Foreldrepermisjon

Arbeidstakere har en rekke rettigheter når det gjelder permisjon i forbindelse med graviditet, fødsel og adopsjon.

Svangerskapspermisjon

Gravide arbeidstakere har rett til inntil 12 uker permisjon i løpet av svangerskapet. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-2.

Slik permisjon er frivillig, og den gravide velger selv hvor lang permisjon hun eventuelt skal ta innenfor rammen av 12 uker. Svangerskapspermisjon inngår som en del av de 12 månedene permisjon som foreldrene til sammen har rett til.

Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om svangerskapspermisjonen i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven § 12-7.

Fødselspermisjon

Mor skal ha permisjon de første 6 ukene etter fødselen, med mindre hun fremlegger en legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 12-4.

I denne perioden vil mor motta foreldrepenger fra folketrygden om hun oppfyller vilkårene for dette, se folketrygdloven § 14-6. Foreldrepengene de første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor og inngår i mødrekvoten.

Fars permisjon i forbindelse med fødsel

Fars omsorgspermisjon er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-3.

I forbindelse med fødselen har far rett til to ukers omsorgspermisjon for å bistå mor - hvis han bor sammen med mor. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan permisjonen utøves av en annen som bistår mor.

Kurs i arbeidsrett fra A–Å

Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

Meld deg på kurs

Foreldrepermisjon

Foreldre har rett til permisjon i til sammen tolv måneder i forbindelse med fødsel. Mors eventuelle svangerskapspermisjon (inntil 12 uker) og hennes fødselspermisjon (seks uker rett etter fødselen) inkluderes i de 12 månedene. Fars omsorgspermisjon (to uker) kommer i tillegg. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 12-5

I tillegg til disse tolv månedene, har hver av foreldrene rett til permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel. Dette betyr at foreldrene samlet kan ha rett til tre års permisjon i forbindelse med fødsel. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barnet har selv rett til tre års permisjon til sammen.

Adoptivforeldre og fosterforeldre har en tilsvarende rett til permisjon når omsorgen for barnet overtas, med mindre det er snakk om stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

Delvis foreldrepermisjon

Delvis permisjon er en ordning der arbeidstaker tar ut delvis permisjon kombinert med gradert uttak av foreldrepenger. Permisjonen strekkes ut i tid, mens foreldrepengebeløpet totalt blir det samme. En ordning om delvis permisjon må baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Foreldrepenger 

Retten til foreldrepermisjon er knyttet sammen med retten til foreldrepenger fra folketrygden, som reguleres av folketrygdloven kapittel 14. Både mor og far kan ha rett til foreldrepenger ved fødsel, og ved adopsjon av barn under 15 år. Fosterforeldre har ikke rett til foreldrepenger. 

Det er i utgangspunktet folketrygden som betaler foreldrepengene direkte til arbeidstaker. Noen arbeidsgivere er likevel forpliktet til å forskuttere betalingen, eller betale full lønn under foreldrepermisjon. En slik plikt kan for eksempel følge av tariffavtale, arbeidsavtale eller av personalhåndbok. 

Foreldrene velger selv om de ønsker at foreldrepengene skal beregnes med 100 eller 80 prosent av lønnen (full eller redusert sats). Begge foreldrene må velge samme sats.

Dersom foreldrene velger full sats, vil de motta foreldrepenger i 49 uker. Perioden utvides til 59 uker dersom foreldrene velger redusert sats. 

Dersom begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger, deles stønadsperioden i tre like deler: Mødrekvoten, fedrekvoten og fellesdelen. Dette følger av folketrygdloven § 14-12

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene