Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Noen arbeidsgivere har behov for å verne seg mot at arbeidstaker begynner å jobbe hos en konkurrent. I så fall bør man vurdere å avtale en konkurranseklausul.

Hva er en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Når kan man benytte en konkurranseklausul?

For at en konkurranseklausul skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt:

 • Arbeidsgiver må ha et særlig behov for vern 
 • Konkurranseklausuler må være avtalt skriftlig
 • Arbeidstaker har krav på kompensasjon
 • Konkurranseklausulen kan gjelde maksimalt ett år etter arbeidsforholdets opphør
 • Arbeidsgiver må gi arbeidstaker redegjørelse for om og i hvilken grad en klausul gjøres gjeldende

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 2. Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

 3. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

Nærmere om de ulike vilkårene

Særlig behov for vern 

Det helt grunnleggende kravet for at en konkurranseklausul skal være gyldig er at arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Er ikke dette kravet oppfylt vil konkurranseklausulen være ugyldig. Ved hver enkelt avtale om en konkurranseklausul skal det foretas en konkret vurdering av om arbeidsgiver har et særlig behov for vern. Det finnes ikke en uttømmende liste av kriterier for å avgjøre klausulens gyldighet, men enkelte momenter vil være mer relevante enn andre. For eksempel vil en arbeidstaker som har kunnskap om virksomhetens know-how eller bedriftshemmeligheter kunne omfattes av en konkurranseklausul. Et annet moment i vurderingen vil være arbeidstakers stilling og lengde på ansettelsesforholdet.

Konkurranseklausulen må inngås skriftlig

For å være gyldig, skal konkurranseklausulen inngås som en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen kan inngås når som helst, men det vanligste tidspunktet vil være ved ansettelse eller ved skifte av stilling internt i virksomheten hvor man på nytt forhandler ansettelsesvilkår.

Krav på kompensasjon

Ved bruk av konkurranseklausul skal det betales kompensasjon. Kompensasjonen beregnes av opptjent arbeidsvederlag hos arbeidsgiver de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Som arbeidsvederlag regnes i utgangspunktet alle former for pengeytelser som er opptjent ved arbeid; lønn, overtidstillegg, provisjoner, bonuser mv. Utbetalinger fra arbeidsgiver som gjelder dekning av utgifter til for eksempel bil, mat, losji og lignende medregnes ikke.

Det skal betales 100 prosent kompensasjon av arbeidsvederlaget opp til 8 G. Det vil si at arbeidstakere som tjener opp til 8 G skal ha full kompensasjon. Av inntekt over 8 G skal det betales minimum 70 prosent kompensasjon.

Det kan gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker opptjener i karanteneperioden. Arbeidsgiver kan kreve opplysninger om arbeidsvederlag/inntekt i perioden. Hvis arbeidstaker ikke gir informasjonen til arbeidsgiver kan kompensasjonen tilbakeholdes.

Redegjørelse

En arbeidsgiver skal gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende, ellers vil konkurranseklausulen falle bort.

Redegjørelsen skal inneholde:

 • Beskrivelse av arbeidsgivers særlige behov for vern
 • Konkurranseklausulens anvendelsesområde og rekkevidde

Det er flere forskjellige frister for når en redegjørelse senest skal foreligge:

 • Ved forespørsel fra arbeidstaker: Senest innen fire uker
 • Hvis arbeidstaker sier opp: Senest innen fire uker etter oppsigelsen
 • Hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstaker: Samtidig med oppsigelsen
 • Hvis arbeidsgiver avskjediger arbeidstaker: Senest en uke etter avskjed

Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. Er det avtalt lengre oppsigelsestid enn tre måneder vil redegjørelsen dermed være bindende i hele oppsigelsestiden.

Oppsigelse av konkurranseklausulen

Mens arbeidsforholdet består, kan arbeidsgiver kan skriftlig si opp en konkurranseklausul på ethvert tidspunkt, med unntak av den perioden hvor redegjørelsen er bindende. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at en konkurranseklausul ikke lenge skal gjelde.

Trenger du hjelp med ansettelsen?

Det å ansette noen er ikke alltid så rett fram. Om du abonnerer på Arbeidsgiverguiden blir du loset gjennom hele prosessen. Du kan også opprette digitale kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.