Oppsigelse ved sykefravær

I utgangspunktet kan du ikke si opp en ansatt som er ute i sykefravær. I slike tilfeller kan du bare gå til oppsigelse dersom den skyldes noe annet enn sykefraværet, og du kan bevise dette.

Særskilt og forsterket vern ved sykdom

Vernet gjelder i 12 måneder etter at arbeidsuførheten startet. Det betyr i praksis at verneperioden starter ved første sykmeldings- eller egenmeldingsdag. Grensen på 12 måneder er en avveining mellom den ansattes behov for vern, og ditt behov for forutsigbarhet og mulighet til å organisere arbeidet. 

Verneperiodens lengde er den samme uavhengig av om den ansatte er helt eller delvis borte fra arbeid. Den avsluttes som hovedregel når arbeidstakeren er tilbake i arbeid.

Regelen skal praktiseres slik at en 12 måneders verneperiode ikke avbrytes av korte perioder der den ansatte er tilbake i jobb. Hvor kort perioden arbeidstaker må være tilbake på arbeid for at verneperioden ikke skal avbrytes, vil bli en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Tilfeller der det særskilte vernet ikke gjelder

Det særskilte vernet under sykdom er ikke absolutt. Vernet er ment å beskytte den ansatte fra å bli sagt opp på grunn av sykefraværet. Det er arbeidsgiver som må bevise at det er overveiende sannsynlig at en oppsigelse i verneperioden ikke skyldes sykefraværet.

Etter verneperiodens utløp

Dersom den ansatte er borte på grunn av sykdom etter at verneperioden på 12 måneder er over, gjelder ikke lenger et særskilt vern mot oppsigelsen. Da gjelder det vanlige stillingsvernet, som krever at det er saklig grunn for oppsigelsen. Sykefravær eller arbeidsuførhet vil ikke nødvendigvis være saklig grunn til oppsigelse. Det må avgjøres av en konkret og helhetlig vurdering i det enkelte tilfellet.

I norsk arbeidsliv har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan være i jobb. 

Hvor godt du har ivaretatt tilretteleggingsplikten vil være sentralt i vurderingen av om det er saklig grunn for å si opp en sykmeldt ansatt etter verneperioden.

  Relevante kurs

  Se alle arrangementer
  1. Onlinekurs - Oppsigelse

   I en oppsigelse er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

  2. Onlinekurs - Ferieloven

   Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og komme med nyttige tips

  Midlertidig ansatte og vern ved sykefravær

  Midlertidig ansatte er vernet mot oppsigelse grunnet sykdom i verneperioden på lik linje med fast ansatte.

  Dersom den midlertidige ansettelsesavtalen utløper før 12 måneder er gått, altså før lovens verneperiode er utløpt, opphører arbeidsforholdet.

  Hvis det ikke er beskrevet i arbeidsavtalen når ansettelsesforholdet utløper, vil den ansatte kunne hevde at han eller hun er beskyttet av det særskilte vernet. Du må avgjøre om det midlertidige arbeidet er avsluttet, og at det ikke er sykdommen som er årsak til oppsigelsen.

  Oppsigelse på grunn av sykdom etter verneperioden

  Etter verneperioden er over kan en arbeidstaker i prinsippet sies opp på grunn av sykdomsfraværet. Det er likevel viktig å være klar over at kravet om saklig begrunnelse for oppsigelsen fortsatt gjelder.

  Når man skal vurdere om man har saklig grunn til å si opp en ansatt pga. sykdom, er spesielt følgende tre momenter sentrale:

  1. Har du oppfylt dine tilretteleggingsplikter etter arbeidsmiljøloven?
  2. Er det utsikter til bedring?
  3. Vil det være urimelig å gå til oppsigelse?

  Personalhåndbok?

  Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

  • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
  • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
  • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

   Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

   Se hva du får av juridisk bistand.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.