Trekk i lønn

Har en ansatt fått utbetalt for mye lønn eller skylder virksomheten penger, kan du trekke det av lønnen eller feriepengene. Men det er strenge regler for hvordan det skal gjøres - og hvor mye.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 er det i utgangspunktet forbudt å trekke i lønn eller feriepenger, men det kan gjøres unntak i følgende tilfeller:

 • Når det er hjemlet i lov.
 • For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger m.m.
 • Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.
 • Når det ved tariffavtale er avtalt lønnstrekk for fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring mm.
 • Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.
 • Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.

Krav til arbeidsgiver ved trekk i lønn

For det første er det krav om en rimelighetsvurdering av trekkets størrelse i forhold til lønnen. Dette er for å sikre at arbeidstaker har nok igjen til seg og sine i måneden som kommer.

For det andre skal arbeidstaker ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt. Dette må skje ved utbetalingen eller straks etter.

Samtykke

På tross av at du gjennom arbeidsavtalen kan sikres en generell rett til å foreta trekk i lønn, bør du innhente samtykke før trekket gjennomføres.

Et samtykke vil også være en gi deg mulighet til å vurdere av rimeligheten i trekkets størrelse. En slik rimelighetsvurdering skal alltid gjennomføres, og er til for å beskytte den ansatte og sikre at vedkommende ikke står en måned uten penger. Vurderingen er en helhetsvurdering av arbeidstakers husholdningsøkonomi.

Etter trekk i lønn må du presisere dette på lønnsslippen, eller formidle det skriftlig til den ansatte på en annen måte.

Rette opp feil utbetaling av lønn

​Det hender at en ansatt får utbetalt for mye lønn, feriepenger eller andre pengeytelser, eller at arbeidstakeren har kjøpt varer på kreditt hos arbeidsgiver.

Muligheten din til å rette opp feilutbetalingen eller kreve tilbakebetaling kan være begrenset.

Du har i hovedsak tre alternativer:

 1. Trekk i lønn og/eller feriepenger
 2. Avtale om tilbakebetaling i form av gjeldsbrev
 3. Trekk i lønn og/eller feriepenger kombinert med en avtale om tilbakebetaling i form av gjeldsbrev

Nyttig kurs for ledere!

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.