Midlertidige ansettelser

Det kan oppstå behov for å ansette noen for en kort periode. Da kan midlertidig ansettelse være et alternativ. Skal du ansette en arbeidstaker midlertidig, må du sørge for å ha en lovlig grunn.

Når kan man ansette noen midlertidig?

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Men i visse tilfeller er det lov å ansette noen midlertidig. Loven angir seks situasjoner hvor midlertidig ansettelse er lovlig:

 • Arbeid av midlertidig karakter
 • Arbeid for en eller flere andre, 
 • Praksisarbeid,
 • Deltaker i arbeidsmarkedstiltak.
 • Deltakere i den organiserte idretten, for eksempel trenere, dommere, ledere
 • På generelt grunnlag i inntil 12 måneder.

Nærmere om de ulike alternativene

Arbeid av midlertidig karakter

Her faller arbeid som ikke utføres normalt og løpende i den ordinære driften. Sesongmessige svingninger og periodevis økt oppdragsmengde kan også omfattes. Dersom det foreligger et tidsbegrenset prosjekt, kan arbeidet falle inn under dette alternativet, men det at arbeidet kalles prosjekt er i seg selv ikke nok.

Arbeid for én eller flere andre

Arbeid for én eller flere som er fraværende (vikariater) er et lovlig grunnlag for midlertidige ansettelser. Det er ikke nødvendig å navngi personen(e) man vikarierer for. Det er for eksempel tillatt å benytte ferievikarer i forbindelse med ferieavvikling, uten at disse vikariatene er knyttet til bestemte personer.

Praksisarbeid

Loven åpner for midlertidig ansettelse ved praksisarbeid. Praksisarbeidet må ta sikte på å kvalifisere arbeidstakeren til en utdanning, eller utføres i forbindelse med en opplæring. For eksempel omfattes arbeid som er nødvendig for å komme inn på skole, eller arbeid som er nødvendig for å kvalifisere seg i et yrke etter endt utdanning. Lærlinger omfattes ikke av dette alternativet, da disse følger opplæringsloven.

Deltaker i arbeidsmarkedstiltak

Dette alternativet omfatter ansettelser for deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV.

Deltakere i den organiserte idretten

Trener, dommer, idrettsutøvere og ledere innenfor den organiserte idretten kan ansettes midlertidig etter dette alternativet.

Midlertidig ansettelser på generelt grunnlag i inntil 12 måneder

Dette grunnlaget gir mulighet til å ansette arbeidstakere uten noen nærmere begrunnelse. Arbeidstaker kan her ansettes midlertidig også for å utføre ordinære og løpende oppgaver i virksomheten. For denne typen ansettelser gjelder imidlertid en karanteneperiode på 12 måneder dersom arbeidstaker ikke får videre ansettelse. I karanteneperioden kan ikke arbeidsgiver ansette nye arbeidstakere til å utføre samme type oppgaver.

Ved ansettelser på dette grunnlaget gjelder også en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig etter denne bestemmelsen. Kvoten for antall ansatte er 15 %, men minst 1 arbeidstaker. Ved beregning av kvoten tas utgangspunkt i antall ansatt i virksomheten, det vil si både hel- og deltidsansatte, og midlertidige og faste ansatte.

Tilkallingsvikarer/ekstrahjelper

Tilkallingsvikarer/ekstrahjelper er også midlertidig ansatte. Det betyr at ett av grunnlagene nevnt ovenfor må være oppfylt også ved slike ansettelser. Ved bruk av tilkallingsvikar/ekstrahjelp anbefales det at det brukes en rammeavtale med et skjema som angir hver enkelt midlertidig ansettelse.

Kan en midlertidig ansatt sies opp i kontraktsperioden?

En midlertidig ansatt kan gis oppsigelse i kontraktsperioden, men på samme måte som med oppsigelse av fast ansatte må det foreligge saklig grunn. Det vil si at arbeidsgiver må dokumentere at oppsigelsen er saklig begrunnet i enten arbeidstakers eller arbeidsgivers forhold. 

Hva bør med i arbeidsavtalen?

Ønsker du å inngå en avtale om et midlertidig arbeidsforhold bør du påse at:

 • Arbeidsavtalen sier at ansettelsen er midlertidig
 • Det står en klar sluttdato for arbeidsforholdet
 • Du har oppgitt hvilket rettslig grunnlag som er brukt for den midlertidige ansettelsen – angi et av alternativene i loven, for eksempel «arbeidstaker er midlertidig ansatt, jf. § 14-9 (2) a)»
 • Det er spesifisert prøvetid, oppsigelsesadgang og oppsigelsesfrist i kontraktsperioden hvis du ønsker å avtale dette
 • Arbeidsavtalen har med det som loven krever at en arbeidsavtale skal inneholde
 • Styringsretten er i behold så langt det er behov, for eksempel at det er tatt høyde for endring av arbeidsoppgaver

Når har midlertidig ansatte krav på fast stilling?

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt

 • i mer enn fire år for å utføre arbeid av midlertidig karakter
 • i mer enn tre år som vikar eller på generelt grunnlag

skal anses som fast ansatte.

Dersom du vil at ansettelsen skal avsluttes når kontrakten løper ut, er det derfor viktig å ha god kontroll på varigheten av midlertidige ansettelsesforhold.

Avslutning av midlertidige ansettelsesforhold

Midlertidige kontrakter opphører uten videre ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Det kreves med andre ord ingen oppsigelse, men ansatte som har vært ansatt i mer enn ett år har krav på skriftlig varsel.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

 2. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.