse til å sikre en ansvarlig håndtering av katastrofer og ekstraordinære hendelser og kan bidra med organisering, koordinering, informasjon og forsendelser i tillegg til praktisk arbeid. Bistandsbehovet vil være forskjellig fra gang til gang og må tilpasses den aktuelle situasjonen.

Varslingsrutiner

Når beredskapsteamet skal kobles inn, sendes et varsel til bransjeleder i Virke gravferd som kobler på nødvendige ressurser fra teamet. Et varsel bør inneholde informasjon om følgende forhold:

 • Hendelsens omfang
 • Geografiske forhold
 • Byråets oppdragsgiveretat, navn og telefonnummer
 • Personell og transportmidler
 • Egnet oppbevaringssted
 • Egnede katastrofeposer og bårer
 • Annet innsatspersonell – avklare behov for samarbeid
 • Behov for å opprette beredskapskontor

Husk det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite!

Informasjon, kommunikasjon

Innsamling og håndtering av informasjon i forbindelse med en katastrofe er i utgangspunktet et offentlig ansvar og oppgave.

Virke gravferd sin oppgave vil være å etterlyse og formidle informasjon fra ansvarlig myndighet som er nødvendig for at gravferdsbransjen skal få utført sine oppgaver i forbindelse med katastrofen. Vi vil også kunne formidle informasjon til etterlatte og samarbeidspartnere. Virke gravferd har kontaktlister til gravferdsbransjen og vil derfor kunne sørge for rask og effektiv formidling av viktig informasjon.

Debrifing og evaluering

Debrifing

Personell som medvirker i en katastrofesituasjon, har behov for debrifing etter at arbeidet er utført. Politiet vil normalt være ansvarlig for å innkalle til dette. Arbeidsgiver har ansvar for videre oppfølging.

Evaluering

I en katastrofesituasjon vil det være viktig å evaluere både underveis og i etterkant.

Virke gravferd har utarbeide et skjema som fylles ut i etterkant av de involverte og sendes til bransjeleder. Avhengig av katastrofens karakter og omfang kan det også være hensiktsmessig å utarbeide en skriftlig rapport for å kartlegge erfaringer og forbedringspunkter.

Nyttige lenker