Arbeid og inkludering

Virke organiserer en rekke små og store virksomheter innen arbeid og inkludering –både ideelle og kommersielle aktører. Sammen bidrar vi til at flere mennesker får muligheter til å være en del av det norske arbeidslivet. Arbeid er nært forbundet med helse. Vi er opptatt av å se de store linjene i arbeidet for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Dette jobber vi for:

 • Økt verdiskaping
 • Høyere sysselsetting
 • Arbeidsinkludering
 • Tjenesteutvikling
 • Innovasjon
 • Større mangfold i tilbudet til brukerne

Arbeids- og inkluderingsbransjens samfunnsverdi, ny rapport lansert hos Virke

Rapporten beskriver mangfoldet blant de mange arbeids- og inkluderingsvirksomhetene, og bransjens samfunnsverdi. Bransjen er mangfoldig og den har et stort innslag av små og mellomstore virksomheter. Det beskrives et utfordringsbilde knyttet til finansiering, anskaffelser og innovasjon med mer. Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag av Virke.

Den peker på at følgende grep kunne løst flere av de utfordringene arbeids- og inkluderingsbransjen møter i dag:

 • Mer innovative anskaffelser for å sikre individtilpassede forløp og innovasjon
 • Mer bruk av reelle samskapingsprosesser og styrket forståelse for relasjonell velferd
 • Mer samarbeid på tvers av sektorer for å sikre helhetlige tilbud
 • Økt innsikt i hvorfor noen bedrifter velger å bidra til arbeidsinkludering på eget initiativ som en del av ordinær drift, slik at man kan få flere bedrifter til å bidra
 • Økt deling av informasjon og data for å legge til rette for brukertilpassede forløp
 • Lengre rammeavtaler for å gjøre det enklere å bygge opp kompetansemiljøer
 • Økt risikodeling mellom oppdragsgiver og leverandør på rammeavtaler
 • Legge til rette for flere mindre kontrakter slik at en bredde av virksomheter kan delta

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Vi er opptatt av at organisasjoner skal ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, blant annet for at de skal kunne være trygge og gode arbeidsgivere, og for at de skal kunne levere planlagte og gode aktiviteter. Tilskudd og bevilgninger over statsbudsjettet er en av flere finansieringskilder for sektoren. 

 • Regjeringen styrker fontenehusene med 10 mill. I en ekstra bevilgning til nyetableringer. 
 • For Varig tilrettelagt arbeid (VTA) presenterer regjeringen en opptrappingsplan, og viser til at det blir 500 nye plasser hvert år. Det er første gang at feltet har fått en slik plan. 
 • Bevilgningen til Funksjonsassistanse i arbeidslivet er økt i takt med behovet, regjeringen øker bevilgningen med 30,7 mill. kroner i 2024. 

Det er gledelig at regjeringen styrker Fontenehus, det er god offentlig pengebruk. Tilbudet reduserer behov for behandling og innleggelser i tillegg til å støtte mennesker ut i arbeid og studier. Vi savner bevilgninger til realisering av regjeringens “Veikart for universelt utformet nærskole”, manglende formell opplæring og utdanning er et viktig hinder for arbeidsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er bra at bevilgningen til funksjonsassistanse er økt i takt med behovet. Vi savner konkrete tiltak som styrker arbeidsgivers rolle i arbeidsinkluderingen.

 • Arbeidsliv

  Det er første gang at VTA-feltet (Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud for dem som får uføretrygd) har fått en slik plan, det er positivt. Dessverre er nivået for lavt. Behovet er minst 1.000 nye jobber, viser regjeringens egne tall. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke leverer et antall jobber det faktisk er behov for.

  Vi mener statsbudsjettet har mange gode individrettede satsninger, men savner en tydelig satsning på de som faktisk skal gjøre inkluderingsjobben, nemlig næringslivet. Det er nærmere 660.000 mennesker som står utenfor arbeidslivet, inkludert fordrevne fra Ukraina.

  Våre medlemmer svarer at de trenger hjelp til å redusere risikoen for å kunne inkludere flere (Proba 2022). Det de ber om er økt lønnstilskudd, andre tilskuddordninger (særlig for små og mellomstore bedrifter), mulighet til å ansette midlertidig, og god dialog og veiledning fra NAV.

  238 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak er altfor lite, og bør økes betraktelig. 

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Spørsmål om medlemskap?

Vi er der for deg! Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Trond svarer på alle spørsmål du måtte ha om medlemskap i Virke.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Fagdag for generalsekretærer og daglige ledere i frivillige og ideelle organisasjoner

  Velkommen til en dag hvor du kan møte andre ledere i sektoren til en dag med påfyll, diskusjon og erfaringsutveksling.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Styrets rolle, plikter og ansvar for Virke ideell og frivillighet

  I dette kurset vil du lære om styrets rolle, og hvordan styret skal ivareta selskapsrettslige plikter i din frivillige eller ideelle organisasjon. Formålet er at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med å realisere virksomhetens oppgaver innenfor de gjeldene rettslige rammene som du vil lære mer om i kurset.

 5. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Kontakt

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene