Trekk i lønn

Har en ansatt fått utbetalt for mye lønn eller skylder virksomheten penger, kan dere trekke det av lønnen eller feriepengene hvis dere inngår en avtale med den ansatte om dette. En slik avtale må inngås etter, eller i forbindelse med, feilutbetaling eller annet forhold som ligger til grunn for at den ansatte skylder penger. Men det er strenge regler for hvordan det skal gjøres - og hvor mye.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 er det i utgangspunktet forbudt å trekke i lønn eller feriepenger, men det kan gjøres unntak i følgende tilfeller:

 • Når det er hjemlet i lov.
 • For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger m.m.
 • Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.
 • Når det ved tariffavtale er avtalt lønnstrekk for fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring mm.
 • Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.
 • Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.

Krav til arbeidsgiver ved trekk i lønn

For det første er det krav om en rimelighetsvurdering av trekkets størrelse i forhold til lønnen. Dette er for å sikre at arbeidstaker har nok igjen til seg og sine i måneden som kommer.

For det andre skal arbeidstaker ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt. Dette må skje ved utbetalingen eller straks etter.

Avtale om trekk i lønn

For å kunne trekke feilutbetalinger i den ansattes lønn, må dere inngå en avtale med den ansatte i forbindelse med eller etter at feilutbetalingen har skjedd.  En forhåndsavtale om trekk i lønn, for eksempel i ansettelsesavtalen, vil ved fremtidige feilutbetalinger altså ikke være tilstrekkelig.

I denne avtalen bør dere konkretisere beløpet som er feilutbetalt, og det må fremgå at man er enige om at feilen skal rettes opp ved trekk i den ansattes lønn.

En avtale vil også gi dere mulighet til å vurdere rimeligheten av trekkets størrelse. En slik rimelighetsvurdering skal alltid gjennomføres, og er til for å beskytte den ansatte og sikre at vedkommende ikke står en måned uten penger. Vurderingen er en helhetsvurdering av arbeidstakers husholdningsøkonomi.

Etter trekk i lønn må du presisere dette på lønnsslippen, eller formidle det skriftlig til den ansatte på en annen måte.

Rette opp feil utbetaling av lønn

​Det hender at en ansatt får utbetalt for mye lønn, feriepenger eller andre pengeytelser.

Hvis dere har betalt for mye lønn, utgiftsgodtgjørelse e.l., vil dere kunne kreve dette tilbake fra den ansatte. For å kunne trekke det feilutbetalte beløpet i den ansattes lønn, må dere inngå en avtale med den ansatte i forbindelse med eller etter at feilutbetalingen har skjedd.

Det er viktig at dere varsler den ansatte om feilutbetalingen med en gang dere blir klar over den. Vi anbefaler at dere tar en samtale med den ansatte om hvordan feilen kan rettes opp ved tilbakebetaling eller trekk i lønn. Hvis arbeidstaker nekter å inngå avtale med dere om tilbakebetaling eller trekk i lønn, kan dere vurdere å sende ham/henne et tilbakebetalingskrav og deretter eventuelt forfølge kravet videre for forliksrådet/domstolen.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om permisjoner

  Dette webinaret omhandler permisjoner. Her skal vi se nærmere på reglene knyttet til permisjon i forbindelse med graviditet/fødsel og syke barn samt velferdspermisjon.

 2. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 3. Nyheter i arbeidsrett

  Vi går gjennom ferske dommer og nyheter på arbeidsrettsfeltet, og har trukket frem de viktigste poengene du som er arbeidsgiver eller har personalansvar bør kjenne til.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.