folk hilser i et møte

Nytt tilbud til deg som vil utvikle eller evaluere styrearbeidet!

Virke ideell og frivillighet tilbyr nå bistand til videre utvikling av styrearbeidet i din virksomhet. Tilbudet inneholder både evaluering av arbeidsform, råd for rekruttering og praktisk bistand til utvikling.

Stadige nye krav til ideelle og frivillige virksomheter gjør det helt nødvendig å satse på organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling. I tillegg er kravene til godt styrearbeid fastlagt i lovverket og virksomhetens vedtekter.

Men er styrets arbeidsform faktisk tilpasset dagens utfordringer? Og hvordan kan styret legge opp sitt arbeid slik at krav i lover og vedtekter oppfylles samtidig som styret ivaretar effektivitet og framtidsrettet fokus?

Øivind Skjerve har lang erfaring fra styrearbeid i offentlig og privat sektor og som folkevalgt politiker. Han har deltatt på mange styremøter for virksomheter i Virke ideell og frivillighet de siste årene for å hjelpe til med profesjonalisering av styrearbeidet. Virke ideell og frivillighet tilbyr nå et konsept der han kan delta i et styremøte sammen med dere og dele erfaringer og fasilitere dialog i styret om egen arbeidsform. Dette kan gjerne gjøres som et ledd i styrets årlige egenevaluering.

Aktuelle tema i et slikt møte kan være:

  • Avklaring av krav og forventninger til styret i lover og vedtekter
  • Hvordan rekruttere til styret slik at man sikrer nødvendig kompetanse?
  • Ansvars- og arbeidsfordeling mellom styret og daglig leder
  • Bruk av årshjul og plandokumenter
  • Styrets arbeidsform – effektivt styrearbeid med riktig prioritering
Les mer

Pris

For kun kr 3 900,- pluss reiseutgifter har dere mulighet til å benytte hans kompetanse til videre utvikling av styrearbeidet i deres virksomhet.

Ta kontakt for å gjøre avtale om deltakelse i et styremøte.

Les mer