Search Results here!

Sykepenger

Når en ansatt blir sykemeldt, erstattes lønnsutbetalingen med sykepenger. Arbeidsgiver dekke sykepengene de første 16 dagene.

De første 16 dagene av et sykefravær kalles for arbeidsgiverperioden, fordi det er i den perioden arbeidsgiver er ansvarlig for å betale ut sykepengene. Ved beregningen av arbeidsgiverperioden skal alle dager telles med, også dager som den ansatte ikke skulle arbeide. Etter det tar NAV over regningen. 

Dersom den ansatte har jobbet hos dere mindre enn fire uker før sykemeldingen, er du ikke pliktig til å betale sykepenger. Da må den ansatte henvende seg til NAV. 

Arbeidsgiverperioden gjelder fra og med første hele sykefraværsdag. Dersom den ansatte brukte egenmelding i starten av fraværet og sykemeldingen kom først etter tre dager, teller egenmeldingsdagene også inn i arbeidsgiverperioden.

Beregning av sykepenger

Utgangspunktet er at den ansatte skal få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren sin, med mindre inntekten overstiger 6 ganger folketrygdlovens grunnbeløp fra NAV.  Sykepengesummen skal være på samme nivå som den ansatte hadde i lønn før sykemeldingen, og beregnes ut fra et gitt tidsrom:

  • Hovedregelen er at de tre siste kalendermånedene før sykemeldingen legges til grunn.
  • Dersom den ansatte har vært ansatt kortere enn det, tar du utgangspunkt i hele perioden hun eller han har vært ansatt.

Dersom lønnen har endret seg i løpet av den perioden du beregner summen etter, skal tidsrommet etter endringen legges til grunn.

Både lønnsinntekt og andre godtgjørelser som tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg skal være med i beregningen.