Siste nytt for denne avtalen

 • : Drøftinger før oppsigelse av tillitsvalgt

  Arbeidsretten har avgjort en tvist som gjelder plikten etter hovedavtalen Virke-LO § 4-4.7, 6. ledd til å drøfte spørsmålet om oppsigelse med de andre tillitsvalgte (arbeidsutvalget). Arbeidsretten fant at oppsigelsen var ugyldig på grunn av manglende drøftinger.

  I den konkrete saken hadde bedriften gjennomført drøftinger etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Hovedtillitsvalgte var med i disse drøftingene. Bedriften hadde ikke gjennomført egne drøftinger etter hovedavtalen før de gikk til oppsigelse av tillitsvalgte.

  Det sentrale spørsmålet i saken for Arbeidsretten har vært hva som er konsekvensen av at slike drøftelser etter hovedavtalen ikke er holdt. LO anførte at bestemmelsen er ufravikelig og at brudd på bestemmelsen medfører automatisk ugyldighet. Virke argumenterte for at drøftinger etter arbeidsmiljøloven reparerer manglende drøfting etter hovedavtalen, og videre at bestemmelsen i hovedavtalen er en saksbehandlingsregel. Virke mente manglende drøfting ikke har en automatisk ugyldighetsvirkning, men skal inngå i vurderingen av om oppsigelsen er saklig eller ikke.  Virke fikk ikke medhold i sitt syn.

  Arbeidsretten oppsummerer sin vurdering slik: 

  • Det følger klart av HA § 4-4.7 sjette ledd at det skal avholdes møte med de øvrige tillitsvalgte før arbeidsgiveren går til oppsigelse.
  • Oppsigelsen ble effektuert i strid med hva som følger av tarifforpliktelsen.
  • Bestemmelsen er ikke å anse som en ordensforskrift/saksbehandlingsregel
  • En oppsigelse som er gitt uten at det er avholdt drøftelsesmøte etter hovedavtalens regler skal kjennes ugyldig.

  Dersom dere vurderer å gå til oppsigelse av tillitsvalgt gjør vi oppmerksom på at hovedavtalen har flere egne regler for dette. Vi anbefaler å sjekke dette, og gjerne også diskutere hvordan dere bør gå frem – og hva som kreves av begrunnelse - med våre rådgivere. Virke Rådgivningstelefon 22 54 17 00.

  Dommen vil også ha betydning for bedrifter som følger hovedavtalen Virke-YS som er lik som hovedavtalen Virke-LO, og bedrifter som følger Parallellavtalen som har en lignende bestemmelse i § 7-8, femte ledd.

  Hovedavtalen Virke – LO/YS § 4-4.7 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte

  6. ledd: Før arbeidsgiveren går til oppsigelse eller avskjed av slike ansatte, skal spørsmålet drøftes med de andre tillitsvalgte (arbeidsutvalget) hvis ikke vedkommende ansatte motsetter seg dette eller dette vil virke krenkende overfor andre.

  Parallellavtalen § 7-8 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte

  5. ledd: Før oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt foretas skal spørsmålet drøftes med forbundet hvis ikke vedkommende motsetter seg det, eller dette vil virke krenkende overfor andre.

  Spørsmål om dommen kan rettes til Anette Brinchmann Pollen eller Torstein K. Goyer.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale forrenholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • : HUK-forhandlingene 2021

   Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

   Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

   • Landsoverenskomst for høyskoler
   • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

   Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

   • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
   • Landsoverenskomst for barnehager
   • Landsoverenskomst for utdanning
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
   • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

   Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

  • : Enighet i forhandlingene om revisjon av Legesæravtalen

   Virke og Legeforeningen kom torsdag 29. april 2021 til enighet i forhandlingene om revisjon av særavtalen for leger i private, ideelle sykehus for perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.

   Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen for å bidra til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene våre på denne avtalen – de private, ideelle sykehusene i Virke. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet på viktige områder.

   Vi har avtalt nytt lønnssystem for leger i spesialisering (LIS), tilpasset dagens spesialistutdanning. Endringene skal implementeres i de lokale forhandlingene i 2021, og kostnadene knyttet til endringene skal være en del av kostnadsberegningen for disse forhandlingene. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om innføring og praktisering av det nye lønnssystemet for LIS. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 15. oktober 2021. Se nærmere detaljer i pkt. 3 i protokollen.

   Vi har også avtalt endringer for permisjoner til faglig utvikling (kurs mv for overleger og legespesialister), kostnadsdekning ved spesialistutdanning for LIS, doktorgradstillegg og utlysning av stillinger for medisinstudenter med lisens. Se nærmere detaljer i vedlegg 2 til protokollen.

   I tillegg er vi enige om at midlertidig ansatte legespesialister skal lønnes likt som fast ansatte legespesialister for den gjenværende delen av ansettelsen. Se nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen og i forordet til særavtalen. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om dette.

   Det er også gjort redaksjonelle endringer i særavtalen som følge av at faste stillinger for LIS nå er ferdig implementert og at turnuslege-stillingen er erstattet med LIS1 som følge av den nye spesialistutdanningen.

   Veien videre blir også viktig. Vi har avtalt et partssammensatt utvalg som i perioden skal se nærmere på sommerferieavvikling og på parallellitet i avtalebestemmelsene mellom Virke-sykehusene og de offentlige helseforetakene. Vi skal også følge med på et pågående partsarbeid om avtaleutvikling innen helseforetak-området. Senest når rapporten fra dette foreligge, skal vi så ta opp relevante spørsmål og vurdere mulige konsekvenser for vår særavtale, som et ledd i forberedelsene til neste særavtalerevisjon. Se nærmere detaljer i pkt. 8 og 9 i protokollen.

   Forhandlingsresultatet ble vedtatt ved signering av protokollen.

   Se protokollen og vedlegg 2 for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet og de avtalte endringene i særavtalen.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

  Se alle medlemsfordelene