Konkurs og pengekrav

Hvordan kan du sikre deg mot manglende oppgjør fra kunde? Det finnes løsninger både før og etter at betalingsmisligholdet har oppstått.

I et kjøp skjer det både en vare- og tjenesteleveranse og et pengeoppgjør. Dersom varen/tjenesten er mangelfri, vil unnlatt betaling fra kunden normalt utgjøre et betalingsmislighold.

Det finnes en rekke måter å sikre seg mot slikt betalingsmislighold. Ved kundens konkurs er det gjerne for sent. Hvilke handlingsalternativer du har vil bero på hvor godt du har beskyttet deg under kontraktsinngåelsen. Har du ikke tatt forholdsregler før kontrakten ble signert, finnes det likevel muligheter for å avverge eller begrense tapet i etterkant.

Slik kan du sikre deg mot betalingsmislighold før kontraktsinngåelse

Dette bør du tenke på ved kontraktsinngåelsen:

 • Kredittsjekk kunden din eller gjennomgå oppdaterte regnskaper som kan gi en pekepinn på om kunden bør gis usikret kreditt. Dersom kunden ikke betaler i tide, bør kredittilgangen fryses.

 • Vurder avtalens betalingsplan. I tilvirkningskontrakter kan dette løses ved en «fortung» betalingsplan hvor betalingene ligger i forkant av leveransene, mens forskuddsbetaling kan vurderes for løsørekjøp.

 • For leverandører i tilvirkningskontrakter, kan avtalefestet stansingsrett være et effektivt pressmiddel mot betalingsmislighold.

 • Undersøk mulighetene for å tegne en garanti/kausjon eller forsikring, f eks kredittforsikring, bankgaranti, morselskapsgaranti, påkravsgaranti, remburs (Letter of Credit) e.l. 

 • Vareleverandører kan sikre betalingen med salgspant i gjenstanden du selger. Vær oppmerksom på at det finnes begrensninger ved rett til videresalg, sammenføyning eller bearbeidelse av panteobjektet.

 • Pantsettelse av fast eiendom, aksjer, fordringer mv. kan benyttes av kunden som frivillig sikkerhet.

 • Du kan lage en avtale om factoring, fakturasalg eller factoringpant med din bankforbindelse mot eksempelvis 90 prosent kontantoppgjør.

Når betalingsmislighold inntrer etter at kontrakten er signert

Dersom du har sikret deg i avtale, garanti eller pant som nevnt over, er det nå på tide å benytte slike sikkerheter, typisk ved å kalle på en bankgaranti eller tiltre pantet.

Inndrivelse av utestående beløp kan skje ved inkasso, konkursvarsel, søksmålsvarsel/varsel om rettslige skritt. Inkasso skal ikke benyttes ved omtvistede krav, men derimot bringes inn for et egnet tvisteløsningsorgan for avgjørelse.

Et gjeldsbrev som inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål vil forenkle inndrivelsesprosessen, men gir kun en usikret rett til betaling og ikke panterett uten at dette avtales samtidig.

Du kan ha krav på tilbakeholdsrett i gjenstanden, for eksempel bilmekanikeren som har rett til å holde igjen bilen inntil reparasjonsregningen er betalt, eller heving dersom betalingsmisligholdet er betydelig. Hevingsretten vil ikke nødvendigvis gi deg noen bedre dekningsutsikter isolert sett og må vurderes konkret. Dersom begge parter har krav mot hverandre, kan motregning benyttes som en effektiv oppgjørsmetode.

I forbindelse med koronapandemien, ble det innført regler om rekonstruksjon av selskap som erstatter gjeldsforhandling.

Meld deg på et styrekurs

Se alle arrangementer
 1. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

Hva kan du gjøre dersom det blir åpnet konkurs hos din kunde?

 1. Konkurs åpnes av domstolen og kan begjæres av en kreditor eller av skyldneren selv.
 2. Så snart konkurs er åpnet hos din kunde, vil selskapet erstattes av konkursbo ledet av en bostyrer. 

Etter omstendighetene kan du som kreditor stanse egen ytelse eller undersøke om boet ønsker å tre inn i avtalen din for å oppfylle denne. Alle kreditorer må melde sitt krav i boet kalt en fordringsanmeldelse.

Dersom kassa er tom, kan kreditorer som er påført særtap gå til rettslige skritt mot ledelsen dersom de har handlet uaktsomt, på bakgrunn av reglene om styreansvar.

Ressurser

 • Lov om rekonstruksjon

  Rekonstruksjonsloven som trådte i kraft mai 2020, erstatter tidligere regler om gjeldsforhandling og ble vedtatt for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronapandemien.

  Loven er midlertidig og gjelder frem til juli 2023, men det legges opp til at den skal erstattes av en ny og permanent lov. Det er også innført forenklede rekonstruksjonsregler for små foretak. Rekonstruksjon gir en midlertidig konkursbeskyttelse og mulighet til å rekonstruere selskapet ved betalingsutsettelse, gjeldsreduksjon, konvertering av gjeld til aksjekapital eller salg av hele/deler av virksomheten mv. Det er for tiden også unntak for skatte- og avgiftskreditorenes prioriterte posisjon, noe som gjør det betydelig lettere å finne en løsning.

  Foreløpig varighet for denne forskrift er frem til juli 2023

  Oslo tingrett angir at rekonstruksjon normalt vil forutsette et forskudd på kr 300 000, mens beløpet for forenklet rekonstruksjon normalt vil ligge på kr 30 000 (eks mva). Hvis det ikke er brukt rådgiver vil beløpet være høyere.

  Det er utarbeidet eget skjema for oppnevning av rådgiver

  For at du skal lykkes med en rekonstruksjon og forhandlingsperioden skal bli kort, vil det forutsettes at det er laget en god plan for rekonstruksjon som raskt kan sendes ut på avstemning til kreditorene.

 • Konkursåpningen

  En forutsetning for å åpne konkurs er at skyldneren, typisk et aksjeselskap, er insolvent. Insolvens betyr at a) regningene ikke kan betales etter hvert som de forfaller og dette ikke et forbigående problem og b) at gjelden er høyere enn formuen.

  Konkurs blir bare åpnet dersom noen ber om det - en kreditor eller skyldneren selv. Kreditorer som begjærer åpning av konkurs må samtidig forskuddsbetale et beløp til sikkerhet for boomkostningene, for tiden ca kr 60 000.

  Skyldneren selv og ansatte hos skyldneren trenger ikke betale et slikt forskudd. Denne ordningen fører i praksis til at kreditorer er forsiktige med å levere inn begjæring om konkurs fordi kostnadene vil overstige dekningsutsiktene. Det skjer derfor ofte at selskap er insolvente uten at noen leverer inn en konkursbegjæring.

 • Praktisk informasjon ved konkurs

  Boet beslaglegger alle eiendeler/aktiva som tilhører selskapet. Boet selger deretter eiendelene til høyest mulig pris, typisk ved en auksjonsprosess med flere budgivere.

  Tidligere eiere av selskapet kan også være med i budrunden. Dersom det er drift i selskapet ved konkursåpning, forsøkes det gjerne å selges som «going concern». Er driften opphørt blir det gjerne et «slaktesalg».

  En del av boets oppgaver, er også å gjennomgå selskapets regnskap, anmelde straffbare forhold og fremme mulige erstatningskrav - også mot selskapets styremedlemmer ved behov.

  Dersom det er midler igjen, mottar kreditorene en «dividende» dvs en prosentandel av kravet sitt, typisk et sted mellom 0-10% prosent. Som oftest vil usikrede kreditorer slik som leverandørkreditorer ikke motta noen dividende. 

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene