Styreansvar

Når du blir valgt inn i et styre i en stiftelse, forening eller et aksjeselskap er det viktig å sette seg inn i hva som er styrets oppgaver og styrets ansvar.

Styreansvaret er først og fremst et erstatningsansvar. Ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1 og i stiftelsesloven § 56, mens det for foreninger er et ulovfestet ansvar. Ansvaret innebærer at styremedlemmer kan bli erstatningsansvarlig dersom de med vilje (forsett) eller ved uaktsomhet påfører noen et økonomisk tap. Det relevante spørsmålet er om styremedlemmet kunne eller burde handlet annerledes.

Styreansvaret er tett knyttet opp til styremedlemmets oppgaver. Dersom styremedlemmet ikke ivaretar sine oppgaver etter lov, vedtekter, retningslinjer mm, kan ansvar inntre. 

De typiske styreansvarssakene er knyttet til ansvarsbetingende passivitet fra styret i forbindelse med konkurs.

Styreansvaret er et individuelt og personlig ansvar. Det er det enkelte styremedlem som blir ansvarlig og ikke styret som organ. Dersom flere styremedlemmer blir ansvarlig for samme tap, hefter de solidarisk.

Det er mulig å forsikre seg mot styreansvaret. Mange forsikringsselskaper tilbyr styreansvarsforsikring og Virkes advokater anbefaler å tegne slik forsikring.

Bistand til styrearbeidet

Virkes forretningsadvokater har utviklet en styrepakke til våre små og mellomstore virksomheter. Styrepakken vil passe for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

Styre og ledelse nettverk

Ønsker du å bli med i nettverk hvor styrearbeid og ledelse er i fokus? Vi tilrettelegger for faglig kompetanseheving og erfaringsutveksling hvor praktisk gjennomføring står i fokus.

Styrearbeid - hva er styrets oppgaver?

Styret er selskapets øverste organ mellom generalforsamlingen eller årsmøtet. Når det gjelder stiftelser har disse ingen eiere eller medlemmer som kan instruere styret. Stiftelsesstyret er derfor selskapets øverste organ.

Styrets oppgaver er godt beskrevet i aksjelovens kapittel 6. Vi bruker å si at aksjelovens regler er normen for godt styrearbeid. Stiftelsesloven er utformet på bakgrunn av aksjelovens regler. Foreninger er ikke lovregulert, men vi ser hen til aksjelovens regler hva gjelder styrets oppgaver og ansvar. Styrearbeidet er derfor i all hovedsak lik for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

Forvaltningsansvar og tilsynsansvar

Vi bruker å si at styrets oppgaver og ansvar kan deles inn i et forvaltningsansvar og et tilsynsansvar.

 • Forvaltningsansvaret innebærer å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, utarbeide strategi- og handlingsplaner samt å implementere disse planene i budsjettene. Forvaltningsansvaret innebærer også å holde seg orientert om selskapets økonomiske stiling.
 • Tilsynsansvaret innebærer tilsyn med daglig ledelse og med selskapets virksomhet for øvrig.

Aksjeloven har detaljerte regler knyttet til oppfølging og kontroll med økonomien. Daglig leder har en rapporteringsplikt til styret hvor han/hun minst hver fjerde måned skal gi styret underretning om selskapets

 • virksomhet
 • stilling
 • resultatutvikling

Videre setter aksjeloven krav til at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet. I aksjeselskaper har for eksempel styret en handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig. Det følger av aksjeloven § 3-5. Dersom styret ikke foretar handlinger på dette tidspunktet, eksempelvis igangsetter en nedbemanningsprosess eller kutter kostnader på annet vis, er det risiko for ansvar.

Styret må derfor ha gode systemer og økonomiske rapporter for å fange opp og følge med i selskapets økonomiske situasjon. 

Meld deg på et styrekurs

Se alle arrangementer
 1. Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

  Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

 2. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best resultat. Styrekurset gir deg en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar.

 3. Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

  Lær hvordan styret bør jobbe for å oppnå best resultat. Styrekurset gir deg en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.