BPA: hvordan levere en god tjeneste?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en tjeneste som kommunen enten leverer i egenregi, eller som leveres av private eller ideelle leverandører. I dag finnes det et 30-talls aktører i Norge som leverer BPA. De største aktørene er organisert i Hovedorganisasjonen Virke. Et mangfold av aktører gir valgfrihet for brukeren og en større mulighet til å ivareta behovene til hver enkelt.

Om BPA

  • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en tjeneste som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne et bedre liv.
    Assistentene skal bidra til at brukeren kan delta i samfunnet på tross av funksjonsnedsettelse
  • Fra 1. januar 2015 ble ordningen rettighetsfestet.
  • Rettighetsfestingen stiller krav til kommunene

Kommunen hvor den enkelte bor skal innvilge BPA hvis assistansebehovet er over 32 timer i uken og personen er under 67 år. Kommunen skal også innvilge BPA hvis assistansebehovet er over 25 timer og under 32 timer, og det ikke innebærer en kostnadsøkning for kommunen. I dag har over 3000 mennesker fått innvilget BPA i Norge, men sannsynligvis burde mange flere fått denne tjenesten. Kommunene sitter med nøkkelen til å gi brukerne den informasjonen de bør ha og til å innvilge den assistansen de har krav på.

BPA er lønnsomt for samfunnet. Økt yrkesdeltakelse hos hver enkelt BPA-mottaker gir en samfunnsøkonomisk verdi på om lag 360 000 kroner årlig. Foreldre til barn som har BPA vil også kunne øke tiden på jobb, tilsvarende ¼ årsverk. Kostnadene for BPA er ofte lavere enn ved å gi brukeren hjemmetjenester med utgangspunkt i helsefaglig utdanning BPA er ikke en helsetjeneste. Assistentene er ufaglærte, det sentrale er at de kan fylle behovet brukeren har for assistanse i hverdagen.

Fem tips til kommunen

  1. Brukerne skal ha informasjon om sine rettigheter og muligheter for assistanse. En god dialog gir bedre tilpassede tjenester for brukeren.
  2. Bruk flere leverandører. Brukerne har forskjellige behov og ønsker, de løses best gjennom valgfrihet.
  3. Lytt til kompetente miljøer. Både BPAleverandørene, Virke og Helsedirektoratet kan bistå.
  4. Bruk standardkontrakten for leverandører (NS 8435). Det sikrer ordentlige forhold mellom kommunen og leverandør.
  5. En god rettesnor for arbeidet er at det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre.

Beregninger basert på rapporten: Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv, ECON/ULOBA 2010.

Kontaktperson