Forhandlingsguide NRK

Innledende presiseringer:

Virke produsentforeningen har gjennomgått NRKs avtaler for eksternproduksjon sammen med NRK. Dette har resultert i en del endringer i deres avtalemal, men først og fremst en forhandlingsguide som vi håper vil være nyttig å bruke i kontraktsforhandlinger med NRK. Det understrekes at det ikke er inngått noen rammeavtaler med NRK, hvilket betyr at det er frie forhandlinger for hvert enkelt prosjekt.

Det er verdt å merke seg at NRK har et dynamisk forhold til sine kontraktsmaler, hvilket betyr at det vil være variasjoner med mtp prosjektets størrelse og sjanger. Det betyr også at denne forhandlingsguiden vil endre seg underveis i tråd med NRKs endringer, så langt det lar seg gjøre. Det vil derfor være nyttig og nødvendig at dere som NRKs forhandlingsmotpart melder inn når dere opplever at det skjer substansielle endringer i NRKs avtaleverk. Det er greit å være oppmerksomme på at NRK ofte opererer med andre avtalemaler ved direkte kontrahering med andre redaksjoner enn Eksternredaksjonen.

Rent pedagogisk er forhandlingsguiden lagt opp kronologisk med kommentarer til de enkelte avtalepunktene. På noen punkter er det mer å kommentere på enn andre punkter – og mange punkter blir ikke kommentert i det hele tatt.

1. Produksjonen

1.4 Godkjenning i produksjonsfasen

 

Dersom det lages flere versjoner, så er det kun NRK-versjonen de skal kunne godkjenne etter denne bestemmelsen.

De forskjellige godkjenningspunktene er ikke uttømmende og kan variere på forskjellige prosjekter. Det er meningen at partene skal bli enige om dette i samråd, og ikke slike at NRK ensidig skal kunne diktere disse godkjenningspunktene. En tommelfingerregel vil være at jo mer NRK investerer i prosjektet, jo mer kan man tåle at de skal godkjenne.

 

3.  Økonomi: Budsjett og finansiering

 

3.2  Finansiering

NRKs godkjenning av avtaler med bidragsytere er ment å være en sikkerhet for de om at det ikke inngås avtaler som begrenser NRKs utnyttelse etter avtalen. Avtaler som verken hindrer NRKs utnyttelse eller er i strid med regelverk og policy mtp sponsing, produktplassering o.l., skal ikke NRK kunne nekte å godkjenne.

3.3  NRKs andel av prosjektets finansiering

Andelen som NRK totalt sett bidrar med fordeles mellom publiseringsvederlag og produksjonsinvestering. Publiseringsvederlaget bør være høyest mulig, for dette definerer verdien av filmens visningsrettigheter på de plattformer som inngår i avtalen. I tillegg tas ikke publiseringsvederlaget med når man skal beregne fordelingsnøkkelen iht 4.3.

3.4  Utbetaling av NRKs bidrag

Utbetalinger produsent har mottatt til prosjekter under utvikling (forprosjektavtaler), vil NRK alltid ta inn i den totale kontraktssum. Husk på å få disse utbetalingene med som "rate 0 – allerede utbetalt til utviklingsprosjekt".

3.5  Regnskap og revisjon

NRK skal ikke kunne kreve tilbakebetalinger dersom det er avvik mellom endelig prosjektregnskap og budsjett. Påse at det er en klausul som presiserer dette i avtalen.

 

3.7 Tilgang til og bruk av NRKs arkivmateriale

Bruk av NRK-arkiv er begrenset til visning på NRKs kanaler. Bruk av slikt arkiv (på NRKs kanaler) bør ikke være tidsbegrenset, og aldri kortere enn den lisensperioden NRK erverver i avtalen.

Iht Allmenkringkastermeldingen "Open og opplyst" (2014-2015) er det et mål at NRKs arkiv skal deles mer enn det gjøres i dag, og produsentene oppfordres til å påpeke dette overfor NRK. Her vil det skje endringer og for øyeblikket er det en prosess i NRK for å avklare fremtidig praksis for arkivbruk på NRKs og andre plattformer og kostnaden knyttet til dette.

 

4.  Rettigheter

4.1  NRKs rettigheter

Lisensperiode kan forhandles, men man skal ikke forvente å få gjennomslag for en kortere periode enn 7 år. NB – vær obs på at en del utenlandske fond (f.eks. Creativ Europe) krever at det ikke er lenger lisensperiode enn 7 år.

NRK har signalisert at de ikke vil investere i produksjoner dersom de ikke erverver ubegrensede rettigheter til å tilgjengeliggjøre produksjonen på alle NRKs plattformer (hvor de har redaksjonell kontroll).

Man kan forhandle på eksklusivitet! For de prosjektene hvor NRKs investering utgjør en mindre del (under 50%) av prosjektets finansiering, så bør det være større rom for at NRKs eksklusivitet innsnevres. Er investeringsandelen spesielt lav (<20%) bør man kunne forhandle også om noen av rettighetene/plattformene skal ha differensiert lengde på lisensperioden i forhold til lineære rettigheter.

NRK ønsker i utgangspunktet første publisering (verdenspremiere) av produksjonen. Dette kan man forhandle på! NRK skal ikke kunne hindre at tilgjengeliggjøring av produksjonen skjer før første NRK – visning dersom en del av finansieringen iht godkjent finansieringsplan tilsier en tidligere lisensstart i utlandet. Dette kan også være mulig hvis det gjelder en "konkurrerende" aktør i Norge (fx hos en SVOD aktør som Netflix e.l.). Det skal nok mye til for at NRK godkjenner at noen andre aktører får tilgjengeliggjøre produksjonen før NRK i Norge.

Produsenten skal ha rett til å vise produksjonen på festivaler, seminarer o.l., samt være rette mottager av priser o.l. produksjonen mottar. Det forekommer nok at NRK melder produksjonen på festivaler/konkurranser, så husk og påpek at slik aktivitet ikke skal skje uten produsentens samtykke. Kan også være et poeng å definere planlagt omfang av festivaldeltagelser (før- og etter premiere på NRK. Se også vedrørende lanseringsplan under pkt 7).

Videre gjøres det oppmerksom på foreslåtte endring i revideringen av åndsverksloven som gir en rett for opphavsmenn å si opp eksklusive avtaler ved ikke-bruk. Pt vet man ikke om en slik tilbakefallsrett vil bli en del av det nye regelverket eller hvordan den endelige utformingen av en slik regel evt vil bli, men man bør være oppmerksom på det. Vi anbefaler at dere forhandler på at NRKs eksklusivitet opphører ved ikke-bruk etter 3 år fra lisensstart, evt at avtalen skal reforhandles etter maksimalt 3 år ved ikke-bruk fra NRKs side. Dette vil være en måte å hindre at prosjektet blir lagt død ved NRKs ikke- bruk. (Se også pkt 4.2).

Klausulene om Nordvisjonen kan man forhandle på! Vær oppmerksom på at produsenten mister muligheten til å hente finansiering/inntekter fra disse territoriene dersom man gir NRK en rett til å tilby produksjonen inn i Nordvisjonssamarbeidet. Det er også en mulighet å selge nordiske rettigheter til NRK mot et vederlag. Dette vil være opp til partene å forhandle om.

En tommelfingerregel ift Nordvisjonen er at jo mindre NRK investerer i produksjonen (fx under 50%), jo mindre grunn er det til å gå med på at NRK skal få tilby produksjonen gratis inn i Nordvisjonssamarbeidet.

 

4.2  Annen utnyttelse

Produsenten bør prøve å forhandle inn at dersom NRK ikke har tilgjengeliggjort produksjonen innen ett år etter lisensstart, skal produsenten likevel kunne utnytte produksjonen sekundært (ikke visning, men avledet utnyttelse) i Norge. I utlandet bør produsenten kunne utnytte produksjonen sekundært (ikke visning) uavhengig av NRKs lisensperiode. Selve tilgjengeliggjøringen (visningen) av produksjonen har NRK iht pkt 4.1 en førsterett til, med mindre man har forhandlet frem noe annet.

NRK forbeholder seg å godkjenne lansering og markedsføring av slike lisensprodukter. Påse at det er en klausul om at slik godkjenning ikke kan nektes av NRK uten saklig grunn.

Dersom man ønsker å publisering andre versjoner av produksjonen før eller under NRKs lisensperiode, bør dette forhandles inn i avtalen.

Dersom NRK skal overta slik annen utnyttelse, bør produsenten få inn at dette er gjenstand for forhandling mellom produsent og NRK. Det bør ikke være en direkte overtakelse av disse rettighetene for NRK ved ikke-utnyttelse fra produsentens side. Dersom NRK overtar disse utnyttelsesrettighetene, bør det tas inn i avtalen at produsenten skal godkjenne hvem NRK skal samarbeide med om slik utnyttelse.

4.3  Fordeling av Produksjonens nettoinntekter jf. 4.2

Ved beregning av partenes andel av produksjonens nettoinntekter, skal ikke NRKs publiseringsvederlag med i beregningen – kun produksjonsinvesteringen.

7. Markedsføring og lansering

Bør avtale at markedsføring og lansering av produksjonen ifm NRK-visning skal skje i samarbeid mellom NRK og produsent. Det anbefales at produsenten leverer en (foreløpig) lanseringsplan som legges ved avtalen med NRK. Denne planen vil gi produsenten et handlingsrom for lanseringsarbeidet etter hvert og er et godt verktøy for mer spesifikk diskusjon rundt lanseringsarbeidet senere i prosessen. Begge parter bør med andre ord i god til før levering prioritere samkjøring og kommunikasjon av lanseringsplaner til beste for produksjonens lansering.