• Lønn

  5.1 Minstelønnssatser

  Avlønning for engasjement etter denne avtale kan ikke settes lavere enn minstelønnssatsene som angitt i vedlegg til denne avtale, jf. Bilag 2. Minstelønnssatsene er likevel ikke bindende for engasjement som varer mer 6 måneder.

  5.2 Beregning av timelønn

  Timelønn beregnes basen på at en arbeidsdag utgjør 8 timer, jf. punkt 4.1 eksklusive en halv times spisepause, slik at timelønnen utgjør 1/8 av avtalt dagslønn. En halv arbeidsdag utgjør 4 timer, eksklusiv pause.

  5.3 Prøvefilming

  Første prøvefilming til bruk for casting er vederlagsfri, med mindre annet avtales særskilt.

  5.4 Totalavtale

  Partene kan inngå avtale om samlet lønn for engasjementet (Totalavtale). Total avtalen skal stipulere antall dager/ timer i opptakssituasjon, samt Skuespillerens totale arbeidstid i engasjementsperioden, inkludert overtid.

  Totalavtalen inkluderer sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver produsenten innkaller til, jf. pkt 32, med mindre annet avtales særskilt.

  Det kan ikke avtales lavere samlet lønn under en Totalavtale enn det som følger av minstelønnssatsene i Bilag 2.

  Dersom betaling for skuespillerens totale arbeidstid viser seg å overstige estimert arbeidstid med 10 %, kan skuespilleren kreve Arbeidsavtalen reforhandlet.

  Produsenten plikter å attestere timelister for Skuespillere som ønsker å slike når det er inngått en Totalavtale. Produsenten plikter ikke å attestere timelister for overtid som ikke er pålagt eller avtalt, jf. pkt. 4.5 fjerde avsnitt.

  5.5 Annen særskilt avtale om avlønning

  5.5.1 Avtale om halvdagslønn

  Det kan avtales halvdagslønn dersom Skuespillerens tilgjengelighet for Produsenten reduseres på grunn av Skuespillerens øvrige avtalte arbeidsforhold.

  Det kan for øvrig også for enkeltproduksjoner inngås særskilt avtale om halvdagslønn der det foreligger særlige forhold som tilsier et slikt behov. Slik avtale inngås mellom produsent og NSF hvor NSF plikter å besvare produsentens henvendelse om dette innen luke.

  5.5.2 Avtale for ikke-kommersielle produksjoner

  NSF og NFVPF kan inngå særlig avtale om avlønning ved produksjoner av ideell og/eller ikke-kommersiell art. Med ikke- kommersielle eller ideelle produksjoner menes produksjoner som ikke omsettes kommersielt.

  5.6 Utbetalingstidspunkt for lønn

  Lønn utbetales senest 4 uker etter avsluttet medvirkning, med mindre annen betalingsordning avtales. Produsenten foretar skattetrekk mv. etter gjeldende skatte- og avgiftsregler.

  Når Skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr. 500,- kan Produsenten avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne Sted ved kalenderårets slutt. Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gi gjeldende bestemmelser.

  5.7 Justering av satser

  Regulering av satsene skal foretas 1. september i hvert kalenderår i tråd med endringer i det statlige lønnsoppgjør. Partene kan likevel estimere tariffendringer på forhånd og inkludere disse som særskilt komponent i arbeidsavtalen.

 • Rettighetsavtaler

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Premie til Fellesordningen for AFP i 2022

  Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP i privat sektor fra 2,5 % til 2,6 %. Dette tilsvarer en økning i premien på fire prosent.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor har vært uendret siden 2016, og ligget på 2,5 % av innberettet lønn mellom 1 G og 7,1 G. Selv om avkastningen i pensjonsfondet har vært god, medfører renteforutsetningene at Fellesordningens beregnede fremtidige forpliktelser har økt.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

  Styret har i sin beslutning lagt vekt på ansvaret for at premienivået skal gi ordningen økonomisk bærekraft over tid. Med i vurderingen er også hensynet til forutsigbarhet for bedriftene. Det ligger videre til styrets vurdering at bedriftene er solidarisk forpliktet til å betale premie for å dekke gjenstående forpliktelser, selv etter et eventuelt opphør av AFP-avtalen (AFP-tilskottsloven §21).  


  Om premieberegningen for AFP i privat sektor

  Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte ansatte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for aldersgruppen 13 til og med 61 år.

  Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.


  Premie for Sliterordningen og OU-samordningen

  Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

  For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

  Fra og med 2021 skal OU-samordningen fakturere premie til OU-fondene. Faktureringen i 2021 er dessverre forsinket. Premien for OU er uendret de siste årene, og utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke. Den er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.