Kultur og opplevelser

Kultur i Virke samler bredden av kultursektoren, heriblant museer, kino, scener, kulturnæringen og kulturfrivilligheten, samt opplevelses- og serveringsvirksomhetene.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Kultursektoren er et tett sammenvevd og gjensidig avhengig økosystem av verdikjeder med mange ledd. For å sikre høy kulturaktivitet og god kulturpolitisk måloppnåelse må alle ledd i dette økosystemet blomstre.

Frivilligheten er noe av det som gjør Norge til Norge, og en umistelig og dyrebar ressurs for samfunnet. Den sentrale verdien består i at mennesker møter hverandre til felles innsats for det de synes er viktig, eller også fellesskap om det som gir dem glede og lykke. Det er viktig at myndighetene både anerkjenner betydningen av frivillige organisasjoners autonomi, og støtter opp under deres arbeid gjennom ulike økonomiske virkemidler, rammevilkår og positiv særbehandling.  

NOVA SPEKTRUM 19. SEPTEMBER

Kultur- og opplevelseskonferansen

Årets viktigste møteplass for ledere innen kultur, kreative næringer, reiseliv og opplevelser.  

Vi har lagt nok et krevende år bak oss, og mange virksomheter står overfor en rekke utfordringer og veivalg. Hvordan skal vi navigere videre? Og hva må du vite for å gjøre de riktige veivalgene i årene som kommer?     

19. sep. 2024, -

5 nøkler for en fremtidsrettet sektor 2023-2025

 • 1. Sterk kulturell infrastruktur

  Ambisjon: Alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur

  • Sikre trygge og forutsigbare økonomiske rammevilkår for institusjonene på statsbudsjettet med full kompensasjon for lønns- og prisvekst.
  • Iverksette en opptrappingsplan for å adressere rehabiliteringsetterslep av museumsbygg som dokumentert ifm. museumsmeldingen.
  • Styrke satsingen på gode og egnede kulturarenaer i hele landet for å møte behovet som fremgår av kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen og barne- og ungdomsmeldingen.
  • Oppgradere digital infrastruktur i kino-Norge for å bevare den desentraliserte kino-strukturen.
  • Styrke tiltak for språk og lesing sammen med en økt satsing på skolebibliotek.
 • 2. Strategisk satsing på bærekraft

  Ambisjon: En klimanøytral kultursektor innen 2050

  • Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk.
  • Utrede og innføre målrettede tilskuddsordninger og stimuleringstiltak som fremmer grønn omstilling i kultursektoren.
  • Sluttføre arbeidet med en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, basert på felles kriterier for slike avtaler.
  • Stimulere til sunn, grønn omstilling gjennom krav, reguleringer og tilretteleggelse. Kartleggingen av sektorens utslipp bør legges til grunn for tiltak for klimagasskutt.
 • 3. Vekst i kreativ næring

  Ambisjon: Økt verdiskaping og sysselsetting i kreative næringer

  • Ferdigstille strategi for kreative næringer og iverksette tiltakene i denne.
  • Gjennomgå virkemiddelapparatet med tanke på å styrke økonomisk verdiskaping og sysselsetting.
  • Iverksette tiltak og lovverk som sikrer at immaterielle verdier og rettigheter kan bli hos norske selskaper.
  • Trappe opp insentivordningen for film- og serieproduksjon med mål om at ordningen gjøres regelstyrt.
  • Ferdigstille strategi for dataspill og iverksette tiltakene i denne.
  • Trappe opp regional filmsatsing over hele landet.
  • Styrke tilskudd til norsk kultureksport og utrede tiltak for å motvirke utflagging.
  • Etablere økonomiske insentiver som kan bidra til mer investeringskapital i kreative næringer, f.eks. offentlig-private samarbeidsprosjekter, investeringsprogrammer og fond.
 • 4. Skatte- og avgiftspolitikk for gode konkurransevilkår

  Ambisjon: Forenkle næringsdrift og øke kapitaltilgang

  • Gjennomgå merverdiavgiftsystemet for kultur med sikte på opprydding og forenkling. Etablere flat lav merverdiavgift for kultursektoren.
  • Fjerne kinoavgiften og etablere medfinansieringsordningen for strømmeaktører og kino.
  • Utrede skatteinsentiver som gjør det mer attraktivt å investere i kreative næringer og utvikle strategiske partnerskap.
  • Regelstyre full momskompensasjon for kulturfrivilligheten.
 • 5. Kunnskaps- og kompetansefokus

  Ambisjon: Møte fremtidens kompetansebehov i kreative arbeidsplasser

  • Utrede og fremme forslag om stimuleringstiltak for et løft innen digitalisering og innovasjon.
  • Forbedre tallgrunnlag og registerdata for datadrevet innsikt i kulturnæringene.
  • Opprette treparts bransjeprogram for kultur- og kreativ næring.
  • Forstå og møte utfordringene og mulighetene som ligger i generativ KI.
Rapport

Kulturlivets klimapåvirkning

Hvordan kan kulturfeltet kutte i utslipp av klimagasser? Det forsøker denne rapporten å svare på ved å gi en oversikt over klimapåvirkningen fra kultursektoren, og eksempler på hvordan ulike aktører i sektoren jobber for å kutte utslippene sine.

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Innleie-unntak for arrangementsbransjen

  Hele næringslivet og alle arbeidsgivere har fått en skikkelig trøkk med innstrammingene regjeringen har lagt frem og Stortinget har vedtatt det siste året i arbeidsmiljøloven, blant annet på mulighetene til å kunne leie inn fra bemanningsbyrå. Det var først bare helse og spesialistkompetanse som fikk unntak fra de nye innleiereglene. Nå blir det også unntak for arrangementsbransjen, etter press fra Virke.

  Det første gjennomslaget var at de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april, ikke ble gjort gjeldende for arrangementsbransjen, som er helt avhengig av innleie av arbeidskraft til korttidsarrangementer.

  Det betyr at sommerfestivaler, julefestivaler og andre arrangementer ble reddet. Regjeringen la så frem et forslag om et permanent unntak for arrangementsbransjen.

  Forslaget hadde høringsfrist i september, og vi regner med at det blir fulgt opp slik at det kan tre i kraft fra 2024. 

 • Ressurser til fagskolene

  NOKUT sikres ressurser til akkreditering av nye fagskoletilbud og institusjonsakkreditering i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. Virke har spilt inn at regjeringen må sikre at NOKUT settes i stand til å godkjenne fagskoletilbud raskere. Det har vært en flaskehals for å få på plass nye arbeidsrettede fagskoletilbud og for å oppnå ambisjonen om betydelig vekst i fagskolesektoren.

  NOKUT anbefaler at det bør kunne tilbys fagskoletilbud på høyere nivå enn 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

  Vi har jobbet for mer fleksibilitet for å kunne tilby arbeidsrettede tilbud og at læringsutbyttet ikke må tilpasses et lavere nivå enn arbeidslivet trenger for å passe inn på fagskole.  

 • Norsk reiseliv blir nasjonal eksportsatsning

  Næringsministeren annonserte i september at reiseliv blir del av den nasjonale eksportsatsingen, etter påtrykk fra Virke og andre organisasjoner i reiselivet.

  Dette er viktig fordi en felles satsning på eksport gjør at næringen kan ta i bruk enda flere virkemidler for å videreutvikle norsk reiseliv. Virke samarbeider med Nasjonalt Eksportråd for å konkretisere strategien frem mot neste vår.

Arendalsuka 12.-16. august

Fra kultur til business – hvordan satse på kreative næringer

Med Bernt G. Apeland, administrerende direktør, Virke

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Kultur- og opplevelsekonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass for ledere innen kultur, kreative næringer, reiseliv og opplevelser.  

 3. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 4. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 5. Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 6. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 7. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 8. Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Kulturpuls

Kulturpuls fra Virke er en kartlegging av forventninger til bruk av kulturtilbud i 2024, og ulike drivere og barrierer for kulturbruk. Undersøkelsen kartlegger også budsjett og betalingsvilje for ulike kulturtilbud. Undersøkelsen skal være en temperaturmåler på markedet.

Styre

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra forsikring til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.