Grossistfondet

Søknad om midler - Ansatt

Retningslinjene for tildeling av midler

Hva slags kurs/formål søkes det midler til?
Opplegget skal gjennomføres

Kostnadsoversikt

Søknadsum

Kurs: Maks beløp 40 000 kroner

Utdanning: 40 000 kroner

Er det søkt om støtte fra andre?
Har du tidligere fått stipend fra fondet?
Tapt arbeidsfortjeneste

Søknad om midler - Virksomhet

Tiltaket det søkes støtte til

Kostnadsoversikt

Søknadsum

Maks beløp 200 000 kroner

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Er det inngått avtale mellom bedrift og ansatt

Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en rapport/evaluering og summarisk regnskap, jf. tiltaksreglene pkt. 11

Rapportering av antall planlagte timer i virksomheten

Eksempel: Hvis bedriften innberetter 10 000 timer, blir halvårlig faktura 10 000 x 0,6/2 = 3 000 kroner.

Kontaktinformasjon:

Retningslinjer

 • Retningslinjer for tildeling av midler til virksomheter og ansatte fra kompetansefondet for virksomheter og ansatte omfattet av grossistoverenskomsten

  1. Innledning
   Alle virksomhetene og alle medlemmer i Fellesforbundet i virksomhetene som betaler inn premie til Kompetansefondet for virksomheter og ansatte omfattet av Grossistoverenskomsten (heretter «Fondet») er søknadsberettigede.
   Søknader fra virksomhetene forutsetter normalt en lokal avtale mellom bedrift og fellesforbundets tillitsvalgte om gjennomføring av tiltaket. (se overenskomstens §21)
   I henhold til grossistoverenskomsten § 21 bør alle bedrifter ha en plan for kompetanseutvikling, og etter grossistoverenskomsten § 13 skal partene medvirke til at antallet lærlinger innenfor varedistribusjon øker. Fondets formål er å sikre kompetanseutviklingen innenfor grossistoverenskomstens virkeområde, også med økonomiske midler til virksomhetene og Fellesforbundets medlemmer.
   Det kan gis støtte til utvikling/gjennomføring av kurstilbud/læreplaner m.m. ved felles ønske fra de lokale parter.
   Det gis ikke støtte til utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, iht. Hovedavtalens § 18 pkt. 3, lovpålagt bedriftsopplæring som f.eks HMS.
  2. Om kompetansetiltaket
   Kompetansetiltaket skal bidra til å heve kompetanse for den enkelte arbeidstaker og i virksomhetene.
   Kjeder kan søke om midler til kompetansetiltak sentralt, men kan også søke om midler på vegne av søknadsberettigede enheter og ansatte i kjeden.
   Kompetansetiltaket kan være fellestiltak mellom flere bedrifter innen en bransje eller verdikjede.
   All støtte på virksomhetsnivå fordrer normalt avtale mellom virksomhetene og de tillitsvalgte
   Støtte kan gis som stipend/økonomisk støtte til enkeltpersoner.
  3. Formål
   Kompetansetiltakene skal fremme riktig kompetanse, slik at den enkelte arbeidstaker skal fungere godt i sin rolle og i arbeidslivet generelt og at virksomhetene kan levere gode varer og tjenester.
  4. Nærmere om søknaden
   Søknaden skal angi hvilket formål midlene skal nyttes til, målgruppe og en tidsramme for gjennomføring av kompetansetiltaket. Tiltak det er bevilget midler til må være fullført innen den på forhånd fastsatte tidsramme, begrenset til maksimalt to år fra midlene ble bevilget, med mulighet for forlengelse.
   Det skal som vedlegg til søknaden innsendes utfyllende opplysninger om tiltaket. Kompetansemidler gis på etterskudd, med unntak av støtte til undervisningsmateriell, som dekkes etter regning.
   Midler som ikke er benyttet innen den tid som er forutsatt skal ikke utbetales, eventuelt refunderes om de er utbetalt, dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad om forlenget gjennomføringsfrist. Forlenget gjennomføringsfrist innvilges bare i helt spesielle tilfeller. Det gis støtte til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for inntil kr 750,- per dag. Arbeidsgiver må bekrefte tap av arbeidsinntekt.
  5. Beregning av støtten og forholdet til andre støtteordninger
   Fondet skal ikke erstatte Statens Lånekasse for utdanning. Fondet kan imidlertid gi støtte i tillegg til Statens Lånekasse.
   Støtten gis som del- eller helfinansiering i henhold til plan for kompetansehevingen. Støtten kan dekke 100 % av budsjetterte kostnader og maksimum kr 40 000 kroner per individ, 200 000 kroner per virksomhet per søknad. Styret kan sette en årlig begrensing med bakgrunn i fondets midler.
   I beregning av støtten legges følgende til grunn:
   - Kursavgifter
   - Eksamensutgifter
   - Kursmateriell/pensumlitteratur
   - Tapt arbeidsfortjeneste
   - Reise og oppholdsutgifter
   Mottakerne av midlene skal innen den fastsatte frist, sende Fondet oversikt over utlegg og en kortfattet rapport om tiltakets innhold, omfang og resultater. Kompetansemidlene utbetales etterskuddsvis på grunnlag av innsendte informasjon. Fondet har rett til å offentliggjøre rapportens innhold og bruke eksempler fra tiltaket i sitt informasjonsarbeid.
  6. Forutsetninger for å være søknadsberettiget
   For å være søknadsberettiget må medlemmet i Fellesforbundet ha vært ansatt i minimum 12 måneder i virksomheten og vært medlem av Fellesforbundet i tilsvarende lang tid.
   Følgende kompetansehevende tiltak kan i henhold til vedtektene utløse støtte:
   i. Etter- og videreutdanning
   ii. Paragraf 3-5 i opplæringsloven (fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole)
   iii. Utdanning med sikte på studiekompetanse
   iv. Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
   v. Digitalisering og bruk av teknologi
   vi. Andre kompetanseløp som styrker fremtidige muligheter i arbeidslivet
   Hovedregelen er at utdanningen skal skje i Norge. Utdanningstilbud som gjennomføres helt eller delvis i utlandet kan i enkelte tilfelle gis støtte. En slik støtte behandlet særskilt.
  7. Prosedyre og frist for søknaden
   Søknad sendes Kompetansefondet på fastsatt skjema. Søknadsfristen settes til 1. februar, 1. juni og 1. november hvert år. Informasjon om søknadsfrister sendes de tariffbundne medlemmene i form av nyhetsbrev og informasjon på Fellesforbundets og VIRKEs nettsider.
  8. Avslag
   Avslag på støtte kan ankes til et ankeutvalg nedsatt av partene i fondet. Styret for fondet behandler dette.
   Støtte fra fondet fordrer økonomi i fondet
  9. Avbrutt eller endret utdanning
   Avbrutt utdanning eller endring av utdanningen kan føre til tilbakekall av støtten.
  10. Endringer i retningslinjene
   Styret for fondet kan endre disse retningslinjene ved behov.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.