Konkurs og pengekrav

Hvordan kan du sikre deg mot manglende oppgjør fra kunde? Mange vet hvor viktig det er å ha en god avtale med kunden, men glemmer hvor viktig det er å sikre sin rett til betaling i slike avtaler.

I de fleste kontraktsforhold skal det også skje et pengeoppgjør – leverandøren leverer en vare eller tjeneste og kunden skal betale for denne varen/tjenesten.

Betalingsmislighold kan skyldes at kunden velger å ikke betale (manglende betalingsvilje) eller at kunden ikke har midler til å betale (manglende betalingsevne).

Det finnes en rekke måter å sikre seg mot betalingsmislighold. Dersom kunden innstiller sine betalinger, søker gjeldsforhandling eller blir slått konkurs (insolvens), er det ofte for sent å gjøre noe. Hvilke handlingsalternativer du har, vil ofte bero på hvor godt du har beskyttet deg under kontraktsinngåelsen. Dersom du ikke har beskyttet deg tilstrekkelig innen kontrakten ble signert, finnes det likevel muligheter for å avverge eller begrense tapet i etterkant.

Hvordan sikre deg mot betalingsmislighold før kontraktsinngåelse

Det finnes ulike måter å begrense eller fjerne risikoen for betalingsmislighold ved kontraktsinngåelse. Nødvendige sjekkpunkter er blant annet følgende:

 • Kredittsjekk kunden din, eller i det minste gjennomgå oppdaterte regnskaper som kan gi en pekepinn om kunden bør gis usikret kreditt.

 • Utarbeid en god avtale som sikrer deg. Særlig viktig er her avtalens betalingsplan, samt regulering av eiendoms- og risikoovergangen for leveransen i kontrakten. I tilvirkningskontrakter kan dette løses ved en «fortung» betalingsplan hvor betalingene ligger i forkant av leveransene, mens for kjøp er forskuddsbetaling eller annen sikkerhet en måte hvor risikoen for betalingsmislighold fra kunden i praksis begrenses eller fjernes.

 • For leverandører i tilvirkningskontrakter, kan avtalefestet stansingsrett være et effektivt pressmiddel mot betalingsmislighold.

 • Undersøk mulighetene for kredittforsikring, garantier/kausjon, remburs (Letter of Credit) eller lignende. En vanlig måte å sikre seg på, er å kreve morselskapsgaranti fra en kunde - gjerne der hvor kunden er et nyoppstartet selskap uten særlig stor egenkapital, men hvor morselskapet har midler. Ofte vil ikke slik morselskapsgarantistillelse medføre direkte kostnader for mor, men ettersom dette utgjør en uønsket heftelse for mor er prising eller annen kommersiell forhandling av slik garanti ikke uvanlig. Alternativer er kredittforsikring eller bankgaranti, som vil komme med en direkte kostnad i form av en garantikommisjon som belastes garantistiller. Den garantien som best ivaretar leverandørens interesser, er en såkalt påkravsgaranti (også kjent som «on demand»-garanti).

 • Dersom du er vareleverandør, kan du ofte sikre betalingen din ved salgspant i gjenstanden du selger. Vær oppmerksom på at det finnes begrensninger for salgspant (f eks ved rett til videresalg) og at salgspantet kan falle bort ved sammenføyning, bearbeidelse, påkostning e.l.

 • Andre typer frivillig pantsettelse (fast eiendom, aksjer, fordringer mv) kan også etter forholdene benyttes av kunden som frivillig sikkerhet.

 • Du kan lage en avtale om factoring, fakturasalg eller factoringpant med din bankforbindelse, dvs jevnlig fakturaoppfølgning, fakturasalg eller pantsettelse av dine kundefakturaer til din bank, mot f eks 90 prosent kontantoppgjør.

Når betalingsmislighold inntrer etter at kontrakten er signert

Dersom du har sikret deg i avtale, garanti eller pant som nevnt over, er det nå på tide å benytte seg av disse, f eks ved å kalle på en bankgaranti eller tiltre pantet.

Inndrivelse av utestående beløp kan skje f eks ved inkasso, konkursvarsel, søksmålsvarsel/varsel om rettslige skritt. Her må du imidlertid være oppmerksom på at inkasso ikke skal benyttes ved omtvistede krav, det vil si at det kan være i strid med god inkassoskikk å sette i verk inndrivelse av et tvilsomt eller bestridt krav. Slike saker, hvor det er uenighet om kravets eksistens eller størrelse, skal normalt løses i forliksrådet, domstolen eller annet egnet tvisteløsningsorgan.

Du kan anmode kunden om å signere et gjeldsbrev dersom det er kommersielt eller rettslig mulig, og da helst et gjeldsbrev som inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål, og at gjeldsbrevet er enkelt å videreselge (dersom du ikke ønsker å inndrive gjelden på egen hånd). Et slik gjeldsbrev vil gjerne forenkle inndrivelsesprosessen, men vær oppmerksom på at det ikke fungerer som sikkerhet eller pant – det er altså kun en usikret rett til betaling, hvor du vil konkurrere med andre kreditorer om å oppnå f eks utleggspant (tvungen pantstillelse – i motsetning til frivillige pantstillelser som nevnt ovenfor eller legalpant mv) for kravet ditt.

Du kan etter omstendighetene ha et krav på tilbakeholdsrett i gjenstanden, for eksempel bilmekanikeren som har rett til å holde igjen bilen inntil reparasjonsregningen er betalt. Et slik krav kan følge av ulovfestede regler, men også være lovfestet eller avtalefestet, se her blant annet flere av standardene i byggesektoren.

Du kan ha rett til å heve dersom betalingsmisligholdet er betydelig, men hevingsretten vil ikke nødvendigvis gi deg noen bedre dekningsutsikter isolert sett.

Dersom begge parter har krav mot hverandre, kan noen ganger motregning benyttes som en effektiv oppgjørsmetode.

I noen tilfeller, kan skyldneren kreve åpning av gjeldsforhandling. Ofte benyttes dette som et midlertidig konkurssperre. Av ulike årsaker har dette historisk sjeldnere vært benyttet i Norge, men oftere i andre land som for eksempel USA (kjent som «Chapter 11»-gjeldsforhandling).

Meld deg på et styrekurs

 1. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

 2. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best resultat. Styrekurset gir deg en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar.

Se alle arrangementer

Ved betalingsmislighold og konkurs

Hva kan jeg gjøre dersom det blir åpnet konkurs hos min kunde?

Så snart konkurs er åpnet hos din kunde, vil inndrivelse fra enkeltkreditorer opphøre. Her går man altså over fra enkelforfølgning til fellesforfølgning. Denne fellesforfølgningen ledes av en bostyrer, som normalt er advokat (men i sjeldnere tilfeller kan være revisor).

Etter omstendighetene kan du som kreditor holde tilbake egen ytelse (stansingsretten) eller spørre om boet ønsker å tre inn i avtalen din (interpellasjonsretten) mv. Uansett, må alle kreditorer melde sitt krav i boet, dette kalles en fordringsanmeldelse. Det blir satt en frist for slik anmeldelse, men fordringer anmeldt etter fristens utløp vil også gjelde. Dersom det er midler til utlodning, vil kreditorene motta såkalt dividende basert på sin prioritet. Normalt er det lite eller ingen midler til overs etter at bostyrer har dekket sitt eget honorar og andre såkalte massekrav. Dersom du verken er panthaver eller har dekningsutsikter fordi du er usikret/uprioritert kreditor, kan det likevel være viktig å anmelde fordringer på grunn av skatte- og regnskapsmessige hensyn, for eksempel for å konstatere at fordringen nå er endelig tapsført, f eks for å oppnå tapsføring/korreksjon av merverdiavgift på fordringen - dette kan drøftes nærmere med din regnskapsfører og revisor.

Dersom kassa er tom, kan kreditorer som er påført særtap undertiden gå til rettslige skritt mot ledelsen med videre, på bakgrunn av reglene om styreansvar.

Rådgivningstelefonen

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Ring oss på 22 54 17 00 

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no