Bonusordninger

En bonusordning er vanligvis en form for prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling eller akkord. Enkelt sagt - lønn som varierer i forhold til resultater.

Hensikten med en bonusordning er som regel å bedre resultatene. Tanken er at økt lønn skal gjøre de ansatte ekstra motiverte for å skape resultater for virksomheten.

Hvordan fastsette bonus?

Utgangspunktet for beregning av bonus er at det finnes mål å arbeide mot.

Hva som skaper resultater og lønnsomhet kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det er derfor viktig å bestemme seg for hvilke forhold ordningen skal understøtte.

Skatt, feriepenger og pensjon av bonus

Bonus er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn.

Bonusutbetalinger skal også regnes med i feriepengegrunnlaget dersom bonusordningen er knyttet til arbeidsinnsats. Dersom den ikke er det - for eksempel når det er snakk om en ren overskuddsdeling - skal bonusutbetalingene ikke medregnes i feriepengegrunnlaget.

Når det gjelder pensjonsgrunnlaget, må det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. Er det snakk om en stabil bonusordning - for eksempel månedlige utbetalinger som utgjør en betydelig del av lønnen - er normen at bonus inngår som en del av pensjonsgrunnlaget.

Julegratiale eller andre ad hoc-utbetalinger er ikke noe som skal inn i pensjonsgrunnlaget.

Bonus ved permisjon og sykdom

Det er opp til dere selv å avtale med arbeidstaker hva som skal skje med bonusutbetalingene i følgende situasjoner:

  • Ved svangerskaps- og foreldrepermisjon
  • Permisjon knyttet til omsorg av egne barn
  • Militærtjeneste

Andre type permisjon enn dette gir normalt ikke rett til å delta i virksomhetens bonusordning. Det er viktig at dere husker å avtale skriftlig hvordan bonus kommer til utbetaling ved permisjon.

Dersom dere har avtalt at bonus opparbeides og utbetales pr. arbeidet time, vil man ikke få utbetalt bonus ved sykdomsfravær.

Arbeidstakere i gradert sykemelding vil da ha rett på bonus i for den tiden de er på jobb. Forutsetningen er selvsagt at dette går klart frem av ordningen, slik at arbeidstakerne er klar over denne begrensningen.