Dagligvare

Virke er dagligvarebransjens talerør og den beste støtten din virksomhet kan ha for å påvirke rammebetingelsene for bransjen. Vi har nær 3500 medlemsbedrifter og omfatter det meste av den private dagligvarehandelen med kjedenes hovedkontorer, lagre, kjedeeide butikker, franchisebutikker samt leverandører.

Dette gjør vi for bransjen

Virke arbeider for å sikre rammebetingelser som øker verdiskapingen i norsk dagligvarehandel og jobber med forbrukere og myndigheter for å innarbeide forståelse for handelens rolle, betydning og organisering i matverdikjeden.

Podcast: Handlevogna

Hva putter du i handlevogna, og hvorfor? Er maten dyr eller billig i Norge? Er konkurransen i dagligvaremarkedet god nok?

I denne podkasten får du svaret på alle de små og store spørsmålene du måtte ha om dine egne og andres handlevaner - og litt kvalitetsnerding om reglene som gjelder for dagligvarebransjen.

Vi snakker med alt fra politikere og professorer til helt vanlige folk i kassa på din lokale matbutikk. 

Klikk her for å spille av der du vanligvis hører på podcasts

Fakta om bransjen

Omsetning 2022
207,5
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2022
-2,8 %
Sysselsatte 2022
56 837
antall
Antall butikker totalt 2021
4 781

Kilde: SSB

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Nye emballasjekrav fra EU på trappene

Emballasje står for 36 % av kommunalt fast avfall i Europa. Økt bruk av emballasje kombinert med lav gjenbruk og gjenvinningsgrad er til hinder for overgangen til en fornybar og sirkulær økonomi. Emballasjemengden har de siste årene steget raskere enn den øvrige økonomiske veksten, og mengden emballasje som ikke egner seg for gjenvinning, har også økt. Mye plastemballasje kommer også på avveie, ender i naturen, og utgjør et betydelig miljøproblem. Dette er noe av bakgrunnen for EUs emballasjeforordning (Packaging and Packaging Waste Regulation) Reguleringen vil innebære omfattende arbeid for alle som produserer eller bruker emballasje.

Kort fortalt skal emballasje innen 2030:

 • Være gjenbrukbar
 • Være resirkulerbar
 • Inneholde resirkulert materiale

Bærekraft.png

Det stilles konkrete minimumskrav for gjenvunnet innhold. Den vil stille krav om at en viss andel av emballasje skal være gjenbrukbar, med tilhørende mål for gjenbruk og refill. Reguleringen har også diskutert om det skal stilles krav til at visse andeler av et butikklokale/vareutvalg skal være beregnet for refill.

Fra norsk næringsliv har det vært særlig oppmerksomhet rundt krav til gjenbrukbar drikkevaremballasje. Miljøkomiteen i Europaparlamentet har strammet inn på Europakommisjonens forslag, og diskuterer krav og konkrete mål for hvor mye drikkevarer som skal gjøres tilgjengelig i gjenbruksemballasje og inngå i et gjenbrukssystem. Disse kravene utfordrer det norske pantesystemet, som i stor grad er basert på gjenvinning.

Virke har, sammen med EuroCommerce, Bryggeriforeningen og den europeiske drikkevareforeningen (UNESDA), fremmet forslag om at unntak fra reglene for land som (har etablerte pantesystemer, og) kan rapportere en retur- og gjenvinningsgrad på mer enn 85 %. På nordisk nivå er det tatt kontakt med danske og svenske representanter i parlamentet.

Parlamentet skal votere over forslaget 22. november. Vi følger opp med et rundebord eller fagseminar om de nye emballasjekravene, produsentansvar og oppfølging av engangsplastdirektivet i starten av 2024. Seminaret gjennomføres i samarbeid med Circular Packaging Cluster. Mer informasjon kommer.

Slik kan selvforsyningsgraden av mat økes

Regjeringens mål i «Hurdalsplattformen» er 50 prosent selvforsyning av jordbruksvarer. Norge har i dag høy selvforsyningsgrad for mange husdyrprodukter og lavere for planteprodukter.

Hovedstrategien for økt selvforsyningsgrad må derfor være å bedre og øke produksjonen av planteprodukter, både til mat og fôr.

1. Betydelig styrking av lagerhold
Vi støtter derfor totalberedskapskommisjonens anbefaling om å styrke lagerhold av matkorn betydelig utover dagens ambisjon. Dette kan bidra til trygghet blant befolkningen, i tillegg til leverings- og prisstabilitet ved internasjonale hendelser.

2. Dedikerte FoU-miljøer
For å øke norsk planteproduksjon trekker vi også fram behovet for forskning og utvikling. Vi trenger sterke FoU-miljøer for å ivareta kunnskapsbehovet for dyrkning, gjødsling, vanning, kvalitet, smak, svinn, plantevern, lagring osv. Her trenger vi også sterke næringslivaktører. Poenget er at forskning og utvikling av planteproduksjon må skje i et samspill mellom akademia og næringsliv, og med norske forhold som premiss.

3. Leverandørmangfold
Norsk matproduksjon er viktig for samfunnssikkerhet og beredskap. For å sikre vareforsyning under en krise, er det også et behov for leverandørmangfold innen alle varegrupper.

4. Velfungerende infrastruktur
En robust matforsyning avhenger også av at kritisk infrastruktur fungerer. Det kan i denne sammenheng nevnes tilgang til energi (drivstoff og elektrisitet), fungerende kommunikasjonsnett (mobilnett, telenett mv.), jernbane som er i drift, et godt veinett mv.

5. Kartlegging
Det er derfor avgjørende at det foreligger planer for å opprettholde slik infrastruktur også under eventuelle hendelser/kriser. Vi er derfor opptatt av at det bør gjennomføres en risiko, - sårbarhets- og beredskapsanalyse av norsk matforsyning for å kartlegge den faktiske matberedskapen.

Vi har gitt disse innspillene til landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Les hele notatet

Handlekurv.svg

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Særavgiftene prisjusteres. Alkoholavgiften økes med 3,8 prosent, i tråd med den estimerte prisveksten i statsbudsjettet for 2024. Tobakksavgiftene økes noe mer. Mens avgiftene på sigaretter og sigarer øker med 4,0 prosent, økes avgiften på snus med 4,3 prosent.

Vi har satt særlig søkelys på grunnavgiften på drikkevareemballasje. Statens inntekter fra avgiften er estimert til 2,81 milliarder kroner i 2024 (opp fra 2,415 mrd i fjorårets budsjett). Vi mener emballasjeavgiften på sikt bør gjøres om til en materialavgift som differensierer mellom fossilt og fornybart materiale. Vi følger dette opp med regjeringen og Stortinget. 

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom helsemyndighetene og matbransjen videreføres. Hensikten med samarbeidet er å gjøre det lettere for forbrukerne å ta sunnere valg og øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Virke og dagligvarehandelen er sentral i intensjonsavtalen. 

Det foreslås å øke bevilgningen til Merkur-ordningen med 4,3 mill. kroner i 2024 – til sammen en bevilgning på 69,5 mill. kroner.   

Regjeringen foreslår en overgang fra kronetoll til prosenttoll for hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri. 

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

 2. Smidig ledelse – Grunnkurs for butikkledere

  Har du en hverdag som preges av brannslukking, korte tidsfrister, tilfeldige prioriteringer og opplevelse av manglende kontroll og oversikt? Da vil dette kurset hjelpe deg.

Virke griper inn når mediene bidrar til en uryddig matprisdebatt

7. september 2023 kl 06.42 publiserte NRK en sak med overskriften «Matprisene øker mer i Norge enn i EU». Problemet er at påstanden er feil.

Matprisdebatt.png

 1. NRK lager villedende nyhetssak om matpriser

 2. NTB sprer NRK-saken nasjonalt

 3. NTB-saken ble delt videre av både VG, Aftenposten, Nettavisen og Dagsavisen

 4. Dagsavisen med lederartikkel "Usmakelig prisvekst på mat"

 5. Etter påtrykk fra Virke oppdaterer NRK nyhetssaken, NTB sender ut korreksjon og Dagsavisen oppdaterer lederartikkel

 6. Virke publiserer leserinnlegg om saken for å minne media på betydningen av redelig bruk av statistikk

Bendik Virke.png

Selektivt sammenligningsgrunnlag

NRK plukket ut en selektiv tidsserie på åtte måneder i stedet for å ta utgangspunkt i 12-månedersveksten, ofte omtalt som «årsprisveksten». Når statistikkbyråer som SSB og Eurostat sammenlikner matpriser over tid, er det årsprisveksten de viser til.

NRKs begrensede tidsserie starter på et punkt der EU akkurat hadde tilbakelagt et halvt år med vanvittig prisvekst sammenliknet med Norge. Dermed utelater NRK aktivt de månedene som ville vist at EU gjennomgående har hatt høyere årsprisvekst på mat enn Norge, og at prisene økte mye tidligere og raskere i EU enn i Norge.

Hadde NRK målt prisveksten i forhold til samme periode året før (august mot august), slik SSB konsekvent gjør, så måtte de ha endret overskriften til: «Matprisene har økt mindre i Norge enn i EU».

Ikke bare ville den nye overskriften ha vært interessant, den ville faktisk også ha vært representativ for hele energikrisen og inflasjonsoppgangen de siste to årene.

Fokus på kildekritikk eller flest klikk?

Hovedproblemet i denne saken er NRKs selektive tidsserie, som bidrar til å villede leseren. Et annet problem er at alle de nevnte mediene sprer den misvisende overskriften uten kommentar. 

I etterkant har Dagsavisen skrevet en kort kommentar på halen av lederartikkelen, men skaden er jo allerede skjedd. For hvem leser vel en nyhetssak eller lederartikkel to ganger? Det er forståelig at media ønsker klikkvennlige overskrifter som skaper engasjement.

Men, vi forventer at de store, riksdekkende mediene avstår fra direkte villedende innsalg til leserne. Forbrukere flest orienterer seg i nyhetsbildet ved å titte raskt på overskriftene, og da er det viktig at disse gir et korrekt bilde av virkeligheten.

Vår utvetydige oppfordring til media: Bruk statistikk på en redelig måte.

Er du Virke-medlem og har observert misvisende statistikkbruk om din bransje i media: Tips oss!

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Du står aldri alene

Virke representerer handelsnæringen i Norge.

16500 handelsbedrifter er med i Virke:

 • Alle ledd: detaljhandel, engroshandel, importører og agenter
 • Alle salgskanaler: butikker, digital handel og alle kombinasjoner
 • Alle forretningsmodeller: frittstående butikker, kjeder, franchisemodeller og plattformselskaper

Vi skaper et fellesskap innad i og på tvers av bransjene, vi bidrar til arenaer for læring og utvikling og gir råd og veiledning tilpasset handelens hverdag og behov.

Gjennom vårt arbeid får medlemmene gjennomslag for rammevilkår som gir høy verdiskaping og sysselsetting i handelen i årene fremover.

Spørsmål om medlemskap?

Vi er der for deg! Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Trond svarer på alle spørsmål du måtte ha om medlemskap i Virke.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Styre

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene