Standard for god gravferdsskikk

Vedtatt på årsmøte i Virke Gravferd 2. juni 2023.

Standard for god gravferdsskikk er et dokument som beskriver hva bransjen selv mener er god drift av et begravelsesbyrå og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.

Denne standarden erstatter standard for god gravferdsskikk vedtatt 24. mai 2019.

§ 1 Yrkesetiske regler for European Federation of Funeral Services (EFFS)

Et begravelsesbyrå er forpliktet til å overholde de yrkesetiske reglene som til enhver tid gjelder for European Federation of Funeral Services (EFFS).

§ 2 Hvem standarden gjelder for

Standard for god gravferdsskikk er tuftet på EFFS sin standard og norsk lovverk, og gjelder for alle begravelsesbyråer med medlemskap i Virke gravferd.

§ 3 Formålet med Standard for god gravferdsskikk er

 • å sikre at etterlattes ønsker og behov ivaretas
 • å legge til rette for etterlattes sorgprosesser
 • å forankre gjennomføring av gravferder i tradisjoner og legge til rette for variasjoner
 • å sikre at den døde tas hånd om med verdighet og respekt fra dødssted til gravplass
 • å legge til rette for at gravferden skjer med respekt for avdødes religion eller livssyn
 • å sikre at begravelsesbyråene opprettholder høy faglig standard
 • å sikre at begravelsesbyråene har en redelig og etterrettelig forretningsdrift og høy etisk standard

§ 4 Kompetanse

Alle som arbeider i et begravelsesbyrå skal ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene sine. Dette sikres gjennom opplæring i tråd med Virke gravferds krav til opplæring.

 • Kravene til kvalifisert opplæring er minimum 50 timer for ansatte og 100 timer for daglige ledere. Opplæringen gis gjennom Virkes nett- og fagkurs eller tilsvarende.
 • Daglig eller faglig leder må gjennomføre Virkes nettkurs og fagkurs trinn 1 innen to år etter innvilget medlemskap.

§ 5 Tilgjengelighet

Et begravelsesbyrå skal sikre at de etterlatte kan få kontakt og nødvendig bistand hele døgnet alle dager i året.

§ 6 Markedsføring

Formålet med paragrafen er:

 • å gi tydelige retningslinjer slik at markedsføringen ikke oppleves påtrengende og støtende
 • at etterlatte skal få sannferdig informasjon om begravelsesbyrået
 • å sikre at etterlatte står fritt i sitt valg av begravelsesbyrå

§ 6.1 Generelt

Et begravelsesbyrå skal markedsføre sine varer og tjenester på en verdig måte og vektlegge allmenne etikk- og moraloppfatninger.

 • Et begravelsesbyrå skal kunne yte bistand innen rimelig responstid i de områder de markedsfører seg.
 • Markedsføringen skal opplyse om begrensninger i tilgjengelighet dersom kontoret er ubemannet.
 • Markedsføringen skal opplyse tydelig om eventuelle rutinemessige kjøp av tjenester fra andre begravelsesbyråer/aktører til gjennomføring av gravferdsoppdraget. Medlemmet er ansvarlig for at tjenestene leveres i tråd med Standard for god gravferdsskikk.
 • Bruk av konkurrenters navn som søkeord i digital markedsføring må skje på en måte som ivaretar de etterlattes interesser. Markedsføringen, herunder annonser og søkeresultat, må utformes på en måte som ikke medfører forvekslingsfare, utvanning eller skade på omdømmet til konkurrenters varemerker. Annonsørens byrånavn må fremkomme tydelig, slik at det er klart for internettbrukeren at klikk på annonsen vil lede til annonsørens nettside. At byrånavnet fremkommer i URL'er eller annonsens brødtekst, er ikke tilstrekkelig.
 • Begravelsesbyråer med medlemskap i Virke Gravferd skal ha oppdatert hjemmeside med prisinformasjon i tråd med prisopplysningsforskriften (se § 7).
 • Gravferdskonsulenter/eiere som har tilleggsarbeid i beslektede yrker skal informere sine arbeidsgivere om sin dobbeltrolle.
 • Begravelsesbyrået skal ha retningslinjer for å hindre rolleblanding og sikre etterlattes frie valg av begravelsesbyrå.

  § 6.2 I forhold til etterlatte

  Begravelsesbyrået må ikke under noen omstendigheter direkte oppsøke eller kontakte de etterlatte for å få tildelt oppdrag.

  § 6.3 I forhold til institusjoner

  Begravelsesbyrået skal ikke påvirke ansatte på institusjoner for å skaffe seg gravferdsoppdrag.

  • Ved distribusjon av brosjyrer til institusjoner for utdeling til etterlatte, skal begravelsesbyråene i et område tilstrebe et samarbeid om fellesbrosjyre.
  • I kontakt med institusjoner har begravelsesbyrået et særlig ansvar for å informere om etterlattes frie valg av begravelsesbyrå.
  • I kontakt med institusjoner kan begravelsesbyrået vise til Virke Gravferd sin mal for rutiner ved dødsfall på institusjon.

  § 6.4 Ved transportoppdrag for politi, sykehus, institusjoner m.m.

  Når begravelsesbyrået utfører transportoppdrag for tredjepart, som politi og sykehus, skal det ikke foreta seg noe som tar sikte på å skaffe seg gravferdsoppdraget.

  • Ved slike oppdrag anvendes transportbåre og ikke kiste hvis ikke annet er avtalt.
  • Så langt som mulig skal kontakten med etterlatte overlates til den som rekvirerte hentingen.
  • I tilfeller der begravelsesbyrået kommer i kontakt med etterlatte, skal byrået informere etterlatte om at de står fritt i valget av begravelsesbyrå til gravferdsoppdraget.

  § 7 Prisopplysning

  • Begravelsesbyrået skal ved bestilling gi et skriftlig prisoverslag og be om bekreftelse på dette.
  • Begravelsesbyrået skal ha prisinformasjon i tråd med prisopplysningsforskriften på sine hjemmesider.

  § 8 Informasjonsplikt

  Et begravelsesbyrå skal sikre etterlattes valgfrihet gjennom å informere om:

  • relevante varer og tjenester.
  • ulike måter å gjennomføre gravferden på.
  • kostnader i tråd med prisopplysningsforskriften.

  § 9 Stell av døde

  Formålet med paragrafen er:

  • at den dødes identitet er riktig.
  • at døde sikres verdig stell før gravferd.
  • at det legges til rette for syning av døde. 

  § 9.1 Merking av døde

  • Den døde skal merkes på dødsstedet med navn, fødselsdato og dødsdato. Kisten skal merkes med avdødes navn, fødselsdato og dødsdato, samt hvem som er avsender og mottaker av kisten (begravelsesbyrå).
  • Dersom avdødes identitet ikke er kjent på hentetidspunktet, er byrået ansvarlig for merking som beskrevet i offentlig regelverk.

  § 9.2 Stell av døde

  Den døde skal stelles som beskrevet i mal for dødsfall på institusjoner.

  • Når den døde stelles av helsepersonell sluttfører begravelsesbyrået det stellet som gjenstår.
  • Når den døde er ille tilredt legger begravelsesbyrået til rette for å sikre et verdig stell uavhengig av utgangspunkt.
  • Begravelsesbyrået legger til rette for nødvendig fjerning av implantater før kremasjon, og balsamering når dette kreves ved forsendelser til utlandet eller er et ønske fra etterlatte.

  § 10 Transport av døde

  Formålet med paragrafen er:

  • å sikre verdig transport av døde fra dødssted til gravplass.
  • å klargjøre hvordan et registrert begravelseskjøretøy skal brukes.      
  • å sikre at at transport av døde skjer med den respekt og verdighet allmennheten forventer.

  § 10.1 Spesielt om registrert begravelseskjøretøy

  Et registrert begravelseskjøretøy er godkjent som begravelseskjøretøy etter forskrift om engangsavgift på motorvogner og fritatt for engangsavgift.

  • Kjøretøyet har alltid fastmontert lysanordning på taket med tros- eller livssynssymbol. Symbolbruk kan utelates ved gravferd.
  • Kjøretøyet skal kun brukes til transport av døde og det som naturlig følger av gravferdsoppdraget.
  • Ved seremoniell kjøring skal kjøretøyet normalt transportere kun én avdød om gangen.

  § 10.2 Generelt om innredning av kjøretøy som transporterer døde

  Alle kjøretøy som brukes til transport av døde skal ha separat båre/kisterom, som er:

  • tydelig adskilt fra førersetet.
  • utstyrt slik at båren/kisten ikke beveger seg under transport.
  • utstyrt slik at det er enkelt å føre båren/kisten ut og inn av kjøretøyet.
  • utstyrt med en overflate som er lett å rengjøre og desinfisere.

  § 10.3 Generelt om bruk av kjøretøy som transporterer døde

  Transport av døde skal skje ved passiv kjøring ute i trafikken.

  • Sjåføren skal være kledd i tråd med transportoppdragets seremonielle karakter og publikums forventninger.
  • Kjøretøyet skal ha høy standard for renhold og vedlikehold.
  • Transport av døde skal så langt det er mulig skje uten unødvendig stans.
  • Dersom stans er nødvendig parkeres kjøretøyet med respekt for publikum.
  • Ved lengre opphold skjermes kisten i lukket bårerom eller med transporttrekk.
  • Begravelsesbyråer skal være åpne om transportmåter og prising av transporttjenester.

  § 10.4 Annen transport av døde

  Annen transport med båt, tog og fly skjer i tråd med gjeldende regelverk på området.

  • Ved levering før og henting etter transport med båt, tog eller fly oppbevares kisten skjermet for innsyn og beskyttes om nødvendig med transportplate og transporttrekk.

  § 11 Administrative rutiner og klagebehandling

  Begravelsesbyrået skal ha rutiner som sikrer at alle bestillinger og avtaler knyttet til gravferdsoppdraget gjennomføres i tråd med bestillingen.

  • Rutinebeskrivelsen skal gjøre det mulig å oppdage avvik og forbedre rutinene.
  • Begravelsesbyrået skal ha skriftlige rutiner for klagebehandling og henvise til Forbrukerrådet ved uenighet.

  § 12 Behandling av personopplysninger

  Begravelsesbyrået skal ha skriftlige rutiner som sikrer behandling av personopplysninger i tråd med personopplysningsloven.

  • Begravelsesbyrået skal ha en skriftlig personvernerklæring tilgjengelig for publikum og kunder.

  § 13 Taushetsplikt

  Taushetsplikten skal ivareta den avdøde og de etterlatte.

  • Omtale av avdøde, etterlatte og alle forhold vedrørende disse begrenses til det absolutt nødvendige.
  • Taushetsplikten gjelder også etter ansattes arbeidsforhold er avsluttet.
  • Begravelsesbyrået og deres ansatte skal ikke publisere noe på sosiale eller andre medier som på noen måte kan kobles opp til en bestemt avdød eller etterlatte uten tillatelse.
  • Streaming og annen mediebruk skal være skriftlig forhåndsgodkjent av alle involverte aktører, og foregå innenfor rammene av gjeldende lovverk.
  • Denne standardens bestemmelser om taushetsplikt skal være nedfelt i arbeidsavtalen eller andre skriftlige retningslinjer.

  § 14 Lokaler/fremtreden

  • Begravelsesbyråets lokaler skal være skiltet, egnet og utformet slik at de ivaretar samtalens private karakter.
  • Begravelsesbyråets personell skal være kledt i henhold til oppdragets karakter.

  § 15 Miljø

  Begravelsesbyrået skal kontinuerlig drive sin virksomhet etter nasjonale og lokale miljøkrav.

  • Som medlem i Virke gravferd er begravelsesbyrået forpliktet til å kontinuerlig utvikle en miljøvennlig driftsform og stille krav til sine underleverandører om det samme.

  § 16 Lojalitet

  Medlemmer og deres ansatte skal opptre på en måte som fremmer bransjens omdømme.

  • Uenighet om etterlevelse av standarden løses fortrinnsvis ved direkte kontakt mellom de involverte begravelsesbyråene.
  • Dersom dette ikke fører frem, brukes Virke gravferds formelle kanaler.