Reiseliv

Bransjefelleskapet for reiseliv i Virke arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Reisepuls 2024

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid.

Rapporten er gratis for medlemmer i Virke, og er tilgjengelig både som PDF og Power BI-rapport. I Power BI-rapporten har du også muligheten til å velge hvike data du ønsker å se nærmere på.

Reiselivsnæringen består av flere bransjer som tilbyr varer og tjenester til mennesker på reise. De viktigste er overnatting, aktiviteter, attraksjoner og severdigheter, servering, møter og arrangementer, kultur og underholdning, transport, informasjon og formidling, samt handel og tilknyttede tjenester.

Fakta om bransjen

Turistkonsum i Norge (2019)
194 330
millioner kroner
Utlendingers konsum i Norge (2019)
82 430
millioner kroner
Sysselsetting i reiseliv (2021)
182 330
sysselsatte
Driftsmargin (2021)
11,6 %

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Marginal økning av midler til markedsføring av Norge som reisemål over Innovasjon Norge (MNOK 195, +MNOK11 sammenlignet med 2023). Dette er kun en prismessig justering. Vi mener at denne posten bør økes med 50 mill. kroner til 234 mill. kroner for å øke verdiskapningsevnen til norsk reiselivsnæring. 

Regjeringens eksportsatsing “Hele Norge eksporterer” er foreslått økt med MNOK45 til MNOK94,7. Reiseliv er en av fem utpekte næringer i satsingen og Virke jobber sammen med NHO reiseliv, NHO luftfart, Norsk reiseliv, Norges rederiforbund, Spekter, Parat og Virke for å utvikle et satsingsforslag. 

Regjeringen har fortsatt ingen løsninger for besøksbidrag/turistskatt, men vil i 2024 jobbe for en kommunal innføring av besøksbidrag. Det er positivt at de signaliserer at de vil sette i gang pilotprosjekter, og dette er i tråd med våre innspill. 

Barne- og familiedepartementet har fortsatt ikke tatt stilling til hvordan reisegarantiutvalgets rapport skal følges opp, men vil avvente EUs pakkereisedirektiv som vil bli lagt frem i november 2023. 

Den økonomiske støtten til FOT-rutene dobles fra MNOK942 til MRDNOK 1,935.

Støtte på MRDNOK 2,9 til ny lufthavn ved Mo i Rana og flytting av Bodø lufthavn.

13. og 14. mai 2024

Landskonferansen for Restaurant- og matfag

Disse dagene samles alle som er opptatt av utdanning og rekruttering til mat- og måltidsbransjen for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverking på Scandic Park Sandefjord.

Landskonferansen for Restaurant- og matfag er den foretrukne møteplassen for alle som jobber i og med mat- og måltidsbransjen. I tillegg et godt og variert faglig program, møter du bransjefolk fra hele landet.

Foreløpige programpunkter:

 • Trender fra bransjen
 • Best practice fra rekrutteringsarbeidet til skole og bedrift
 • Ny opplæringslov m/forskrift
 • Livslang læring 
 • Middag og nettverking på kvelden

Konferansen passer for:

 • Faglige ledere og instruktører
 • HR-ansatte i bedrifter som vurderer å ta inn lærlinger 
 • Rådgivere og karriereveiledere i grunnskole og videregående skole
 • Faglærere i restaurant- og matfag og mat og helse
 • Faglærere i arbeidslivsfag og utdanningsvalg
 • Opplæringskontorer
 • Prøvenemndsmedlemmer
 • Medlemmer i Yrkesopplæringsnemnder
 • Alle som er opptatt av rekruttering til mat- og måltidsbransjen

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Kunderettigheter for reisebransjen

  Om de aktuelle lover og spesielt om pakkereisekunders og flypassasjerers rettigheter. Avtaleloven, pakkereiseloven og luftfartsloven.

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Dette gjør vi for reiselivsbransjen

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Gjennomslag

 • Norsk reiseliv blir nasjonal eksportsatsning

  Næringsministeren annonserte i september at reiseliv blir del av den nasjonale eksportsatsingen, etter påtrykk fra Virke og andre organisasjoner i reiselivet.

  Dette er viktig fordi en felles satsning på eksport gjør at næringen kan ta i bruk enda flere virkemidler for å videreutvikle norsk reiseliv. Virke samarbeider med Nasjonalt Eksportråd for å konkretisere strategien frem mot neste vår.

Siste nytt

 • : Visas regler begrenser konkurranse mellom betalingstjenester

  Sammen med vår søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Erhverv, mener vi at Visa har laget regler som begrenser konkurransen mellom betalingstjenester.

  De forhindrer eller gjør det vanskeligere for kunder å bruke Bank Axept og Dankort ved betaling med Apple Pay. Derfor har vi bedt tilsynsmyndighetene i Norge og Danmark gripe inn mot Visas regler før disse trer i kraft 13. april i år.

  De fleste norske og danske bankkort er kombikort. Det vil si at både Visa og BankAxept ligger inne som betalingstjeneste i samme kort. Skulle Visa klare å forhindre bruk av BankAxept, vil det få store økonomiske konsekvenser for butikker, restauranter også videre.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark gjør det klart at Visa ikke kan forhindre bruk av såkalte kombikort når kunder betaler med Apple Pay. Vi forventer at Finanstilsynet i Norge vil komme til samme konklusjon.

 • : Nye regler for persontransportkabotasje

  Regjeringen har fra 1. januar 2024 innført klare begrensninger for utenlandske turbussers virksomhet i Norge. Kabotasje er transport mellom to steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme. EØS-reglene åpner for at transportører fra EU/EØS-land kan utføre kabotasje med turbuss på midlertidig basis, men begrepet «midlertidig» er ikke nærmere definert.

  En utenlandsk turbuss kan nå operere i Norge i 20 dager sammenhengende. Den kan ta fire nasjonale oppdrag i løpet av denne perioden. Den må så forlate Norge i minst 10 dager før den kan returnere for nye kabotasjeoppdrag, men kan totalt sett bare operere i Norge i 30 dager per år.

  • Kan en utenlandsk buss kjøre over grensen med passasjerer på en rundreise i Norge?
   Ja, dette er internasjonal trafikk over landegrenser og kommer ikke under kabotasjereglene.
  • En utenlandsk turoperatør kjører sin utenlandskregistrerte buss over grensen til Norge og for å hente egne gjester fra flyplassene gjennom hele sommeren.
   Det er ikke lov utover maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.
  • En turoperatør leier inn en underleverandør som kjører sin utenlandskregistrerte budd over grensen for å hente gjestene fra flyplassen gjennom hele sesongen.
   Det er ikke lov utover maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.
  • Kan jeg som norsk aktør etablere et turbusselskap og leie inn utenlandske underleverandører for å kjøre gjestene i Norge?
   For å kjøre persontransport i Norge må virksomheten ha fast og varig virksomhet i Norge, dvs med forretningsadresse i Norge registrert i Brønnøysundregistrene. Kjøretøyet må også være norskregistrert.

  Her er en generell engelsk tekst du kan bruke overfør utenlandske underleverandører:

  From January 1st, 2024, the Norwegian Ministry of Transport introduced a new framework for cabotage in passenger transport. Cabotage in passenger transport in Norway is permitted for a period of maximum 20 executive days and a total of 30 days per year.   

  As a operator with foreign buses, you can operate for 20 consecutive days when driving cabotage in passenger transport in Norway. You can only take four national assignments during this period. You must then leave Norway for at least 10 days before you can return.

  As a foreign bus operator, you can engage in passenger transport cabotage in Norway for 30 days in total per year. There are no dispensation rules.  

  If you want do drive cabotage in passenger transport in Norway, you need to bring a certified copy of your Community license on board in the vehicle. You are also responsible for completing a journey form before you enter Norway, and this must follow the vehicle the entire journey, including transits. This requirement is to ensure effective controls by enforcement authorities.

  Se også:

   

 • : Innfører tilpasninger for turistnæringen: Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk

  Fra 1. desember tilbyr Statens vegvesen teoretisk drosjesjåførprøve på engelsk for kandidater som kan dokumentere tilknytning til en reiselivsbedrift. Frem til nå har teoriprøven kun vært tilgjengelig på norsk, men nå kan sjåfører som tilfredsstiller kravene, ta prøven på engelsk. Se infoside 

 • : Endringer i pakkereisedirektiv – nye krav og tøffere for reisearrangører

  EUs forslag til endringer i pakkereisedirektivet som ble lagt frem den 29. november representerer, slik Virke ser det en innstramming for reisearrangører hvis det blir vedtatt slik det foreligger. Pakkereisedirektivet, som er det direktivet som ligger til grunn for den norske loven om pakkereiser og reisegaranti, har lenge vært under revisjon. Virke har fulgt tett arbeidet i samarbeid med vår Europeiske paraplyorganisasjon, ECTAA, og har lenge vært bekymret for EU-kommisjonens manglende kunnskap om reiselivets verdikjede. Vår bekymring har dessverre til en viss grad vist seg å være berettiget. 

  Her er hovedgrepene i forslaget til endringer i direktivet:

  1. Reisearrangører kan ta maksimalt 25 prosent av pakkereiseprisen i forskuddsbetaling og den resterende delen av reiseprisen først skal kreves inn når det er 28 dager til avreise. Det vil være mulighet for å velte kostnadene ved høyere betalinger over på leverandørene til forbrukerne hvis de er direkte relatert til pakkens organisering eller ytelse (men ikke daglige kostnader ved drift av selskapet, lønn mv.)
  2. Både krav om refusjon og gavekort/verdikuponger (vouchers) vil bli omfattet av insolvensbeskyttelsen
  3. Hvis reisetjenesten ikke blir gjennomført skal reisearrangøren få refusjon fra leverandøren (flyselskaper, hotell mv.) innen 7 dager
  4. Leverandører av sammensatte reisearrangement (Linked Travel Arrangement (LTA)) får flere forpliktelser
  5. Endring av definisjonen av pakke, utvidelse av definisjonen ved å inkludere enkelte sammensatte reisearrangement (LTA)
  6. Inkludering av regler for gavekort/verdikuponger (vouchers)
  7. Ingen regler om krisefond, det blir opp til medlemsstatene selv å implementere
  8. Situasjonen på avreisestedet eller returer (f.eks. karantene ved retur) skal tas i betraktning ved avbestilling av en pakkereise uten kostnad.

  Den største forslåtte endringen er etter vårt syn innføringen av regler i pakkereisedirektivet som legger begrensinger på adgangen til forskuddsbetaling og regulerer fristen for å innkreve restbeløpet.

  Slik vi ser det så går forslaget til endringer i direktivet for langt i å regulere enkeltelementer i verdikjeden ved salg av pakkereiser.

  Pakkereiser er allerede det best beskyttede reiseproduktet på markedet, og forslag om å ytterligere regulere enkeltkomponenter i verdikjeden for pakkereiser vil kunne svekke pakkereiseaktørers konkurransekraft og kunne vise seg å få uønskede konsekvenser for tilbudet til de reisende. Når dette er sagt finnes det i de alminnelige vilkårene for pakkereiser i dag regler som dette som ikke er helt ulike reglene som nå er foreslått på EU-nivå.

  Det positive i forslaget er at EU tilsynelatende ikke legger sterke føringer for hvordan Reisegarantiordningen blir innrettet. Det betyr at Barne- og familiedepartementet uavhengig av endringene i pakkereisedirektivet kan ta fatt på arbeidet med å få en bedre garantiordning i Norge.   

  Det er fortsatt langt frem
  Vi understreker at direktivet fortsatt kun er et forslag. Det er usikker når EU-parlamentet vil behandle saken og vi må huske på at det er parlamentsvalg i juni 2024. Trolig vil man ikke se på saken før høsten 2024, men her er det fortsatt mye usikkerhet. 

  Vi jobber tett med våre søsterorganisasjoner i Europa og gjennom ECTAA for å gjennomgå forslaget og vil aktivt drive påvirkningsarbeid. Etter at det er vedtatt i EU parlamentet så skal direktivet innarbeides i norsk lovverk, noe som vil ta flere år.

  Se også

 • : Reviderte passasjerrettigheter

  EU-kommisjonen har i dag publisert forslag til reviderte passasjerrettigheter og multimodale passasjerrettigheter. Samme dag ble forslaget til revidert pakkereisedirektiv lagt frem.

  Her er en oversikt over forslagene etter en rask gjennomlesning:

  Passasjerrettigheter

  • Passasjerer vil kunne bruke standard EU-omfattende refusjons- og kompensasjonsskjemaer levert av EU-kommisjonen: Disse vil være enkle å forstå, tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse og tilgjengelige på alle offisielle EU-språk. Passasjerer vil ikke være forpliktet til å bruke slike skjemaer, men dersom en transportør mottar en forespørsel via et slikt skjema, vil det ikke være lov å avslå det.
  • Tydeliggjøre regler om refusjon når flyreiser eller multimodale reiser bestilles via mellomledd – innføre regler for flypassasjerer som har bestilt flyreiser via mellomledd.
  • Kontaktinformasjon må gis til flyselskapet for å motta «all relevant informasjon for reisen deres (inkludert forsinkelser, kanselleringer, forpleining, omdirigering, refusjon, kompensasjonsforespørsler) direkte fra flyselskapet, selv om det er bestilt gjennom et mellomledd. Mellomleddet må overføre kontaktopplysningene til passasjerene til flyselskapet – men bare for dette formålet.
  • Bedre klarhet om hvem forbrukeren skal kontakte for refusjon av billettene når de bestiller gjennom mellomledd, og klar forhåndsinformasjon fra både flyselskapet og hvert mellomledd om hvordan refusjonsprosedyren vil bli utført, helt gratis.
  • Hvis refusjonen behandles via et mellomledd som har betalt for billetten fra sin egen bankkonto, må både flyselskapet og formidleren sørge for at passasjeren mottar refusjonen innen 14 dager. Flyselskapet må refundere mellommannen innen 7 dager, og mellomleddet passasjeren innen ytterligere 7 dager. Dette punktet vil være interessant i forhold gjeldende BSP-innbetalingsregler.
  • EU-kommisjonen vil se på beskyttelsen av passasjerer i tilfelle flyselskapenes insolvens og større kriser i sammenheng med lufttjenesteforordningen (EU forordning nr. 1008/2008). Det fremgår ikke når dette vil skje.

  Multimodale passasjerrettigheter

  • For første gang vil passasjerer ha rettigheter når de reiser med ulike typer transport, som busser, tog og fly, alt på én tur. Disse nye rettighetene er i tillegg til de passasjerene allerede har når de reiser med kun én type transport.
  • Passasjerer vil få bedre informasjon og vil være bedre beskyttet når de reiser på en enkeltbillett som dekker hele reisen. Hvis det er et problem med reisen deres, kan de få pengene tilbake eller bli omdirigert, og de vil få hjelp hvis de trenger det.
  • Hvis passasjerer kjøper en kombinasjon av separate billetter for ulike transportmåter i én betaling og går glipp av en forbindelse, kan de få pengene tilbake fra selgeren eller operatøren som de kjøpte disse kombinerte billettene fra hvis de ikke ble fortalt at billettene var separate. I så fall bør de også få 75 % av billettprisen på toppen.
  • Personer med funksjonsnedsettelser vil få hjelp når de bytter fra en type transport til en annen ved store transportknutepunkter. De trenger bare å be om hjelp én gang, og de trenger ikke å vente så lenge på å få den.
  • Standardskjemaer for refusjons- og kompensasjons vil bli levert av EU-kommisjonen.

  Se også

 • : Reiserådene for Israel og Palestina er skjerpet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til hele Israel, samt alle reiser til eller opphold i Gaza og til regionene (governorates) Nablus og Jenin på Vestbredden.

  Reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes til det øvrige Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

  Utenriksdepartementet har oppfordrer norske borgere å registrere seg i appen Reiseklar eller på www.reiseregistrering.no.

  Du finner også spørsmål og svar på regjeringen.no 

Driver du reiselivsbedrift?

Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

reiselivmedlemskap.jpg

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Styre

 • Reiseliv og opplevelser

  Navn

  Virksomhet

  Kristian Jørgensen Fjord Tours As Styreleder
  Anette Kerstin Teresia Karlsson Haman Group As
  Kjellbjørg Mathiesen Arctic Guide Service As
  Marit Vidnes Norrøna Hvitserk Adventure As
  Per M Rustberggard Pers Hotell As
  Oda Marie Buraas Norwegian Adventure Company as
  Bernt Bucher Johannessen Hanen - næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske
 • Styret for reise utland

  Navn Virksomhet  
  Marie-Anne Zachrisson Ving Norge AS Styreleder
  Anne-Merete Ask Global Business Travel AS avd Bergen  
  Erik Haug Der Touristik Nordic AB
  Finn-Erik Carlsen Peer Gynt Tours AS
  Petter Brodahl Berg-Hansen Reisebureau AS
  Vibeke Olsen Aller Travel AS
  Ellen Wolff Andresen Ticket feriereiser AS

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene