Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

Dette er en veileder for utarbeidelse av smittevernplan for audiovisuelle produksjoner. Den er et tillegg til Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19. Veilederen er utarbeidet med støtte fra Norsk filminstitutt.

 •  Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer

  Overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19, i tråd med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets (helsemyndighetene) og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger. Retningslinjene er forankret hos Bransjerådet for Film som består av Virke Produsentforeningen, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund.

  1. Produsenten skal tilrettelegge for at produksjonen gjennomføres i tråd med Helsemyndighetenes og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.
  2. Produksjonsselskapet ansetter en egen smittevernansvarlig til å planlegge for, og overse, at de nærværende retningslinjene overholdes. Denne stillingen kommer i tillegg til HMS-ansvarlig. Unntak kan gjøres for mindre produksjoner, der HMS-ansvarlig forsvarlig kan ivareta denne funksjonen.
  3. Overordnet risikovurdering og tiltaksplan skal gjøres i samarbeid mellom produsenten, smittevernansvarlig, produksjonens tillitsvalgte og eventuelt verneombud.
  4. Spesifikke tiltak for den enkelte opptaksdag planlegges på forhånd av produsenten i fellesskap med fagsjefene, tillitsvalgte og smittevernansvarlig.
  5. Produksjonsselskapet informerer alle involverte i produksjonen om hvilke overordnede smitteverntiltak som innføres, samt de spesifikke tiltak for hver enkelt opptaksdag.
  6. I produksjonsplanleggingen må det etterstrebes et samsvar mellom størrelse på stab i forhold til location/studio som muliggjør etterlevelse av de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.
  7. Ved arbeid på set, skal alle involverte sørge for å holde avstand fra andre i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger, og der det er nødvendig benytte beskyttende utstyr. Produsent er ansvarlig for at alt nødvendig beskyttelsesutstyr er tilgjengelig til enhver tid på set.
  8. Produsenten informerer alle involverte at det praktiseres nulltoleranse for oppmøte på set med symptom på covid-19, eller dersom man har vært i nærkontakt med person(er) med påvist covid-19-smitte. Brudd på dette punkt kan medføre straffeforfølgelse i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved første tegn på mulig covid-19-symptom, utløses hjemmekarantene for vedkommende, i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger. Brudd på dette kan medføre stans for hele produksjonen.
  9. Involverte som tilhører en risikogruppe ved covid-19-smitte har selv ansvar for å opplyse smittevernansvarlig for produksjonen om dette. Produsenten vurderer i samråd med smittevernansvarlig (og evt. tillitsvalgt) om hvordan vedkommendes helse kan ivaretas forsvarlig på produksjonen. Nødvendige tiltak og eventuelle nødvendige endringer i jobbinstruks avtales mellom produsent og arbeidstaker/oppdragstaker.
  10. Alle involverte ved produksjonen forplikter seg til å sette seg inn i Bransjerådets “Veileder for covid-19-sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner”.

Utarbeidet av Virke Produsentforeningen, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund.

Veilederen bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttes (helsemyndighetene), samt Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil således være gjenstand for fortløpende oppdateringer. 

Alle innspill til veilederen fra bransjen mottas med takk, og rettes til Virke produsentforeningen. 

Se gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene og Arbeidstilsynet.

English version of the guidlines can be found here

1.  Bakgrunn

I mars 2020 ble hele den audiovisuelle sektoren lammet av pandemien covid-19 med store konsekvenser for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Store deler av bransjen ønsker å komme i gang igjen så snart som mulig, såfremt helse, miljø og sikkerhet kan ivaretas forsvarlig, etterhvert som myndighetene lemper på sine restriksjoner.

Det overordnede ansvaret for smittevern for hver enkelt produksjon ligger hos produsenten, men arbeidsoppgavene dette medfører kan delegeres til en smittevernansvarlig.

Den norske audiovisuelle sektoren har en stor spennvidde av ulike typer produksjoner og størrelser, og smittevern er i likhet med annen risikovurdering i stor grad situasjonsbestemt, der individuelle tilpasninger er nødvendige.

Denne veilederen tar derfor ikke mål av seg å ha løsning for alle forhold, men skal være til hjelp og refleksjon for utarbeidelse av smittevernplan på den enkelte produksjon.

For øvrig henviser vi til Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19.

2. Covid-19 smitte og smittevernplan

Ved utarbeidelse av smittevernplan må man være særlig oppmerksom på hvordan covid-19 smitter:

 • Gjennom lufta. Den syke nyser eller hoster. Personer som står i nærheten puster inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved direkte kontakt. Den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt. Dette skjer når viruset har vært overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, filmutstyr, rekvisitter og lignende) gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

For å forebygge smitte og begrense spredning på arbeidsplasser er Helsemyndighetenes tiltaksråd særlig sentrert om to punkter:

 • Forsterkede hygienetiltak (både håndhygiene og kontaktflater/utstyr)
 • Tiltak for å begrense kontakt mellom ansatte

Denne veilederen tar utgangspunkt i disse overordnede rådene og eksemplifiserer hvordan dette kan ivaretas gjennom produksjonens ulike faser og hos de ulike faggruppene.

En smittevernplan følger samme mal som en hvilken som helst annen risikovurdering i arbeidslivet, og er sentrert rundt de tre kjernespørsmålene:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Bruk gjerne arbeidstilsynets dokumentmaler for utarbeidelse smittevernplan tilpasset den enkelte produksjon. 

Uansett fase i produksjonen og med bakgrunn i FHIs retningslinjer, må personer med luftveissymptomer ikke gå på jobb.

De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer minst én dag etter symptomfrihet.

3.  Prosjektutvikling / preliminært forarbeid

Tiltak som produsent og prosjektledere bør gjennomføre tidlig i prosessen:

 • Utnevne eller ansette en smittevernansvarlig.
 • På større produksjoner kan det være behov for delegere ansvar for hhv. set og kontor
 • Gjennomgå FHIs retningslinjer.
 • Gjennomgå Bransjerådets “Overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19”.
 • Gjennomgå denne veilederen.
 • Start arbeidet med å lage smittevernplan som skal trygge alle involverte i produksjonen mot covid-19-smitte.
 • Vurdér om man kan gjøre endringer i idé/manus, som bedre ivaretar smittevernhensynet.

4. Generelle tiltak

 • Hver enkelt person tilknyttet produksjonen er ansvarlig for å sette seg inn i – og følge – produksjonens rutiner og retningslinjer, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra helsemyndighetene.
 • Produksjonen sørger for at smitteverntiltak distribueres på flere språk, etter behov.
 • Minimér antall fysiske møter. Prioritér i stedet kommunikasjon via telefon eller digitale plattformer. Dersom fysisk møte er helt nødvendig, må FHI sine retningslinjer for avstand mellom personer følges.
 • Løfting, bæring og pakking av rekvisitter/møbler/utstyr kan involvere flere mennesker, og bør underlegges smittevernrutiner.
 • For å unngå unødvendig trafikk gjennom opptakssonene bør man i størst mulig grad ha forhåndsgodkjent revisitter, set-dekor o.l. før selve opptaksdagen.
 • Vurdér om kontor- og møtefasilitetene kan ivareta helsemyndighetenes anbefalte avstand mellom personer. Oppfordre gjerne til hjemmekontor.
 • Begrens bruk av fysisk papir som sirkulerer mellom flere (manus, kontrakter, planer m.m.), og heller tilstrebe bruk av digitale løsninger for signering og felles dokumentarbeid.
 • Innfør skjerpede vaskerutiner av arbeidslokaler og toaletter, samt rutiner for vask av hyppig berørte flater som f.eks. dørhåndtak.
 • Kontaktflater på toalett og vask bør vies ekstra oppmerksomhet i produksjonens vaskerutiner. Hvis mulig, bør man legge til rette for separate toalett for ulike arbeidslag/fagavdelinger.
 • Produksjonen kan eventuelt ansette egne renholdere som skal spesifikt bidra til å redusere smittefaren ihht smittevernplanen.
 • Det anbefales at alle medarbeidere stiller med rene klær hver dag.
 • Det anbefales at alle medarbeidere stiller til arbeid uten ringer, ørepynt og andre smykker/klokker.
 • Det anbefales også at alle medarbeidere stiller med kortklipte negler og ikke benytter neglelakk.
 • Personlig utstyr som briller, penner etc. bør ha sin dedikerte plass for å unngå at det “flyter rundt” på opptak. Bruk gjerne brillesnor og andre innretninger som kan avhjelpe dette.
 • Smittevernansvarlig utarbeider en smittevernprosedyre for all bruk av hansker, både for engangshansker av smittevernhensyn og arbeidshansker/vanter/votter, med utgangspunkt i FHIs veileder om bruk av hansker. Dersom det er nødvendig å bruke engangshansker og maske, må korrekt opplæring gjennomføres av smittevernansvarlig.
 • Smittevernutstyr som f.eks. munnbind og engangshansker (latex) skal stilles til rådighet av produsenten. Dagsplan skal angi situasjoner der bruk av dette er påkrevd. Unngå unødvendig bruk, jfr. helsemyndighetenes anbefalinger.
 • Ved bruk av arbeidshansker eller vanter/votter, må disse ikke benyttes på tvers av soner, arbeidslag eller avdelinger. Altså må disse byttes til nye/nyvaskede når man bytter soner, arbeidslag eller avdelinger.

5.  Forarbeid

Tiltak som produsent og prosjektledere bør gjennomføre i forarbeidet:

 • Analysér smitterisiko og gjennomgå tiltak i prosjektet med utgangspunkt i produksjonsplan og innspillingsplan sammen med fagsjefer og smittevernansvarlig. Dette bør gjøres så tidlig som mulig, helst før eller ved oppstart.
 • Smittevernplanen omfatter også rutiner for hygienetiltak som håndvask, antibac-stasjoner, rengjøring av kontaktflater etc. og fordeler ansvarsområder.
 • Smittevernplanen skal inneholde en særskilt risikovurdering av nærkontakt mellom aktører/skuespillere. Nærkontakt defineres som interaksjon innenfor FHIs anbefalte nærgrense.
 • Ferdigstill og vedta smittevernplanen for produksjonen – så tidlig som mulig. Husk at smittevernplanen både kan og bør justeres ved behov.
 • Justér prosjektets budsjett og gjennomføringsplan når alle synlige konsekvenser av den overordnede smittevernplanen er blitt analysert.
 • Distribuér vedtatt smittevernplan for produksjonen til alle involverte: ansatte/kontraherte, underleverandører, korttids-kontraherte, besøkende på sett m.v., og kommunisér tydelig hvilke nye krav, rutiner og forventninger den enkelte må forholde seg til.
 • Der det er behov for fysiske leveranser (innleid utstyr, leiebiler, catering osv.) bør man vurdere om det er mulig å tilrettelegge for kontaktløs levering, betaling osv.
 • Ved særskilt behov for nærkontakt mellom to eller flere nøkkelpersoner (stab/skuespillere), kan man vurdere å gå i dialog om frivillig hjemmekarantene.

6.  Opptak

Opptakssituasjonen er den mest krevende fasen med hensyn til smittevern i audiovisuelle produksjoner. Det bør etterstrebes et samsvar mellom størrelse på stab i forhold til location/studio, som muliggjør etterlevelse av de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Man bør dele staben i ulike arbeidslag, og i størst mulig grad unngå at medlemmene av disse er i fysisk kontakt med hverandre, samt unngå fysisk kontakt mellom de ulike arbeidslagene. På den måten reduseres faren for at smitte hos medlemmer av ett arbeidslag får konsekvenser for de andre lagene.

Delingen i arbeidslag kan forslagsvis ta utgangspunkt i de ulike fagavdelingene, eller ved å etablere soner på settet – eller en kombinasjon. For eksempel der ett team beveger seg i indre sone/sirkel og et annet team i ytre sone/sirkel, og der færrest mulig berøringspunkter krysser soneinndelingen i form av utstyr etc.

Andre tiltak som bør vurderes for opptak:

 • I tillegg til den overordnede smittevernplanen (som distribueres ved produksjonens start), sender produksjonsselskapet ut spesifikke tiltak for hver enkelt opptaksdag som vedlegg til dagsplan, og gjennomgås i.l.a. morgenbr Smittevernansvarlig skal være tilgjengelig under brief for spørsmål/kommentarer og eventuelle justeringer i samråd med innspillingsleder.
 • Location eller studio vaskes før rigg.
 • Det anbefales ikke at flere avdelinger deler på pro Men dersom dette er tilfellet, så må produksjonsassistenten vaske hendene grundig mellom bytte av soner, arbeidslag eller avdelinger.
 • Utstyr håndteres av fagavdelingen det tilhører, og gjerne avgrenses enda mer innenfor fagavdelingen for å minimere “vandrende” kontaktflater.
 • Dersom utstyr kommer i berøring med flere ulike personer, så er fagavdelingen selv ansvarlig for forsvarlig vask av dette både før, under og etter opptak. Husk å beregne ekstra tid til dette når dagsplanen settes opp.
 • Be om tiltaksplan fra utstyrsleverandører for hvordan deres utstyr håndteres og evt oppbevares mellom opptaksdagene. Det bør i størst mulig grad tilrettelegges for at utstyrsbiler ikke må tømmes etter hver opptaksdag, men parkeres forsikringsmessig innelåst med lademulighet for utstyr.
 • Undersøk om cateringleverandør kan levere porsjonspakker av måltider som gis til hver enkelt der dette er mulig. Alternativt kan hver enkelt ha med egen matpakke.
 • For å lettere kunne håndheve tiltak som soneinndeling og avstand mellom de involverte, oppfordres det til økt bruk av walkie-talkie på set. Dette gjelder stab av alle størrelser.

7.  Postproduksjon

 • Vurdér om etterarbeidsfasilitetene kan ivareta helsemyndighetenes anbefalte avstand mellom personer. Kan f.eks. klippeutstyret midlertidig flyttes til et større rom? Eventuelt at hver klipper sitter i eget rom?
 • Påsyn og godkjenning av klipp, grade, lyd og online / vfx gjøres eksternt/digitalt dersom mulig.
 • Bruk privat eller dedikert tastatur og mus. Hvis dette ikke er mulig, må brukeren desinfisere utstyret før og etter bruk.
 • Husk skjerpede vaskerutiner av arbeidslokaler og toaletter, og innfør rutiner for kontinuerlig vask av hyppig berørte flater som f.eks. dørhåndtak.
 • Ved ettersynk sørges det for god utlufting av studio mellom aktører. Om mulig bruker skuespiller sitt eget private headset, men ellers desinfiseres studioets utstyr mellom hver bruker. Popfilter, mikrofoner og headset er spesielt utsatte. Manus på skjerm er å foretrekke fremfor utskrift, eventuelt at skuespilleren har med eget nettbrett for dette.

8.  Særlig veiledning for ulike faggrupper 

8.1. Smittevernansvarlig

Ansvaret for smittevern ligger hos produsenten. Dette ansvaret håndheves av en egen opprettet stilling som smittevernansvarlig, tilknyttet det enkelte prosjekt før forarbeidsfasen.

På større produksjoner som opererer med flere aktive team, kan det være hensiktsmessig å utnevne en sentral smittevernkoordinator med representanter på hvert team.

For selskap som har flere aktive produksjoner, kan det gi mening å ha en sentral smittevernansvarlig tilgjengelig for flere produksjoner samtidig i forarbeidsfasen, og benytte dedikerte smittevernansvarlige for den enkelte produksjon i løpet av de mer arbeidsintensive fasene.

I tilfeller der produksjonens utforming og format gjør det hensiktsmessig, for eksempel ved produksjoner med få stabsmedlemmer, kan smittevernansvarlig oppnevnes av en tilgjengelig ressursperson fra produksjonen.

Smittevernansvarlig rapporterer til produsenten, og skal påse at produksjonen har forsvarlige rutiner og retningslinjer for det aktuelle prosjektet ihht helsemyndighetenes retningslinjer, samt Bransjerådets overordnede retningslinjer.

Smittevernansvarlig utarbeider produksjonens spesifikke smittevernplan i samråd med produsent, produksjonsleder(e) og innspillingsleder, med innspill fra fagsjefer. Helsefaglig kompetanse konsulteres ved behov.

Smittevernansvarlig skal se til at smittevernplanen etterfølges, gjennom daglig tilstedeværelse og kommunikasjon med produksjonsstaben og andre involverte, samt inspisering og dokumentering av produksjonens arbeidsrutiner og arbeidsplasser, herunder produksjonskontorer, etterarbeidsfasiliteter, cateringområder, sett/location, studio m.v.

Mindre avvik og brudd på smittevernplanen, eller myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer, skal rapporteres til produsenten, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige, korrigerende tiltak.

Dersom smittevernansvarlig vurderer det dit hen at produsenten ikke etterfølger smittevernplanen på forsvarlig vis, for eksempel ved neglisjering av smittevernplanen eller alvorlige brudd på denne, og/eller myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer, skal smittevernansvarlig umiddelbart varsle verneombudet, som deretter gjør sin vurdering av videre tiltak overfor produsenten/produksjonen.

8.2. Innspillingsledere / Produksjonsledere

I planlegging og gjennomføring av en god smittevernplan vil innspillingsleder og produksjonsleder være sentrale stillinger sammen med smittevernansvarlig. Disse fagfunksjonene er som oftest involvert i produksjonens øvrige risikoanalyse, og besitter derfor kunnskap som kan være relevant for smittevernplanen. I tillegg er det viktig at disse fagfunksjonene er med i beregningen av nødvendig ekstra tid som må settes av til smitteverntiltakene i opptak.

I tillegg bør fagsjefene bli hørt når smittevernplanen utarbeides, slik at de kan komme med innspill på vegne av sine respektive avdelinger.

Se punkt 9 for retningslinjer for ulike formater.

8.3. Sminke / Kostyme

Fra 27. april vil myndighetene delvis gjenåpne for bedrifter som driver én-til-én behandlinger. I forbindelse med dette vil det utarbeides veiledere for frisører, hudpleiere etc. som vil være retningsgivende for faggruppen sminke. Vi anbefaler derfor at man tar utgangspunkt i disse veilederne når man lager tiltaksplan på dette fagområdet.

Inntil disse er på plass har vi følgende anbefalinger:

 • Dersom mulig, bør aktøren legge egen sminke under veiledning fra sminkør/maskør. Det bør legges til rette for test og øving på dette i forkant av opptaksdag. Dersom sminkør/maskør må legge sminken, må det brukes beskyttelsesutstyr i henhold til FHI’s anbefaling for å hindre dråpesmitte.
 • Aktører bør kle seg selv. Setkostymør legger frem kostymer og aktøren kler seg selv i henhold til instruks. Dersom set kostymør skal gjøre justeringer, brukes beskyttelsesutstyr ihht FHI’s anbefaling for å hindre dråpesmitte. Det må fremlegges tiltaksplan fra kostymeavdeling slik at kostymer som ankommer set er rene og ikke har vært gjennom andre smittekilder.
 • Dedikert område som tjener som garderobe/omkledningsrom for skuespillere, bør ha dusj for benyttelse før og etter opptak.

8.4. Produksjonsdesigner/scenograf

Produksjonsdesigner/scenograf er ansvarlig for at alt fra byggearbeid, til rigging og dressing av filmsettet. Dette arbeidet involverer som oftest veldig mange ulike faggrupper, og produksjonsdesigner/scenograf bør vurdere hvordan arbeidet kan organiseres slik at disse i minst mulig grad har kontakt med hverandre og hvordan man kan ferdigstille arbeidsoppgavene til en faggruppe eller et arbeidslag, før man setter inn det neste.

Etter at et set er dresset, må definerte kontaktflater rengjøres før opptaksstab og aktører ankommer.

8.5. Rekvisitør

Forslag til tiltak:

 • Handprops (penner o.l.) må desinfiseres mellom hver bruker. Eller bare håndteres av én skuespiller. Tilbakestilling (“reset”) gjøres også av skuespiller, under veiledning fra rekvisitør, på avstand.
 • Løfting, bæring og pakking av gjenstander kan involvere flere mennesker, og bør underlegges rutiner for smittevern.
 • Vær oppmerksomme på sårbarhet ved leveranser, for eksempel forsendelser fra utlandet: Vurdér å holde gjenstander i karantene, ref. studier på hvor lenge viruset kan overleve på ulike materialer.
 • På større produksjoner kan man vurdere å dele avdelingen opp i separate arbeidslag der f.eks. set-dresser ligger i forkant og klargjør nye locations, men er ikke tilstede på opptaksdagen der set-rekvisitør overtar ansvaret.

8.6. Skuespillere / Aktører

8.6.1 Før innspilling

Forslag til tiltak:

 • Audition/prøvefilming gjøres i den grad det er mulig med selftape eller videokonferanse.
 • Leseprøver gjennomføres digitalt så langt det lar seg gjøre, men dersom fysiske møter er helt nødvendig, følges helsemyndighetenes anbefalinger, herunder om avstand.
 • For evt. sminkeprøver sjekk myndighetenes veileder for én-til-én behandlinger.

8.6.2 Under innspilling for skuespillere

Forslag til tiltak:

 • Unngå å ha på/med egne aksessoarer/smykker. Private briller oppbevares i eget etui, som ikke håndteres av andre enn skuespilleren/aktøren selv.
 • I den grad det er mulig, sminker skuespiller/aktør seg selv under veiledning av sminkør (evt. se FHIs veileder for én-til-én behandlinger)
 • Private klær oppbevares i egen, lukkbar pose/eske som kun håndteres av skuespilleren/aktøren.
 • Nærkontakt (interaksjon innenfor gjeldende nærgrense) med andre aktører/skuespillere begrenses til det som er nødvendig for gjennomføring av den enkelte scene. Evt. nærkontakt skal være avklart på forhånd, og underlegges særskilt risikovurdering av smittevernansvarlig.
 • Intimscener må alltid være gjenstand for særskilt risikovurdering
 • Skuespillerne har manus fortrinnsvis på (eget) nettbrett, for å unngå papirutgave.
 • Ved bruk av utskrevet manus, skal alle aktører ha hvert sitt eksemplar og disse skal ikke gå på rundgang eller oppbevares utenfor skuespillerens dedikerte sone.

8.7. Lydopptak

Forslag til tiltak:

 • Dersom mulig, bør det kun benyttes boom. Dersom dette ikke er mulig, mygger aktører seg selv.
 • Mygger/myggbelter er personlige, eller vaskes mellom hver bruker.
 • Lydansvarlig sørger for trygg oppbevaring og vask/desinfisering av belter og pelser.
 • Lytting håndteres kun av dedikert bruker, som får utdelt batterier av lydansvarlig når det trengs.
 • Man bør jobbe trådløst opp mot kamera (ledelyd/TC). Dersom dette ikke er mulig, bør så få mennesker som mulig jobbe i dette leddet, og kabler vaskes mellom hvert bruk.
 • Ved bruk av multikabel til lyd i små team/LET-Team/2nd unit: fotografen setter opp innstillingene klart for lyd i kamera, mens lydtekniker plugger inn kabelen.

8.8. Foto / Grip 

I denne faggruppen arbeider man tradisjonelt tett på hverandre, og smittevernansvarlig bør i samarbeid med fagsjef se på hvordan man kan tilpasse arbeidsrutinene for å unngå nærkontakt.

Forslag til tiltak:

 • Bruk av trådløs følgefokus for å sikre nødvendig avstand mellom fotograf og b-foto. Evt at kameraoperatør opererer fokus selv.
 • Dersom kameraoperatør må tettere på skuespiller/aktør enn FHIs til en hvert tid gjeldende retningslinjer, må vedkommende være ikledd nødvendig verneutstyr.
 • I små team/LET-Team/2nd unit: Fotografen håndterer sitt eget utstyr og rigger det selv. Der det ikke er egen lysansvarlig gjør fotografen lysriggen.
 • Fotografen bruker privat/personlig headset.
 • Ved bruk av multikabel til lyd i Små team/LET-Team/2 unit: Fotografen setter opp innstillingene klart for lyd i kamera og lyd plugger inn kabelen.

8.9. Lys

Selv om man i stor grad bør prøve å minimere stab der dette er mulig, så kan det i enkelte fagrupper som f.eks. lys være en idé å vurdere flere personer for dermed å kunne etablere et “ute”-team og et “inne”-team for å unngå at de samme personene krysser flere soner gjentatte ganger for å justere lyset.

8.10. Regi

Regi er en nøkkelfunksjon i en audiovisuell produksjon, og har gjerne kontakt med alle faggrupper. Vanligvis vil sykdom hos regi føre til avbrudd i produksjonen, samt smittefare for mange andre i staben. For denne fagfunksjonen er det derfor særdeles viktig å begrense fysisk kontakt.

Regissøren bør:

 • Benytte digitale løsninger for kommunikasjon, når mulig.
 • Benytte eget, medbrakt headset.
 • Benytte trådløs monitor og lytting.
 • Oppbevare alt av utstyr (walkie-talkie, mottaker, headset, manus, nettbrett, veske, penn etc.) i en tydelig merket plastkasse med lokk, som ikke berøres av noen andre. Utstyret opereres og berøres kun av regissøren, herunder bytte av batterier.
 • Ikke ta på annet utstyr.
 • Vaske hendene forskriftsmessig ved forflytning mellom soner/faggrupper.
 • Instruere skuespillerne på behørig avstand.
 • Kommunisere med fotograf, innspillingsleder og annen stab på behørig avstand.
 • Benytte walkie-talkie til kommunikasjon på set der dette er egnet.
 • På større produksjoner eller produksjoner der producer/regissør er avgjørende bør utvidede tiltak utenom opptaksdagen vurderes.

8.11. Casting

Casting kan i innledende runder ofte gjennomføres som selftape og/eller casting via digital plattform.

For mindre roller og/eller kortere oppdrag i f.eks. reklamefilm hvor det kreves nærkontakt mellom skuespillerne, kan det være en idé å caste medlemmer fra samme husstand om mulig.

8.12. Stunt

 • Stuntutøvere må ha dedikert kostyme, fottøy og evt. parykk
 • Props som briller, paraply, veske eller annet må desinfiseres mellom hvert bruk (mellom skuespiller og stuntutøver) dersom dette ikke kan skaffes dobbelt.
 • Trening med utøvere/skuespillere må tilrettelegges og i stort nok lokale eller evt. utendørs.

9.  Særlig veiledning for ulike formater

9.1. Reklamefilm

 • Vurdér å booke backup til stab og aktører.
 • De som av forskjellige grunner må følge opptaket, men ikke har en aktiv rolle på settet, bør gjøre dette via videolink (f.eks. byrå og kunde).

9.2. Langfilm / Drama-serier

 • For å begrense kontakt innenfor en stor stab bør det tilstrebes å opprette ulike soner på opptakssted, der ulike arbeidslag har tilgang og færrest mulig kontaktflater og berøringspunkter flytter seg mellom sonene.

9.3. TV-underholdning / Reality

 • Alle bruker dedikert eller privat headset.
 • Det bør etterstrebes å operere med faste arbeidslag (se punkt 6).
 • Crew/Stab holder avstand til hverandre ihht de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra FHI, både mens de jobber og har pause.

9.4. Studioproduksjoner/ livesendinger

 • Ankomst til studio sluses inn gjennom eget smitteverns område. Hver enkelt går gjennom desinfiseringsrutiner.
 • Studio er delt inn i soner, slik at hver enkelt crew kun beveger seg innenfor sine soner.
 • Soneplan for studio med markering, en oversikt over hvor folk kan bevege seg og hvem som kan være hvor.

Eksempel oppholdsplan eller soneplan:

 1. Alle som kommer inn, henger fra seg tøy utenfor, på samme sted og med forsvarlig avstand.
 2. Alle går gjennom vask og desinfisering
 3. De som skal rigge tar på seg hansker

 

 • Antall i crew/stab er minimalisert og alle holder de til enhver tid gjeldende råd fra FHI om avstand også de som sitter i sendebussen.
 • Redaksjonen; deler opp redaksjonen i ulike rom for å sikre at de er operative hvis noen skulle være syke,
 • Gjester og programledere i studio holder de til enhver tid gjeldende råd fra FHI om avstand også på sending
 • Gjester får drikke/snacks forsvarlig pakket inn og som er personlig
 • Egne ansatte som vasker håndtak og andre berøringsflater gjennom opptaksdagen
 • Crew har med seg egen mat eller Alle får matpakke som er godt og forsvarlig pakket inn.
 • Dedikert serveringsansvarlig av kaffe/te/vann innenfor etablert sone og etter å ha utført nødvendig desinfisering kan servere over disk.
 • Toaletter dedikert for enkeltgrupper, f.eks. deltakere har sine egen toalett og crew/stab har sine egne.

9.5. Dokumentar / Magasinprogram

 • Daglige innrapporteringer fra regi til redaktør løses digitalt
 • Alle bruker dedikert eller privat headset
 • Det bør etterstrebes å operere med faste arbeidslag (se pkt 6).
 • Arbeidslaget holder behørig avstand mellom hverandre og deltakerne, i hht myndighetenes retningslinjer for arbeidsavstand. Også når de har pause fra arbeidet.

9.6. Mindre produksjoner / kortfilm / studentfilmer

Alle produksjoner, uavhengig av størrelse, skal utnevne smittevernansvarlig, ref. punkt 8.1.

Studentproduksjoner må forholde seg til retningslinjene til sin utdanningsinstitusjon lokalt, da denne regnes som produsent.

Utdanningsinstitusjonen anbefales å følge Bransjerådets overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19, samt denne veilederen.

10.  Transport

I den grad det er mulig bør man ikke dele tilgang til samme bil. Dersom dette ikke er mulig, bør bilen luftes og kontaktflater vaskes/desinfiseres mellom hver bruker.

Stab og skuespillere bør oppfordres til å komme på opptakssted med egen transport hvis mulig. I så fall bør det planlegges for mer parkering enn vanlig.

Utstyrsbiler bør ha én dedikert sjåfør per bil.

11.  Karantene

Det er vår vurdering at karantene som regel ikke er et anbefalt tiltak for audiovisuelle produksjoner. 

Effekten av en karantene som avsluttes ved opptaksstart, vil avta raskt for hver dag som går under produksjonen. Det vil antagelig kun ta noen få dager før personell som har vært i karantene er tilnærmet like eksponert for smitte utenfra som alle de som ikke har vært i karantene.

Ettersom store produksjoner som regel går over lang tid, vil det si at det faktisk er et mindre poeng å innføre foregående karantene for store produksjoner, enn for små produksjoner.

Belastningen ved karantene kan dessuten være stor for enkelte, og et slikt tiltak krever stor grad av motivasjon for å gjennomføres forsvarlig. Dersom en eller flere medarbeidere ikke makter å gjennomføre karantenen, vil effekten av tiltaket svekkes kraftig. For filmmedarbeidere som hyppig veksler mellom oppdrag på produksjoner, vil et slikt tiltak være svært vanskelig å gjennomføre, både psykologisk og praktisk.

Unntak kan være:

 • Skuespillere som skal ha mye og langvarig nærkontakt. For at karantenen skal ha varig effekt, forutsettes det at disse skuespillerne skjermes ekstra godt gjennom produksjonen. Det er imidlertid tvilsomt at dette lar seg gjennomføre i praksis på de fleste produksjoner, men at det under visse forhold kan være et tiltak som kan være aktuelt, for eksempel ved opptak på avgrenset location gjennom hele eller store deler av opptaksperioden, slik at skuespillerne kan opprettholde karantenen under produksjon.
 • Produksjoner der deltagere og filmstab oppholder seg på et avgrenset område gjennom produksjonen, og i størst mulig grad unngår bevegelse ut og inn av dette området. Kollektiv karantene kan i så fall eventuelt gjennomføres 14 dager før opptak og/eller på location, i tilfeller der det er aktuelt og praktisk. Dette tiltaket kan være aktuelt for enkelte

Det forutsettes i slike tilfeller at karantenen både er frivillig og økonomisk kompensert, og at alle som har kontakt under produksjonen (medlemmer av samme arbeidslag eller de som jobber i samme sone) gjennomfører karantenen på like vilkår. Hvis ikke, mister dette tiltaket sin effekt.

12.  Andre ressursdokumenter

 

Forslag til oppdateringer