• Lønn

  5.1 Minstelønnssatser

  Avlønning for engasjement etter denne avtale kan ikke settes lavere enn minstelønnssatsene som angitt i vedlegg til denne avtale, jf. Bilag 2. Minstelønnssatsene er likevel ikke bindende for engasjement som varer mer 6 måneder.

  5.2 Beregning av timelønn

  Timelønn beregnes basen på at en arbeidsdag utgjør 8 timer, jf. punkt 4.1 eksklusive en halv times spisepause, slik at timelønnen utgjør 1/8 av avtalt dagslønn. En halv arbeidsdag utgjør 4 timer, eksklusiv pause.

  5.3 Prøvefilming

  Første prøvefilming til bruk for casting er vederlagsfri, med mindre annet avtales særskilt.

  5.4 Totalavtale

  Partene kan inngå avtale om samlet lønn for engasjementet (Totalavtale). Total avtalen skal stipulere antall dager/ timer i opptakssituasjon, samt Skuespillerens totale arbeidstid i engasjementsperioden, inkludert overtid.

  Totalavtalen inkluderer sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver produsenten innkaller til, jf. pkt 32, med mindre annet avtales særskilt.

  Det kan ikke avtales lavere samlet lønn under en Totalavtale enn det som følger av minstelønnssatsene i Bilag 2.

  Dersom betaling for skuespillerens totale arbeidstid viser seg å overstige estimert arbeidstid med 10 %, kan skuespilleren kreve Arbeidsavtalen reforhandlet.

  Produsenten plikter å attestere timelister for Skuespillere som ønsker å slike når det er inngått en Totalavtale. Produsenten plikter ikke å attestere timelister for overtid som ikke er pålagt eller avtalt, jf. pkt. 4.5 fjerde avsnitt.

  5.5 Annen særskilt avtale om avlønning

  5.5.1 Avtale om halvdagslønn

  Det kan avtales halvdagslønn dersom Skuespillerens tilgjengelighet for Produsenten reduseres på grunn av Skuespillerens øvrige avtalte arbeidsforhold.

  Det kan for øvrig også for enkeltproduksjoner inngås særskilt avtale om halvdagslønn der det foreligger særlige forhold som tilsier et slikt behov. Slik avtale inngås mellom produsent og NSF hvor NSF plikter å besvare produsentens henvendelse om dette innen luke.

  5.5.2 Avtale for ikke-kommersielle produksjoner

  NSF og NFVPF kan inngå særlig avtale om avlønning ved produksjoner av ideell og/eller ikke-kommersiell art. Med ikke- kommersielle eller ideelle produksjoner menes produksjoner som ikke omsettes kommersielt.

  5.6 Utbetalingstidspunkt for lønn

  Lønn utbetales senest 4 uker etter avsluttet medvirkning, med mindre annen betalingsordning avtales. Produsenten foretar skattetrekk mv. etter gjeldende skatte- og avgiftsregler.

  Når Skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr. 500,- kan Produsenten avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne Sted ved kalenderårets slutt. Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gi gjeldende bestemmelser.

  5.7 Justering av satser

  Regulering av satsene skal foretas 1. september i hvert kalenderår i tråd med endringer i det statlige lønnsoppgjør. Partene kan likevel estimere tariffendringer på forhånd og inkludere disse som særskilt komponent i arbeidsavtalen.

 • Rettighetsavtaler

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale forrenholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • : HUK-forhandlingene 2021

   Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

   Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

   • Landsoverenskomst for høyskoler
   • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

   Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

   • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
   • Landsoverenskomst for barnehager
   • Landsoverenskomst for utdanning
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
   • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

   Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

  • : Enighet i forhandlingene om revisjon av Legesæravtalen

   Virke og Legeforeningen kom torsdag 29. april 2021 til enighet i forhandlingene om revisjon av særavtalen for leger i private, ideelle sykehus for perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.

   Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen for å bidra til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene våre på denne avtalen – de private, ideelle sykehusene i Virke. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet på viktige områder.

   Vi har avtalt nytt lønnssystem for leger i spesialisering (LIS), tilpasset dagens spesialistutdanning. Endringene skal implementeres i de lokale forhandlingene i 2021, og kostnadene knyttet til endringene skal være en del av kostnadsberegningen for disse forhandlingene. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om innføring og praktisering av det nye lønnssystemet for LIS. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 15. oktober 2021. Se nærmere detaljer i pkt. 3 i protokollen.

   Vi har også avtalt endringer for permisjoner til faglig utvikling (kurs mv for overleger og legespesialister), kostnadsdekning ved spesialistutdanning for LIS, doktorgradstillegg og utlysning av stillinger for medisinstudenter med lisens. Se nærmere detaljer i vedlegg 2 til protokollen.

   I tillegg er vi enige om at midlertidig ansatte legespesialister skal lønnes likt som fast ansatte legespesialister for den gjenværende delen av ansettelsen. Se nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen og i forordet til særavtalen. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om dette.

   Det er også gjort redaksjonelle endringer i særavtalen som følge av at faste stillinger for LIS nå er ferdig implementert og at turnuslege-stillingen er erstattet med LIS1 som følge av den nye spesialistutdanningen.

   Veien videre blir også viktig. Vi har avtalt et partssammensatt utvalg som i perioden skal se nærmere på sommerferieavvikling og på parallellitet i avtalebestemmelsene mellom Virke-sykehusene og de offentlige helseforetakene. Vi skal også følge med på et pågående partsarbeid om avtaleutvikling innen helseforetak-området. Senest når rapporten fra dette foreligge, skal vi så ta opp relevante spørsmål og vurdere mulige konsekvenser for vår særavtale, som et ledd i forberedelsene til neste særavtalerevisjon. Se nærmere detaljer i pkt. 8 og 9 i protokollen.

   Forhandlingsresultatet ble vedtatt ved signering av protokollen.

   Se protokollen og vedlegg 2 for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet og de avtalte endringene i særavtalen.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

  Se alle medlemsfordelene