Hjemme med sykt barn

Foreldre har rett til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår for å ta seg av barn når de er syke.

Koronapandemien preger reglene

 • Hvem kan sende barn i skole og barnehage i perioden det er stengt?

  Lokale nedstengninger kan skje ved stor smittespredning. For å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner skal barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner kunne tilbys barnehage og skole i perioder dette er helt eller delvis stengt.

  I perioden med redusert åpningstid i barnehage/skole skal det fortsatt være tilbud for foreldre i samfunnskritiske funksjoner innenfor ordinær arbeidstid. 

  Departementene har utarbeidet en liste over virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Oppdatert liste og de generelle retningslinjene er publisert på regjeringen.no.

  Virke henstiller våre medlemmer om å benytte slike tilbud kun om nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner.

  På nettsiden til Utdanningsdirektoratet får du mer informasjon om ordningen og hvilke dokumentasjonskrav arbeidstaker må fremvise ovenfor barnehageeier:

 • Omsorgspenger (sykt-barn dager) under koronapandemien

  Myndighetene har ved flere anledninger vedtatt midlertidige endringer i regelverket for omsorgspenger som tiltak i forbindelse med koronapandemien.

  Endringene som er kommet i forbindelse med korona-utbruddet er regulert i en midlertidig forskrift

  Myndighetene oppfordrer til bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid for å redusere behovet for bruk av omsorgsdager.

  Se også «Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager» på NAVs nettsider.

 • Utvidet rett til omsorgspenger (sykt-barn dager) i særlige tilfeller

  Den utvidede retten til bruk av omsorgspenger er videreført frem til 30. juni 2022.

  Det kan etter folketrygdloven § 9-5 utbetales omsorgspenger til en arbeidstaker når vedkommende er borte fra arbeid på grunn av barn eller barnepassers sykdom.

  Omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-5 ytes også i følgende tilfeller:

  • Dersom arbeidstaker er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene. Det gis ikke rett til omsorgspenger ved selvpålagt karantene, for eksempel om foreldre velger å holde barn hjemme fra skole eller barnehage.
  • Dersom arbeidstaker er borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien. Dette gjelder også når skolen eller barnehagen er stengt deler av dagen eller om deler av skolen eller barnehagen er stengt.
  • Dersom arbeidstaker er borte fra arbeidet fordi barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

  Det er bare rett til omsorgspenger for perioden hvor fraværet fra arbeidet medfører tap av pensjonsgivende inntekt. 

 • Hvor mange omsorgsdager (sykt-barn dager) har arbeidstaker under koronapandemien?

  Her er en oversikt over de midlertidige endringene i antall omsorgsdager arbeidstaker har rett til.

  Fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022:

  I 2021 og 2022 gis det rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger som folketrygdloven § 9-6 første og andre ledd gir rett til for et kalenderår. Har en person f.eks. rett til 10 dager, gis det 10 dager ekstra slik at ved kommende får 20 dager.

  NAV har utarbeidet en kalkulator som kan benyttes for å beregne hvor mange omsorgsdager arbeidstaker kan ha rett på i 2022.

  Frem til og med 30. juni 2022 kan omsorgsdager overføres til en annen omsorgsperson i perioder barnehage/skole/SFO/AKS er stengt på grunn av covid-19-pandemien. Overføringen av dager må gjøres i perioder barnehagen eller skolen er stengtDette inkluderer perioder med lokale stengninger av skoler eller barnehager. Uttaket av dagene må gjøres i perioder hvor barnehagen eller skolen er stengt.

  Midlertidig regel som forlenges frem til 30. juni 2022:

  Frem til og med 30. juni 2022 kan arbeidstakere bruke omsorgsdager, også etter at vanlig antall dager er brukt opp, i disse tilfellene:

   • Når arbeidstaker må holde barn hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn
   • Når arbeidstaker må være hjemme fordi barnehage/skole/SFO er stengt på grunn av koronaviruset

  Arbeidstaker må levere bekreftelse til arbeidsgiver ved bruk av omsorgsdager som følge av lokal stenging av skole og barnehage, og dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn. Les mer om dokumentasjon i punktet nedenfor. 

 • Hvor mange omsorgsdager (sykt-barn dager) må arbeidsgiver dekke?

  Dersom arbeidstaker har rett på omsorgspenger fra arbeidsgiver, har arbeidsgiver plikt til å forskuttere utbetaling for hele perioden arbeidstakeren har fravær med rett til omsorgsdager.

  Arbeidsgiver kan søke om refusjon fra NAV fra og med den 11. dagen arbeidstakeren har fravær fra arbeid i løpet av kalenderåret.

  For fravær arbeidstakeren hadde i perioden 13. mars 2020 til 30. juni 2020 kan arbeidsgiver søke om refusjon fra NAV fra den fjerde dagen med fravær fra arbeid. Det er tidspunktet arbeidstakeren har fravær fra arbeidet som er avgjørende for om arbeidsgiver kan kreve refusjon fra NAV fra den fjerde dagen eller fra den 11. dagen.

  Arbeidsgivers frist for å kreve refusjon fra NAV er 3 måneder. Dette gjelder også for refusjonskrav som har sammenheng med fravær grunnet covid-19. Midlertidig forskrift utvider fristen til å framsette refusjonskrav for utbetalte omsorgspenger til 9 måneder for fravær i perioden 16. mars 2020 til og med 31. desember 2020. Fristen regnes fra måneden refusjonskravet ble mottatt, og regnes tilbake til den første dagen i måneden refusjonskravet gjelder for. Måneden refusjonskravet framsettes i, skal ikke regnes med. Dette betyr at en arbeidsgiver som for eksempel setter fram et krav i juni 2021, kan få dekket utbetalte omsorgspenger tilbake til september 2020.

  Eksempel
  Arbeidstaker fikk utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiver for periodene 14. til 17. desember 2020 og fra 5. til 8. januar 2021. NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiver 10. juni 2021 for begge periodene. Det første fraværet gjaldt i perioden fra 16. mars 2020 til 31. desember 2020, og det er mindre enn 9 måneder tilbake til perioden refusjonskravet gjelder for. Arbeidsgiver får refundert omsorgspenger som er utbetalt for denne perioden. Den andre perioden er etter 31. desember 2020 og det er mer enn 3 måneder tilbake til perioden den delen av refusjonskravet gjelder for. Arbeidsgiver får avslag på refusjonskravet for den perioden.

  Dersom arbeidstaker ikke har rett på omsorgspenger fra arbeidsgiveren, kan arbeidstaker likevel ha rett på omsorgspenger fra NAV.

 • Når kan arbeidsgiver kreve dokumentasjon for fravær som skyldes omsorgsdager (sykt-barn dager)?

  Reglene for når arbeidsgiver kan kreve legeerklæring er midlertidig endret på grunn av koronasituasjonen.

  Det er gitt unntak fra arbeidsgivers rett til å kreve legeerklæring fra og med den fjerde fraværsdagen. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan kreve legeerklæring når den ansatte tar ut omsorgsdager. Unntaket varer i perioden hvor den midlertidige forskriften gjelder.

  Hvis den ansatte må være borte fra jobb på grunn av lokale stengninger av skoler eller barnehager, må den ansatte levere bekreftelse på dette fra skolen eller barnehagen. Dette kan gjøres ved at det sendes e-post fra skolen eller barnehagen. Skolen eller barnehagen må være stengt i hele perioden kravet gjelder for. Når NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiver, legges det til grunn at arbeidstaker har levert bekreftelsen til arbeidsgiver.

  Hvis den ansatte må være borte fra jobb på grunn av at barnet må holdes hjemme fra barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn, må den ansatte levere en bekreftelse på dette fra en lege. Det er ikke krav til at det framkommer diagnose eller en sykdomsbeskrivelse i opplysningene fra legen. Når NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiver, legges det til grunn at arbeidstaker har levert bekreftelsen til arbeidsgiver.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Regelen gjelder både for deltidsansatte og heltidsansatte. Den gjelder ikke bare når barnet er sykt, men også dersom man benytter seg av en barnepasser og han eller hun er syk. Man kan også bruke hjemme med sykt barn-fravær for å  følge barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.

En forutsetning for å få permisjon til å være hjemme med syke barn, er at barnet er under 12 år og at det er nødvendig. Mer spesifikt gjelder rettigheten frem til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Har barnet kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet har fylt 18 år. 

Antall dager og fordeling av dem

Alle ansatte som har omsorg for barn har i utgangspunktet rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår. I tillegg er det mange forhold som kan påvirke hvor mange dager man har rett til. 

Ansatte som har omsorg for flere enn to barn, har for eksempel rett til 15 dager.

Arbeidstakere som er alene om omsorgen, har  rett på 20 dager uansett hvor mange barn de har. Definisjonen på alene om omsorgen er at man enten bor alene, eller sammen med noen som ikke er barnets biologiske mor eller far. Får den ansatte derimot barn med sin nye samboer/ektefelle, har han eller hun ikke lenger status som enslig forsørger.

Les mer om hva som utløser hvilke rettigheter i arbeidsmiljøloven § 12-9.

Foreldrene fordeler sykedagene mellom seg som de vil, så lenge de holder seg innenfor grensen av hvor mange dager hver enkelt av dem har rett på. Det er ikke lov til å overføre dager mellom foreldrene.

Dokumentasjon av fraværet

Det vanligste regelen er at man bruker egenmelding ved fravær inntil tre kalenderdager - akkurat som ved egen sykdom. Ved fravær utover det, kan arbeidsgiver kreve at barnets sykdom dokumenteres med en legeerklæring.

Med syke barn gjelder ikke regelen om kun fire sykdomstilfeller i året, som med egenmelding av egen sykdom. Hjemme med sykt barn-dagene kan dagene tas ut én og én, så lenge man holder seg innenfor den totale summen. 

Loven gir ikke rett til å dele opp dagene i timer. Må man gå hjem til et sykt barn etter å ha jobbet halve dagen, teller i prinsippet hele dagen som sykedag. Noen virksomheter har likevel valgt å ha egne ordninger der disse dagene kan deles opp. Da summerer man opp antallet timer/halve dager opp mot den totale kvoten for det kalenderåret.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

Besøk "øya" Sykefravær i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.