Skole og utdanning

Virke representerer hele utdanningsfeltet: grunnskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Til sammen utgjør dette mer enn 300 utdanningsinstitusjoner. Det gjør Virke til den hovedorganisasjonen som representerer bredden av ideell utdanning.

Du står aldri alene

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor).

Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser.

Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. 

Revidert nasjonalbudsjett 2024

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.

Konferanse

Virkes folkehøgskoledag 2024

Virke inviterer til samling for rektorer og administrative ledere ved folkehøgskoler. Tema er folkehøgskolenes posisjon og rammevilkår i en tid med store politiske prosesser og endringer. Du vil også bli oppdatert på nyheter innen arbeidsliv som styrker deg i arbeidsgiverrollen.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ideell- og frivillighetskonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Grunnskoler og videregående skoler

Ideelle skoler har funnet sammen i Virke. Vi er den største hovedorganisasjonen for frittstående skoler med statsstøtte.

De ideelle skolene sikrer mangfold i skoletilbudet ved å tilby livssynsmessige- eller pedagogiske alternativer, toppidrett, særskilt tilrettelegging eller særskilt profil.

Skolene ivaretar foreldres rett til å velge utdanning for sine barn, og de sikrer en bredde i utdanningstilbudet som gjør at flere får en opplæring som passer for dem.

Skjermbrukutvalget

Har du spørsmål om skjermbruk i skolen? Følg kunnskapsutviklingen på Skjermbrukutvalget.

Virke er representert i referansegruppen til utvalget, send gjerne dine innspill til tiltak til bransjeleder for utdanning, Kristin Bødtker Walstad.

Like vilkår, inkludering og rammevilkår for ideelle privatskoler

Dette jobber vi med:

 • Sikre en nasjonal privatskolelovgivning som gir forutsigbare rammevilkår og en nasjonal godkjenning av etablering og driftsendringer.
 • Sikre en trygg finansiering og trygge lønns- og arbeidsvilkår, som gjør disse skolene til reelle alternativ for alle deler av befolkningen, uavhengig av økonomi.
 • Sikre at kapitalkostnader til eiendom tas med i tilskuddsgrunnlaget.
 • Sikre at kostnader til spesialundervisning dekkes på lik linje som i offentlig skole, slik at elevene får sine rettigheter oppfylt. 
 • Innføre begrepet «ideelle privatskoler» i privatskoleloven.
 • Styrke forskning på de ideelle skolenes samfunnsbidrag.

Høyere utdanning og forskning

De ideelle høyskolene er verdibaserte og har sitt utspring i diakonale-, pedagogiske- og livsynsbevegelser. Virke organiserer bredt, fra de aller største til de aller minste. De ideelle høyskolene tilfører sektoren en bredde som gjør at flere finner et tilbud som passer for dem.  

Fagskoler

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoler i Virke gir utdanningstilbud innen blant annet helse, kunst, ledelse og logistikk. De er gode til å snu seg raskt og til å møte nye behov i arbeidsliv og sivilsamfunn. Det tette samarbeidet med næringslivet gjør at fagskoleutdanning er den mest praksisnære og fleksible utdanningstypen vi har.

Samarbeid mellom Virke og Fagskolen Diakonova

Virke bidrar til at flere flyktninger kan ta høyere yrkesfaglig utdanning

Virke har i mars 2023 inngått samarbeid med Fagskolen Diakonova om deltagelse i pilotprosjektet som skal integrere flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning. 

Pilotprosjekt for integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolen Diakonova fikk i desember 2022 tildelt midler utlyst av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir., for å utvikle, prøve ut og evaluere studietilbud innen helsefag i høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger. Prosjektet har som mål å bidra til flyktningers deltakelse i høyere yrkesfaglig utdanning, i arbeidslivet og i sosiale nettverk.

Høyere yrkesfaglig utdanning fyller behov i et samfunnsperspektiv, ved å gi gode muligheter for utdanning utover videregående opplæring til grupper som er lite representert i universitets- og høyskolesektoren. Rekrutteringsgrunnlaget i høyere yrkesfaglig utdanning er bredt, og burde kunne omfatte flyktninger med helsefaglig bakgrunn som igjen kan rekrutteres ut i arbeidslivet.

Undervisningen vil ta utgangspunkt i et emne på 15 studiepoeng innenfor studiet Aktiv omsorg for eldre. Prosjektet skal inkludere faglig språkopplæring og tilrettelagt arbeidserfaring i sykehjem med rehabiliterende pedagogisk metode. Individuell tilpassing, tett oppfølging og kompetanse innenfor traumebevissthet er virkemidler for å sikre et vellykket resultat og en god opplevelse hos den enkelte flyktning.

Prosjektet ledes av Fagskolen Diakonova i samarbeid med Caritas Norge, Fagbokforlaget, Virke, Grefsenhjemmet sykehjem, Fagforbundet, Diakonhjemmet Omsorg, Siljuslåtten Sykehjem, KS, IMDi og NAV Oslo.

Prosjektleder er Tove Kittelsrud:

Virkes utdanningspolitikk bygger på tre perspektiver:

 • Samfunnsperspektivet

  Som en hovedorganisasjon med et generelt ansvar for samfunnsutviklingen i landet, ser vi utdanningspolitikken i et overordnet samfunnsmessig perspektiv. Det formelle utdanningssystemet har et ansvar for arbeidslivets, samfunnets og det enkelte individs kompetanse. Utdanningsinstitusjonene er del av et økosystem hvor de er viktige aktører i et gjensidig samspill med samfunnet omkring. Det formelle utdanningssystemet er også i seg selv et økosystem hvor alle typer og nivåer av utdanning henger sammen og er avhengig av hverandre.

 • Arbeidslivsperspektivet

  Som en arbeidsgiverorganisasjon er vi spesielt opptatt av utdanningenes rolle for arbeidslivets kompetanseforsyning. Dette handler ikke bare om riktig dimensjonering, men i like høy grad om å ivareta et mangfold av talenter og utvikle evnen til å lære på ulike måter. Skole og arbeidsliv må knyttes sammen på en mer systematisk og målrettet måte. I det ligger det både at utdanning og arbeidsliv som systemer må kobles bedre sammen, men også at det enkelte menneske skal oppleve en nær sammenheng mellom læringsinnhold og læringsformer i skolen
  og i arbeidslivet.

 • Individperspektivet

  Muligheten for den enkelte til å oppleve mestring, utvikle sine evner og anlegg og oppleve et meningsfylt utdannings- og arbeidsliv. Disse perspektivene må utvikles hver for seg, men de henger også tett sammen. De overordnede perspektivene med utdanning som et økosystem og utvikling av en arbeidslivsnær utdanning vil i en gjensidig utviklingsprosess bidra til et samfunn med nødvendig endringstakt for høy sysselsetting og produktivitet. Virke er overbevist om at en god utdanningspolitikk for arbeidslivet er god politikk også for samfunnet og individet.

Kontaktperson

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene