Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Noen arbeidsgivere har behov for å verne seg mot at arbeidstaker begynner å jobbe hos en konkurrent. I så fall bør man vurdere å avtale en konkurranseklausul.

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Når kan man benytte en konkurranseklausul?

For at en konkurranseklausul skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt:

 • Arbeidsgiver må ha et særlig behov for vern 
 • Konkurranseklausuler må være avtalt skriftlig
 • Arbeidstaker har krav på kompensasjon
 • Konkurranseklausulen kan gjelde maksimalt ett år etter arbeidsforholdets opphør
 • Arbeidsgiver må gi arbeidstaker redegjørelse for om og i hvilken grad en klausul gjøres gjeldende

Hva menes med særlig behov for vern? 

Det helt grunnleggende kravet for at en konkurranseklausul skal være gyldig er at arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Er ikke dette kravet oppfylt vil konkurranseklausulen være ugyldig. Ved hver enkelt avtale om en konkurranseklausul skal det foretas en konkret vurdering av om arbeidsgiver har et særlig behov for vern. Det finnes ikke en uttømmende liste av kriterier for å avgjøre klausulens gyldighet, men enkelte momenter vil være mer relevante enn andre. 

Kompensasjon ved konkurranseklausul

Ved bruk av konkurranseklausul skal det betales kompensasjon. Kompensasjonen beregnes av opptjent arbeidsvederlag hos arbeidsgiver de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet.

Som arbeidsvederlag regnes i utgangspunktet alle former for pengeytelser som er opptjent ved arbeid; lønn, overtidstillegg, provisjoner, bonuser mv. Utbetalinger fra arbeidsgiver som gjelder dekning av utgifter til for eksempel bil, mat, losji og lignende medregnes ikke.

 1. Kurs i arbeidsrett fra A–Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

 2. Kurs i arbeidsrett fra A–Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

Se alle kurs