• Arbeidstid

  Alminnelig arbeidstid
  Med arbeidstid menes den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren, jf. Arbeidsmiljøloven § 10-1.

  Arbeidet starter fra det tidspunkt arbeidstakeren skal møte og faktisk møter etter dagsplanen.

  Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommeri tillegg.

  Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer.

  Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 06.00 og 21.00, mandag til fredag.Arbeidsgiver vil tilstrebe å avvikle opptak mellom kl. 07.00 til 18.00. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig,

  For arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr, stab el. eller andre arbeidsoppgaver knyttet til kjøringen, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden.

  Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer.

  Lørdager, søndager og helligdager er å regne som fridager. Arbeidstakerne kan ikke pålegges å arbeide påske, pinse, jule- og nyttårsaften. Det samme gjelder helligdager i påsken, pinsen og julen, samt 1. og 17. mai. unntatt i tilfeller der manuskriptet forutsetter dette.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Godkjent forhandlingsresultat

  Filmforbundet har i uravstemning godkjent forhandlingsresultatene for hovedtariffoppgjøret 2020, på områdene for TV-underholdning, spillefilm og TV-drama. Resultatene er dermed endelige, endringer og lønnsregulering skal iverksettes med de avtalte virkningstidspunktene.

  Signerte og oppdaterte overenskomster er nå lastet opp. 

 • : Enighet i forhandlingene med Filmforbundet om TV-dramaoverenskomsten

  Virke kom i dag til enighet med Filmforbundet om revisjon av tariffavtalen for TV-drama i hovedtariffoppgjøret 2020.

  Minstelønnssystemet som etter streiken i 2018 ble avtalt utredet og deretter implementert, er med dette endelig sluttført. Resultatet innebærer at vi er enige om satser for de ulike gruppene på ulike ansiennitetsnivåer som avtalt i 2018. Virke er godt fornøyd med at vi kom i mål med minstelønnssatser som er på et akseptabelt nivå, er bærekraftig for bransjen, og som innebærer at en lang og svært krevende prosess nå er fullført.

  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Forhandlingene på HUK-området er utsatt til 30. november og 1. desember

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området fra 10.-12. november til 30.november-1.desember. Grunnen til dette er fordi resultatene fra andre tariffområder som har betydning for HUK-området ikke vil være tilstrekkelig avklart i midten av november.

 • : Forhandlingsresultat mellom HK og Virke godkjent

  Handel og Kontors (HK) medlemmer stemte «ja» i uravstemningen om forhandlingsresultatet av landsoverenskomsten, lederoverenskomsten og kontoroversenskomsten. Funksjonæravtalen med Parat er også godkjent. 

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

Kontaktperson