• Arbeidstid

  4.1 Alminnelig arbeidstid

  Alminnelig arbeidstid i studio, eller annet sted som brukes som studio er mandag til og med fredag klokken 0800-1630, inklusive en halv times pause. Når arbeidet avbrytes og fortsettes senere samme dag, betraktes det mellomliggende tidsrom som del av alminnelig arbeidstid.

  4.2 Forskjøvet arbeidstid

  Produsenten har rett til, uten tilleggshonorar til Skuespilleren, å forskyve arbeidstiden dersom manuskript eller lokale forhold tilsier det. Slik forskyvning skal varsles minst 24 timer før arbeidsdagens start.

  4.3 Nattarbeid

  Skuespillerens medvirkning etter kl. 21.00 regnes som nattarbeid. Slikt arbeid bør bare finne sted dersom nattescener inngår som en naturlig og nødvendig del av filmens kunstneriske uttrykk.

   Mellom nattarbeidets slutt og det tidspunkt skuespilleren må møte til neste arbeidsdag, skal det være et opphold på minimum 11 timer. Når det er nødvendig for å få en hensiktsmessig avvikling av arbeidet eller arbeidstakerne ønsker det, kan den arbeidsfrie perioden unntaksvis reduseres til 9 timer.

  Når skuespilleren må møte både til arbeid på dagtid og natt innenfor en 48 timers periode, skal skuespillerens arbeidstid ikke overstige 18 timer totalt i denne tidsperioden.

  4.4  Helge- og helligdagsarbeid

  Lørdag, søndag og helligdager er normalt fridager. For arbeid på slike dager skal skuespilleren godtgjøres med 25 % tillegg til avtalt timelønn.

  4.5 Særlige bestemmelser om overtid

  Varer arbeidet for noen medarbeider ut over grensen for den alminnelige arbeidstid, jf. pkt. 4. l, regnes det overskytende som overtidsarbeid.

  Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i særlige tilfeller. Unntak gjelder for medarbeidere som ifølge arbeidsinstruksen har faste arbeidsoppgaver før og/eller etter opptaksdagen.

  For overtidsarbeid skal skuespilleren godtgjøres med påslag av 40 % av avtalt timelønn med eventuelt tillegg etter pkt. 4.4.

  Overtid kan kun pålegges av Produsenten, eller den produsenten uttrykkelig har bemyndiget. Pålagt overtidsarbeid skal i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

  4.6 Overtidsmat

  Ved arbeidstid som overstiger 10 timer, skal produsenten holde/betale middag som skal serveres senest 4 timer etter lunsjpausen.

 • Lønn

  5.1 Minstelønnssatser

  Avlønning for engasjement etter denne avtale kan ikke settes lavere enn minstelønnssatsene som angitt i vedlegg til denne avtale, jf. Bilag 2. Minstelønnssatsene er likevel ikke bindende for engasjement som varer mer 6 måneder.

  5.2 Beregning av timelønn

  Timelønn beregnes basen på at en arbeidsdag utgjør 8 timer, jf. punkt 4.1 eksklusive en halv times spisepause, slik at timelønnen utgjør 1/8 av avtalt dagslønn. En halv arbeidsdag utgjør 4 timer, eksklusiv pause.

  5.3 Prøvefilming

  Første prøvefilming til bruk for casting er vederlagsfri, med mindre annet avtales særskilt.

  5.4 Totalavtale

  Partene kan inngå avtale om samlet lønn for engasjementet (Totalavtale). Total avtalen skal stipulere antall dager/ timer i opptakssituasjon, samt Skuespillerens totale arbeidstid i engasjementsperioden, inkludert overtid.

  Totalavtalen inkluderer sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver produsenten innkaller til, jf. pkt 32, med mindre annet avtales særskilt.

  Det kan ikke avtales lavere samlet lønn under en Totalavtale enn det som følger av minstelønnssatsene i Bilag 2.

  Dersom betaling for skuespillerens totale arbeidstid viser seg å overstige estimert arbeidstid med 10 %, kan skuespilleren kreve Arbeidsavtalen reforhandlet.

  Produsenten plikter å attestere timelister for Skuespillere som ønsker å slike når det er inngått en Totalavtale. Produsenten plikter ikke å attestere timelister for overtid som ikke er pålagt eller avtalt, jf. pkt. 4.5 fjerde avsnitt.

  5.5 Annen særskilt avtale om avlønning

  5.5.1 Avtale om halvdagslønn

  Det kan avtales halvdagslønn dersom Skuespillerens tilgjengelighet for Produsenten reduseres på grunn av Skuespillerens øvrige avtalte arbeidsforhold.

  Det kan for øvrig også for enkeltproduksjoner inngås særskilt avtale om halvdagslønn der det foreligger særlige forhold som tilsier et slikt behov. Slik avtale inngås mellom produsent og NSF hvor NSF plikter å besvare produsentens henvendelse om dette innen luke.

  5.5.2 Avtale for ikke-kommersielle produksjoner

  NSF og NFVPF kan inngå særlig avtale om avlønning ved produksjoner av ideell og/eller ikke-kommersiell art. Med ikke- kommersielle eller ideelle produksjoner menes produksjoner som ikke omsettes kommersielt.

  5.6 Utbetalingstidspunkt for lønn

  Lønn utbetales senest 4 uker etter avsluttet medvirkning, med mindre annen betalingsordning avtales. Produsenten foretar skattetrekk mv. etter gjeldende skatte- og avgiftsregler.

  Når Skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr. 500,- kan Produsenten avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne Sted ved kalenderårets slutt. Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gi gjeldende bestemmelser.

  5.7 Justering av satser

  Regulering av satsene skal foretas 1. september i hvert kalenderår i tråd med endringer i det statlige lønnsoppgjør. Partene kan likevel estimere tariffendringer på forhånd og inkludere disse som særskilt komponent i arbeidsavtalen.

 • Rettighetsavtaler

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

  Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Dette gjelder:

  Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

  Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

  Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

  – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

  Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

  – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

  Les pressemeldingen her. 

 • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

 • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

 • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

  I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

  − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

  − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

 • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

  HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

 • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

  HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

  – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

  Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

  Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

Kontaktperson