Alminnelig arbeidstid

Arbeidsmiljøloven har en rekke regler for hvor lenge vi kan jobbe og hvordan arbeidstiden kan organiseres. Her får du en enkel innføring.

Vanlig arbeidstid, eller alminnelig arbeidstid som det kalles i arbeidsmiljøloven, er ifølge arbeidsmiljøloven § 10.4:

 • Maksimalt 9 timer pr dag (24 timer)
 • Maksimalt 40 timer pr uke (7 dager)

Grensene for alminnelig arbeidstid gjelder i utgangspunktet alle arbeidstakere, men reglene gjelder ikke for ansatte i ledende og særlig uavhengige stillinger som er unntatt fra arbeidstidsreglene.

Tariffavtaler kan også inneholde avvikende bestemmelser som må følges for de virksomheter som er bundet av disse.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Gjennomsnittsberegning åpner for mer fleksibel fordeling av arbeidstiden. Den er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 10-5. Det ansatte jobbe mer i noen perioder og mindre i andre perioder, slik at den gjennomsnittlige arbeidstiden i løpet av en definert periode blir lik den alminnelige arbeidstiden.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid må avtales skriftlig med den enkelte ansatte.

Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid gjelder disse grensene:

 • Det må defineres en beregningsperiode på maksimalt 52 uker. Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden i denne perioden skal være lik den alminnelige arbeidstiden.
 • Den ansatte kan jobbe inntil 10 timer pr dag
 • Den ansatte kan jobbe opptil 50 timer i løpet av 7 dager
 • Over en periode på 8 uker må den ukentlige arbeidstiden være i gjennomsnitt 48 timer eller mindre.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtaler kan arbeidsgiver inngå en skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning med de tillitsvalgte. En slik avtale gir større handlefrihet for organisering av arbeidstiden enn grensene som er nevnt over.

Fleksibel arbeidstid

Fleksibel arbeidstid er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 10-2

Ansatte har rett til fleksibel arbeidstid dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Det finnes flere løsninger for en mer fleksibel arbeidshverdag for den enkelte ansatte, eksempelvis ved at vedkommende står fritt til å organisere deler av arbeidsdagen.

Fleksitid

En fleksitidsordning er en avtale mellom arbeidsgiver og ansatte. Den gir de ansatte rom for å bestemme fordeling av arbeidstimene sine, innenfor de fastsatte tidsrammene den enkelte fleksitidsordningen har bestemt.

Ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger er ofte unntatt ordningen, siden de i stor grad selv styrer sin egen arbeidstid.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om permisjoner

  Dette webinaret omhandler permisjoner. Her skal vi se nærmere på reglene knyttet til permisjon i forbindelse med graviditet/fødsel og syke barn samt velferdspermisjon.

 2. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

 3. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

Søndagsarbeid og nattarbeid

Ifølge arbeidsmiljøloven § 10-10 er søndagsarbeid definert som arbeid som skjer i tidsrommet mellom kl. 18 på lørdag til kl. 22 på søndag.

Arbeid mellom kl 21.00 og 06.00 er ifølge arbeidsmiljøloven § 10-11 definert som nattarbeid.

Arbeid på natten, søndager og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidet er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Reisetid   

Tiden ansatte bruker på å komme seg til og fra sin faste arbeidsplass er ikke en del av arbeidstiden. 

Når ansatte blir pålagt å jobbe et annet sted enn sitt faste oppmøtested og reisen skjer utenfor alminnelig arbeidstid må det gjøres en konkret vurdering av om reisetiden er arbeidstid. Dette får betydning for hvordan arbeidet lovlig kan organiseres. Det må også vurderes hvordan betaling den ansatte har rett på for tiden som er brukt på jobbrelaterte reiser.

Arbeidstid defineres i loven som den tiden «arbeidstakeren står til arbeidsgiverens disposisjon».

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at reisetid i et tidsrom som vanligvis er arbeidstakerens fritid skal bli definert om arbeidstid:

 • Reisen er en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstakeren skal kunne ivareta sine forpliktelser ovenfor arbeidsgiveren.
 • Arbeidstakeren må være rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiver under reisen. Intensiteten i arbeidet har ikke betydning.  
 • Arbeidstakeren må arbeide. I situasjoner der arbeidstaker er forpliktet til å påta seg bestemte oppdrag på andre steder enn sitt faste eller sedvanlige oppmøtested, må reisen til og fra dette stedet ansees som en integrert del av arbeidet.  

Konsekvensen av at reisetid blir definert som arbeidstid er at tiden inngår i "arbeidstidsregnskapet", det vil si at det inngår i hvor mange timer man etter arbeidsmiljøloven kan pålegges å jobbe. Men: det innebærer ikke automatisk at arbeidstakeren har rett på betaling for reisetiden. Hvorvidt den ansatte har rett på lønn eller annen kompensasjon for reise må vurderes ut fra hva som er avtalt.

Ledende og særlig uavhengig stilling

Ansatte i "ledende" eller "særlig uavhengige stillinger" kan unntas fra de fleste reglene i arbeidstidskapittelet. Arbeidsgiver vil alltid ha plikt til å ta hensyn til sikkerhet, helse og velferd ved ordningen av arbeidstiden.

For å vurdere om ansatte kan unntas fra reglene etter denne bestemmelsen er det innholdet i vedkommendes stilling som er avgjørende, og ikke tittelen.

Ansvar, beslutningsmyndighet, innflytelse over når/hvor/hvordan arbeidet utføres, arbeidsoppgaver, myndighet til å påvirke omfanget av arbeidet mv. er relevant i vurderingen.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.