Sykefravær

Her får du informasjon om hvordan du kan følge opp sykefravær i egen virksomhet, og hvilke regler som gjelder.

Vanlige spørsmål om sykefravær

 • Kan arbeidsgiver gå til oppsigelse på grunn av sykdom?

  I utgangspunktet kan du ikke si opp en ansatt som er ute i sykefravær. I slike tilfeller kan du bare gå til oppsigelse dersom den skyldes noe annet enn sykefraværet, og du kan bevise dette.

  Du kan lese mer om oppsigelse og sykefravær her.

 • Har ansatte rett på fri med lønn ved barns sykdom?

  Arbeidstaker med omsorg for inntil 2 barn har rett til permisjon med omsorgspenger inntil 10 stønadsdager per kalenderår per forelder dersom barnet eller barnepasser er syk.

  Regler for dette er nedfelt i folketrygdlovens kapittel 9 (omsorgspenger) og arbeidsmiljøloven §12-9 (permisjon).

  Du kan lese mer om reglene om fravær på grunn av syke barn her. 

 • Når kan du frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding?

  Du kan frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding som dokumentasjon for egen sykdom når:

  1. Arbeidstaker har i løpet av en 12 måneders periode brukt opp alle egenmeldingsperiodene.
  2. Arbeidsgiver har grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.
  3. Arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt.

  Du kan lese mer om egenmelding her. 

 • Sykefravær under koronapandemien – utvidet rett til sykepenger

  Myndighetene har ved flere anledninger vedtatt midlertidige endringer i regelverket for sykepenger som tiltak i forbindelse med koronapandemien.

  Endringene som er kommet i forbindelse med korona-utbruddet er regulert i en midlertidig forskrift

  Det kan etter folketrygdloven § 8-4 ytes sykepenger til arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.

  I henhold til den midlertidige forskriften ytes det også sykepenger i følgende tilfeller:

  • Fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom

  Sykefravær som skyldes covid-19 betyr at arbeidstaker enten er smittet av covid-19, antatt smittet av covid-19, har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, eller er pålagt karantene av helsemyndighetene på grunn av covid-19. 

  Sykefravær som følger av vaksine for covid-19 anses som koronarelatert fravær og omfattes av denne paragrafen. Sykefravær som skyldes følgetilstand etter å ha vært smittet av covid-19 vil også omfattes av denne paragrafen, da sykefraværet skyldes covid-19 pandemien.

  Bestemmelsen gir også rett til sykepenger dersom det er nødvendig å være fraværende fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta covid-19 vaksine. Arbeidstaker og arbeidsgiver oppfordres til å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at arbeidstakere kan ta vaksine, uten at de må være mer borte fra arbeidet enn nødvendig.

  Med pålagt karantene menes blant annet karanteneplikt ved innreise til Norge (reisekarantene) og ved nærkontakt med smittede personer (smittekarantene). Nærmere bestemmelser om karanteneplikt går frem av Covid-19-forskriften, kapittel 2.

  Arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan fra 17. april 2020 nektes sykepenger. Med nasjonale myndigheters reiseråd menes Utenriksdepartementets reiseråd i forbindelse med pandemien. Formålet med denne unntaksbestemmelsen er å hindre misbruk av sykepengeordningen. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for sykepengerettigheten ved pålagt karantene etter utenlandsopphold. Arbeidsgiver kan bestride sykemeldingen for arbeidsgiverperioden dersom arbeidstaker bevisst har brutt nasjonale myndigheters reiseråd og blir ilagt karantene ved hjemkomst til Norge. Unntaksbestemmelsen omfatter ikke arbeidstakere som må reise til utlandet under friperioden fra arbeidet, for eksempel på grunn av manglende oppholdssted i Norge.

  Arbeidstaker har bare rett til sykepenger for perioden hvor covid-19-relatert sykefravær medfører fravær fra arbeidet og tap av pensjonsgivende inntekt. For eksempel vil en person som er pålagt karantene, men som kan jobbe hjemmefra, ikke ha rett til sykepenger. Tilsvarende vil en person som blir pålagt karantene i en «friperiode» som ikke regnes som arbeidstid, ikke ha rett til sykepenger. 

  Den utvidede retten til sykepenger i forbindelse med covid-19-pandemien er videreført fram til og med 30. juni 2022.

 • Har arbeidstakere i risikogruppen for alvorlig forløp av covid-19 rett på sykepenger for fravær som skyldes smitterisiko?

  Arbeidstakere med økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen covid-19 kan i særskilte tilfeller ha rett til sykepenger.

  For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og arbeidet må være forsøkt tilrettelagt for å redusere risikoen for smitte til et akseptabelt nivå. Sykemelder må gjøre en konkret vurdering og alltid vurdere mulighetene for tilrettelagt arbeid. Det skal også legges vekt på den aktuelle smittespredningen i samfunnet og rådene fra helsemyndighetene.

  Pårørende til personer med økt risiko for smitte har ikke rett til sykepenger med mindre de selv har forhøyet risiko, eller egen sykdom eller skade som gjør dem arbeidsufør.

  Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no).

 • Har arbeidstakere rett på sykepenger for fravær som skyldes smittefrykt?

  Arbeidstakere som selv velger å holde seg borte fra arbeidet for å ikke bli utsatt for smitte fra andre, har ikke rett til sykepenger.

  Arbeidstaker har i slike situasjoner heller ikke rett på lønn eller andre ytelser fra NAV. Se hvilke fravær på grunn av covid-19 som kan gi utvidet rett til sykepenger i de to punktene ovenfor. 

  Dersom fraværet ikke er avtalt med arbeidsgiver, vil det som hovedregel anses som ulegitimert fravær og brudd på arbeidsplikten. Vi oppfordrer arbeidsgivere og arbeidstakere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen. 

 • Har friske arbeidstakere som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene krav på sykepenger?

  Friske arbeidstakere som er hjemme har ikke rett til sykepenger.

  Se mer om karantene og isolasjon her

  Nå som karantenereglene for nærkontakter er fjernet, skal friske og symptomfrie arbeidstakere møte på jobb selv om de har vært i kontakt med en som har fått påvist korona. Det er kun dersom arbeidstaker selv utvikler symptomer på korona/annen sykdom, at vedkommende skal holde seg hjemme og vil ha rett på sykepenger. Husstandsmedlemmer og tilsvarende anbefales å teste seg daglig.

  Arbeidstakere kan i enkelte tilfeller bli bedt av arbeidsgiver om å holde seg hjemme i karantene og teste seg. Dette anses som en forebyggende beslutning fra arbeidsgiverens side og gir i seg selv ikke rett til sykmelding. Arbeidstaker vil ha rett på lønn fra arbeidsgiver.

 • Kan arbeidstaker levere tilbakedatert sykemelding?

  Egenmelding kan leveres for opptil tre kalenderdager.

  Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Ifølge folketrygdloven § 8-7 må arbeidsuførhet dokumenteres med legeerklæring for fravær som varer ut over egenmeldingsperioden.

  Den midlertidige forskriften gjør unntak fra hovedregelen for sykemelding i følgende tilfeller:

  • Tilbakedatering av sykmelding: NAV godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus, og ved pålagt karantene.
  • Sykmelding per telefon/uten personlig fremmøte/e-konsultasjon: Under koronapandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding uten personlig fremmøte.

  Unntaket varer i perioden hvor den midlertidige forskriften gjelder.

 • Hva er arbeidsgiverperioden ved sykefravær på grunn av koronaviruset?

  Arbeidsgiverperioden er 16 dager og arbeidsgiver er ansvarlig for å utbetale sykepenger for hele perioden.

  Fra 16. mars 2020–30. september 2021 kunne arbeidsgiver kreve refusjon av sykepenger fra NAV for 4.-16. dag når fravær fra arbeidet skyldes covid-19-pandemien. Ordningen opphørte 1. oktober 2021.

  Fra 1. desember 2021 kan arbeidsgiver på ny kreve refusjon av sykepenger fra NAV, nå for 6.–16. dag når fravær fra arbeidet skyldes covid-19-pandemien. Reglene gjelder foreløpig til og med 30. juni 2022.

  For at arbeidsgiver skal få refusjon fra NAV, må arbeidstakeren opplyse arbeidsgiveren sin om at fraværet skyldes covid-19-pandemien. Det er i utgangspunktet taushetsbelagt informasjon, derfor kan arbeidsgiver ikke kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV, men den ansatte oppfordres til å oppgi om det skyldes korona. Dersom arbeidstakeren ikke opplyser om fraværet skyldes korona, kan arbeidsgiver ikke søke om refusjon.  

  Utfyllende informasjon og skjema for refusjonskrav finner du på NAVs nettside «Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona».

 • Hvem betaler sykepenger etter permittering i over 14 dager?

  Retten til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager.

  Varer en permittering i mer enn 14 dager, regnes dette som et avbrudd i arbeidsforholdet. Arbeidstakeren må ha vært tilbake i jobb i fire uker før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til å levere egenmelding faller også bort i disse fire ukene.

  Arbeidstaker som har mottatt dagpenger under permittering vil likevel kunne ha rett på sykepenger direkte fra NAV basert reglene for opptjening av sykepengerettigheter etter folketrygdloven § 8-2.

  Arbeidstaker må levere sykmelding ved fravær i opptjeningstiden, både for å dokumentere gyldig fravær og for å få utbetalt sykepenger direkte fra NAV.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

Besøk "øya" Sykefravær i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.