Produsentforeningen

Produsentforeningen i Virke organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenter. Virke har nærmere 170 uavhengige produksjonsselskaper som medlemmer. Våre medlemmer er produsenter av alt fra kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-program til reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner. Virke har samlet inn data og rapportert fra norske dataspillprodusenter siden 2017. Vi forhandler overenskomster, jobber for gode politiske rammer for næringen og er opptatt av utvikling av bransjene.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

5 nøkler for en fremtidsrettet sektor 2023-2025

 • 1. Sterk kulturell infrastruktur

  Ambisjon: Alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur

  • Sikre trygge og forutsigbare økonomiske rammevilkår for institusjonene på statsbudsjettet med full kompensasjon for lønns- og prisvekst.
  • Iverksette en opptrappingsplan for å adressere rehabiliteringsetterslep av museumsbygg som dokumentert ifm. museumsmeldingen.
  • Styrke satsingen på gode og egnede kulturarenaer i hele landet for å møte behovet som fremgår av kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen og barne- og ungdomsmeldingen.
  • Oppgradere digital infrastruktur i kino-Norge for å bevare den desentraliserte kino-strukturen.
  • Styrke tiltak for språk og lesing sammen med en økt satsing på skolebibliotek.
 • 2. Strategisk satsing på bærekraft

  Ambisjon: En klimanøytral kultursektor innen 2050

  • Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk.
  • Utrede og innføre målrettede tilskuddsordninger og stimuleringstiltak som fremmer grønn omstilling i kultursektoren.
  • Sluttføre arbeidet med en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, basert på felles kriterier for slike avtaler.
  • Stimulere til sunn, grønn omstilling gjennom krav, reguleringer og tilretteleggelse. Kartleggingen av sektorens utslipp bør legges til grunn for tiltak for klimagasskutt.
 • 3. Vekst i kreativ næring

  Ambisjon: Økt verdiskaping og sysselsetting i kreative næringer

  • Ferdigstille strategi for kreative næringer og iverksette tiltakene i denne.
  • Gjennomgå virkemiddelapparatet med tanke på å styrke økonomisk verdiskaping og sysselsetting.
  • Iverksette tiltak og lovverk som sikrer at immaterielle verdier og rettigheter kan bli hos norske selskaper.
  • Trappe opp insentivordningen for film- og serieproduksjon med mål om at ordningen gjøres regelstyrt.
  • Ferdigstille strategi for dataspill og iverksette tiltakene i denne.
  • Trappe opp regional filmsatsing over hele landet.
  • Styrke tilskudd til norsk kultureksport og utrede tiltak for å motvirke utflagging.
  • Etablere økonomiske insentiver som kan bidra til mer investeringskapital i kreative næringer, f.eks. offentlig-private samarbeidsprosjekter, investeringsprogrammer og fond.
 • 4. Skatte- og avgiftspolitikk for gode konkurransevilkår

  Ambisjon: Forenkle næringsdrift og øke kapitaltilgang

  • Gjennomgå merverdiavgiftsystemet for kultur med sikte på opprydding og forenkling. Etablere flat lav merverdiavgift for kultursektoren.
  • Fjerne kinoavgiften og etablere medfinansieringsordningen for strømmeaktører og kino.
  • Utrede skatteinsentiver som gjør det mer attraktivt å investere i kreative næringer og utvikle strategiske partnerskap.
  • Regelstyre full momskompensasjon for kulturfrivilligheten.
 • 5. Kunnskaps- og kompetansefokus

  Ambisjon: Møte fremtidens kompetansebehov i kreative arbeidsplasser

  • Utrede og fremme forslag om stimuleringstiltak for et løft innen digitalisering og innovasjon.
  • Forbedre tallgrunnlag og registerdata for datadrevet innsikt i kulturnæringene.
  • Opprette treparts bransjeprogram for kultur- og kreativ næring.
  • Forstå og møte utfordringene og mulighetene som ligger i generativ KI.
NOVA SPEKTRUM 19. SEPTEMBER

Kultur- og opplevelseskonferansen

Årets viktigste møteplass for ledere innen kultur, kreative næringer, reiseliv og opplevelser.  

Vi har lagt nok et krevende år bak oss, og mange virksomheter står overfor en rekke utfordringer og veivalg. Hvordan skal vi navigere videre? Og hva må du vite for å gjøre de riktige veivalgene i årene som kommer?     

19. sep. 2024, -

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Rapport

Kulturlivets klimapåvirkning

Hvordan kan kulturfeltet kutte i utslipp av klimagasser? Det forsøker denne rapporten å svare på ved å gi en oversikt over klimapåvirkningen fra kultursektoren, og eksempler på hvordan ulike aktører i sektoren jobber for å kutte utslippene sine.

Høring

 • Regjeringen skroter medfinansiering – nå må vi sette vår lit til Stortinget!

  Regjeringen har lagt fram en proposisjon til Stortinget som svært overraskende skrotet medfinansieringsordningen for internasjonale strømmeaktører som opererer i Norge.

  Helt siden filmforliket i 2015 har samtlige partier vært enige om å innføre medfinansieringsordningen. En hel norsk film- og seriebransje blir skadelidende når regjeringen nå sier nei takk til millioner av kroner som skulle sikre utvikling og produksjon av norske serier og filmer.  Vi reagerer kraftig på regjerningens utsettelse av medfinansieringsplikten, og mener den mangler en god nok begrunnelse. Bransjerådet for film har sendt inn felles innspill til Stortinget.

  Les innspillet

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Kultur- og opplevelsekonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass for ledere innen kultur, kreative næringer, reiseliv og opplevelser.  

Produsentforeningen 90 år

Produsentforeningens kavalkadevideo fra 90-års jubileet

Smittevern: Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

Denne nye veilederen for smittevernplan for audiovisuelle produksjoner består av Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer, og veiledning i hvordan man kan iverksette disse.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Styre

 • Bransjestyret for 2024/2025

   Tittel

  Navn

  Selskap

  Gruppe

  Pers. vara

  Selskap

  Styreleder

  Sveinung Golimo

  Nordisk Film Prod.

  Uavh. av gruppe

  Carsten Aanonsen

  Indie Film

  Nestleder

  Synnøve Hørsdal

  Maipo

  Uavh. av gruppe

  Gudny Hummelvoll

  Hummel Film/Rubicon

  Styremedlem

  Erlend Røeggen

  Nordisk Film TV

  TV-underholdning

  Nina Schrader

  Monster

  Styremedlem

  Ivar Køhn

  Rubicon

  Drama

  Knut Inge Solbu

  Fenomen

  Styremedlem

  Asle Vatn

  Storm Films 

  Spillefilm

  Dyveke Graver

  Eye Eye Pictures

  Styremedlem

  Christian Aune Falch

  UpNorth

  Dokumentar

  Thorvald Nilsen

  Indie Film Bergen

  Styremedlem

  Erik Hoftun

  Snowcastle

  Spill

  Catharina Bøhler

  Sarepta

  Styremedlem

  Guri Neby

  Einar Film

  Reklame

  Eivind Sæther

  WeMake

  Styremedlem

  Kristine Knudsen

  Den siste skilling

  Animasjon

  Stian Tveiten

  Qvisten

  Valgkomité for 2024/2025

  Mone Mikkelsen One Big Happy Family
  Ruben Thorkildsen Storm Films
  Eric Vogel Tordenfilm
 • Vedtekter for Virke Produsentforeningen (VP)

  Versjon vedtatt i årsmøtet 1. juni 2022.

   1. Navn

  Bransjegruppens navn er Virke Produsentforeningen.

  2. Formål

  Formålet er å ivareta norske film-, TV-, spill- og reklameprodusenters ideelle, yrkesmessige og økonomiske interesser.

   3. Oppgaver

  Til VPs oppgaver hører å kontinuerlig arbeide for formålet, herunder å:

  (1) arbeide for å sikre tilfredsstillende nasjonale og internasjonale rammebetingelser for medlemmene,

  (2) inngå rammeavtaler med interesseorganisasjoner, forvaltningsorganisasjoner, kringkastere mv,

  (3) yte bistand og rådgivning til medlemmene innen tariffspørsmål,

  (4) yte bistand og rådgivning til medlemmene innenfor foreningens formål,

  (5) inngå bindende avtaler som tillater nærmere avgrenset utnyttelse av medlemmenes offentliggjorte eller utgitte verk eller prestasjoner, samt opptak av disse,

  (6) inngå bindende avtaler om innkreving, forvaltning og fordeling av vederlag eller kompensasjon for utnyttelse av medlemmenes verk, prestasjoner eller opptak som angitt i punkt (5), eller utnyttelse som er hjemlet direkte i lov eller i vedtak truffet av offentlig organ ved hjemmel i lov,

  (7) forvalte fullmaktene i punkt (5) og (6) gjennom felles forvaltningsorganisasjon som VP er medlem av, herunder utenlandsk organisasjon for tilsvarende rettigheter i utlandet.

  Fullmaktene i punkt (5) og (6) er ikke-eksklusive.

  (8) utnevne medlemmer til de organer, styrer, stiftelser, utvalg mv. der VP skal være representert.

  4. Organisering

  4.1 Generelt

  VP inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VP skal ha egne vedtekter og eget bransjestyre.

  Medlemmenes interesser og VPs arbeid ivaretas av følgende organer:

  - Årsmøte

  - Bransjestyre

  - Valgkomité

  - Faggrupper

  - Regionale utvalg

  I samtlige organer treffes alle avgjørelser ved simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i disse vedtektene.

  Dersom stemmetallet er likt, teller Bransjestyreleders stemme dobbelt. VP ledes av utpekt Bransjeleder.

  4.2 Årsmøtet

  Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i VP.

  Etter innkallelse fra styret avholdes Ordinært årsmøte hvert år senest innen utgangen av mai. Innkallelse, vedlagt dagsorden over de saker som skal behandles og eventuelt tas opp til avstemning, skal skje med minst tre ukers varsel før Årsmøtet.

  Følgende saker skal behandles:

  1. Valg av ordstyrer.
  2. Bransjestyrets årsberetning.
  3. Fremleggelse av VPs regnskap for VPs bransjefondsmidler.
  4. Valg av Bransjestyreleder og nestleder av Bransjestyret (hvert 2. år)
  5. Valg av Bransjestyre.
  6. Valg av vararepresentanter til Bransjestyret.
  7. Valg av valgkomité.
  8. Fastsettelse av eventuelle honorarer.
  9. Behandling av forslag som er innkommet minst fem uker før årsmøtet, og som er nevnt i innkallelsen.

  Bransjestyret skal besørge at skriftlig referat sendes ut til samtlige medlemmer senest 14 dager etter avholdt Årsmøte.

  Årsmøtevedtak kan ikke være i strid med Virkes vedtekter eller retningslinjer vedtatt av Hovedstyret i Virke.

  4.3 Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall i styret eller minimum 10 % av VPs medlemmer krever det. Innkallelse skjer med minimum én ukes varsel med mindre innkallingen omhandler VPs oppløsning/uttreden, jf. punkt 13.

  Ekstraordinært årsmøte kan bare vedta saker som er nevnt i innkallelsen. Det påligger Bransjestyret å sende referat til samtlige medlemmer senest 14 dager etter et Ekstraordinært årsmøte.

  Referatet skal undertegnes av Bransjestyreleder og to øvrige styremedlemmer.

  4.4 Bransjestyret

  Valg av Bransjestyret

  VP skal ledes av et styre på ni representanter med personlige vararepresentanter.

  Fortrinnsvis velges to representanter fra spillefilm- og dramaprodusentene, to representanter fra TV-produsentene, én representant fra reklamefilmprodusentene, én representant fra dokumentarfilmprodusentene, én representant fra animasjonsprodusentene og én representant fra spillprodusentene. Den niende representanten med vararepresentant velges på fritt grunnlag innenfor VPs medlemsmasse.

  Bransjestyret med vararepresentanter velges på Årsmøtet for ett år av gangen. Bransjestyreleder og nestleder velges for to år av gangen, fortrinnsvis i ulike år slik at det sikres en viss kontinuitet i Bransjestyrets ledelse.

  Bransjestyrets ansvar

  Bransjestyret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten i VP i samsvar med VPs vedtekter og årsmøtets vedtak og Hovedstyret i Virkes retningslinjer (jf. Virkes vedtekter § 3-3, 2. avsnitt, 4 underpunkt). Virke ansetter Bransjeleder etter innstilling fra Bransjestyret. Virke utarbeider i samarbeid med Bransjestyret en instruks for Bransjelederens stilling.

  Bransjestyret kan ta avgjørelser på vegne av VP som ikke i lov eller i henhold til VPs vedtekter, eller Hovedorganisasjonen Virkes vedtekter er lagt til andre organer. Bransjestyrets kompetanse omfatter ikke saker som etter VPs forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

  Styrevedtak kan ikke være i strid med Virkes vedtekter eller retningslinjer vedtatt av Sentralstyret.

  Bransjestyret kan i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for VPs aktivitet, inkludert VPs langsiktige strategiske oppgaver.

  Beslutningsdyktighet mv

  Bransjestyret er beslutningsdyktig når Bransjestyreleder eller nestleder samt tre øvrige bransjestyremedlemmer er til stede på møtet og er stemmedyktige.

  Personlige vararepresentanter har møte- og talerett i bransjestyremøter, men kun stemmerett når det styremedlem de er vara for, ikke er til stede.

  4.5 Komitéer, utvalg, faggrupper og regionale utvalg

  Bransjestyret kan som ledd i VPs arbeid beslutte å nedsette komitéer, utvalg, faggrupper og opprette regionale utvalg og delegere myndighet til medlemmene i VP eller Bransjelederen.

  En valgkomité skal innstille kandidater til valg for Årsmøtet.

  Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer hvorav 1 medlem hvert år velges for 2 år av gangen, og 1 medlem hvert år velges for 1 år av gangen, slik at komitéen til enhver tid består av minimum ett medlem valgt året før. Det velges også 1 varamedlem for ett år.

  4.6 Bransjesekretariatet

  VPs daglige gjøremål, servicefunksjoner og langsiktige strategiske oppgaver ivaretas og koordineres av bransjesekretariatet, som ledes av VPs Bransjeleder.

  Bransjelederen rapporterer til ledelsen i Virke og til Bransjestyret.

  Før gjennomføring av bransjeavtaler o.l. som binder mange medlemsvirksomheter, bør Bransjesekretariatet be Bransjestyret avgjøre om det foreligger nødvendig forankring hos medlemmene.     

  5. Medlemskap

  Som medlem kan opptas privat norskregistrert foretak som driver alminnelig næringsvirksomhet innenfor VPs område og som er et uavhengig produksjonsselskap (for å anses som uavhengig produksjonsselskap i denne sammenheng skal virksomheten ikke være 100 % eid av en kringkaster, strømmetjeneste eller lignende og/eller ikke hovedsakelig produsere kun til én kringkaster, strømmetjeneste eller lignende), og har som hovedformål på profesjonell basis å produsere film-, TV-, spill- eller reklameproduksjoner.

  Enkeltmannsforetak og fysiske enkeltpersoner kan ikke søke om medlemskap.

  Bransjesekretariatet avgjør om betingelsene for medlemskap er til stede. Bransjestyret avgjør om nye medlemsgrupperinger skal innlemmes i VP.

  Selv om vilkårene ikke er oppfylt, eller det er tvil om vilkårene er oppfylt, kan Bransjestyret i særlige tilfeller innvilge medlemskap.

   6. Stemmerett

  Et medlem i VP har stemmerett i alle saker. Et medlem som står ute med medlemskontingent i mer enn seks måneder etter forfallsdato, fratas sin stemmerett i VP.

  Medlemmene kan representeres ved fullmakt på Årsmøtet og andre medlemsmøter.

  Til Årsmøte og medlemsmøte kan hvert medlemsselskap møte med inntil tre representanter, men har bare én stemme.

   7. Medlemmenes plikter

  Alle medlemmer plikter å følge de avtaler og vedtak som er fattet i overensstemmelse med disse vedtekter samt Virkes vedtekter.

  Hvis et medlem unnlater dette, kan vedkommende ilegges en bot i overenstemmelse med Virkes vedtekter.

   8. Avgifter

  Medlemmer betaler en årlig medlemskontingent som gjelder fra 1. januar til 31. desember.

  Kontingenter forfaller hvert år til betaling i henhold til Hovedorganisasjonen Virkes praksis.

  Medlemmer som står ute med medlemsavgift én uke før Ordinært årsmøte, har ikke stemmerett på Årsmøtet.

  Medlemmer som skylder medlemskontingent for mer enn ett år har ingen rettigheter, og kan strykes som medlem av VP. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

  Medlemmer som står ute med medlemsavgift én uke før Ordinært årsmøte, har ikke stemmerett på Årsmøtet.

  Medlemmer som skylder medlemskontingent eller produksjonsavgift for mer enn ett år har ingen rettigheter, og kan strykes som medlem av VP. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

   9. Habilitet

  Medlemmer av VPs organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil. Medlemmet er inhabilt når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

  Medlemmet plikter av eget tiltak å vurdere egen habilitet, og skal på forhånd og på adekvat måte varsle dersom det kan foreligge grunn til tvil ved denne. Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av vedkommende organ, uten at vedkommende medlem deltar. Før spørsmålet avgjøres, bør vararepresentant varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

   10. Eksklusjon og suspensjon

  Et medlem i VP kan for alltid (eksklusjon) eller for et bestemt tidsrom (suspensjon) utelukkes av VP når vedkommende opptrer i strid med VPs formål, eller har utvist så klanderverdig adferd at det anses å kunne skade VP.

  Bransjestyret avgjør spørsmålet om eksklusjon fra VP etter at medlemmet er gitt anledning til å uttale seg. For at utelukkelse skal finne sted, må minst 4 av Bransjestyrets medlemmer stemme for det.

  Avgjørelse med begrunnelse sendes medlemmet i rekommandert brev senest én uke etter Bransjestyrevedtaket. Medlemmet kan klage avgjørelsen inn for Årsmøtet. Klagen må være innkommet til VPs Bransjesekretariat innen fire uker etter at underretningen er sendt. Klagen behandles på første ordinære årsmøte hvis det er mer enn 5 uker igjen til dette. Er klagen innkommet senere, behandles den på det påfølgende årsmøtet. På det årsmøtet hvor klagen behandles, skal det utelukkede medlem innkalles og ha rett til å møte og uttale seg, men skal fratre under behandlingen. Årsmøtet har også rett til å høre andre berørte parter.

  Årsmøtet avgjør så med endelig virkning og alminnelig flertall om utelukkelsen skal opprettholdes eller ikke.

  Slik avstemning skal skje skriftlig.

  Eksklusjon fra VP har ikke virkning på medlemskapet i Virke. En ev. eksklusjon i Virke behandles etter Virkes vedtekter.

  I tillegg til ovenstående vil et medlem automatisk bli ekskludert av VP dersom medlemmet ekskluderes fra Hovedorganisasjonen Virke (jf. Hovedorganisasjonen Virkes vedtekter § 6).

   11.Utmeldelse

  Et medlem kan melde seg ut av VP på de vilkår som gjelder for Hovedorganisasjonen Virke. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. Skyldig medlemskontingent for perioden som medlem forfaller til betaling.

  Et medlem kan melde seg ut av VP og fortsette som medlem i Hovedorganisasjonen Virke. Medlemmet følger da Hovedorganisasjonen Virkes bestemmelser for medlemskap.

   12. Vedtektsendringer

  VPs vedtekter kan bare endres av Årsmøtet. Til beslutning om vedtektsendringer kreves ¾ flertall blant de representerte medlemmene.

   13. Oppløsning / Uttreden

  Oppløsning eller uttreden av VP fra Hovedorganisasjonen Virke avgjøres av Årsmøtet etter at forslag om oppløsning er fremlagt for medlemmene i innkallelsen, som skal skje med minst tre ukers varsel. Til beslutningen kreves ¾ flertall blant de møtende som må utgjøre minst 50% av det samlede medlemstall, eller ¾ flertall blant de møtende på to etter hverandre følgende årsmøter. Sammenslutning med andre foreninger etter uttreden fra Hovedorganisasjonen Virke ansees ikke som oppløsning.

  De fondsmidler/egenkapital VP tilførte Hovedorganisasjonen Virke ved fusjonen, eller som stammer fra forhold før fusjonen, skal følge VP ved en senere oppløsning/uttreden fra Hovedorganisasjonen Virke. Dersom fondsmidler/egenkapital ved oppløsning/uttreden er lavere enn ved fusjonstidspunktet tilfaller gjenværende netto fondsmidler VP.

  Dersom fondsmidler/egenkapital ved oppløsning/uttreden er høyere enn ved fusjonstidspunktet, deles overskytende 50/50 mellom partene.

  Eksempel:

  1 av 3)

  Fondsmidler inn ved fusjon: 100

  Bruk av fondsmidler etter fusjon: 0

  Opptjening av fondsmidler etter fusjon: 0

  Fondsmidler som følger ved oppløsning/uttreden: 100

  2 av 3)

  Fondsmidler inn ved fusjon: 100

  Bruk av fondsmidler etter fusjon: 20

  Opptjening av fondsmidler etter fusjon: 0

  Fondsmidler som følger ved oppløsning/uttreden: 80 (100-20)

  3 av 3)

  Fondsmidler inn ved fusjon: 100

  Bruk av fondsmidler etter fusjon: 0

  Opptjening av fondsmidler etter fusjon: 40

  Fondsmidler som følger ved oppløsning/uttreden: 120 (100 + [40/2])

  VPs formue skal etter en oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål VP arbeider for å fremme.

   

   

   

   

   

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene