Sykemelding

Hovedansvaret for sykefraværsoppfølgingen ligger hos deg som arbeidsgiver, men den ansatte har også en rekke plikter. Det er derfor viktig at begge parter er klar over hvilke plikter en sykmeldt arbeidstaker har.

Melde- og dokumentasjonsplikt

Arbeidstakeren har plikt til å melde fra om sykefraværet tidligst mulig og senest innen arbeidsdagens slutt, jf. folketrygdloven § 8-18 tredje ledd.

Det er opp til deg som arbeidsgiver å innføre rutiner for hvordan og til hvem fravær skal meldes. Dersom arbeidstakeren har benyttet en egenmelding, kan du kreve at den ansatte skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at arbeidet er gjenopptatt, se § 8-23 flg. 

Dersom sykefraværet varer utover de tre kalenderdagene egenmelding er benyttet, kan du kreve at fraværet dokumenteres med sykmelding, jf. folketrygdloven 8-24 tredje ledd.

Arbeidstakers generelle medvirkningsplikt i sykefraværsoppfølgingen

Arbeidstakeren har en generell medvirkningsplikt ved sykdom både etter arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav f og g og folketrygdloven § 8-8

Konkret innebærer dette at arbeidstakeren har plikter å delta på oppfølgingssamtaler og dialogmøter, og medvirke til utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplanen (senest innen fire uker).

Arbeidstakeren plikter å utprøve arbeidsevnen og bidra i tilretteleggingen av arbeidsoppgaver. For eksempel være forberedt på å og være innstilt på å gjøre andre oppgaver i sykmeldingsperioden. Det anbefales at du er tydelig på hvilke tiltak arbeidstaker forventes å medvirke til at blir prøvd ut.

Opplysningsplikt om arbeids- og funksjonsevnen

Arbeidstakeren har plikt til å informere arbeidsgiver og NAV om egen arbeids- og funksjonsevne, jf. folketrygdloven § 8-8 første ledd.

Arbeidstakeren har ikke plikt til å informere om diagnosen sin, men skal gi deg opplysninger om hvilke arbeidsoppgaver han eller hun kan utføre.

Arbeidstakers aktivitetsplikt under sykefraværet

Arbeidstakeren er i folketrygdloven § 8-4 annet ledd  pålagt en aktivitetsplikt for å stimulere til raskere tilbakeføring til arbeid ved sykdom. Plikten innebærer at den sykmeldte så tidlig som mulig, og senest innen åtte uker, må være i arbeidsrelatert aktivitet for å få sykepenger. Arbeidstakeren er kun unntatt fra aktivitetsplikten dersom medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller når du kan dokumentere at dette ikke lar seg gjennomføre på arbeidsplassen.

Relevant kurs

 1. Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. Alle vil før eller siden komme i en situasjon hvor en ansatt blir syk eller får syke barn. At rettigheter og plikter i denne forbindelse håndteres på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. Alle vil før eller siden komme i en situasjon hvor en ansatt blir syk eller får syke barn. At rettigheter og plikter i denne forbindelse håndteres på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Se alle kurs

Tap av retten til sykepenger

Det følger av folketrygdloven § 8-8 annet ledd at den sykmeldte taper retten til sykepenger, dersom vedkommende ikke medvirker til utarbeiding av oppfølgingsplaner, gjennomføring av oppfølgingsplaner og deltar i dialogmøter. Manglende medvirkning kan altså innebære stopp i sykepengeutbetalingen, og således brukes som et «pressmiddel» av arbeidsgiver dersom arbeidstaker ikke vil medvirke.

Arbeidsgiver kan frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding

Du kan frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding, jf. folketrygdloven § 8-27. Dette er i hovedsak praktisk i de tilfeller der du sitter med en begrunnet mistanke om at fraværet ikke skyldes sykdom.

Arbeidsgiver kan bestride en sykmelding

For de tilfeller du mener at sykmeldingen ikke er begrunnet i en sykdom eller skade, jf. folketrygdloven § 8-4, kan sykmeldingen bestrides. Dette gjøres ved at det først avholdes et møte med arbeidstaker, før det sendes et brev om bestridelse til NAV dersom du etter møtet fortsatt er av den oppfatning av vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt. Det anbefales at du holder tilbake sykepenger for perioden som bestrides, jf. folketrygdloven § 8-22.

Brudd på medvirkningsplikten som moment i en oppsigelsessak

Brudd på arbeidstakers plikter kan gi grunnlag for sanksjoner som advarsel. Det kan også brukes som et moment i en oppsigelsessak, avhengig av grovheten av arbeidstakerens opptreden. Det minnes imidlertid om at arbeidstaker har et oppsigelsesvern ved sykdom de første 12 månedene etter at sykdommen inntrådte («verneperioden»), jf. arbeidsmiljøloven §15-8 (1).

Det må alltid gjøres en grundig og konkret vurdering hvis du skal gå til oppsigelse etter «verneperioden» er over. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene