Ferietid og ferieavvikling

I følge ferieloven plikter du som arbeidsgiver å sørge for at de ansatte gis ferie på minst 25 virkedager. Dette tilsvarer 4 uker og 1 dag fordi alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager ifølge loven regnes som virkedag, uavhengig av hvor mange arbeidsdager som er i løpet av en uke.

Ferieavvikling forklart på 90 sek

Sommerferien nærmer seg, og det er mye du som arbeidsgiver skal ta stilling til.

Annecke, advokat i Virke, forklarer reglene for de tre vanligste spørsmålene medlemmene våre har i forbindelse med ferieavvikling.

Hvor mye ferie har ansatte krav på?

I følge ferieloven § 5 plikter du som arbeidsgiver å sørge for at de ansatte gis ferie på minst 25 virkedager. Dette tilsvarer 4 uker og 1 dag fordi alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager ifølge loven regnes som virkedag, uavhengig av hvor mange arbeidsdager som er i løpet av en uke. 

Mange ansatte har rett på 5 ekstra feriedager, enten i tariffavtale eller annen avtale. Da blir den totale ferieperioden 5 uker, eller 30 virkedager.

Ansatte plikter på sin side å ta ut full ferie innen utløpet av kalenderåret. Det betyr at du kan kreve at den ansatte tar ut ferien sin. Det er både ditt og den ansattes ansvar å sørge for at ferien blir avviklet. 

Ansatte som har fylt 60 år, har rett på én ekstra ferieuke, eller 6 virkedager, fra og med det året hun eller han fyller 60 år.

Hvor mange feriedager har en deltidsansatt?

Ferieloven har ingen egne regler for beregning for feriedager for deltidsansatte. Utgangspunktet er at deltidsansatte har 25 virkedager ferie uavhengig av stillingsprosenten.

Ved uttak av ferien skal dager som uansett ville vært fridager regnes som ferie, slik at feriemengden i praksis står i forhold til stillingsstørrelsen. 

Du finner eksempler på hvordan dette gjøres, under.

Deltidsansatt tar ut hele ferieuker
Når en deltidsansatt skal ta ut en eller flere sammenhengende ferieuker regnes ferien også på dager der den ansatte vanligvis har fri.

Eksempler:

En ansatt i 40 % stilling som avvikler sommerferie i 3 sammenhengende uker har brukt opp 18 feriedager/3 ferieuker på dette, selv om vedkommende normalt ville hatt 6 arbeidsdager i perioden.

En ansatt i 20 % stilling som avvikler sommerferie i 3 sammenhengende uker har også brukt opp 18 feriedager/3 ferieuker på dette, selv om vedkommende normalt ville hatt 3 arbeidsdager i perioden.

Det samme gjelder deltidsansatte som ikke jobber fulle dager, fordi ferie avvikles i hele dager og ikke i timer.

Deltidsansatt tar ut enkeltstående feriedager

Dersom en deltidsansatt ønsker å ta ut ferie som enkeltdager, og arbeidsgiver aksepterer dette vil, den ansatte normalt ha rett til å ta ut like mange feriedager som vedkommende normalt ville jobbet.

Hvis en deltidsansatt arbeider ulikt antall dager fra en uke til en annen, vil det være naturlig å gjøre en snittberegning på hvor mange feriedager arbeidstaker da vil ha rett til. Dette er det samme prinsippet som er lagt til grunn for uttak av ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.

Dersom du inngår avtale om avvikling av enkeltstående feriedager med deltidsansatte anbefaler vi at du også informerer om hvor mange feriedager den ansatte har igjen ved å gjøre det på denne måten.

Eksempel:

En deltidsansatt i 60 % stilling har to ferieuker igjen. Han jobber vanligvis 3 dager pr uke, og ønsker å ta ut resten av ferien som enkeltstående feriedager.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien og ferielister med den enkelte ansatte eller den ansattes tillitsvalgte. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien - med følgende unntak:

 • Ansatte kan kreve at restferien etter ferieloven (7 virkedager eller 1 uke og 1 dag) avvikles samlet i løpet av året.
 • Ansatte som fyller 60 år i løpet av året, kan selv velge når de skal avvikle den ekstra ferieuken. Men vedkommende plikter å varsle arbeidsgiver om ferieavviklingen minst 2 uker i forkant.
 • Eventuell avtalefestet ferie, avvikles i henhold til den aktuelle tariffavtalen eller avtalen.
 • De ansatte kan kreve å få beskjed om tidspunktet for ferieavviklingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien skal avvikles, hvis ikke særlige grunner er til hinder for det.

Overføring av ferie og forskuddsferie

En ansatt kan ikke kreve å overføre feriedager fra ett år til et annet, men dersom dette passer for begge parter kan dere lage en skriftlig avtale om å overføre inntil 2 ukers ferie (12 virkedager) til det påfølgende året.

Dersom den ansatte har rett til avtalefestet ferie utover lovfestet ferie på 4 uker og 1 dag kan dere avtale å overføre også disse dagene/ukene, med mindre noe annet følger av den aktuelle tariffavtalen eller avtalen.

Forskuddsferie

Hvis en ansatt ønsker å ta ut mer ferie enn hun eller han har krav på, kan dere inngå en avtale om avvikling av forskuddsferie - det vil si å avtale at den ansatte kan ta ut deler av neste års ferie i det inneværende ferieåret. Ifølge ferieloven kan man avtale inntil 2 ukers forskuddsferie.

Dersom man er bundet av en avtale og har avtalefestet ferie, vil det avhenge av avtalen hvorvidt det kan inngås avtale om forskuddsferie eller ei.

Ferie som ikke er avviklet

Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at de ansatte avvikler all ferie før utgangen av året. De ansatte har på sin side plikt til å ta ferie.

Hvis en ansatt ikke har avviklet ferien sin før årets utløp og dere ikke har en avtale om overføring av ferie, vil dette være et brudd på ferieloven. Det kan gi grunnlag for erstatningsansvar for arbeidsgiver.

De feriedagene den ansatte ikke har fått avviklet før utløpet av året, overføres automatisk til det påfølgende år.

Man kan ikke få utbetalt lønn istedenfor for å ta ut den lovfestet ferien - altså de 4 ukene og den ene dagen. Det eneste unntaket fra dette er når arbeidsforholdet opphører. Da kan ferie som ikke er avviklet erstattes med lønn - hvis ikke en tariffavtale eller annen avtale sier noe annet. 

Dersom man har 5 uker ferie, altså en ekstra avtalefestet ferieuke, kan denne erstattes med lønn dersom begge parter ønsker det - og en eventuell tariffavtale eller en annen avtale tillater det. 

Sykdom i ferien

Det hender at en ansatt blir syk både før ferien og under selve ferien, og spørsmålet er da om hun eller han kan kreve ferien utsatt.

En ansatt som blir 100 % arbeidsufør før den avtalte ferien starter, har rett til å få hele ferien utsatt til senere i året hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før den avtalt ferien starter
 • Den ansatte dokumenterer fraværet med sykmelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

En ansatt som blir 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, har rett til å få samme antall feriedager utsatt til senere samme år hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferien med en gang han eller hun er tilbake på jobb
 • Den ansatte dokumentere fraværet med sykemelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

Dersom en ansatt blir syk på ferie i utlandet, må den ansatte dokumentere sykdommen på samme måte som ved sykdom i Norge for å få rett til utsatt ferie.

Nyansatte og ferie

Alle som har begynt i ny jobb senest 30. september, har rett til full ferie hos den nye arbeidsgiveren det året de begynner. Unntaket er hvis hun eller han har tatt ut ferie tidligere det året. Den ansatte må kunne dokumentere at hun eller han ikke har avviklet ferie hos en annen arbeidsgiver samme år.

En ansatt som begynner i ny jobb etter 30. september, har rett til 6 virkedagers (1 ukes) ferie hos ny arbeidsgiver det året. Dette forutsetter også at den ansatte kan dokumentere at han eller hun ikke har avviklet all ferien sin hos en annen arbeidsgiver tidligere samme år.

Nyansatte kan kreve å få full ferie uavhengig av om de har opptjent feriepenger hos annen arbeidsgiver. De har også lov til å si nei til ferie dersom feriepengene ikke dekker inn bortfallet av lønn under ferien.

Ferie i oppsigelsestiden

Hvis en ansatt sier opp sin stilling, har oppsigelsen ingen innvirkning på ferieavviklingen. Det vil si at ferie kan fastsettes og avvikles etter at den ansatte har sagt opp sin stilling, så lenge drøftelsesplikt og varslingsplikt overholdes. Ferie som er avtalt før oppsigelsen, avvikles på vanlig måte i oppsigelsestiden.

Det hender at ansatte selv ønsker å ta ferie i deler av oppsigelsestiden. Hvis ferie ikke er avtalt allerede, kan du som arbeidsgiver nekte dette - med enkelte unntak:

 • Ansatte kan kreve å avvikle restferien i oppsigelsestiden, hvis han eller hun ikke ellers får avviklet ferien før kalenderårets utløp.
 • En arbeidstaker som er over 60 år eller fyller 6o år i løpet av året, kan kreve å avvikle den ekstra ferieuken i oppsigelsestiden
 • Hvis det er arbeidsgiver som sier opp en ansatt, kan arbeidsgiver ikke pålegge den ansatte å avvikle ferie i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder. Den ansatte kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder.

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om ferie og feriepenger?

Hvem bestemmer tidspunktet for ferie? Hvordan er det med ferie for deltidsansatte og nyansatte? Og hva skjer om en ansatt blir syk rett før eller underveis i ferien? Dette, og mye mer, får du svar på i denne episoden. 

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Slik telles feriedager i påskeuken

 • Helligdagene i påsken er ikke virkedager

  Søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager.

  Det betyr at helligdagene i påsken holdes utenfor ferieregnskapet. Dette gjelder for skjærtorsdag, langfredag, første påskedag og andre påskedag.

 • Heltidsansatt med fri hele påskeuken

  En heltidsansatt som har fri hele påskeuken bruker fire feriedager; mandag, tirsdag, onsdag for skjærtorsdag og påskeaften.

  Hvis den ansatte har rett på 5 uker ferie har vedkommende igjen 4 ferieuker og 2 enkeltstående feriedager (26 virkedager) etter å ha hatt fri hele påskeuken.

 • Ferie på onsdag før skjærtorsdag

  Mange virksomheter har kortere arbeidsdag onsdag før skjærtorsdag.

  For ansatte som tar ferie på denne dagen telles dette som én feriedag, selv om arbeidsdagen er kortere enn normalt.

 • Deltidsansatte

  Ferieloven har ingen egne regler for beregning for feriedager for deltidsansatte. Utgangspunktet er at deltidsansatte har 25 virkedager ferie uavhengig av stillingsprosenten. I praksis vil likevel feriemengden stå i forhold til stillingsstørrelsen.

  En deltidsansatt som har fri hele påskeuken bruker på samme måte som heltidsansatte fire feriedager på dette, uavhengig av hvor mye vedkommende ellers ville jobbet.

  Dersom en deltidsansatt tar ut enkeltstående feriedager i påskeuken må dette beregnes ut fra hvor mange dager vedkommende normalt ville jobbet.

  Her kan du lese om beregning av enkeltstående feriedager for deltidsansatte

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Her får du også kalkulator for beregning av feriedager.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene