Styret for produsentforeningen

Navn

Selskap

Gruppe

 

Pers. vara

Selskap

Sveinung Golimo

Nordisk Film Prod.

Uavh. av gruppe

Styreleder

Carsten Aanonsen

Indie Film

Synnøve Hørsdal

Maipo

Uavh. av gruppe

Nestleder

Ingvild Daae

Monster

Erlend Røeggen

Nordisk Film TV

TV-underholdning

Eva Rolland Korshamn

Monster

Ivar Køhn

Rubicon

Drama

Knut Inge Solbu

Fenomen

Asle Vatn

Storm Films 

Spillefilm

Dyveke Graver

Eye Eye Pictures

Christian Aune Falch

UpNorth

Dokumentar

Elisabeth Kleppe

Aldeles

Erik Hoftun

Snowcastle

Spill

Catharina Bøhler

Sarepta

Guri Neby

Einar Film

Reklame

Eivind Sæther

WeMake

Tonje Skar Reiersen

Mikro Film

Animasjon

Kjersti Greger

Klipp og Lim

Valgkomité for 2023/2024

Are Heidestrøm Miso Film
Mone Mikkelsen One Big Happy Family
Ruben Thorkildsen Storm Films

Vedtekter

 • Vedtekter for Virke Produsentforeningen (VP)

  Versjon vedtatt i årsmøtet 1. juni 2022.

   1. Navn

  Bransjegruppens navn er Virke Produsentforeningen.

  2. Formål

  Formålet er å ivareta norske film-, TV-, spill- og reklameprodusenters ideelle, yrkesmessige og økonomiske interesser.

   3. Oppgaver

  Til VPs oppgaver hører å kontinuerlig arbeide for formålet, herunder å:

  (1) arbeide for å sikre tilfredsstillende nasjonale og internasjonale rammebetingelser for medlemmene,

  (2) inngå rammeavtaler med interesseorganisasjoner, forvaltningsorganisasjoner, kringkastere mv,

  (3) yte bistand og rådgivning til medlemmene innen tariffspørsmål,

  (4) yte bistand og rådgivning til medlemmene innenfor foreningens formål,

  (5) inngå bindende avtaler som tillater nærmere avgrenset utnyttelse av medlemmenes offentliggjorte eller utgitte verk eller prestasjoner, samt opptak av disse,

  (6) inngå bindende avtaler om innkreving, forvaltning og fordeling av vederlag eller kompensasjon for utnyttelse av medlemmenes verk, prestasjoner eller opptak som angitt i punkt (5), eller utnyttelse som er hjemlet direkte i lov eller i vedtak truffet av offentlig organ ved hjemmel i lov,

  (7) forvalte fullmaktene i punkt (5) og (6) gjennom felles forvaltningsorganisasjon som VP er medlem av, herunder utenlandsk organisasjon for tilsvarende rettigheter i utlandet.

  Fullmaktene i punkt (5) og (6) er ikke-eksklusive.

  (8) utnevne medlemmer til de organer, styrer, stiftelser, utvalg mv. der VP skal være representert.

  4. Organisering

  4.1 Generelt

  VP inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VP skal ha egne vedtekter og eget bransjestyre.

  Medlemmenes interesser og VPs arbeid ivaretas av følgende organer:

  - Årsmøte

  - Bransjestyre

  - Valgkomité

  - Faggrupper

  - Regionale utvalg

  I samtlige organer treffes alle avgjørelser ved simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i disse vedtektene.

  Dersom stemmetallet er likt, teller Bransjestyreleders stemme dobbelt. VP ledes av utpekt Bransjeleder.

  4.2 Årsmøtet

  Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i VP.

  Etter innkallelse fra styret avholdes Ordinært årsmøte hvert år senest innen utgangen av mai. Innkallelse, vedlagt dagsorden over de saker som skal behandles og eventuelt tas opp til avstemning, skal skje med minst tre ukers varsel før Årsmøtet.

  Følgende saker skal behandles:

  1. Valg av ordstyrer.
  2. Bransjestyrets årsberetning.
  3. Fremleggelse av VPs regnskap for VPs bransjefondsmidler.
  4. Valg av Bransjestyreleder og nestleder av Bransjestyret (hvert 2. år)
  5. Valg av Bransjestyre.
  6. Valg av vararepresentanter til Bransjestyret.
  7. Valg av valgkomité.
  8. Fastsettelse av eventuelle honorarer.
  9. Behandling av forslag som er innkommet minst fem uker før årsmøtet, og som er nevnt i innkallelsen.

  Bransjestyret skal besørge at skriftlig referat sendes ut til samtlige medlemmer senest 14 dager etter avholdt Årsmøte.

  Årsmøtevedtak kan ikke være i strid med Virkes vedtekter eller retningslinjer vedtatt av Hovedstyret i Virke.

  4.3 Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall i styret eller minimum 10 % av VPs medlemmer krever det. Innkallelse skjer med minimum én ukes varsel med mindre innkallingen omhandler VPs oppløsning/uttreden, jf. punkt 13.

  Ekstraordinært årsmøte kan bare vedta saker som er nevnt i innkallelsen. Det påligger Bransjestyret å sende referat til samtlige medlemmer senest 14 dager etter et Ekstraordinært årsmøte.

  Referatet skal undertegnes av Bransjestyreleder og to øvrige styremedlemmer.

  4.4 Bransjestyret

  Valg av Bransjestyret

  VP skal ledes av et styre på ni representanter med personlige vararepresentanter.

  Fortrinnsvis velges to representanter fra spillefilm- og dramaprodusentene, to representanter fra TV-produsentene, én representant fra reklamefilmprodusentene, én representant fra dokumentarfilmprodusentene, én representant fra animasjonsprodusentene og én representant fra spillprodusentene. Den niende representanten med vararepresentant velges på fritt grunnlag innenfor VPs medlemsmasse.

  Bransjestyret med vararepresentanter velges på Årsmøtet for ett år av gangen. Bransjestyreleder og nestleder velges for to år av gangen, fortrinnsvis i ulike år slik at det sikres en viss kontinuitet i Bransjestyrets ledelse.

  Bransjestyrets ansvar

  Bransjestyret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten i VP i samsvar med VPs vedtekter og årsmøtets vedtak og Hovedstyret i Virkes retningslinjer (jf. Virkes vedtekter § 3-3, 2. avsnitt, 4 underpunkt). Virke ansetter Bransjeleder etter innstilling fra Bransjestyret. Virke utarbeider i samarbeid med Bransjestyret en instruks for Bransjelederens stilling.

  Bransjestyret kan ta avgjørelser på vegne av VP som ikke i lov eller i henhold til VPs vedtekter, eller Hovedorganisasjonen Virkes vedtekter er lagt til andre organer. Bransjestyrets kompetanse omfatter ikke saker som etter VPs forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

  Styrevedtak kan ikke være i strid med Virkes vedtekter eller retningslinjer vedtatt av Sentralstyret.

  Bransjestyret kan i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for VPs aktivitet, inkludert VPs langsiktige strategiske oppgaver.

  Beslutningsdyktighet mv

  Bransjestyret er beslutningsdyktig når Bransjestyreleder eller nestleder samt tre øvrige bransjestyremedlemmer er til stede på møtet og er stemmedyktige.

  Personlige vararepresentanter har møte- og talerett i bransjestyremøter, men kun stemmerett når det styremedlem de er vara for, ikke er til stede.

  4.5 Komitéer, utvalg, faggrupper og regionale utvalg

  Bransjestyret kan som ledd i VPs arbeid beslutte å nedsette komitéer, utvalg, faggrupper og opprette regionale utvalg og delegere myndighet til medlemmene i VP eller Bransjelederen.

  En valgkomité skal innstille kandidater til valg for Årsmøtet.

  Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer hvorav 1 medlem hvert år velges for 2 år av gangen, og 1 medlem hvert år velges for 1 år av gangen, slik at komitéen til enhver tid består av minimum ett medlem valgt året før. Det velges også 1 varamedlem for ett år.

  4.6 Bransjesekretariatet

  VPs daglige gjøremål, servicefunksjoner og langsiktige strategiske oppgaver ivaretas og koordineres av bransjesekretariatet, som ledes av VPs Bransjeleder.

  Bransjelederen rapporterer til ledelsen i Virke og til Bransjestyret.

  Før gjennomføring av bransjeavtaler o.l. som binder mange medlemsvirksomheter, bør Bransjesekretariatet be Bransjestyret avgjøre om det foreligger nødvendig forankring hos medlemmene.     

  5. Medlemskap

  Som medlem kan opptas privat norskregistrert foretak som driver alminnelig næringsvirksomhet innenfor VPs område og som er et uavhengig produksjonsselskap (for å anses som uavhengig produksjonsselskap i denne sammenheng skal virksomheten ikke være 100 % eid av en kringkaster, strømmetjeneste eller lignende og/eller ikke hovedsakelig produsere kun til én kringkaster, strømmetjeneste eller lignende), og har som hovedformål på profesjonell basis å produsere film-, TV-, spill- eller reklameproduksjoner.

  Enkeltmannsforetak og fysiske enkeltpersoner kan ikke søke om medlemskap.

  Bransjesekretariatet avgjør om betingelsene for medlemskap er til stede. Bransjestyret avgjør om nye medlemsgrupperinger skal innlemmes i VP.

  Selv om vilkårene ikke er oppfylt, eller det er tvil om vilkårene er oppfylt, kan Bransjestyret i særlige tilfeller innvilge medlemskap.

   6. Stemmerett

  Et medlem i VP har stemmerett i alle saker. Et medlem som står ute med medlemskontingent i mer enn seks måneder etter forfallsdato, fratas sin stemmerett i VP.

  Medlemmene kan representeres ved fullmakt på Årsmøtet og andre medlemsmøter.

  Til Årsmøte og medlemsmøte kan hvert medlemsselskap møte med inntil tre representanter, men har bare én stemme.

   7. Medlemmenes plikter

  Alle medlemmer plikter å følge de avtaler og vedtak som er fattet i overensstemmelse med disse vedtekter samt Virkes vedtekter.

  Hvis et medlem unnlater dette, kan vedkommende ilegges en bot i overenstemmelse med Virkes vedtekter.

   8. Avgifter

  Medlemmer betaler en årlig medlemskontingent som gjelder fra 1. januar til 31. desember.

  Kontingenter forfaller hvert år til betaling i henhold til Hovedorganisasjonen Virkes praksis.

  Medlemmer som står ute med medlemsavgift én uke før Ordinært årsmøte, har ikke stemmerett på Årsmøtet.

  Medlemmer som skylder medlemskontingent for mer enn ett år har ingen rettigheter, og kan strykes som medlem av VP. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

  Medlemmer som står ute med medlemsavgift én uke før Ordinært årsmøte, har ikke stemmerett på Årsmøtet.

  Medlemmer som skylder medlemskontingent eller produksjonsavgift for mer enn ett år har ingen rettigheter, og kan strykes som medlem av VP. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

   9. Habilitet

  Medlemmer av VPs organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil. Medlemmet er inhabilt når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

  Medlemmet plikter av eget tiltak å vurdere egen habilitet, og skal på forhånd og på adekvat måte varsle dersom det kan foreligge grunn til tvil ved denne. Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av vedkommende organ, uten at vedkommende medlem deltar. Før spørsmålet avgjøres, bør vararepresentant varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

   10. Eksklusjon og suspensjon

  Et medlem i VP kan for alltid (eksklusjon) eller for et bestemt tidsrom (suspensjon) utelukkes av VP når vedkommende opptrer i strid med VPs formål, eller har utvist så klanderverdig adferd at det anses å kunne skade VP.

  Bransjestyret avgjør spørsmålet om eksklusjon fra VP etter at medlemmet er gitt anledning til å uttale seg. For at utelukkelse skal finne sted, må minst 4 av Bransjestyrets medlemmer stemme for det.

  Avgjørelse med begrunnelse sendes medlemmet i rekommandert brev senest én uke etter Bransjestyrevedtaket. Medlemmet kan klage avgjørelsen inn for Årsmøtet. Klagen må være innkommet til VPs Bransjesekretariat innen fire uker etter at underretningen er sendt. Klagen behandles på første ordinære årsmøte hvis det er mer enn 5 uker igjen til dette. Er klagen innkommet senere, behandles den på det påfølgende årsmøtet. På det årsmøtet hvor klagen behandles, skal det utelukkede medlem innkalles og ha rett til å møte og uttale seg, men skal fratre under behandlingen. Årsmøtet har også rett til å høre andre berørte parter.

  Årsmøtet avgjør så med endelig virkning og alminnelig flertall om utelukkelsen skal opprettholdes eller ikke.

  Slik avstemning skal skje skriftlig.

  Eksklusjon fra VP har ikke virkning på medlemskapet i Virke. En ev. eksklusjon i Virke behandles etter Virkes vedtekter.

  I tillegg til ovenstående vil et medlem automatisk bli ekskludert av VP dersom medlemmet ekskluderes fra Hovedorganisasjonen Virke (jf. Hovedorganisasjonen Virkes vedtekter § 6).

   11.Utmeldelse

  Et medlem kan melde seg ut av VP på de vilkår som gjelder for Hovedorganisasjonen Virke. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. Skyldig medlemskontingent for perioden som medlem forfaller til betaling.

  Et medlem kan melde seg ut av VP og fortsette som medlem i Hovedorganisasjonen Virke. Medlemmet følger da Hovedorganisasjonen Virkes bestemmelser for medlemskap.

   12. Vedtektsendringer

  VPs vedtekter kan bare endres av Årsmøtet. Til beslutning om vedtektsendringer kreves ¾ flertall blant de representerte medlemmene.

   13. Oppløsning / Uttreden

  Oppløsning eller uttreden av VP fra Hovedorganisasjonen Virke avgjøres av Årsmøtet etter at forslag om oppløsning er fremlagt for medlemmene i innkallelsen, som skal skje med minst tre ukers varsel. Til beslutningen kreves ¾ flertall blant de møtende som må utgjøre minst 50% av det samlede medlemstall, eller ¾ flertall blant de møtende på to etter hverandre følgende årsmøter. Sammenslutning med andre foreninger etter uttreden fra Hovedorganisasjonen Virke ansees ikke som oppløsning.

  De fondsmidler/egenkapital VP tilførte Hovedorganisasjonen Virke ved fusjonen, eller som stammer fra forhold før fusjonen, skal følge VP ved en senere oppløsning/uttreden fra Hovedorganisasjonen Virke. Dersom fondsmidler/egenkapital ved oppløsning/uttreden er lavere enn ved fusjonstidspunktet tilfaller gjenværende netto fondsmidler VP.

  Dersom fondsmidler/egenkapital ved oppløsning/uttreden er høyere enn ved fusjonstidspunktet, deles overskytende 50/50 mellom partene.

  Eksempel:

  1 av 3)

  Fondsmidler inn ved fusjon: 100

  Bruk av fondsmidler etter fusjon: 0

  Opptjening av fondsmidler etter fusjon: 0

  Fondsmidler som følger ved oppløsning/uttreden: 100

  2 av 3)

  Fondsmidler inn ved fusjon: 100

  Bruk av fondsmidler etter fusjon: 20

  Opptjening av fondsmidler etter fusjon: 0

  Fondsmidler som følger ved oppløsning/uttreden: 80 (100-20)

  3 av 3)

  Fondsmidler inn ved fusjon: 100

  Bruk av fondsmidler etter fusjon: 0

  Opptjening av fondsmidler etter fusjon: 40

  Fondsmidler som følger ved oppløsning/uttreden: 120 (100 + [40/2])

  VPs formue skal etter en oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål VP arbeider for å fremme.