Innleie av arbeidskraft – lovendring fra 1. april 2023

Stortinget har vedtatt vesentlige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Lovendringen trer i kraft 1. april 2023.

Lovendringer fra 1. april 2023: Innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft

Stortinget vedtok 16. desember 2022 vesentlige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Med dette følger Stortinget opp Regjeringens uttalte målsetning i Hurdalsplattformen om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle i arbeidslivet, og prioritere det tradisjonelle topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Endringene som nå er vedtatt trer i kraft fra 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for allerede inngåtte avtaler. Innføring av de nye reglene vil få stor praktisk betydning for mange virksomheter, herunder mange av Virkes medlemmer.

Meld deg på webinar

Se alle arrangementer
 1. Lovendringer fra 1. april 2023: Innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft

  I dette webinaret går vi gjennom endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. april 2023.

Ikke lov med innleie til arbeid av “midlertidig karakter”

Det som formodentlig vil ha størst påvirkning på Virkes medlemmer er at det ikke lenger vil være adgang til å benytte innleie ved arbeid av såkalt «midlertidig karakter», typisk prosjekt- og sesongarbeid.

Frem til nå har virksomheter med slike midlertidige arbeidskraftbehov kunnet leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som alternativ til midlertidige ansettelser. Etter lovendringen blir det som hovedregel kun ved rene vikariater – typisk i forbindelse med permisjoner, sykefravær mv. hos egne ansatte – at det kan leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak.

For bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett) vil det imidlertid fortsatt være adgang til å inngå lokale avtaler om utvidet adgang til innleie med tillitsvalgte som representerer minst 50 % av de ansatte hos innleier innenfor den arbeidstakerkategorien innleien omfatter.

Unntaksadgang fra reglene

For å bøte på noen av ulempene innskrenkningene medfører lovfestes det samtidig en adgang til å forskriftsregulere enkelte unntak:

 • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Slik innleie vil være lov når arbeidet er av midlertidig karakter. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for innleie med de tillitsvalgte.
 • Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse innenfor et gitt fagområde som utfører rådgivnings- og konsulenttjenester. Slik innleie må gjelde et klart avgrenset prosjekt i virksomheten som leier inn. Begrunnelsen for unntaket er at det ofte er et behov for innleie av rådgivere og konsulenter for å hente inn tidsbegrenset ekspertise og spisskompetanse, blant annet innenfor IKT.

Styrket rett til fast ansettelse 

Videre innebærer lovendringene en styrking av innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse hos innleier, ved at retten til fast ansettelse ved tre års sammenhengende innleie også gjelder der innleien er basert på avtale med tillitsvalgte. Dette har ikke vært tilfellet tidligere.

Entreprise og innleie

Det er også vedtatt en ny bestemmelse som skal tydeliggjøre skillet mellom innleie og det som kalles entreprise, altså hvor en virksomhet kjøper inn en tjeneste fra en tjenesteleverandør som alternativ til å benytte egne ansatte eller innleide.

I henhold til den nye bestemmelsen skal det ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter reelt sett innebærer innleie, særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold i henhold til bestemmelsen er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Formålet med lovendringen er klargjøring, men også å motvirke omgåelse av arbeidsmiljølovens innleieregler.

Forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold 

I tillegg vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet innføre en forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Byggherreforskriftens definisjoner av byggeplasser og bygningsarbeid skal legges til grunn for omfanget av forbudet. Begrunnelsen for den geografiske avgrensingen er at omfanget av innleie i byggebransjen er betydelig større i Oslo-området enn i resten av landet.

Konsekvenser for Virkes medlemmer: Redusert fleksibilitet og risiko for flere permitteringer og nedbemanninger

Innføring av de nye reglene vil få stor praktisk betydning for store deler av næringslivet, herunder mange av Virkes medlemmer. I tillegg til at forslagene vil ramme bemanningsbransjen hardt, vil innstrammingene også redusere fleksibiliteten for virksomheter som opplever svingninger i bemanningsbehovet.

I tråd med Regjeringens intensjon er det som følge av lovendringene grunn til å vente økt bruk av både faste og midlertidige ansettelser, noe som igjen vil kunne medføre økt bruk av permitteringer og nedbemanning når bemanningsbehovet endrer seg.

Innleie vil fremover primært være aktuelt i forbindelse med vikariater for ansatte som har fravær, i tillegg til i de virksomheter der det i tråd med arbeidsmiljølovens regler inngås avtale med lokale tillitsvalgte om utvidet adgang til innleie. Endringene som nå er vedtatt vil med andre ord trolig også medføre at denne type avtaler vil få økt betydning.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.