Advarsler og drøftingsmøter

​Advarsel er en disiplinær reaksjon du kan bruke dersom en ansatt ikke overholder pliktene sine, eller handler i strid med arbeidsgivers interesser.

Advarsel

Bruken av advarsler er ikke regulert i lov. I praksis har bruken av advarsel likevel ofte sentral betydning i en eventuell arbeidsrettssak.

En advarsel kan ha minst to formål:

 1. Som korreksjon på den ansattes opptreden 
 2. For å styrke det bevismessige grunnlaget for en eventuell senere oppsigelse eller avskjed

En oppsigelse skal ikke komme overraskende på den ansatte. Det er viktig at den ansatte har fått en klar oppfordring til å endre adferd gjennom advarsler før oppsigelse eventuelt gis. Dersom det allerede er gitt advarsel, kan det ikke gis oppsigelse før det har skjedd en ny forseelse.

Når brukes advarsel?

En advarsel er en sterk reaksjonsform og bør ikke gis uten god grunn.

Mindre og bagatellmessige hendelser bør heller korrigeres ved veiledning og opplæring. Flere mindre forseelser over lang tid kan imidlertid samlet sett være grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet. I slike tilfeller vil det være fornuftig å bruke en advarsel.

Hvordan en advarsel skal utformes

Det er ikke noen formelle krav til hvordan en advarsel skal utformes, men vi anbefaler at den gis skriftlig. Det styrker din posisjon dersom det skulle utvikle seg til en arbeidstvist. 

Advarselens varighet

Rettspraksis har eksempler på at advarsler som er gitt mellom ett og fire år tilbake i tid, er tillagt vekt i oppsigelsessaker. Også eldre advarsler vil kunne ha betydning, dersom de vedrører samme type forhold. 

Relevant kurs

 1. Onlinekurs - Hvordan gjennomføre en ryddig oppsigelsesprosess?

  I en oppsigelse er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

 2. Onlinekurs - Nedbemanning

  Står du overfor en mulig nedbemanningsprosess? Som arbeidsgiver er det nødvendig å ha oversikt over fremgangsmåte, viktige spørsmål og fallgruver.

 3. Onlinekurs - Hvordan gjennomføre en ryddig oppsigelsesprosess?

  I en oppsigelse er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

Se alle arrangementer

Drøftingsmøter

Før oppsigelse skal det gjennomføres et drøftingsmøte med den ansatte. Dette står beskrevet i arbeidsmiljøloven § 15-1.

I et drøftingsmøte er det arbeidsgiver og arbeidstaker som deltar. Arbeidstaker kan velge å ha med seg sin egen rådgiver i drøftingsmøte, for eksempel tillitsvalgt, advokat eller en venn.

Det er du som arbeidsgiver som har ansvar for innkalling og for at drøftingsmøtet blir avholdt. I drøftingsmøtet er det viktig at den ansatte får mulighet til å komme med sine synspunkter på grunnlaget for en eventuell oppsigelse eller avskjed.

Dersom den ansatte er sykmeldt eller ikke møter opp

At en arbeidstaker er sykmeldt, er ikke et hinder for at det innkalles til drøftingsmøte. Hvis det er praktisk mulig for den ansatte å møte, vil det ligge innenfor din styringsrett å kunne pålegge et møte. Her bør det brukes skjønn, avhengig av bakgrunnen for sykdommen.

Som arbeidsgiver bør du kunne dokumentere at det har vært forsøkt flere ganger å avholde et slikt møte.

Avskjed

Ved grovt mislighold av arbeidsavtalen kan virksomheten avslutte arbeidsforholdet umiddelbart, eventuelt foreta en suspensjon av den ansatte.

I slike saker kan avskjed gis uten advarsel. Her er misligholdet så opplagt og grovt at den ansatte ikke trenger å gjøres oppmerksom på at det kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene