Sykefravær

Her får du informasjon om hvordan du kan følge opp sykefravær i egen virksomhet, og hvilke regler som gjelder.

 • Sykefravær under koronapandemien – utvidet rett til sykepenger

  Myndighetene har ved flere anledninger vedtatt midlertidige endringer i regelverket for sykepenger som tiltak i forbindelse med koronapandemien. Endringene som er kommet i forbindelse med korona-utbruddet er regulert i en midlertidig forskrift

  Det kan etter folketrygdloven § 8-4 ytes sykepenger til arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.

  I henhold til den midlertidige forskriften ytes det også sykepenger i følgende tilfeller:

  • Fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom

  Sykefravær som skyldes covid-19 betyr at arbeidstaker enten er smittet av covid-19, antatt smittet av covid-19, har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, eller er pålagt karantene av helsemyndighetene på grunn av covid-19. 

  Sykefravær som følger av vaksine for covid-19 anses som koronarelatert fravær og omfattes av denne paragrafen. Sykefravær som skyldes følgetilstand etter å ha vært smittet av covid-19 vil også omfattes av denne paragrafen, da sykefraværet skyldes covid-19 pandemien.

  Bestemmelsen gir også rett til sykepenger dersom det er nødvendig å være fraværende fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta covid-19 vaksine. Arbeidstaker og arbeidsgiver oppfordres til å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at arbeidstakere kan ta vaksine, uten at de må være mer borte fra arbeidet enn nødvendig.

  Med pålagt karantene menes blant annet karanteneplikt ved innreise til Norge (reisekarantene), ved nærkontakt med smittede personer (smittekarantene) og for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene (ventekarantene).

  Arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan fra 17. april 2020 nektes sykepenger. Med nasjonale myndigheters reiseråd menes Utenriksdepartementets reiseråd i forbindelse med pandemien. Formålet med denne unntaksbestemmelsen er å hindre misbruk av sykepengeordningen. Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for sykepengerettigheten ved pålagt karantene etter utenlandsopphold. Arbeidsgiver kan bestride sykemeldingen for arbeidsgiverperioden dersom arbeidstaker bevisst har brutt nasjonale myndigheters reiseråd og blir ilagt karantene ved hjemkomst til Norge. Unntaksbestemmelsen omfatter ikke arbeidstakere som må reise til utlandet under friperioden fra arbeidet, for eksempel på grunn av manglende oppholdssted i Norge.

  Arbeidstaker har bare rett til sykepenger for perioden hvor covid-19-relatert sykefravær medfører fravær fra arbeidet og tap av pensjonsgivende inntekt. For eksempel vil en person som er pålagt karantene, men som kan jobbe hjemmefra, ikke ha rett til sykepenger. Tilsvarende vil en person som blir pålagt karantene i en «friperiode» som ikke regnes som arbeidstid, ikke ha rett til sykepenger. 

  Den utvidede retten til sykepenger i forbindelse med covid-19-pandemien er videreført fram til og med 30. september 2021.

 • Har arbeidstakere i risikogruppen for alvorlig forløp av covid-19 rett på sykepenger for fravær som skyldes smitterisiko?

  Arbeidstakere med økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen covid-19 kan i særskilte tilfeller ha rett til sykepenger. For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og arbeidet må være forsøkt tilrettelagt for å redusere risikoen for smitte til et akseptabelt nivå. Sykemelder må gjøre en konkret vurdering og alltid vurdere mulighetene for tilrettelagt arbeid. Det skal også legges vekt på den aktuelle smittespredningen i samfunnet og rådene fra helsemyndighetene.

  Pårørende til personer med økt risiko for smitte har ikke rett til sykepenger med mindre de selv har forhøyet risiko, eller egen sykdom eller skade som gjør dem arbeidsufør.

  Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no).

 • Har arbeidstakere rett på sykepenger for fravær som skyldes smittefrykt?

  Arbeidstakere som selv velger å holde seg borte fra arbeidet for å ikke bli utsatt for smitte fra andre, har ikke rett til sykepenger. Arbeidstaker har i slike situasjoner heller ikke rett på lønn eller andre ytelser fra NAV. Se hvilke fravær på grunn av covid-19 som kan gi utvidet rett til sykepenger i de to punktene ovenfor. 

  Dersom fraværet ikke er avtalt med arbeidsgiver, vil det som hovedregel anses som ulegitimert fravær og brudd på arbeidsplikten. Vi oppfordrer arbeidsgivere og arbeidstakere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen. 

 • Har friske arbeidstakere som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene krav på sykepenger?

  Friske arbeidstakere som er hjemme uten å være pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger. 

  Arbeidstakere kan i enkelte tilfeller bli bedt av arbeidsgiver om å holde seg hjemme i karantene og teste seg. Dette anses som en forebyggende beslutning fra arbeidsgiverens side og gir i seg selv ikke rett til sykmelding. Arbeidstaker vil ha rett på lønn fra arbeidsgiver.

  Dersom arbeidsgiveren er pålagt å gjennomføre testing og iverksette karantenetiltak etter helse- og smittevernlovgivningen, kan arbeidstakeren ha rett til sykepenger.

 • Kan arbeidstaker levere tilbakedatert sykemelding?

  Egenmelding kan leveres for opptil tre kalenderdager. Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Ifølge folketrygdloven § 8-7 må arbeidsuførhet dokumenteres med legeerklæring for fravær som varer ut over egenmeldingsperioden.

  Den midlertidige forskriften gjør unntak fra hovedregelen for sykemelding i følgende tilfeller:

  • Tilbakedatering av sykmelding: NAV godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus, og ved pålagt karantene.
  • Sykmelding per telefon/uten personlig fremmøte/e-konsultasjon: Under koronapandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding uten personlig fremmøte.

  Unntaket varer i perioden hvor den midlertidige forskriften gjelder.

 • Hva er arbeidsgiverperioden ved sykefravær på grunn av koronaviruset?

  Arbeidsgiverperioden er 16 dager og arbeidsgiver er ansvarlig for å utbetale sykepenger for hele perioden. Fra 16. mars 2020 kan arbeidsgiver kreve refusjon av sykepenger fra NAV for 4. - 16. dag når fravær fra arbeidet skyldes covid-19-pandemien.

  For at arbeidsgiver skal få refusjon fra NAV, må arbeidstakeren opplyse arbeidsgiveren sin om at fraværet skyldes covid-19-pandemien. Det er i utgangspunktet taushetsbelagt informasjon, derfor kan arbeidsgiver ikke kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV, men den ansatte oppfordres til å oppgi om det skyldes korona. Dersom arbeidstakeren ikke opplyser om fraværet skyldes korona, kan arbeidsgiver ikke søke om refusjon.  

  Utfyllende informasjon og skjema for refusjonskrav finner du på NAVs nettside «Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona».

  Ordningen for refusjon av sykepenger i forbindelse med covid-19-relatert sykefravær fra fjerde dag er videreført fram til og med 30. september 2021. 

  Frist for arbeidsgiver for å sende inn refusjonskrav
  Fristen for å sende inn refusjonskrav ble i 2020 utvidet fra 3 til 9 måneder som en midlertidig ordning.

  Arbeidsgivers frist for å kreve refusjon fra NAV er nå på 3 måneder. Dette gjelder også for refusjonskrav som har sammenheng med fravær grunnet covid-19. Midlertidig forskrift utvider fristen til å framsette refusjonskrav for utbetalte sykepenger til 9 måneder for fravær i perioden 16. mars 2020 til og med 31. desember 2020. Fristen regnes fra måneden refusjonskravet ble mottatt, og regnes tilbake til den første dagen i måneden refusjonskravet gjelder for. Måneden refusjonskravet framsettes i, skal ikke regnes med. Dette betyr at en arbeidsgiver som for eksempel setter fram et krav i juni 2021, kan få dekket utbetalte sykepenger tilbake til september 2020.

  Eksempel:
  Arbeidstaker fikk utbetalt sykepenger fra arbeidsgiver for periodene 14. til 17. desember 2020 og fra 5. til 8. januar 2021. NAV mottar refusjonskrav fra arbeidsgiver 10. juni 2021 for begge periodene. Det første fraværet gjaldt i perioden fra 16. mars 2020 til 31. desember 2020, og det er mindre enn 9 måneder tilbake til perioden refusjonskravet gjelder for. Arbeidsgiver får refundert sykepenger som er utbetalt for denne perioden. Den andre perioden er etter 31. desember 2020 og det er mer enn 3 måneder tilbake til perioden den delen av refusjonskravet gjelder for. Arbeidsgiver får avslag på refusjonskravet for den perioden.

 • Hvem betaler sykepenger etter permittering i over 14 dager?

  Retten til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Varer en permittering i mer enn 14 dager, regnes dette som et avbrudd i arbeidsforholdet. Arbeidstakeren må ha vært tilbake i jobb i fire uker før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til å levere egenmelding faller også bort i disse fire ukene.

  Arbeidstaker som har mottatt dagpenger under permittering vil likevel kunne ha rett på sykepenger direkte fra NAV basert reglene for opptjening av sykepengerettigheter etter folketrygdloven § 8-2.

  Arbeidstaker må levere sykmelding ved fravær i opptjeningstiden, både for å dokumentere gyldig fravær og for å få utbetalt sykepenger direkte fra NAV.

Vanlige spørsmål om sykefravær

 • Kan arbeidsgiver gå til oppsigelse på grunn av sykdom?

  I utgangspunktet kan du ikke si opp en ansatt som er ute i sykefravær. I slike tilfeller kan du bare gå til oppsigelse dersom den skyldes noe annet enn sykefraværet, og du kan bevise dette.

  Du kan lese mer om oppsigelse og sykefravær her.

 • Har ansatte rett på fri med lønn ved barns sykdom?

  Arbeidstaker med omsorg for inntil 2 barn har rett til permisjon med omsorgspenger inntil 10 stønadsdager per kalenderår per forelder dersom barnet eller barnepasser er syk.

  Regler for dette er nedfelt i folketrygdlovens kapittel 9 (omsorgspenger) og arbeidsmiljøloven §12-9 (permisjon).

  Du kan lese mer om reglene om fravær på grunn av syke barn her. 

 • Når kan du frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding?

  Du kan frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding som dokumentasjon for egen sykdom når:

  1. Arbeidstaker har i løpet av en 12 måneders periode brukt opp alle egenmeldingsperiodene.
  2. Arbeidsgiver har grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.
  3. Arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt.

  Du kan lese mer om egenmelding her. 

Relevant kurs

 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Se alle arrangementer

Rådgivningstelefonen

Ring oss på 22 54 17 00

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Mer om rådgivningstelefonen

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene