Sammen for en trygg forhandlerhverdag

Virke Servicehandel ønsker å legge til rette for en trygg og sikker forhandlerhverdag blant alle våre medlemmer. I samarbeid med Storm Sikkerhet tilbyr vi våre medlemmer et skreddersydd tilbud i form av sikkerhetsanalyser, kurs og bistand som gjør at utfordringene knyttet til sikkerhet blir enkel å håndtere uten store årlige utgifter. Les også om hva du ellers kan gjøre for å forebygge og forhindre utfordringer på området for sikkerhet og kriminalitet.

Vi anbefaler at du velger den sikkerhetspakken som er best tilpasset størrelsen på din virksomhet og de utfordringer du møter i din hverdag. Ved endringer i behovene kan pakkene som tilbys oppgraderes eller endres ut fra eget ønske i henhold til de oppgitte betingelsene.

Sikkerhetsanalyser, kurs og bistand

Velg mellom disse pakkene:

 • Sikkerhetspakke «Basis»

  • En årlig sikkerhetsanalyse og ett kurs per år:
  • Brann kurs hvert annet år
  • Ran, svinn og konflikttaklingskurs hvert annet år med tilhørende sikkerhetssamtale

  Medlemspris: Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig til 950 kr per stasjon.

  Ikke medlemmer: Tjenesten faktureres månedlig til 1200 kr per stasjon.

  Årlig besparelse medlem vil være 3000 kr. Priser eks mva.

 • Sikkerhetspakke «Medium»

  • 24 timers service telefon
  • Utredning/etterforskning ved konkrete hendelser ved tyveri/underslag
  • Bistand i forbindelse med alvorlige hendelser, eksempelvis ran – deltakelse personalmøte
  • En årlig sikkerhetsanalyse
  • Ett årlig kurs
   Brann kurs hvert annet år
   Ran, svinn og konflikttaklingskurs hvert annet år med tilhørende sikkerhetssamtale

  Medlemspris: Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig til 1550 kr per stasjon.

  Ikke medlemmer: Tjenesten faktureres månedlig til 2000 kr per stasjon.

  Årlig besparelse medlem: 5400,-. Priser eks mva.

 • Sikkerhetspakke «Stor»

  • 24 timers service telefon
  • Utredning/etterforskning ved konkrete hendelser ved tyveri/underslag
  • Bistand i forbindelse med alvorlige hendelser, eksempelvis ran
  • Målrettede/tilfeldige utpasseringskontroller – fire per år
  • Målrettede kassekontroller, to per år
  • En årlig sikkerhetsanalyse
  • Ett årlig kurs
  • Brann kurs hvert annet år
  • Ran, svinn og konflikttaklingskurs hvert annet år med tilhørende sikkerhetssamtaler
  • Forebyggende sikkerhetssamtaler med nyansatte
  • Nødvendig skilting i forbindelse med gjennomføring av kontrolltjenester
  • Bistand utarbeidelse og implementering av kontrollrutiner og rutiner for håndtering av personalkjøp m.m.

  Medlemspris: Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig til 2150 kr per stasjon.

  Ikke medlemmer: Tjenesten faktureres månedlig til 2700 kr per stasjon.

  Årlig besparelse medlem: 6600 kr. Priser eks mva.

 • Generelle betingelser for pakkene

  Tilbudet gjelder leveranse av sikkerhetstjenester fra Storm Sikkerhet AS løpende slik angitt under. Eventuell kontrakt kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel.

  Avtalen legger til grunn at stasjonen følger kjedens egne rutiner, profil og norm. Dette særskilt hva angår varslingsrutiner, samt bruk/vedlikehold og innkjøp av sikkerhetsteknisk utstyr.

  Storm Sikkerhet forplikter seg til å levere tjenester som beskrevet for hver av pakkene.

  Storm Sikkerhet er ansvarlig for å ta kontakt med kunden før kontraktens utløp for eventuell forlengelse/utvidelse av leveransen. Avtalen kan for øvrig sies opp umiddelbart ved grove tillitsbrudd.

  Avtalen gjelder ikke ved force majeur.

  Taushetsplikt. Partene har gjensidig taushetsplikt vedrørende sensitiv informasjon og arbeidsmetoder som blir partene til del gjennom kontraktsforholdet.

Jeg ønsker å installere kameraovervåkning. Hva må jeg gjøre?

Kameraovervåkning kan være et effektivt tiltak for å verne liv og helse eller forebygge og oppklare straffbare handlinger. Samtidig kan kameraovervåkning også utgjøre et alvorlig inngrep i personvernet til de som overvåkes. Før du monterer ett eller flere kameraer i eller utenfor butikken, kiosken eller bensinstasjonen din, er det derfor viktig at du tenker grundig gjennom viktige forhold.

 • Hva er formålet med kameraovervåkningen?

  Dersom du for eksempel ønsker å forebygge tyveri fra butikken din eller har et annet legitimt formål, må du først skrive ned dette formålet og ta vare på dokumentet. Lag gjerne en egen fysisk og/eller digital personvernmappe hvor du samler informasjon om personvernet i virksomheten din. Merk at du må holde deg til det formålet du på forhånd har definert og skrevet ned. Dersom et kamera for eksempel er satt opp for å forebygge tyveri, kan du ikke senere bruke opptak fra det til å kontrollere om ansattes timelister er riktig ført.

 • Er kameraovervåkning nødvendig for å oppnå formålet?

  Kameraovervåkningen må være nødvendig for det formålet du har beskrevet. At det kan være «lurt», «nyttig» eller «ønskelig» med kameraovervåkning er altså ikke tilstrekkelig. For at kameraovervåkning skal være lovlig må du ha grunn til å tro at dette faktisk vil ha en forebyggende effekt eller betydning for det formålet du ønsker å ivareta, for eksempel oppklaring av tyverier. At du eller dine ansatte har opplevd tyverier eller andre uønskede hendelser i butikken din, kan være en god grunn for å installere kameraovervåkning. Etter en slik hendelse er det likevel viktig at du som leder har is i magen, og ikke tar forhastede beslutninger. Dersom du kan forebygge og skape trygghet for kunder og ansatte ved andre og mindre inngripende tiltak, kan du ikke installere kameraovervåkning. Generelt skal du alltid velge det minst inngripende tiltaket, så lenge også dette kan ivareta formålet. Eksempler på alternative og mindre inngripende tiltak kan være:

   

  • Fysisk sikring
  • Begrenset adgang eller adgangskontroll, samt låse- og alarmsystemer
  • Tilstedeværelse gjennom økt bemanning eller vakthold
  • Økt lyssetting på utsatte områder
  • Oppmerksomme ansatte, opplæring og gode rutiner
  • Kameraovervåkning begrenset til visse tider av døgnet – for eksempel kun på kvelds- og nattestid
  • Kameraovervåkning uten opptak (altså kun «live»-visning)
  • Bruk av «dummy»-kamera i stedet for et reelt kamera

Råd om kameraovervåkning

Virkes advokater står klar til å gi deg råd dersom du har ytterligere spørsmål i forbindelse med regelverket for kameraovervåkning.

Telefon: 22 54 17 00 

Åpen hver dag mellom 08.15 - 16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart!

Lov og rett på området for kameraovervåkning

 • Kan jeg bruke kameraovervåkning til å følge med på mine ansattes arbeidsinnsats?

  Nei. Her vil de ansattes krav på personvern veie tyngre enn arbeidsgiverens interesse i å følge med på det de gjør. Slik overvåkning vil normalt være en grov personvernkrenkelse, og virksomheten din risikerer store bøter fra Datatilsynet.

 • Kan jeg ha kameraovervåkning overalt i butikken min?

  Nei, du kan bare ha kameraovervåkning i de områdene hvor det er nødvendig utfra formålet med overvåkningen. For eksempel kan det være nødvendig å overvåke inngangspartiet, kasseområdet og de øvrige publikumsområdene til butikken, kiosken eller bensinstasjonen – med unntak av toaletter, dusj, stellerom o.l. Derimot vil det som regel ikke være nødvendig med overvåkning på bakrom, omkledningsrom eller andre områder hvor publikum normalt ikke har adgang.

 • Kan jeg overvåke med både bilde/film og lyd?

  Nei. Overvåkning med lyd er normalt ikke lovlig.

 • Hva kan jeg bruke opptakene til?

  Hva du kan bruke opptakene til, avhenger av hva det forhåndsdefinerte formålet med overvåkningen er. Du har bare lov til å bruke opptakene i henhold til dette formålet. Din virksomhet bør dessuten ha rutiner som sier noe om hvem som skal kunne se på opptakene, og hvordan informasjonen fra opptakene brukes.

 • Kan jeg utlevere opptak til politiet?

  Ja, som regel kan du utlevere opptak til politiet når dette kan ha betydning for etterforskningen av straffbare handlinger eller ulykker. I så fall trenger du ikke samtykke fra de personene som er på opptaket.

 • Kan jeg legge ut opptak på internett?

  Nei. Du kan ikke legge ut opptak på internett eller på annen måte publisere materialet uten samtykke fra den eller de som er på opptaket. Publisering uten samtykke vil normalt være en grov personvernkrenkelse, og virksomheten din risikerer store bøter fra Datatilsynet.

 • Må jeg informere om kameraovervåkningen?

  Ja, skjult overvåkning er ikke tillatt. Det mest praktiske er antakelig å sette opp et lett synlig skilt der hvor man går inn på et overvåket området.

 • Hvor lenge kan jeg lagre opptakene?

  Opptakene må slettes fortløpende med rimelige intervaller, med mindre du har oppdaget en hendelse som krever oppfølging. Ifølge Datatilsynet kan én uke være en tommelfingerregel, siden man som oftest vil ha oppdaget en hendelse innenfor denne perioden. Dersom du har behov for å lagre opptak lengre enn dette, må du kunne dokumentere hvorfor dette er nødvendig.

  Det er svært viktig at ingen uvedkommende får tilgang til virksomhetens overvåkningsanlegg og de lagrede opptakene, verken fysisk eller digitalt. Les mer om informasjonssikkerhet på Datatilsynets hjemmesider.

Næringslivskontakt Sonja Lund Næringslivskontakt i Vest politidistrikt svarer

 • Hvordan kan våre medlemmer innen servicehandelen best forebygge kriminalitet mot egen virksomhet ut fra de vurderinger du har foretatt deg om utfordringene knyttet til bransjen?

   Uavhengig av type kriminalitet eller hendelse man kan bli utsatt for, er det viktig at næringen selv foretar en egen risikovurdering. Gjennom en slik vurdering bør det foretas en vurdering av hvilke verdier en har som må beskyttes, hvem eller hva som kan true disse verdiene, og hvilke sårbarheter som kan utnyttes. På denne måten vil man kunne iverksette tiltak for å redusere sannsynlighet for en uønsket hendelse. Dette er også effektivt for å redusere skadevirkning /konsekvens dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe.

   Bevissthet rundt fysisk den utformingen av butikklokaler, sikring av varer, videoovervåking, samt synlige ansatte som "ser" kunden som kommer inn, er klart en avgjørende faktor for å gjøre det vanskeligere å begå kriminalitet i butikk.

  • Bør medlemmer som opplever kriminalitetsutfordringer henvende seg til politiet lokalt for dialog?

    Ja absolutt, politiet er avhengig av å samarbeide med andre for utføring av sitt samfunnsoppdrag.  

   De ansatte innen servicehandelen utgjør en viktig premissleverandør av informasjon til vårt etterretningssystem. For at politiet skal kunne speile et mest mulig reelt kriminalitetsbilde, ta riktige beslutninger på et mest mulig reelt grunnlag, trenger vi informasjon fra de som faktisk opplever, ser og erfarer utfordringer.

   Det er flere kanaler inn til politiet. Gjelder det liv og helse skal alltid 112 benyttes. Næringslivskontakten er politiets hovedkontakt mot næringslivet og kan gi råd og videreformidle henvendelser til rett instans. Man kan også TIPSE politiet på politi.no eller ta kontakt med politiets nettpatrulje.  

  • Hvordan kan våre medlemmer hjelpe Politiet i sitt arbeide med å forebygge og forhindre kriminalitet?

   Hva vet dere som vi ikke vet? Gi informasjon, etterstreb en kultur for åpenhet og deling. Forsøk å være i forkant med å gjøre gode risikovurderinger med påfølgende sårbarhetsreduserende tiltak.

  Spørsmål og svar

  • Hvorfor engasjerer vi oss på dette området?

   Virke Servicehandel mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som er bekymret for sikkerheten knyttet til egen virksomhet. I en rundspørring utført blant Virkes medlemmer innen kiosk og- og bensinstasjonsnæringen i 2019 oppgir 6 av 10 spurte at de har opplevd kriminalitet mot egen virksomhet de siste 12 månedene. De negative nærings- og samfunnsmessige konsekvensene av kriminalitet mot servicehandelen er betydelige. Flere av våre medlemmer opplever at sikkerhets- og kriminalitetsutfordringene går utover egen omsetning og lønnsomhet.

   Det kan være dyrt å iverksette tiltak for å forebygge og forhindre hendelser egen virksomhet. Samtidig er det økonomiske tapet forbundet med uønskede hendelser betydelig. Må virksomheten holde stengt for kortere eller lengre tidsrom i forbindelse med håndtering av hendelser som har funnet sted, påløper det i tillegg direkte tap i form av omsetningsbortfall. 

   Virke Servicehandel anbefaler at alle medlemmer prioriterer gjennomføring av tiltak som bidrar til en trygg og sikker forhandlerhverdag.

  • Hvordan best ta vare på egen virksomhet og nærmiljø?

   Kiosk- og bensinstasjonsnæringen er representert over hele landet og består i sum av omtrent 3 000 virksomheter. Mange steder representerer servicehandelen store arbeidsplasser i små lokalsamfunn. I byene er kiosknæringen strategisk lokalisert i områder der mange ferdes. Næringen kjennetegnes av lange åpningstider og drift syv dager i uken. Dette bidrar til at næringen i større grad enn andre bransjer er eksponert for uønskede hendelser. I tillegg bidrar bransjens beliggenhet til at det hvert år oppstår en rekke kriminelle hendelser i virksomhetenes nære omgivelser. Disse hendelsene kan ha både direkte og indirekte betydning for bransjen på ulike måter.

   Kiosk- og bensinstasjonsnæringen har et ansvar for å sikre egen virksomhet og egne medarbeidere på en god måte. Samtidig er servicehandelen en viktig del av et større nærmiljø. Gjennom god dialog og gjensidig samarbeid mellom bransjen og politiet kan man hjelpe hverandre med å forebygge og forhindre uønskede hendelser og kriminalitet.

   Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å etablere kontakt med politiet i eget nærområde som grunnlag for et godt samarbeid lokalt. Kontakten kan bestå av et uformelt møte der man deler innsikt og erfaringer om utfordringsbildet lokalt. Det kan også være hensiktsmessig å avklare hvordan man kan hjelpe hverandre gjennom å dele informasjon i tilfelle det identifiseres sikkerhetsutfordringer som man bør være bevisst på. Dette kan eksempelvis være informasjon om kommende arrangement, eller det kan være informasjon om kriminelle miljøers etablering i eget nærmiljø. Gjennom økt gjensidig forståelse om viktige forhold kan både bransjen, politiet og samfunnet oppnå gevinst i form av en tryggere og sikrere hverdag for alle.

   Vår oppfordring om å gå i lokal dialog med politiet må også sees i nær sammenheng med at en slik etablert relasjon bidrar til at flere får innsikt i behovene som kjennetegner virksomheten du driver. Spesielt er det viktig å få frem hvilke risiko og sårbarhetsfaktorer som særlig er aktuelle for deg. For noen vil dette være gjengmiljøers aktivitet i eget nabolag. For andre vil det være kriminelle enkeltpersoner som utgjør en latent eller faktisk sikkerhetstrussel. Risiko- og sårbarhetsbildet er ulikt, og i sum ofte sammensatt. Det er viktig at du kartlegger dette og deler vurderingene gjennom dialogen med politiet lokalt.   

   I neste omgang kan økt forståelse hos politiet for viktige forhold knyttet til din virksomhet bidra til bedre og mer målrettet bistand i tilfelle det foreligger akutt behov for hjelp fra Politiets side ved uønskede hendelser.

   Gjennom godt samarbeid bidrar man både til å gjøre hverdagen tryggere for egen virksomhet og et nærmiljø.

  • Hvordan samarbeide med politiet i ditt nærområde?

   Alle politidistriktene har etablert egne næringslivskontakter. Næringslivskontaktene i politiet har som en av sine viktigste oppgaver å forebygge kriminalitet rettet mot næringslivet. I tillegg har alle landets kommuner en egen politikontakt som skal forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

   Ta kontakt med næringslivskontakten ditt område for å avtale en direkte dialog om hvordan man kan samarbeide på tvers av bransjen og politiet om en tryggere og forhandlerhverdag som også kommer lokalsamfunnet til gode.

   Finn din næringslivskontakt

   Næringslivskontaktene har også oversikt over hvem som er politikontakt i din kommune.

  • Hva gjør du ved mistanke om underslag blant dine ansatte?

   Først bør arbeidsgiver klargjøre fakta – hvilke beviser bygger mistanken på? Er det kameraovervåking, tips, observasjoner, mv. Når arbeidsgiver har samlet all informasjon om mistanken bør det vurderes konkret hvor sterk mistanken er? Er bevisene klare? Dersom bevisene er klare nok, kan den bevisene peker mot, innkalles til en uformell samtale. I denne samtalen må bevisene fremlegges og den ansatte konfronteres med mistanken og dens beviser. Dersom den ansatte innrømmer underslaget, kan tilståelsen enten referatføres og brukes i et påfølgende formelt drøftelsesmøte, etterfulgt av oppsigelse eller avskjed dersom underslaget er av vesentlig størrelse, eller det kan inngås en sluttavtale med den ansatte.

   Dersom den ansatte nekter for underslaget, må arbeidsgiver vurdere om bevisene er gode nok til å gå til oppsigelse. Om bevisene er gode nok vil avhenge bla. av hvilken type bevis arbeidsgiver har i saken; er det klare og tydelige bilder fra kameraovervåking som viser ugjerningen, er kameraovervåkingen satt opp lovlig, er det skriftlige vitneobservasjoner fra flere enn en navngitt person, er det elektroniske spor i regnskapsføringen, osv. Objektive bevis som lovlige bilder fra kameraovervåking eller elektronisk sporbare bevis vil som regel være gode bevis. Dersom bevisene vurderes som tilstrekkelige, kan arbeidsgiver innkalle til formelt drøftelsesmøte og deretter gi oppsigelse. Selve bevisvurderingen er konkret og vil kunne variere fra sak til sak.

   Vi anbefaler at du kontakter rådgivningstelefonen 22 54 17 00 eller sender en mail til , dersom du får mistanke om underslag blant dine ansatte, slik at Virke kan hjelpe arbeidsgiver med å vurdere om bevisene er gode nok til å kunne gå til oppsigelse.  

  • Har du noe som må anmeldes?

   Dersom du har forhold som må anmeldes kan du benytte vedlagte skjema. Husk å gi en så presis beskrivelse av forholdet som mulig. Sørg også for å legge ved eventuell dokumentasjon i form av bilder eller annet slik at politiet på en enkel måte kan følge opp din henvendelse.

   Ferdigutfylt skjema leveres ved ditt nærmeste politikontor. Skjema kan også sendes elektronisk til ditt nærmeste politidistrikt.

   Oversikt med kontaktinformasjon

   Last ned skjema for anmeldelse

  • Er du tilstrekkelig forsikret?

   Alle medlemmer av Virke Servicehandel har tilgang på forsikringer til medlemspris. Forsikringene dekker et vidt spekter av områder og gir deg trygghet i hverdagen.

   Sammen med bransjen og sikkerhetseksperter jobber vi kontinuerlig for å finne de beste løsningene for medlemmene.

   Ta kontakt med oss dersom du ønsker en gjennomgang av eksisterende forsikringer eller et godt forsikringstilbud.

   Virke Forsikring – Kjetil Danielsen:

   +47 954 97 869

  Kontakt