• Arbeidstid

  4.1 Alminnelig arbeidstid

  Alminnelig arbeidstid i studio, eller annet sted som brukes som studio er mandag til og med fredag klokken 0800-1630, inklusive en halv times pause. Når arbeidet avbrytes og fortsettes senere samme dag, betraktes det mellomliggende tidsrom som del av alminnelig arbeidstid.

  4.2 Forskjøvet arbeidstid

  Produsenten har rett til, uten tilleggshonorar til Skuespilleren, å forskyve arbeidstiden dersom manuskript eller lokale forhold tilsier det. Slik forskyvning skal varsles minst 24 timer før arbeidsdagens start.

  4.3 Nattarbeid

  Skuespillerens medvirkning etter kl. 21.00 regnes som nattarbeid. Slikt arbeid bør bare finne sted dersom nattescener inngår som en naturlig og nødvendig del av filmens kunstneriske uttrykk.

   Mellom nattarbeidets slutt og det tidspunkt skuespilleren må møte til neste arbeidsdag, skal det være et opphold på minimum 11 timer. Når det er nødvendig for å få en hensiktsmessig avvikling av arbeidet eller arbeidstakerne ønsker det, kan den arbeidsfrie perioden unntaksvis reduseres til 9 timer.

  Når skuespilleren må møte både til arbeid på dagtid og natt innenfor en 48 timers periode, skal skuespillerens arbeidstid ikke overstige 18 timer totalt i denne tidsperioden.

  4.4  Helge- og helligdagsarbeid

  Lørdag, søndag og helligdager er normalt fridager. For arbeid på slike dager skal skuespilleren godtgjøres med 25 % tillegg til avtalt timelønn.

  4.5 Særlige bestemmelser om overtid

  Varer arbeidet for noen medarbeider ut over grensen for den alminnelige arbeidstid, jf. pkt. 4. l, regnes det overskytende som overtidsarbeid.

  Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i særlige tilfeller. Unntak gjelder for medarbeidere som ifølge arbeidsinstruksen har faste arbeidsoppgaver før og/eller etter opptaksdagen.

  For overtidsarbeid skal skuespilleren godtgjøres med påslag av 40 % av avtalt timelønn med eventuelt tillegg etter pkt. 4.4.

  Overtid kan kun pålegges av Produsenten, eller den produsenten uttrykkelig har bemyndiget. Pålagt overtidsarbeid skal i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

  4.6 Overtidsmat

  Ved arbeidstid som overstiger 10 timer, skal produsenten holde/betale middag som skal serveres senest 4 timer etter lunsjpausen.

 • Lønn

  5.1 Minstelønnssatser

  Avlønning for engasjement etter denne avtale kan ikke settes lavere enn minstelønnssatsene som angitt i vedlegg til denne avtale, jf. Bilag 2. Minstelønnssatsene er likevel ikke bindende for engasjement som varer mer 6 måneder.

  5.2 Beregning av timelønn

  Timelønn beregnes basen på at en arbeidsdag utgjør 8 timer, jf. punkt 4.1 eksklusive en halv times spisepause, slik at timelønnen utgjør 1/8 av avtalt dagslønn. En halv arbeidsdag utgjør 4 timer, eksklusiv pause.

  5.3 Prøvefilming

  Første prøvefilming til bruk for casting er vederlagsfri, med mindre annet avtales særskilt.

  5.4 Totalavtale

  Partene kan inngå avtale om samlet lønn for engasjementet (Totalavtale). Total avtalen skal stipulere antall dager/ timer i opptakssituasjon, samt Skuespillerens totale arbeidstid i engasjementsperioden, inkludert overtid.

  Totalavtalen inkluderer sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver produsenten innkaller til, jf. pkt 32, med mindre annet avtales særskilt.

  Det kan ikke avtales lavere samlet lønn under en Totalavtale enn det som følger av minstelønnssatsene i Bilag 2.

  Dersom betaling for skuespillerens totale arbeidstid viser seg å overstige estimert arbeidstid med 10 %, kan skuespilleren kreve Arbeidsavtalen reforhandlet.

  Produsenten plikter å attestere timelister for Skuespillere som ønsker å slike når det er inngått en Totalavtale. Produsenten plikter ikke å attestere timelister for overtid som ikke er pålagt eller avtalt, jf. pkt. 4.5 fjerde avsnitt.

  5.5 Annen særskilt avtale om avlønning

  5.5.1 Avtale om halvdagslønn

  Det kan avtales halvdagslønn dersom Skuespillerens tilgjengelighet for Produsenten reduseres på grunn av Skuespillerens øvrige avtalte arbeidsforhold.

  Det kan for øvrig også for enkeltproduksjoner inngås særskilt avtale om halvdagslønn der det foreligger særlige forhold som tilsier et slikt behov. Slik avtale inngås mellom produsent og NSF hvor NSF plikter å besvare produsentens henvendelse om dette innen luke.

  5.5.2 Avtale for ikke-kommersielle produksjoner

  NSF og NFVPF kan inngå særlig avtale om avlønning ved produksjoner av ideell og/eller ikke-kommersiell art. Med ikke- kommersielle eller ideelle produksjoner menes produksjoner som ikke omsettes kommersielt.

  5.6 Utbetalingstidspunkt for lønn

  Lønn utbetales senest 4 uker etter avsluttet medvirkning, med mindre annen betalingsordning avtales. Produsenten foretar skattetrekk mv. etter gjeldende skatte- og avgiftsregler.

  Når Skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr. 500,- kan Produsenten avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne Sted ved kalenderårets slutt. Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gi gjeldende bestemmelser.

  5.7 Justering av satser

  Regulering av satsene skal foretas 1. september i hvert kalenderår i tråd med endringer i det statlige lønnsoppgjør. Partene kan likevel estimere tariffendringer på forhånd og inkludere disse som særskilt komponent i arbeidsavtalen.

 • Rettighetsavtaler

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson