Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Stortinget har vedtatt vesentlige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Lovendringen trer i kraft 1. april 2023.

Virke mener

Lovendringen fører til redusert fleksibilitet og risiko for flere permitteringer og nedbemanninger.

I tillegg til at forslagene vil ramme bemanningsbransjen hardt, vil innstrammingene også redusere fleksibiliteten for virksomheter som opplever svingninger i bemanningsbehovet.

Bakgrunn

Stortinget vedtok 16. desember 2022 vesentlige innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Med dette følger Stortinget opp Regjeringens uttalte målsetning i Hurdalsplattformen om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle i arbeidslivet, og prioritere det tradisjonelle topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Endringene som nå er vedtatt trer i kraft fra 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for allerede inngåtte avtaler.

Innføring av de nye reglene vil få stor praktisk betydning for mange virksomheter. Vi gir deg oversikten.

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå

I hvilke tilfeller kan du leie arbeidskraft?
Hovedregelen er at det kun kan leies inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå til rene vikariater. Det er likevel en utvidet adgang til å avtale innleie dersom virksomheten inngår avtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (de store, med mer enn 10.000 medlemmer). De tillitsvalgte skal videre representere et flertall av arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

For bygningsarbeid gjelder et totalforbud i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, med unntak av støttepersonell som til eksempel HR. 

Hvem kan regnes som tillitsvalgt?
Vi ba for en tid siden departementet klargjøre forståelsen av hvem som kan regnes som tillitsvalgt, etter at statsråd Marte Mjøs Persen i Stortinget 13.02.23 uttalte en mer fleksibel forståelse enn det Virke tidligere har lagt til grunn. Departementets uttalelse åpner (slik vi forstår det) for en mer fleksibel forståelse av hvem som kan medregnes i flertall av arbeidstakerkategorien. Det vil gi flere virksomheter mulighet til å inngå avtale om innleie fra byrå fremover.

Departementet uttaler i brev til Virke 19. april : «Etter departementets vurdering krever ikke § 14-12 andre ledd at avtalen om innleie må inngås med en fagforeningstillitsvalgt eller at den tillitsvalgte må være organisert i fagforeningen som har inngått tariffavtalen på høyt nivå, selv om inngangsvilkåret i § 14-12 andre ledd er at virksomheten må være bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. En tillitsvalgt etter § 14-12 andre ledd kan etter departementets syn også være andre valgte representanter, som vil kunne inngå avtale om innleie så lenge de representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder slik § 14-12 andre ledd krever.»

Ikke lov med innleie til arbeid av “midlertidig karakter”

Det vil ikke lenger være adgang til å benytte innleie ved arbeid av såkalt «midlertidig karakter», typisk prosjekt- og sesongarbeid.

Frem til nå har virksomheter med slike midlertidige arbeidskraftbehov kunnet leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som alternativ til midlertidige ansettelser. Etter lovendringen blir det som hovedregel kun ved rene vikariater – typisk i forbindelse med permisjoner, sykefravær mv. hos egne ansatte – at det kan leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak.

For bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett) vil det imidlertid fortsatt være adgang til å inngå lokale avtaler om utvidet adgang til innleie med tillitsvalgte som representerer minst 50 % av de ansatte hos innleier innenfor den arbeidstakerkategorien innleien omfatter.

Unntaksadgang fra reglene

For å bøte på noen av ulempene innskrenkningene medfører lovfestes det samtidig en adgang til å forskriftsregulere enkelte unntak:

 • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
  Slik innleie vil være lov når arbeidet er av midlertidig karakter. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for innleie med de tillitsvalgte.
 • Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse innenfor et gitt fagområde som utfører rådgivnings- og konsulenttjenester
  Slik innleie må gjelde et klart avgrenset prosjekt i virksomheten som leier inn. Begrunnelsen for unntaket er at det ofte er et behov for innleie av rådgivere og konsulenter for å hente inn tidsbegrenset ekspertise og spisskompetanse, blant annet innenfor IKT.

Styrket rett til fast ansettelse 

Videre innebærer lovendringene en styrking av innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse hos innleier, ved at retten til fast ansettelse ved tre års sammenhengende innleie også gjelder der innleien er basert på avtale med tillitsvalgte. Dette har ikke vært tilfellet tidligere.

Entreprise og innleie

En ny bestemmelse skal tydeliggjøre skillet mellom innleie og det som kalles entreprise, altså hvor en virksomhet kjøper inn en tjeneste fra en tjenesteleverandør som alternativ til å benytte egne ansatte eller innleide. Formålet med lovendringen er klargjøring, men også å motvirke omgåelse av arbeidsmiljølovens innleieregler.

I henhold til den nye bestemmelsen skal det ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter reelt sett innebærer innleie, særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold i henhold til bestemmelsen er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold 

Det er innført forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, med unntak av innleie av støttepersonell som til eksempel HR.

Byggherreforskriftens definisjoner av byggeplasser og bygningsarbeid skal legges til grunn for omfanget av forbudet.

Begrunnelsen for den geografiske avgrensingen er at omfanget av innleie i byggebransjen er betydelig større i Oslo-området enn i resten av landet.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.