Ferietid og ferieavvikling

Ferieloven gir både arbeidsgiver og arbeidstaker ansvar for at all ferie tas ut. Mens loven sier 4 uker og 1 dag, har mange norske arbeidstakere i dag 5 uker ferie.

Hvor mye ferie har ansatte krav på?

I følge ferieloven § 5 plikter du som arbeidsgiver å sørge for at de ansatte gis ferie på minst 4 uker og 1 dag - eller 25 virkedager - hvert år. 25 virkedager tilsvarer 4 uker og 1 dag fordi alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager ifølge loven regnes som virkedag. 

I virksomheter som har tariffavtale eller andre typer avtaler, er det ikke uvanlig at ansatte ifølge avtalen har rett på 5 ukers ferie - det vil si ytterligere 5 virkedager. 

Ansatte plikter på sin side å ta ut full ferie innen utløpet av kalenderåret. Det betyr at du kan kreve at den ansatte tar ut ferien sin. Det er både ditt og den ansattes ansvar å sørge for at ferien blir avviklet. 

Ansatte som har fylt 60 år, har rett på én ekstra ferieuke, eller 6 virkedager, fra og med det året hun eller han fyller 60 år. 

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien og ferielister med den enkelte ansatte eller den ansattes tillitsvalgte. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien - med følgende unntak:

 • Ansatte kan kreve at restferien etter ferieloven (7 virkedager eller 1 uke og 1 dag) avvikles samlet i løpet av året.
 • Ansatte som fyller 60 år i løpet av året, kan selv velge når de skal avvikle den ekstra ferieuken. Men vedkommende plikter å varsle arbeidsgiver om ferieavviklingen minst 2 uker i forkant.
 • Eventuell avtalefestet ferie, avvikles i henhold til den aktuelle tariffavtalen eller avtalen.
 • De ansatte kan kreve å få beskjed om tidspunktet for ferieavviklingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien skal avvikles, hvis ikke særlige grunner er til hinder for det.

Overføring av ferie og forskuddsferie

En ansatt kan ikke kreve å overføre feriedager fra ett år til et annet, men dersom dette passer for begge parter kan dere lage en skriftlig avtale om å overføre inntil 2 ukers ferie (12 virkedager) til det påfølgende året.

Dersom den ansatte har rett til avtalefestet ferie utover lovfestet ferie på 4 uker og 1 dag kan dere avtale å overføre også disse dagene/ukene, med mindre noe annet følger av den aktuelle tariffavtalen eller avtalen.

Forskuddsferie

Hvis en ansatt ønsker å ta ut mer ferie enn hun eller han har krav på, kan dere inngå en avtale om avvikling av forskuddsferie - det vil si å avtale at den ansatte kan ta ut deler av neste års ferie i det inneværende ferieåret. Ifølge ferieloven kan man avtale inntil 2 ukers forskuddsferie.

Dersom man er bundet av en avtale og har avtalefestet ferie, vil det avhenge av avtalen hvorvidt det kan inngås avtale om forskuddsferie eller ei.

Ferie som ikke er avviklet

Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at de ansatte avvikler all ferie før utgangen av året. De ansatte har på sin side plikt til å ta ferie.

Hvis en ansatt ikke har avviklet ferien sin før årets utløp og dere ikke har en avtale om overføring av ferie, vil dette være et brudd på ferieloven. Det kan gi grunnlag for erstatningsansvar for arbeidsgiver.

De feriedagene den ansatte ikke har fått avviklet før utløpet av året, overføres automatisk til det påfølgende år.

Man kan ikke få utbetalt lønn istedenfor for å ta ut den lovfestet ferien - altså de 4 ukene og den ene dagen. Det eneste unntaket fra dette er når arbeidsforholdet opphører. Da kan ferie som ikke er avviklet erstattes med lønn - hvis ikke en tariffavtale eller annen avtale sier noe annet. 

Dersom man har 5 uker ferie, altså en ekstra avtalefestet ferieuke, kan denne erstattes med lønn dersom begge parter ønsker det - og en eventuell tariffavtale eller en annen avtale tillater det. 

Sykdom i ferien

Det hender at en ansatt blir syk både før ferien og under selve ferien, og spørsmålet er da om hun eller han kan kreve ferien utsatt.

En ansatt som blir 100 % arbeidsufør før den avtalte ferien starter, har rett til å få hele ferien utsatt til senere i året hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før den avtalt ferien starter
 • Den ansatte dokumenterer fraværet med sykmelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

En ansatt som blir 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, har rett til å få samme antall feriedager utsatt til senere samme år hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferien med en gang han eller hun er tilbake på jobb
 • Den ansatte dokumentere fraværet med sykemelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

Dersom en ansatt blir syk på ferie i utlandet, må den ansatte dokumentere sykdommen på samme måte som ved sykdom i Norge for å få rett til utsatt ferie.

Nyansatte og ferie

Alle som har begynt i ny jobb senest 30. september, har rett til full ferie hos den nye arbeidsgiveren det året de begynner. Unntaket er hvis hun eller han har tatt ut ferie tidligere det året. Den ansatte må kunne dokumentere at hun eller han ikke har avviklet ferie hos en annen arbeidsgiver samme år.

En ansatt som begynner i ny jobb etter 30. september, har rett til 6 virkedagers (1 ukes) ferie hos ny arbeidsgiver det året. Dette forutsetter også at den ansatte kan dokumentere at han eller hun ikke har avviklet all ferien sin hos en annen arbeidsgiver tidligere samme år.

Nyansatte kan kreve å få full ferie uavhengig av om de har opptjent feriepenger hos annen arbeidsgiver. De har også lov til å si nei til ferie dersom feriepengene ikke dekker inn bortfallet av lønn under ferien.

Ferie i oppsigelsestiden

Hvis en ansatt sier opp sin stilling, har oppsigelsen ingen innvirkning på ferieavviklingen. Det vil si at ferie kan fastsettes og avvikles etter at den ansatte har sagt opp sin stilling, så lenge drøftelsesplikt og varslingsplikt overholdes. Ferie som er avtalt før oppsigelsen, avvikles på vanlig måte i oppsigelsestiden.

Det hender at ansatte selv ønsker å ta ferie i deler av oppsigelsestiden. Hvis ferie ikke er avtalt allerede, kan du som arbeidsgiver nekte dette - med enkelte unntak:

 • Ansatte kan kreve å avvikle restferien i oppsigelsestiden, hvis han eller hun ikke ellers får avviklet ferien før kalenderårets utløp.
 • En arbeidstaker som er over 60 år eller fyller 6o år i løpet av året, kan kreve å avvikle den ekstra ferieuken i oppsigelsestiden
 • Hvis det er arbeidsgiver som sier opp en ansatt, kan arbeidsgiver ikke pålegge den ansatte å avvikle ferie i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder. Den ansatte kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder.

Relevant kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Ferieloven

  Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og kommer med nyttige tips.

 2. Onlinekurs - Ferieloven

  Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og kommer med nyttige tips.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.