Reiseliv

Virke reiseliv organiserer reiselivsaktører i Norge, incoming, reisebyråer og reisearrangører som selger reiser i Norge og til utlandet.

Dette gjør vi for reiselivsbransjen

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

De viktigste punktene fra statsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår verken å videreføre lav-moms eller å følge opp reiselivsstrategien. Det er skuffende. Det er overraskende at den sittende regjeringen ikke prioriterer å følge opp INs reiselivsstrategi som ble lagt frem i mai i år. Næringsminister Iselin Nybø uttalte da strategien ble lagt frem at «Denne strategien legger opp til at reiselivet skal bli grønnere, mer lønnsomt og mer balansert. Det er viktig at vi har en plan for hvordan vi skal klare å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning. Denne strategien håper jeg vil bidra til det.»

Strategien inneholder 23 konkrete punkter som skal bidra til å restarte og utvikle norsk reiseliv på en bærekraftig måte etter pandemien, og skal legge til rette for at det kan skapes 40 000 nye jobber og 20 milliarder i økte eksportinntekter fra reiselivsnæringen. Å ikke følge opp disse punktene vil være en tapt mulighet for reiselivet. Vi kommer til å trenge disse arbeidsplassene i årene som kommer. Vi setter nå vår lit til at den nye Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen gjør det de har lovet og får på plass en satsning og plan for reiselivet, som bygger på reiselivsstrategien til Innovasjon Norge.

Den sittende regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til et digitalt forprosjekt for økt samarbeid for deling av data. Vi mener dette er langt fra godt nok, og vil følge opp tett opp for å få en sterkere satsing på våre områder.

Dette skjer

 1. Bærekraftsertifiseringen Travelife

  I dette webinaret lærer du mer om bærekraftssertifiseringen Travelife!

Se alle arrangementer

Siste nytt

 • : Virke-gjennomslag

  Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen vil forlenge permitterings- og dagpengeordningen ut året.

  Les mer her

 • : Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

  I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

  Fra dette tidspunktet åpnes det for at alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Det samme gjelder folk som bor i Storbritannia og Sveits. Det åpnes også for at alle utlendinger som bor i såkalte lille land kan komme inn til Norge. Dette er land utenfor EØS/Schengen som Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at kan ha noe mildere restriksjoner.

  Se mer om dette på regjeringen.no

 • : Nye frister: Omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene

  Det gis nå mulighet for å for å forlenge prosjektperioden for prosjekter som fikk innvilget støtte gjennom omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene.
  Les mer her

  Har du enda ikke fått søkt – fristen for søknader er utsatt til 30. september.
  Les mer her

 • Les flere oppdateringer her

Snarveier

Driver du reiselivsbedrift?

Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

reiselivmedlemskap.jpg

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Spørsmål og svar om pakkereise i forbindelse med koronaviruset

 • Hva er kundens rettigheter når UD fraråder reiser til et område?

  Hvis UD fraråder reiser til det aktuelle reisemålet på grunn av utbrudd av koronaviruset, vil kunden som hovedregel ha krav på gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22.

  Normalt har kunden i slike tilfeller rett til å avbestille gebyrfritt når det gjenstår 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato. Der det gjøres løpende vurderinger og oppdateringer av reiserådene, må arrangøren kunne kreve at den reisende avventer avbestillingen til etter publiseringen av siste forventede reiserådsoppdatering før avreise, dersom avbestillingen skal skje gebyrfritt.

  Rett til gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22 gjelder ikke dersom kunden kjøper en reise etter spesifikt ha blitt gjort kjent med og akseptert at et negativt reiseråd vil foreligge også på tidspunktet for gjennomføringen av reisen. Det følger både av lovens forarbeider og av de alminnelige vilkårene punkt 5.1.

  Ved salg av pakkereiser skal kundene etter informasjonskravene i pakkereiseloven på en tydelig måte informeres om blant annet de sentrale vilkårene for gjennomføring, herunder betalingsvilkår og vilkår for avbestilling, opplysninger om helsekrav som stilles og om valgfri eller obligatorisk forsikring, før avtale om pakkereise inngås. Ved salg av pakkereiser under de rådende omstendigheter er det særlig grunn til å sørge for at de reisende på en klar og tydelig måte informeres om vilkårene som gjelder for reisen som bestilles.

 • Hva er kundens rettigheter når UD ikke fraråder innreise?

  Dersom kunden har bestilt en pakkereise og det ikke er utstedt et reiseråd fra UD som fraråder reise til destinasjonen, er det de alminnelige reglene i pakkereiseloven for avbestilling som gjelder, jf. pakkereiselovens § 21. Størrelsen på avbestillingsgebyret avhenger av de avtalte vilkårene, som typisk hensyntar hvor nært avreisedatoen det avbestilles.  

  Går reisen til et sted hvor det er utbrudd av alvorlig sykdom som utgjør en risiko for folkehelsen, vil UD normalt fraråde reiser til destinasjonen og § 22 som omtalt over tre inn, slik at kunden kostnadsfritt kan avbestille når det nærmer seg avreise. Den reisendes egen bekymring for reisemålet eller for det å reise generelt, gir derimot ikke rett til gebyrfri avbestilling etter § 22.

  Det vil uansett være klokt, slik situasjonen er i verden i dag, å råde kunder til å kjøpe ekstra avbestillingsforsikring, eller til å booke reiser der det er mulig å avbestille.

 • Hva med reisende som er på reise og som vil hjem når UD fraråder reise til destinasjonen?

  Reisende som allerede er på en destinasjon der UD utsteder et reiseråd har ikke av den grunn automatisk rett til å kansellere den gjenværende delen av turen. Etter de alminnelige vilkårene for pakkereiser pkt. 7.1 skal arrangøren, der uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig med endringer i reisen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Til dette ligger det en plikt hos arrangøren til å bistå kunden, for eksempel med alternativ hjemreise, men arrangøren har samtidig et handlingsrom til å organisere og yte slik bistand på en samlet og hensiktsmessig måte.

 • Hva er arrangørens ansvar for gjennomføring av en pakkereise?

  Arrangøren har ansvar for gjennomføring av pakkereisen – pakkereiselovens § 25:

  § 25 Arrangørens ansvar

  Arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen.

  Dersom det foreligger en mangel* ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning etter henholdsvis § 27, § 28, § 31 og § 32. Den reisende kan også heve avtalen etter § 29 og kreve nødvendig hjemtransport etter § 30. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter § 35 og yte den reisende bistand etter § 36.

  Den reisendes rettigheter etter annet ledd første og annet punktum gjelder ikke dersom arrangøren dokumenterer at mangelen skyldes den reisende.

  *se forklaring i neste spørsmål

 • Hva er en mangel?

  Mangler er i utgangspunktet ethvert avvik fra det som er avtalt.  
  Se pakkereiselovens § 8 d) Mangel: Manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise.

  Avvik i naturgitte forhold, som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over, er ikke å anse som en mangel, jf. de alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 8.5.

  Heller ikke forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen er å anse som en mangel etter punkt 8.5 i de alminnelige vilkårene.

  Pakkereiseloven gir den reisende flere rettigheter dersom pakkereisen har en eller flere mangler, og disse ikke skyldes den reisende selv:

  • Krav på avhjelp (retting)
  • Krav på alternative reisetjenester
  • Krav på heving
  • Krav på hjemtransport
  • Krav på prisavslag
  • Krav på erstatning

  Se pakkereiseloven kapittel 5.

  Dersom mangelen ikke avhjelpes etter reklamasjon, har kunden som hovedregel krav på prisavslag og/eller erstatning. Kunden har ikke krav på erstatning dersom mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, inkludert tilfellene der reisen må avbrytes.

  Krav på heving forutsetter at mangelen påvirker gjennomføringen av pakkereisen «i vesentlig grad», og at arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative reisetjenester som den reisende godtar. Ved heving kan den reisende kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Hever den reisende avtalen før avreise (mulig dersom det på forhånd er klart at vil foreligge mangler som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av reisen), har kunden derfor rett til full refusjon av de innbetalte beløp. Den reisende vil ikke ha krav på erstatning i tillegg, dersom manglene som begrunner hevingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.  

  Merk at arrangørens bistandsplikt til reisende «i vanskeligheter» etter pakkereiseloven § 36 gjelder selv om det ikke foreligger en mangel.

 • Særlig om flyreiser

  Har du solgt kunden en tradisjonell pakkereise så har du ansvar for kunden din om noe uventet skjer. Der turoperatører selger pakkereiser med eget flyselskap vil normalt arrangøren og transportør identifiseres og måtte ta ansvar for både forpleining og transportrettslige krav. For øvrige pakkereisearrangører, kan krav og ansvar mot de splittes, slik at de selv kun tar seg av selve oppholdet, mens krav forbundet med flyreisen rettes mot transportøren direkte.

 • Hva betyr det for retten til å avlyse en pakkereise uten gebyr at reiserådet for Europa oppheves 5. juli?

  1. juli 2021 opphever Utenriksdepartementet reiserådet for Europa og det åpnes igjen for at man kan reise til europeiske land. Etter 5. juli er det dermed ikke lengre automatisk slik at man med hjemmel i pakkereiseloven §22 har rett til å avlyse sin bestilte reise til et europeisk land om smittesituasjonen skulle forverres. Heller ikke om det skulle endre status fra for eksempel grønt til rødt. Fra 5. juli vil det ikke lengre være reiserådet eller omstendighetene på bestemmelsesstedet, i umiddelbar nærhet av dette, eller på transporten til bestemmelsesstedet som avgjør om du må i karantene eller ikke når du kommer hjem fra et europeisk land, men personlige forhold, som om man er vaksinert eller har hatt Covid-19 det siste halve året.

  Dersom et område/land er å regne som mørkerødt på FHIs kart er det likevel stor sannsynlighet for at omstendighetene på bestemmelsesstedet vil være å regne som ekstraordinære og i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen og at den reisende likevel vil kunne ha rett på å avlyse reisen etter pakkereiseloven §22 uten gebyr.

 • Hva er viktig å tenke på når det gjelder reisearrangørens informasjonsplikt og ansvar for å levere reisetjenestene når det åpnes for økt reisevirksomhet 5. juli?

  Når man selger en pakkereise stiller det strenge krav til hvilken informasjon som skal gi kundene. Dette reguleres i pakkereiselovens kapittel 4 og de alminnelige vilkår for pakkereiser. Blant annet er det sentralt i den situasjonen vi nå står i at det gis informasjon om hvilke krav hvert enkelt land stiller til innreise, og hvilke restriksjoner som gjelder på reisemålet. Om det er tilbud som er begrenset som følge av restriksjoner på destinasjonen er det viktig å informere godt om dette. Kunden har også plikt til å gi arrangøren relevant informasjon som beskrevet i de alminnelige vilkårene for pakkereise. Den reisende har også plikt til å ta med eventuelle «helseattester» som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige.

  Det er også viktig at arrangøren er bevisst på at arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen, jf. pakkereiselovens § 25. Dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning. Den reisende kan også heve avtalen og kreve nødvendig hjemtransport. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter og yte den reisende bistand.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene