• Arbeidstid

  Med arbeidstid menes den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren, jf. Arbeidsmiljøloven § 10-1 (1). 

  Arbeidet starter fra det tidspunkt arbeidstakeren skal møte og faktisk møter etter dagsplanen. 

  Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommer i tillegg.

  Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer.

  Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 0600 og 2100, mandag til fredag. Arbeidsgiver vil tilstrebe å avvikle opptak mellom kl. 0700 til 1800. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig.

  For arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr,

  stab el. eller andre arbeidsoppgaver knyttet til kjøringen, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden. 

  Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer.

  Lørdager, søndager og helligdager er å regne som fridager. Arbeidstakerne kan ikke pålegges

  å arbeide påske, pinse, jule- og nyttårsaften. Det samme gjelder helligdager i påsken, pinsen

  og julen, samt 1. og 17. mai, unntatt i tilfeller der manuskriptet forutsetter dette. 

   

  OVERTID

  Varer arbeidet for arbeidstakerne ut over grensen for alminnelig arbeidstid i løpet av en

  arbeidsdag, jf. punkt 9.1, regnes den faktisk overskytende arbeidstiden som overtidsarbeid.

  Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i særlige tilfeller. Arbeidstakeren skal ikke utsettes for urimelig stor belastning over tid.

  Arbeidsgiver skal varsle arbeidstakeren om planlagt overtid. Endelig bekreftelse på varslet

  overtid, anses utført ved utlevering av dagsplanen. All overtid skal varsles ved utlevering av

  dagsplanen. Overtiden kan kun pålegges av arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren har gitt

  uttrykkelig fullmakt.

  I løpet av en 7-dagersperiode kan ingen pålegges en samlet overtid ut over 20 timer, og slik at det samlede overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.

  Overtid ut over 4 timer per dag må drøftes med staben gjennom tillitsvalgt.

  Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at overtidstimer helt eller delvis tas ut i form av

  arbeidsfri tid, slik at en time overtid tas ut som en time arbeidsfri. Det er arbeidstakerens rett til å akseptere eller avvise en slik ordning. Overtidstillegget skal likevel utbetales ved avspasering av arbeidstid.

  Arbeidstakere i ledende/særlig uavhengig stilling, jf. punkt 2, 3.ledd, skal ha et lønnsnivå som

  forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats ut over alminnelig arbeidstid, uten at overtidsarbeidet registreres særskilt.

   

  TIMELISTER

  Arbeidstakeren plikter å levere timelister på skjema utlevert av arbeidsgiver. Timelistene

  innleveres etter avtale med arbeidsgiver og arbeidsgiver skal attestere godkjente timelister.

   

  PAUSER

   Arbeidstakeren skal ha minst en pause på 30 minutter i løpet av alminnelig arbeidstid, likevel

  slik at pausen ikke regnes som en del av alminnelig arbeidstid etter punkt 9.1. Arbeidsgiver

  plikter å legge til rette for at arbeidstakerne får adgang til å spise i pausen, normalt innen 4,5 timer fra arbeidstidens begynnelse. Andre ordninger skal drøftes med tillitsvalgt. 

  I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke har lagt til rette for at det kan tas pause under tilfredsstillende forhold, skal pausen likevel anses som en del av alminnelig arbeidstid. Det samme gjelder dersom man er pålagt å være i beredskap i spisepausen og ikke selv disponerer tiden. 

  Eventuelle krav fra arbeidstakerne overfor arbeidsgiver om at pausen skal regnes som

  alminnelig arbeidstid etter denne bestemmelsen, skal fremmes omgående overfor tillitsvalgt. Kravet skal fremmes slik at arbeidsgiver gis mulighet til å kunne rette opp forholdet.

  Ved overtidsarbeid utover to timer i forbindelse med opptak, skal filmarbeiderne få tilbud om pause på en halv time med mindre annet avtales gjennom tillitsvalgt. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pausen kan kortes ned eller forskyves når forholdende gjør dette nødvendig.

   

  NATTARBEID

  Tiden mellom klokken 22- 06 regnes som nattarbeid.

 • Tariffavtale for forrige periode

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet i forhandlingene med Filmforbundet om TV-dramaoverenskomsten

  Virke kom i dag til enighet med Filmforbundet om revisjon av tariffavtalen for TV-drama i hovedtariffoppgjøret 2020.

  Minstelønnssystemet som etter streiken i 2018 ble avtalt utredet og deretter implementert, er med dette endelig sluttført. Resultatet innebærer at vi er enige om satser for de ulike gruppene på ulike ansiennitetsnivåer som avtalt i 2018. Virke er godt fornøyd med at vi kom i mål med minstelønnssatser som er på et akseptabelt nivå, er bærekraftig for bransjen, og som innebærer at en lang og svært krevende prosess nå er fullført.

  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

 • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

  I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

  − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

  − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

 • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

  HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

 • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

  HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

  – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

  Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

  Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

Kontaktperson