Oppfølging av sykemeldte

Som arbeidsgiver har du plikt til å følge opp ansatte som blir sykemeldt. God og tidlig oppfølging øker også sjansen for at sykefraværet ikke blir lengre enn nødvendig. Dersom noen av dine ansatte er sykemeldt, har du som arbeidsgiver tilretteleggingsplikt og ansvar for å lage en oppfølgingsplan.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Tilretteleggingsplikt

Som arbeidsgiver har du plikt til å tilrettelegge arbeidet så godt som mulig for å bidra til at den ansatte kan komme raskere tilbake i arbeid, helt eller delvis. 

Ifølge arbeidsmiljøloven §4-6 skal du så langt det er mulig «iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få passende arbeid». 

Utgangspunktet er snarest mulig å få arbeidstakeren tilbake i det arbeidet vedkommende hadde før arbeidsevnen ble redusert. Dersom det viser seg at arbeidstaker ikke kan fortsette i sitt vanlige arbeid med tilrettelegging, har du plikt til å vurdere muligheten for omplassering/overføring til annet arbeid.  

Hvilke tiltak er du forpliktet til å gjennomføre

Det skal gjøres en konkret helhetsvurdering av hvilke tiltak som skal gjennomføres. I denne vurderingen legges det vekt på virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold. Det betyr at omfanget av tilretteleggingspliktene vil kunne variere fra en arbeidsplass til en annen.  

Her er noen eksempler på ulike tilretteleggingstiltak som kan være aktuelle:  

 • Regulering av arbeidsmengde og arbeidsoppgaver, eksempelvis unngå tunge løft i en periode.  
 • Endring av fysiske innretninger på arbeidsplassen, eksempelvis tilpasset pult og stol.
 • Endringer i arbeidstiden, eksempelvis overgang fra turnusarbeid til dagtid.    

  Arbeidsgivers plikt går ikke så langt som til å opprette en ny stilling for den aktuelle arbeidstaker.   

  Det må også tas hensyn til om tilretteleggingstiltaket går ut over andre ansatte, for eksempel i form av økt arbeidsmengde, mer begrensede muligheter for tilrettelegging eller mer byrdefull arbeidstidsordning. Andre ansattes rettigheter skal ikke tilsidesettes eller innskrenkes til fordel for den som har behov for tilrettelegging.

  Kan arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne kreve å få en permanent deltidsstilling?

  I situasjoner hvor arbeidstaker har fått varig redusert arbeidsevne kan det oppstå spørsmål om du er forpliktet til å dele opp en heltidsstilling for å tilby vedkommende en permanent deltidsstilling.  

  I loven åpnes det for at redusert arbeidstid er mulig tilretteleggingstiltak. I noen situasjoner kan dette innebære at du er forpliktet til å tilby arbeidstakeren en permanent deltidsstilling, men ikke alltid.  

  Kravene om tilrettelegging skal tolkes ut fra arbeidsgivers behov for å kunne bestemme organisasjons- og stillingsstruktur. Dette er grunnleggende for hvordan virksomheten skal løse sine oppgaver. Derfor vil det ha betydning om det allerede benyttes deltidsstillinger til tilsvarende oppgaver. 

  Hvis det aktuelle tilretteleggingstiltaket innebærer permanente endringer i organisasjons- og stillingsstrukturen i bedriften, må det foreligge vektige grunner før arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge ved å tilby redusert stilling.

  Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

  Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

  Gå til Sykefravær i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

  Oppfølgingsplan

  Som arbeidsgiver har du også ansvar for å lage en oppfølgingsplan. Det er en plan for hvordan man skal tilrettelegge for å få den ansatte raskt tilbake i arbeid. 

  Oppfølgingsplanen skal inneholde:

  • En vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne.
  • Tiltak i arbeidsgivers regi.
  • Tiltak med bistand fra myndighetene (NAV).
  • En plan for videre oppfølging.

  Planen bør legges så tidlig som mulig, og skal være ferdig innen det har gått 4 uker fra den ansatte ble sykmeldt.

  Arbeidsgiver skal sørge for at  sende planen formidles til den som har utstedt sykemeldingen så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker.

  Dialogmøter

  Dersom den ansatte er sykemeldt 100 prosent, skal du som arbeidsgiver ta initiativ til å ha et dialogmøte innen sju uker har gått - med mindre det er åpenbart unødvendig (at vedkommende enten straks er tilbake i jobb, eller så syk at hun eller han åpenbart ikke kommer tilbake i jobb).

  Ansatte som er delvis sykmeldt bare deler av stillingen sin, skal bare ha dialogmøter dersom enten arbeidsgiver eller den sykmeldte selv mener det er hensiktsmessig.

  Dersom den ansatte er sykemeldt mer enn 26 uker, skal det kalles inn til et andre dialogmøte. Denne gangen er det NAV som kaller inn arbeidsgiver og arbeidstaker.

  Etter 52 uker kan et tredje dialogmøte avholdes. Vi anbefaler at du som arbeidsgiver ber NAV kalle inn til dette møtet, dersom du ikke selv vet om den ansatte kommer tilbake i jobb eller ikke. 

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk rådgivning

   Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

   Se hva du får av juridisk bistand.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.