Utdanningspermision

Arbeidstakere har rett til inntil tre års utdanningspermisjon uten lønn. Men det finnes visse forutsetninger.

Ansattes rett til utdanningspermisjon er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 12-11.

Målet med loven er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet, og møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling.

Hel- og deltidspermisjon

I utgangspunktet gjelder retten til utdanningspermisjon for alle arbeidstakere, uavhengig av om vedkommende er fast eller midlertidig ansatt, hel- eller deltidsansatt. Utdanningspermisjon kan tas ut som heltids- eller deltidspermisjon og kan kreves for inntil tre år. Arbeidstaker kan likevel ikke kreve permisjon for lengre tid enn selve utdannelsen tar.

Må utdanningen være relevant for virksomheten? 

Reglene om utdanningspermisjon er tiltenkt arbeidstakere som har jobbet en stund og som ønsker mer utdanning. Det kreves ikke at utdanningen har direkte betydning for den stillingen arbeidstaker er tilsatt i, eller for arbeidsplassen som sådan.

Utdanningen må imidlertid være yrkesrelatert dersom det er snakk om utdanning utover grunnskole eller videregående skole. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

Vesentlige ulemper for virksomheten

Arbeidstaker kan ikke kreve utdanningspermisjon når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

Hvorvidt dette er tilfelle, vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Det skal foretas en helhetlig avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser.

Varsel og frister

Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Svarfristen er tre måneder for permisjoner inntil et halvt år, og to måneder for permisjoner kortere enn én måned. Arbeidstaker må ta svarfristens lengde i betraktning, for å kunne starte utdanningspermisjonen til ønsket tid.