Reiseliv

Virke organiserer reiselivsaktører i Norge, incoming, reisebyråer og reisearrangører som selger reiser i Norge og til utlandet.

Snarveier

Dette gjør vi for reiselivsbransjen

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Dette skjer!

Se alle arrangementer
 1. Åpenhetsloven - kom i gang!

  Virke lanserer sin startpakke for åpenhetsloven.

Siste nytt

 • : Opphever reiseråd

  Utenriksdepartementet har i en pressemelding annonsert at reiserådene for det sørlige Afrika oppheves fra og med i dag. Landene det gjelder er Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe.

  Les pressemeldingen her

 • : Nye nasjonale smitterverntiltak

  Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for bedriftene som blir rammet av de nye koronatiltakene.

  Mer om den økonomiske kompensasjonen

  Vi er glade for å bli hørt, men det var også på tide. Den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass for å bøte på den skaden virksomhetene har blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll.

  Vi forventer at regjeringen retter opp de feilene som vi har pekt på i den kommunale ordningen. Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker.

  Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt.

  Det er helt avgjørende at regjeringen nå lytter til Virke for å innrette ordningene slik at de faktisk hjelper. Her skal vi bidra med våre innspill. Sammen med vaksinering, skal vi finne veien ut av krisen gjennom treffsikre økonomiske tiltak.

  Se oversikt over nasjonale råd og regler

 • : Møte med ministeren om ny reisegarantiordning

  Den 30. november møtte en delegasjon fra Virke barne- og familieminister Kjersti Toppe og gav våre foreløpige innspill om til rapporten fra Reisegarantiutvalget om ny reisegarantiordning. Toppe uttrykte forståelse for bransjens innspill og for den krevende situasjonen bransjen befinner seg i.

  Regjeringen satt våren 2021 ned et utvalg for å vurdere ulike alternative modeller for et reisegarantisystem for pakkereiser. Reisegarantiutvalgets rapport en nå klar, og utvalget anbefaler i sin rapport en modell med lavere individuelle primærgarantier og et kollektivt fond som sekundærgaranti. Her har utvalget lyttet til Virkes innspill og anbefaler en løsning som vil gjøre det enklere for arrangører å stille garanti i krisetider, gir økt forutberegnelighet for arrangørene og er mer samfunnsøkonomisk lønnsom.

  Utvalget anbefaler imidlertid en modell som vil innebære økte garantier i en periode på 2-3 år mens fondet bygges opp, før garantiene etter det vil reduseres. Det ble i møte med statsråden kommunisert at man ønsker seg endringene som foreslås i utvalgets rapport, men at man må finne alternative måter å løse dette på som ikke vil innebære en faktisk økning i garantien en hardt prøvet bransje må stille.

  Virke Reiseliv har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med et posisjonsnotat som skal oversendes departementet. 

  Her kan du lese Reisegarantiutvalgets rapport i sin helhet

 • Les flere oppdateringer her

Spørsmål og svar om pakkereise i forbindelse med koronaviruset

 • Hva er kundens rettigheter når UD fraråder reiser til et område?

  Hvis UD fraråder reiser til det aktuelle reisemålet på grunn av utbrudd av koronaviruset, vil kunden som hovedregel ha krav på gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22.

  Normalt har kunden i slike tilfeller rett til å avbestille gebyrfritt når det gjenstår 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato. Der det gjøres løpende vurderinger og oppdateringer av reiserådene, må arrangøren kunne kreve at den reisende avventer avbestillingen til etter publiseringen av siste forventede reiserådsoppdatering før avreise, dersom avbestillingen skal skje gebyrfritt.

  Rett til gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22 gjelder ikke dersom kunden kjøper en reise etter spesifikt ha blitt gjort kjent med og akseptert at et negativt reiseråd vil foreligge også på tidspunktet for gjennomføringen av reisen. Det følger både av lovens forarbeider og av de alminnelige vilkårene punkt 5.1.

  Ved salg av pakkereiser skal kundene etter informasjonskravene i pakkereiseloven på en tydelig måte informeres om blant annet de sentrale vilkårene for gjennomføring, herunder betalingsvilkår og vilkår for avbestilling, opplysninger om helsekrav som stilles og om valgfri eller obligatorisk forsikring, før avtale om pakkereise inngås. Ved salg av pakkereiser under de rådende omstendigheter er det særlig grunn til å sørge for at de reisende på en klar og tydelig måte informeres om vilkårene som gjelder for reisen som bestilles.

 • Hva er kundens rettigheter når UD ikke fraråder innreise?

  Dersom kunden har bestilt en pakkereise og det ikke er utstedt et reiseråd fra UD som fraråder reise til destinasjonen, er det de alminnelige reglene i pakkereiseloven for avbestilling som gjelder, jf. pakkereiselovens § 21. Størrelsen på avbestillingsgebyret avhenger av de avtalte vilkårene, som typisk hensyntar hvor nært avreisedatoen det avbestilles.  

  Går reisen til et sted hvor det er utbrudd av alvorlig sykdom som utgjør en risiko for folkehelsen, vil UD normalt fraråde reiser til destinasjonen og § 22 som omtalt over tre inn, slik at kunden kostnadsfritt kan avbestille når det nærmer seg avreise. Den reisendes egen bekymring for reisemålet eller for det å reise generelt, gir derimot ikke rett til gebyrfri avbestilling etter § 22.

  Det vil uansett være klokt, slik situasjonen er i verden i dag, å råde kunder til å kjøpe ekstra avbestillingsforsikring, eller til å booke reiser der det er mulig å avbestille.

 • Hva med reisende som er på reise og som vil hjem når UD fraråder reise til destinasjonen?

  Reisende som allerede er på en destinasjon der UD utsteder et reiseråd har ikke av den grunn automatisk rett til å kansellere den gjenværende delen av turen. Etter de alminnelige vilkårene for pakkereiser pkt. 7.1 skal arrangøren, der uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig med endringer i reisen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Til dette ligger det en plikt hos arrangøren til å bistå kunden, for eksempel med alternativ hjemreise, men arrangøren har samtidig et handlingsrom til å organisere og yte slik bistand på en samlet og hensiktsmessig måte.

 • Hva er arrangørens ansvar for gjennomføring av en pakkereise?

  Arrangøren har ansvar for gjennomføring av pakkereisen – pakkereiselovens § 25:

  § 25 Arrangørens ansvar

  Arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen.

  Dersom det foreligger en mangel* ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning etter henholdsvis § 27, § 28, § 31 og § 32. Den reisende kan også heve avtalen etter § 29 og kreve nødvendig hjemtransport etter § 30. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter § 35 og yte den reisende bistand etter § 36.

  Den reisendes rettigheter etter annet ledd første og annet punktum gjelder ikke dersom arrangøren dokumenterer at mangelen skyldes den reisende.

  *se forklaring i neste spørsmål

 • Hva er en mangel?

  Mangler er i utgangspunktet ethvert avvik fra det som er avtalt.  
  Se pakkereiselovens § 8 d) Mangel: Manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise.

  Avvik i naturgitte forhold, som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over, er ikke å anse som en mangel, jf. de alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 8.5.

  Heller ikke forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen er å anse som en mangel etter punkt 8.5 i de alminnelige vilkårene.

  Pakkereiseloven gir den reisende flere rettigheter dersom pakkereisen har en eller flere mangler, og disse ikke skyldes den reisende selv:

  • Krav på avhjelp (retting)
  • Krav på alternative reisetjenester
  • Krav på heving
  • Krav på hjemtransport
  • Krav på prisavslag
  • Krav på erstatning

  Se pakkereiseloven kapittel 5.

  Dersom mangelen ikke avhjelpes etter reklamasjon, har kunden som hovedregel krav på prisavslag og/eller erstatning. Kunden har ikke krav på erstatning dersom mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, inkludert tilfellene der reisen må avbrytes.

  Krav på heving forutsetter at mangelen påvirker gjennomføringen av pakkereisen «i vesentlig grad», og at arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative reisetjenester som den reisende godtar. Ved heving kan den reisende kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Hever den reisende avtalen før avreise (mulig dersom det på forhånd er klart at vil foreligge mangler som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av reisen), har kunden derfor rett til full refusjon av de innbetalte beløp. Den reisende vil ikke ha krav på erstatning i tillegg, dersom manglene som begrunner hevingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.  

  Merk at arrangørens bistandsplikt til reisende «i vanskeligheter» etter pakkereiseloven § 36 gjelder selv om det ikke foreligger en mangel.

 • Særlig om flyreiser

  Har du solgt kunden en tradisjonell pakkereise så har du ansvar for kunden din om noe uventet skjer. Der turoperatører selger pakkereiser med eget flyselskap vil normalt arrangøren og transportør identifiseres og måtte ta ansvar for både forpleining og transportrettslige krav. For øvrige pakkereisearrangører, kan krav og ansvar mot de splittes, slik at de selv kun tar seg av selve oppholdet, mens krav forbundet med flyreisen rettes mot transportøren direkte.

 • Hva er viktig å tenke på når det gjelder reisearrangørenes informasjonsplikt under den pågående pandemien?

  Ved salg av en pakkereise stilles det strenge krav til hvilken informasjon som skal gis kundene. Dette reguleres i pakkereiselovens kapittel 4 og de alminnelige vilkår for pakkereiser. Blant annet er det sentralt i den situasjonen vi nå står i at det gis informasjon om hvilke krav hvert enkelt land stiller til innreise, og hvilke restriksjoner som gjelder på reisemålet, og at disse raskt kan endre seg. Om det er tilbud som er begrenset som følge av restriksjoner på destinasjonen er det viktig å informere godt om dette.

  Klarhet i slik informasjon kan i sin tur få betydning for vurderingen av om det foreligger en mangel der endringer i innreisekrav og andre tiltak på destinasjonen skulle inntreffe, og for hva som må anses å ligge innenfor det som er avtalt med kunden.

  Det er også viktig at arrangøren er bevisst på at arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen, jf. pakkereiselovens § 25. Dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning. Den reisende kan også heve avtalen og kreve nødvendig hjemtransport. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering og yte den reisende bistand.

  Kunden har for sin del plikt til å gi arrangøren relevant informasjon som beskrevet i de alminnelige vilkårene for pakkereise. Den reisende har også plikt til å ta med eventuelle «helseattester» som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige.

Ressurser

Driver du reiselivsbedrift?

Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

reiselivmedlemskap.jpg

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.