• Arbeidstid

  Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommer i tillegg.

  Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer

  For Arbeidstakere som er i fast ukentlig turnus, skal uker med kun kveldsskift reduseres til 7 timer i alminnelig arbeidstid pr kveldsskift. For klippere skal alminnelig arbeidstid ved kveldsskift alltid være 7 timer.

  Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 0700 og 1700, mandag til fredag. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig.

  Arbeidstiden starter ved oppmøte på angitt arbeidssted til angitt oppmøtetidspunkt. Arbeidssted skal så langt mulig fremgå av Arbeidsavtalen eller Produksjonsplan dersom arbeidsstedet varierer i løpet av engasjementets varighet.

  For Arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag eller andre oppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr, stab el.l., eller andre arbeidsoppgaver knyttet til oppdraget, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden.

  Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer.

  Pauser

  Arbeidstakeren skal ha minst en pause på 30 minutter i løpet av alminnelig arbeidstid, likevel slik at pausen ikke regnes som en del av alminnelig arbeidstid. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for at arbeidstakerne får adgang til å spise i pausen, normalt innen 4,5 timer fra arbeidstidens begynnelse. Andre ordninger skal drøftes med tillitsvalgt.

  I de tilfeller hvor Arbeidsgiver ikke har lagt til rette for at det kan tas pause under tilfredsstillende forhold, skal pausen likevel anses som en del av alminnelig arbeidstid. Det samme gjelder dersom man er pålagt å være i beredskap i spisepausen og ikke selv disponerer tiden. Eventuelle krav fra arbeidstakerne overfor Arbeidsgiver om at pausen skal regnes som alminnelig arbeidstid etter denne bestemmelsen, skal fremmes omgående overfor tillitsvalgt. Kravet skal fremmes slik at Arbeidsgiver gis mulighet til å kunne rette opp forholdet.

  Ved overtidsarbeid utover to timer i forbindelse med opptak, skal arbeidstaker få tilbud om pause på en halv time med mindre annet avtales gjennom tillitsvalgt. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pausen kan kortes ned eller forskyves når forholdene gjør dette nødvendig.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Godkjent forhandlingsresultat

  Filmforbundet har i uravstemning godkjent forhandlingsresultatene for hovedtariffoppgjøret 2020, på områdene for TV-underholdning, spillefilm og TV-drama. Resultatene er dermed endelige, endringer og lønnsregulering skal iverksettes med de avtalte virkningstidspunktene.

  Signerte og oppdaterte overenskomster er nå lastet opp. 

 • Enighet mellom Virke og Virke og Filmforbundet

  Virke og Filmforbundet kom mandag 31. august til enighet forhandlingene om TV-underholdningsoverenskomsten i hovedtariffoppgjøret 2020. Partene ble enige om en økning av minstelønnssatsene på 1,7 %, noe som er godt innenfor årslønnsveksten avtalt i det såkalte frontfaget.

  Forhandlingene var konstruktive og gode, og vi i Virke er glade for at Filmforbundet delte oppfatningen om at denne bransjen lever med stor usikkerhet knyttet til koronasituasjonen – og at det derfor var riktig å bli enige om et resultat innen ansvarlige økonomiske rammer.

  Resultatet er ikke endelig – og skal ikke effektueres – før Filmforbundets vedtakelsesfrist, som er 13. september.

  Last ned protokoll her. 

 • : Mellomoppgjøret med Norsk filmforbund er godkjent og kan effektueres

  Det vises til Tariffnytt nr 15/2019 om mellomoppgjøret på området for TV-underholdning. Resultatet er nå godkjent av Norsk Filmforbund og nye lønnssatser kan effektueres med virkning fra 1. juni 2019.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson