Styreansvar

Når du blir valgt inn i et styre i en stiftelse, forening eller et aksjeselskap er det viktig å sette seg inn i hva som er styrets oppgaver og styrets ansvar.

Styreansvaret er først og fremst et erstatningsansvar. Ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1 og i stiftelsesloven § 56, mens det for foreninger er et ulovfestet ansvar. Ansvaret innebærer at styremedlemmer kan bli erstatningsansvarlig dersom de med vilje (forsett) eller ved uaktsomhet påfører noen et økonomisk tap. Det relevante spørsmålet er om styremedlemmet kunne eller burde handlet annerledes.

Styreansvaret er tett knyttet opp til styremedlemmets oppgaver. Dersom styremedlemmet ikke ivaretar sine oppgaver etter lov, vedtekter, retningslinjer mm, kan ansvar inntre. Les mer om styrets oppgaver her (lenke til artikkelen).

I aksjeselskaper har for eksempel styret en handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig. Det følger av aksjeloven § 3-5. Dersom styret ikke foretar handlinger på dette tidspunktet, eksempelvis igangsetter en nedbemanningsprosess eller kutter kostnader på annet vis, er det risiko for ansvar. De typiske styreansvarssakene er knyttet til ansvarsbetingende passivitet fra styret i forbindelse med konkurs.

Styreansvaret er et individuelt og personlig ansvar. Det er det enkelte styremedlem som blir ansvarlig og ikke styret som organ. Dersom flere styremedlemmer blir ansvarlig for samme tap, hefter de solidarisk.

Det er mulig å forsikre seg mot styreansvaret. Mange forsikringsselskaper tilbyr styreansvarsforsikring og Virkeadvokatene anbefaler å tegne slik forsikring.

Styrearbeid - hva er styrets oppgaver?

Styret er selskapets øverste organ mellom generalforsamlingen eller årsmøtet. Når det gjelder stiftelser har disse ingen eiere eller medlemmer som kan instruere styret. Stiftelsesstyret er derfor selskapets øverste organ.

Styrets oppgaver er godt beskrevet i aksjelovens kapittel 6. Vi bruker å si at aksjelovens regler er normen for godt styrearbeid. Stiftelsesloven er utformet på bakgrunn av aksjelovens regler. Foreninger er ikke lovregulert, men vi ser hen til aksjelovens regler hva gjelder styrets oppgaver og ansvar. Styrearbeidet er derfor i all hovedsak lik for aksjeselskaper, foreninger og stiftelser.

Forvaltningsansvar og tilsynsansvar

Vi bruker å si at styrets oppgaver og ansvar kan deles inn i et forvaltningsansvar og et tilsynsansvar.

  • Forvaltningsansvaret innebærer å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, utarbeide strategi- og handlingsplaner samt å implementere disse planene i budsjettene. Forvaltningsansvaret innebærer også å holde seg orientert om selskapets økonomiske stiling.
  • Tilsynsansvaret innebærer tilsyn med daglig ledelse og med selskapets virksomhet for øvrig.

Aksjeloven har detaljerte regler knyttet til oppfølging og kontroll med økonomien. Daglig leder har en rapporteringsplikt til styret hvor han/hun minst hver fjerde måned skal gi styret underretning om selskapets

  • virksomhet
  • stilling
  • resultatutvikling

Videre setter aksjeloven krav til at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet og en handleplikt for styret (eksempelvis nedbemanning, refinansiering, kapitalforhøyelse mm) dersom egenkapitalsituasjonen ikke er forsvarlig. Styret må derfor ha gode systemer og økonomiske rapporter for å fange opp og følge med i selskapets økonomiske situasjon.

Vår erfaring er imidlertid at styrene er mindre gode til å prioritere strategiarbeid i sine virksomheter. Dette overlates ofte til daglig leder og administrasjonen. Styret skal imidlertid være proaktiv i dette arbeidet og ikke bare vedta administrasjonens planer.

Ofte stilte spørsmål

  • Styrearbeid - hva er styrets oppgaver?

  • Når stilles det krav om ansattrepresentanter i styret?

  • Hvordan beregnes antall ansatte?

  • Hvilke krav stilles til de ansatte som velges?

  • Har ansattrepresentanter samme ansvar og oppgaver som øvrige styremedlemmer?

Fant du ikke det du lette etter?

Er du medlem kan du ta kontakt med våre jurister for personlig rådgivning. Innenfor forretningsjuss tilbyr vi inntil 30 minutter rådgivning, og har du har behov for ytterligere bistand, kan du avtale dette mot en eventuell egenbetaling.

Rådgivningstelefonen