Fri og lønn i påske, jul, helligdager og offentlige høytidsdager

De ansatte har i utgangspunktet krav på fri på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager - såkalte røde dager. Det er lov å jobbe disse dagene når arbeidets art gjør det nødvendig. Her finner du reglene om arbeid og lønn i påsken, julen, bevegelige helligdager, 1. mai og 17. mai.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Det viktigste om overtid

  I dette webinar går vi gjennom de viktigste reglene om overtidsarbeid: Når er det lovlig å jobbe overtid? Hvor mye overtidsarbeid er lovlig? Har den ansatte rett på overtidstillegg? Kan overtidsarbeidet avspaseres?

 2. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 3. Turnusplanlegging

  Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer tre dager.

Hva regnes som røde dager?

Følgende dager regnes som røde i form av å være helligdager eller offentlige høytidsdager:

 • Første nyttårsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. påskedag
 • 2. påskedag
 • 1. mai 
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

I tillegg har de som ikke er medlemmer av den norske kirke rett til to dager fri uten lønn i året, i forbindelse med religiøse høytider i egen religion.

Rett til fri annenhver søndag og helgedag 

En arbeidstaker som har jobbet en søndag eller helgedag skal som hovedregel ha fri søndagen den påfølgende uken. Det er mulig å inngå avtale som gjør at ansatte jobber flere søndager og helgedager på rad, dersom de er sikret fri på en slik dag minst hver fjerde uke. I løpet av en 26 ukers periode skal den ansatte ha hatt fri på halvparten av de røde dagene. 

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Påske

For deg med tariffavtale

For de som har tariffavtale, er arbeidstid og lønn for påsken som regel regulert i tariffavtalen.

Er dere bundet av Landsoverenskomsten HK/Virke, gjelder disse reglene:

 • Dere skal utbetale ordinær lønn til ansatte som etter arbeidsplanen skulle jobbet helligdagene i påsken. Dette gjelder for både hel- og deltidsansatte, ekstrahjelper og andre arbeidstakere. 
 • Ekstrahjelper og andre arbeidstakere som ikke er satt opp på arbeidsplanen på helligdagene, har ikke rett på lønn for helligdager.
 • Arbeidstakere som faktisk arbeider på helligdagene i påsken skal det betales tillegg for ubekvem arbeidstid (søndagssats) for ordinært arbeid på disse dagene.
 • Påskeaften er definert som en lønnet fridag. 
 • For arbeidstakere som jobber på påskeaften er ikke spørsmålet om lønn regulert i Landsoverenskomsten mellom HK og Virke. Dette spørsmålet må derfor avklares i forkant med de tillitsvalgte ansatte.

For deg uten tariffavtale

Arbeidstid og åpningstid 

For bedrifter uten tariffavtale er det arbeidsmiljøloven og lov om helligdagsfred som regulerer arbeidstid og åpningstider i påsken. 

Onsdag for skjærtorsdag er hovedregelen at ansatte skal ha arbeidsfri fra klokken 18.00. Ansatte kan jobbe etter klokken 18.00 hvis arbeidets art gjør dette nødvendig, for eksempel fordi butikken holder åpent. 

Butikker kan holde åpent helt frem til midnatt dagen før en helligdag. Dette er begrunnet i at åpningstidene reguleres av lov om helligdager og helligdagsfred ikke begrenser åpningstiden til butikker dagen før en søndag eller helligdag. 

På påskeaften skal butikker stenge senest kl 16.00, med mindre de er omfattet av et av unntakene som tillater drift på søn- og helgedager. Arbeid frem til kl 16.00 betales med ordinær lønn.

Ansatte i virksomhet uten tariffavtale har bare rett til søndagstillegg dersom det er avtalt. 

Jul

Vi gjør oppmerksom på at dersom bedriften er bundet av en tariffavtale kan denne inneholde særlige regler om julen, i tillegg til eller istedenfor de som står her.

Hvis bedriften din tilhører Landsoverenskomsten Virke – HK kan du se hva som gjelder for denne lengre ned på siden.

Søndagsåpent tre søndager før julaften

Butikker og andre utsalgssteder kan holde åpent mellom kl. 14.00 og kl. 20.00 de tre siste søndagene før julaften. I 2023 gjelder dette søndag 3. desember, 10. desember og 17. desember.

Vi anbefaler at bedrifter som ikke har søndagsarbeid i sin vanlige arbeidstidsordning forsøker å løse dette ved frivillighet fra de ansattes side eller ved å benytte ekstrahjelp dersom dette er mulig.

Fast ansatte kan jobbe på søndagene ved å endre sin vanlige arbeidstid, eller som merarbeid/overtidsarbeid. Det er viktig å sikre at de ansatte som jobber på søndagene er sikret én fridag (35 timer sammenhengende fri) på et annet tidspunkt den aktuelle uken.

Arbeidstid og åpningstid på julaften

Arbeidsmiljøloven fastslår at ansatte som utgangspunkt skal ha fri fra kl. 15.00 på julaften. 

Det er lovlig å jobbe senere enn dette hvis arbeidet er «nødvendig», eksempelvis arbeid på utsalgssteder innenfor lovlig åpningstider.

Hovedregelen er at utsalgssteder skal stenge kl. 16.00 på julaften, dette er regulert i lov om helligdager og helligdagsfred. Utsalgssteder som nevnes i § 5 i loven kan ha åpent også etter kl. 16.00. 

Arbeidstid og åpningstid på nyttårsaften

Arbeidsmiljøloven fastslår at ansatte som utgangspunkt skal ha fri fra klokken 18.00 på nyttårsaften. Arbeid etter klokken 18.00 er lovlig hvis det er «nødvendig».

Det er ingen regler om åpningstid for utsalgssteder på nyttårsaften. Butikker kan derfor holde åpent helt frem til midnatt. Begrensningen om arbeid frem til klokken 18.00 i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for utsalgsteder som velger å holde åpent lenger enn dette.

Lønn for arbeid på helligdager i julen

Lønn for arbeid på helligdagene i julen utbetales i henhold til avtale. Det er ingen lovregulert rett til tillegg for arbeid på søndager eller helligdager. 

Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Lønn for arbeid på nyttårsaften

Lønn betales i henhold til avtale. Det er ingen lovregulerte tillegg for arbeid på nyttårsaften.

Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Landsoverenskomsten HK - Virke

Åpningstidene i lov om helligdagsfred gjelder på samme måte for bedrifter som er bundet av Landsoverenskomsten. I tillegg gjelder følgende bestemmelser:

 • Forskjøvet arbeidstid før jul

  I Landsoverenskomsten Virke-HK er det en egen bestemmelse som gir mulighet for å forskyve arbeidstiden de siste 14 arbeidsdagene før julaften, slik at den ordinære arbeidstiden begynner og slutter 2 timer senere enn normalt. De ansatte skal få 14 dagers varsel om forskyvningen. 

  Arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner skal kunne fritas dersom dette kan skje uten særlige ulemper for virksomheten.

 • Søndagsåpent tre søndager før julaften

  Butikker og andre utsalgssteder kan holde åpent mellom kl. 14.00 og kl. 20.00 de tre siste søndagene før julaften. I 2022 gjelder dette søndag 4. desember, 11. desember og 18. desember.

  Vi anbefaler at bedrifter som ikke har søndagsarbeid i sin vanlige arbeidstidsordning forsøker å løse dette ved frivillighet fra de ansattes side eller ved å benytte ekstrahjelp dersom dette er mulig.

  Etter Landsoverenskomsten har de ansatte som jobber på søndagene rett på 36 timer sammenhengende fri en annen dag den aktuelle uken. Bedrifter som er bundet av Landsoverenskomsten og som har avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, kan også avtale gjennomsnittsberegning av fritiden slik at denne skal utgjøre minst 28 timer.

 • Lønn for arbeid på søndager før jul

  For arbeid på de tre søndagene før jul gjelder reglene om søndagstillegg, som gir de ansatte et tillegg på 110 kroner pr time.

  Ved overtidsarbeid på søndager skal det betales 100% tillegg.

 • Arbeidstid og lønn på julaften, romjul og nyttårsaften

  På julaften og nyttårsaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15.

  • Når arbeidet slutter kl. 13.15, regnes dette som hel dag og skal betales med ordinær lønn.
  • Arbeid etter kl. 13.15 godtgjøres med 100 % tillegg. Det skal ikke betales tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid på toppen av dette. 

  Det betales søndagstillegg for arbeid på helligdagene i julen, det vil si 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag. 

  De som jobber overtid på helligdager i julen, har rett på 100 % overtidstillegg på ordinær timelønn.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Arbeidstid og lønn i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Lønn ved fri i bevegelige hellig- og høytidsdager

Arbeidstakere med fast månedslønn har rett på fri med lønn på bevegelige hellig- og høytidsdager. Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtale har normalt rett til fast månedslønn. Det gjelder ansatte i heltidsstillinger så vel som deltidsstillinger.

I virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver velge å betale de ansatte timelønn. Det vil si betale arbeidstaker for de timer han/hun faktisk arbeider i henhold til sin arbeidsplan.

Dersom virksomheten har avtale med arbeidstaker om timelønn, betyr det at arbeidsgiver betaler arbeidstaker lønn for de timer arbeidstaker faktisk arbeider. Timelønnede arbeidstakere vil derfor ikke ha rett til lønn for røde dager når virksomheten er stengt, med unntak av 1. mai og 17.mai (se under).

1. mai og 17. mai

Hovedregel om fri med lønn
Reglene om fri på 1. mai og 17. mai er regulert i en egen lov og tilhørende forskrift. På disse to dagene skal de ansatte som hovedregel ha betalt fri.  

Hvis 1. mai og/eller 17. mai faller på søndag eller annen helgedag er ikke fridagen lønnet.  

De ansatte må ha vært sammenhengende ansatt i minst 30 dager før den aktuelle fridagen eller ha tiltrådt stillingen og ha avtale om arbeid av minst 30 dagers varighet for å ha rett på lønnet fri. Det er også et vilkår at den ansatte skulle ha vært på arbeid den aktuelle dagen, dersom man tenker seg at det ikke hadde vært en høytidsdag. En deltidsansatt som jobber fast på mandager vil ha rett på betalt fri hvis 1. mai eller 17. mai faller på en mandag.

Lønnstillegg for de som jobber
Ansatte som må jobbe 1. mai og 17. mai skal ha betalt for jobben som gjøres. I tillegg til vanlig betaling skal de også ha et lønnstillegg. Dersom dere har avtalt et tillegg for søndagsarbeid skal dette også benyttes for 1. mai og 17. mai. Dersom dere ikke har avtale eller annen regulering av dette skal den ansatte ha et tillegg på minst 50 % til sin vanlige lønn.

For virksomheter som følger Landsoverenkomsten mellom Virke-HK er søndagstillegget på kr 110. Dette gjelder også for arbeid på 1. mai og 17. mai. For eventuelt overtidsarbeid i virksomheter som følger landsoverenskomsten er overtidssatsen på 1. mai og 17. mai 100 %.

Slik regner du ut lønnen for 1. mai og 17. mai

 • For timelønnet arbeidstaker bruker dere timelønn som gjelder for vanlige virkedager og ordinær arbeidstid som grunnlag.
 • Arbeidstakere med fast månedslønn skal ha utbetalt sin vanlige månedslønn, verken mer eller mindre.
 • Arbeidstakere som har fast lønn og provisjon har rett på betaling på grunnlag av fastlønn.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene