Styreansvar

Når du blir valgt inn i et styre i en stiftelse, forening eller et aksjeselskap er det viktig å sette seg inn i hva som er styrets oppgaver og styrets ansvar.

Styreansvaret er først og fremst et erstatningsansvar. Ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1 og i stiftelsesloven § 56, mens det for foreninger er et ulovfestet ansvar. Ansvaret innebærer at styremedlemmer kan bli erstatningsansvarlig dersom de med vilje (forsett) eller ved uaktsomhet påfører noen et økonomisk tap. Det relevante spørsmålet er om styremedlemmet kunne eller burde handlet annerledes.

Styreansvaret er tett knyttet opp til styremedlemmets oppgaver. Dersom styremedlemmet ikke ivaretar sine oppgaver etter lov, vedtekter, retningslinjer mm, kan ansvar inntre. 

De typiske styreansvarssakene er knyttet til ansvarsbetingende passivitet fra styret i forbindelse med konkurs.

Styreansvaret er et individuelt og personlig ansvar. Det er det enkelte styremedlem som blir ansvarlig og ikke styret som organ. Dersom flere styremedlemmer blir ansvarlig for samme tap, hefter de solidarisk.

Det er mulig å forsikre seg mot styreansvaret. Mange forsikringsselskaper tilbyr styreansvarsforsikring og Virkes advokater anbefaler å tegne slik forsikring.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er styrets ansvar, oppgaver og plikter?

  Styret er selskapets øverste ledelse, og skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften.

  Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar.  

  Abonnerer du på Virkes digitale verktøy Styres får du tilgang til mer informasjon om hva disse pliktene innebærer, samt praktiske verktøy man kan benytte seg av i arbeidet med styrets ansvar, oppgaver og plikter.  

  I tillegg tilbyr Virke kurs i styrearbeid, samt sertifisering i styrearbeid

 • Hvordan er rollefordelingen mellom daglig leder og styret?

  Mens styret er selskapets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, så har daglig leder ansvaret for at styret lykkes med sine oppgaver.

  Styret har ansvaret for at det det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften, mens daglig leder er ansvarlig for at selskapet ledes etter retningslinjer og vedtak i styret.  

  Styrets og daglig leders ansvar er nærmere definert i Aksjeloven og Stiftelsesloven.  

  I Virkes digitale verktøy Styres vil du finne mer informasjon om de ulike rollene. Vi tilbyr også kurs og sertifiseringer i styrearbeid.

 • Hvilke styreoppgaver er viktigst?

  De viktigste oppgavene til styret er det lovpålagte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret, som er definert gjennom aksjeloven og stiftelsesloven.

  Styret bør ha en årsplan for arbeidet sitt, selv om det ikke er lovpålagt. Det er likevel anbefalt fordi det sikrer at oppgavene blir fulgt opp.  

  I Virkes digitale verktøy Styres vil du finne praktiske verktøy som årsplan, som kan hjelpe deg å ivareta de nødvendige oppgavene.

 • Må jeg kunne økonomi og lese regnskap for å sitte i styret?

  Det korte svaret er ja. Styret har kontrollansvar for økonomi og regnskap, og skal sikre at egenkapitalen og likviditeten i selskapet er forsvarlig. Styret skal også ansvar for at selskapet utarbeider planer, budsjetter, økonomiske rapporter og eventuell revisjon.

  Styret skal sikre god forvaltning av selskapet, og det handler i stor grad om å ha kontroll på selskapets økonomiske stilling. Dette er nødvendig for å holde kontroll med verdiutviklingen i selskapet, og for å ha oversikt over selskapets økonomiske forpliktelser. Dette er også viktig for aksjonærene. Regnskapet er også et viktig beslutningsgrunnlag, og skal tilfredsstille myndighetenes krav ifølge lover og forskrifter.  

 • Hvilken rolle har generalforsamlingen?

  Generalforsamlingen er det øverste organet i selskapet, og består av aksjeeierne.  Styret rapporterer til aksjeeierne i den årlige generalforsamlingen.

   En gang i året avholdes ordinær generalforsamling. Det skal skje innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det vil i praksis si innen 30. juni for alle selskaper som har regnskapsavslutning 31. desember. Møtet har en fastlagt agenda og skal gjennomføres etter bestemte regler. 

  Abonnerer du på Virkes digitale verktøy Styres får tilgang til mer informasjon om gjennomføring av generalforsamling, samt praktiske maler og verktøy for innkalling og gjennomføring av møtet. 

Meld deg på et styrekurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Styre og daglig leder

  Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best mulig resultater, slik at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med sine og virksomhetens oppgaver og utfordringer. Kurset går over to påfølgende dager.

 2. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best resultat. Styrekurset gir deg en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar.

 3. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.