Ferie

Her får du oversikt over arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter når det kommer til ferie, ferieavvikling og feriepenger.

Koronavirus-pandemien preger reglene

 • Skal permitterte ansatte ta ferie – og har de rett på feriepenger fra NAV?

  Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere. Det er derfor viktig å avtale at også permitterte ansatte skal avvikle årets ferie som vanlig. Når ferie avvikles gir arbeidstaker beskjed om dette på meldekortet til NAV, og den permitterte ansatte mottar feriepenger fra arbeidsgiver i stedet for dagpenger fra NAV under ferieavviklingen.

  Permitteringsperioden blir utvidet tilsvarende feriens lengde.

  I en midlertidig forskrift av 21.5.2021 innføres rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020. Feriepengene utbetales automatisk fra NAV innen utgangen av juni 2021 til alle som har mottatt dagpenger i 2020.  Dette gjelder ikke de som per 7.juni fortsatt mottar dagpenger etter minst 52 uker. De vil isteden få dagpenger i fire uker når de avvikler ferie i 2021.

  Satsen for feriepengene fra NAV er på 10,2% av utbetalte dagpenger.

  Her finner du forskriften

  Du finner mer informasjon på NAVs nettside

  Du kan også kontakte NAV arbeidsgiver

  Blir dere ikke enige om ferieavviklingen, kan ferie pålegges av arbeidsgiver, men bare i den grad den ansatte har opptjent feriepenger for feriefraværet.

  Feriepenger opptjenes året før ferien tas, og hvis den ansatte har vært permittert i deler av 2020 betyr det at feriepengene for i år vil bli redusert tilsvarende. Den permitterte ansatte opptjener også feriepenger av lønn fra arbeidsgiver og av arbeidsgivers lønnspliktdager under permitteringen.

  Husk at den ansatte uansett om vedkommende har opptjent tilstrekkelige feriepenger, har krav på å avvikle sin årlige ferie, og at tre av ferieukene avvikles sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september. Ansatte over 60 år velger selv når de skal ta sin ekstra ferieuke.

 • Feriepenger og likviditetsutfordringer

  Etter ferieloven § 11 skal feriepenger utbetales når ferie avvikles. Det betyr for eksempel at dersom arbeidstaker bare tar ut to uker ferie i juli måned, skal hun eller han ha feriepenger for to uker og lønn for den resterende del av måneden. Det er imidlertid vanlig i mange virksomheter å utbetale alle feriepengene i en måned i løpet av året, typisk i mai, juni, eller juni måned - uavhengig av når ferien faktisk avvikles. Da skal det samtidig gjøres lønnstrekk for alle ferieukene som skal avvikles i løpet av året.

  Det er videre en generell adgang for arbeidsgiver og arbeidstaker etter ferieloven til å avtale at ferien legges senere på året enn vanlig, slik at også utbetaling av feriepengene kan utsettes tilsvarende. Ferieloven åpner også for at halvparten av den lovfestede ferien kan avtales overført til neste år, slik at også deler av feriepengeutbetalingen kan forskyves til da.

  Skulle virksomheten begjæres konkurs før feriepenger utbetales er alle arbeidstakere sikret gjennom lønnsgarantiordningen.

 • Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å avvikle ferie?

  Arbeidsgiver har plikt til å sørge for ferieavvikling. Arbeidsgiver har styringsrett på fastsettelse av ferie innenfor ferielovens rammer, men dette skal gjøres etter drøftinger.

  Ferieloven gir den ansatte rett til å kreve at tre ukers hovedferie avvikles samlet i hovedferieperioden, det vil si mellom 1. juni og 30. september. Det er ikke noe i veien for å avtale at ferien avvikles på et annet tidspunkt enn i hovedferieperioden.

  Den ekstraordinære situasjonen kan stille virksomheten i en situasjon der normal ferieavvikling blir krevende. Vi oppfordrer til god dialog med de ansatte om avvikling av årets ferie.  

  Vi oppfordrer partene om til å komme til enighet dersom arbeidsgiver ønsker at det avvikles ferie som et alternativ til permittering.

 • Kan arbeidsgiver endre/avlyse ferie?

  Det kan oppstå situasjoner der arbeidstaker ønsker å fastholde den planlagte ferien, men arbeidsgiver mener det er behov for å endre dette.

  Et eksempel på dette er avvikling av ferie i virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.

  Etter ferieloven § 6 (3) har arbeidsgiver adgang til å avlyse/endre fastsatt ferie grunnet «uforutsette hendinger» som medfører vesentlige driftsproblemer, og bemanningsbehovet ikke kan løses på andre måter. Det skal gjennomføres en drøfting før det besluttes endring.  I drøftingen skal arbeidstaker melde fra om hvilke dokumenterbare merkostnader ferieutsettingen vil påføre ham/henne, og som arbeidsgiver er pliktig å betale.

 • Kan arbeidstaker kreve å endre/avlyse fastsatt ferie?

  Arbeidstaker har endret ønsket om ferietidspunkt

  Det finnes ingen bestemmelser som regulerer dette spørsmålet, utover at avtalt ferie som utgangspunkt skal avvikles. Her er det derfor viktig at partene går i dialog og sammen finner gode løsninger i en ekstraordinær situasjon.

  Arbeidstaker er syk

  Hvis arbeidstaker blir «helt arbeidsufør» før planlagt ferie eller i løpet av ferien kan dette gi grunnlag for utsettelse av tilsvarende antall feriedager til senere i ferieåret.  Arbeidstaker må selv kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring.

  Arbeidstaker er i karantene av preventive hensyn

  Hvis arbeidstaker er i karantene av preventive hensyn er ikke kravet om å være «helt arbeidsufør» i ferieloven oppfylt. At arbeidstakeren mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1) endrer ikke på dette, og har derfor ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

 • Kan arbeidstaker kreve utsatt ferie når ferien blir ødelagt av karantene?

  Nei, det er kun når arbeidstaker kan dokumentere at vedkommende er 100 prosent arbeidsufør, at ferien i henhold til ferieloven kan kreves utsatt. Normalt vil ikke kravet til 100 prosent arbeidsuførhet være oppfylt selv om arbeidstaker er pålagt karantene.

 • Kan vi betale lønn til ansatte istedenfor å avvikle ferien?

  Nei, den ferien de ansatte har rett på etter ferieloven (25 virkedager) må avvikles. Ferie som i strid med ferieloven ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til påfølgende ferieår.

  For avtalefestet ferie utover det som følger av ferieloven gjelder ikke denne begrensningen. Slik ferie kan kompenseres økonomisk fremfor å bli avviklet/overført til neste ferieår.

 • Kan du innføre reiseforbud for private reiser i virksomheten?

  Slik situasjonen er nå, er det viktig at alle - arbeidsgiver som arbeidstaker - gjør det som er mulig for å forhindre ytterligere smitte, og forholder seg til nasjonale myndigheters reiseråd. Arbeidsgiver og virksomheten vil bli satt i en vanskelig situasjon dersom ansatte gjennomfører reiser og blir sittende i karantene og dermed ikke kommer tilbake til arbeid til avtalt tid etter reisen. Det kan derfor utledes av arbeidstakers lojalitetsplikt, at vedkommende bør avstå fra å utføre reiser med den uavklarte situasjonen vi har i dag. Dette gjelder også til land som ikke er røde ved avreisen,

  Ansatte kan imidlertid vanskelig forbys reiser på fritiden. Hvis en reise medfører karantene ved tilbakekomst, må dagene medregnes som ferie som skal være avtalt med arbeidsgiver på forhånd.

 • Hva gjør du når den ansatte har vært på ferie i områder det er frarådet å reise til?

  Det er i utgangspunktet arbeidstaker selv som bærer risikoen ved et fravær som følge av at han settes i karantene etter hjemkomst. Dersom arbeidstaker velger å gjennomføre en reise til et frarådet område, anses det ikke urimelig at arbeidstaker også må ta ansvaret og risikoen for de konsekvenser reisen får ved hjemkomst. Det bør før reisen være avtalt hvordan karanteneperioden ved hjemkomst skal håndteres; som for eksempel ferie eller ulønnet permisjon, alternativt at den ansatte hvis mulig kan ha hjemmekontor. Har den ansatte trosset myndighetenes reiseråd uten å ha en forhåndsavtale med arbeidsgiver, vil karantenetiden ved hjemkomst anses å være ugyldig fravær.

  Se eget punkt under karantene for mer informasjon om gjeldende karanteneregler.

  Dersom virksomheten på eget initiativ ønsker å sette ansatte i karantene etter egne interne retningslinjer eller beslutninger, forutsetter dette avtale/aksept fra den ansatte. Dere må da legge til grunn at den ansatte vil kreve full lønn for å akseptere slik karantene. Videre kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten ensidig pålegge arbeidstakere å holde seg borte fra jobb, dersom dette anses som et nødvendig tiltak for å forebygge smitte.

 • Hva gjør du når den ansatte har vært på tjenestereise i områder det er frarådet å reise til?

  Har arbeidstaker vært på tjenestereise og ilegges karantene, har arbeidsgiver risikoen ved eventuelt fravær som følge av reisen, og arbeidsgiver må betale lønn dersom vedkommende arbeidstaker ikke kvalifiserer til sykepenger. 

 • Hvordan bør du håndtere kommende tjenestereiser i virksomheten?

  Vi anbefaler alle å følge myndighetenes reiseråd slik at man unngår reiser til områder som er frarådet å besøke.

  For øvrig må arbeidsgiver gjennom sin styringsrett kunne pålegge den enkelte å reise om det er nødvendig. Vi opplever at virksomheter nå beslutter at det for tiden er riktig å innstille og utsette tjenestereiser, og at møtevirksomhet inntil videre søkes gjennomført med Teams, Skype og andre alternativer.

Vanlige spørsmål om ferie

 • Når er hovedferieperioden?

  Hovedferien er perioden fra 1. juni til og med 30. september.

  Ansatte kan kreve 3 ukers sammenhengende ferie i denne perioden. 

 • Hva skjer når foreldrepermisjon avvikles i hovedferieperioden?

  Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle hovedferien det året de er ute i foreldrepermisjon. De vil da få dette utbetalt som feriepenger eller lønn.

  Les mer om foreldrepermisjon og ferie her.

 • Hvor mye ferie kan overføres?

  Det er mulig å inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år.

  Ved avtalefestet ferie, utover den lovfestede ferien på 4 uker og en dag, kan også disse dagene avtales overført til påfølgende ferieår eller kompensert økonomisk uten ferieavvikling.

Relevant kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Ferieloven

  Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og kommer med nyttige tips.

 2. Onlinekurs - Ferieloven

  Er du arbeidsgiver plikter du å ha full kontroll på at ansatte tar ferien sin hvert år. Reglene i ferieloven er kompliserte, men viktige å kjenne til. Vi vil gjennomgå de vanlige problemstillingene relatert til ferieavvikling, og opptjening og utbetaling av feriepenger, og kommer med nyttige tips.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.