Kultur

Kultur i Virke samler bredden av kultursektoren, heriblant museer, kino, scener, kulturnæringen og kulturfrivilligheten, samt opplevelses- og serveringsvirksomhetene.

Kultursektoren er et tett sammenvevd og gjensidig avhengig økosystem av verdikjeder med mange ledd. For å sikre høy kulturaktivitet og god kulturpolitisk måloppnåelse må alle ledd i dette økosystemet blomstre.

Frivilligheten er noe av det som gjør Norge til Norge, og en umistelig og dyrebar ressurs for samfunnet. Den sentrale verdien består i at mennesker møter hverandre til felles innsats for det de synes er viktig, eller også fellesskap om det som gir dem glede og lykke. Det er viktig at myndighetene både anerkjenner betydningen av frivillige organisasjoners autonomi, og støtter opp under deres arbeid gjennom ulike økonomiske virkemidler, rammevilkår og positiv særbehandling.  

Statsbudsjettet:

 • Slik berøres våre medlemmer

  Kulturministeren var veldig tydelig i opposisjon og ville mye. Men vi ser lite til Trettebergstuens tidlige ambisjoner i dette budsjettet. Dette er et pausebudsjett hvor det aller meste er satt på vent, satsingene uteblir og overraskelsene er få.  

  Når det er sagt er det en rekke gjennomslag for Virke i budsjettet: 

  • ABE-reformen avvikles noe som gir økt handlingsrom i driftsbudsjettene for museene og andre kulturinstitusjoner.
  • Kulturdepartementet skal starte arbeidet med en kinostrategi.
  • Filmfondet styrkes med 20 millioner.
  • Det blir gitt full momskompensasjon til frivilligheten, men den er ennå ikke gjort regelstyrt som opprinnelig lovet.
  • Bærekraft har fått sitt eget kapittel, hvor det henvises til grønt veikart og til intensjonsavtalen om klimapartnerskap som Virke m.fl. Har inngått med kulturministeren. 
  • Strømstøtte til frivilligheten videreføres ut juni 2023 noe som betyr mye for frivillig kulturliv.
  • Arbeidet med å legge til rette for regional kulturfond iverksettes. Regionale kulturfond skal blant annet styrke samhandlingen mellom frivillig og profesjonelt kulturliv. 

  Et av kulturministerens hovedmantra er "flere arbeidsplasser i kultursektoren", det ser vi lite til i budsjettet. Vi etterlyser et løft for kreativ næring, en strategi for vekst, som legger til rette for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.   Vi lever i en tid hvor ytringsfrihet og demokrati er under press, og da er kultur et av de aller viktigste verktøyene vi har til å styrke ytringsmangfoldet og fellesskapet. Dette er et konserverende budsjett. Vår bekymring er knyttet til at når det verken prioriteres eller satses får man heller ingen utvikling i retning eller mål.  

  De viktigste punktene fra statsbudsjettet for 2022

  Hovedlinjen i kulturbudsjettet var en videreføring av eksisterende tiltak, og med unntak av en gledelig styrking av museumssektoren er det få tydelige satsinger å spore. Særlig skuffet er vi over den manglende satsingen på kulturnæringen etter krisen og reduksjon i momskompensasjonen til frivilligheten. Vi etterlyser også bærekraftstiltak i kjølvannet av anbefalingene i Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

  Vi vil følge tett opp for å få en sterkere satsing på våre områder i budsjettet.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Siste nytt

 • : Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

  Virke har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene.

  Her kan du lese og laste ned rapporten

 • : ​​Intensjonsavtale for klimakutt mellom kultur- og likestillingsministeren og kultursektoren

  På konferansen Virke Arena i Oslo Spektrum signerte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen en intensjonsavtale med kultursektoren om klimakutt.

  Dette er et steg på vei mot en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, som skal baseres på felles kriterier for slike avtaler. Partene skal ha fokus på tiltak som kulturfeltet selv kan iverksette for å kutte sine utslipp, og tiltak fra regjeringen som kan bidra til å stimulere til dette. 

  Intensjonsavtalens innhold:

  • Vi vil inngå en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, basert på felles kriterier for slike avtaler.
  • FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all kulturpolitikk.
  • Kultursektoren igangsetter en kartlegging av sektorens utslipp for å ha et godt grunnlag for vurdering av klimagasskutt i dialog med kultur- og likestillingsministeren. Partene skal ha fokus på tiltak som kulturfeltet selv kan iverksette for å kutte sine utslipp, og tiltak fra regjeringen som kan bidra til å stimulere til dette. Regjeringen og kultursektoren skal sammen bidra til at sektoren settes i stand til å redusere sine klimagassutslipp.
  • Partene skal også stimulere til sunn, grønn omstilling gjennom krav, reguleringer og tilretteleggelse.
  • Partene skal ha jevnlige dialogmøter om utvikling og iverksetting av virkemidler som stimulerer til at intensjonsavtalens formål oppnås. Dialogmøtene skal finne sted kvartalsvis. I dialogmøtene skal det diskuteres hva som er status samt evaluering av hvilke milepæler som er oppnådd så langt, samt at det skal legges en konkret plan både for det kommende kvartalet og veien videre.

Prioriteringer og tiltak for kultursektoren (Virke/Creo)

 • 1. En kulturpolitikk som bygger på ytringsfrihet og toleranse

  • Kunsten skal være fri og prinsippet om armlengdes avstand lovfestes
  • Ny og forbedret kulturlov som klart definerer forvaltningsnivåenes ansvar
  • Styrke kulturpolitikkens posisjon kommunalt og regionalt
  • Opprette regionale kulturfond, i tillegg til Norsk kulturfond
 • 2. Et treffsikkert virkemiddelapparat for kreative næringer

  • Styrket kulturkompetanse i Innovasjon Norge
  • Lavmoms-sats på all kulturnæring
  • Bedre låne- og garantiordninger for kreative næringer
  • Styrke norsk kultureksport
 • 3. Digitaliserings- og innovasjonsløft

  • Tilskuddsordninger for innovasjon og utvikling
  • Tilrettelegge for innovasjonsfellesskap på tvers av sektorer
  • Stimuleringstiltak for digital formidling
  • Satsning på digitaliseringskompetanse i museumssektoren
 • 4. Strategisk satsning på bærekraft og grønn omstilling

  • Etablering av et ressurssenter for bærekraft for kunst- og kultursektoren
  • Program for grønn innovasjon i kunst- og kultursektoren
  • Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk
  • Styrke og samordne grønne tilskudd på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • 5. Et helhetlig blikk på kunstnerøkonomien

  • Gjennomføre en kunstnerøkonomireform
  • Styrke det sosiale sikkerhetsnettet til selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Sikre at kunstnere får betalt når verk og prestasjoner brukes eller
  • Styrke inntekter fra rettigheter knyttet til åndsverk
 • 6.Tilgang til gode og egnede kulturarenaer i hele landet

  • Styrke og utvide ordningene i Kulturrom
  • Øke de regionale kulturhusmidlene
  • Satsning på rehabilitering av museumsbygg i hele landet
  • Sikre egnethet gjennom å legge bransjestandarder til grunn
 • 7. Rammevilkår som stimulerer og styrker sektoren

  • Sikre de økonomiske rammevilkårene for institusjonene på statsbudsjettet
  • Full momskompensasjon for kulturfrivilligheten
  • Forbedre rammevilkårene for det frie feltet
  • Bedre insentiver for næringslivsgaver og sponsormidler
 • 9. Bygge kunnskap og kompetanse

  • Forbedret tallgrunnlag og registerdata for datadrevet innsikt i kulturnæringene
  • Styrke de kreative og estetiske fagene i grunnskolen
  • Opprette bransjeprogrammer for utvikling av kultursektoren
  • Fagskoleutdanning for sceneteknisk
 • 10. Satsning på kulturdestinasjonen Norge

  • Forskningsløft innenfor kulturbasert reiseliv
  • Utvikle offentlig statistikk for kulturbasert reiseliv gjennom nasjonal monitor
  • Tydelig kulturdimensjon i profileringen av Norge
  • Gjennomføre «Program for nyskapende kulturopplevelser

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.