Fornyelse av forsikringer

Forsikringsavtalen skal snart fornyes, og vi ber deg logge inn i forsikringsportalen og sjekke at våre opplysninger er korrekte. Er de mangelfulle eller feil er det fint om du melder fra om dette i portalen. Dersom det ikke skal gjøres endringer, behøver du ikke gjøre noen ting.

Hvis det ikke er registrert endringer innen fem virkedager fra du mottok melding om fornyelse, vil forsikringsavtalen bli fornyet på grunnlag av eksisterende opplysninger.

Trykk her for å logge inn i Forsikringsportalen


Fornyelse 2021

Indeksregulering 2021

Forsikringssummene for bygninger, maskiner, inventar og løsøre indekseres årlig på bakgrunn av prisutviklingen i samfunnet. Justeringen gjelder for alle forsikringsselskap. Indeksreguleringen fra 1.1.2020 er:

Bygninger + 3,3 %
Maskin, inventar og løsøre i næringslivet + 4,8 %

Generell økning for Behandlingsforsikring + 6 %

Premieøkninger utover indeks og G - regulering kan forekomme. For ytterligere informasjon, se avsnittet under «Generelle premiejusteringer»

Justering av grunnbeløpet - G

Erstatningsbeløpet for de fleste personalforsikringer er basert på Folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet justeres hvert år, og fra 1.5.2021 endres G med 4,98 %. 1G utgjør 106 399 kr

Alle personalforsikringer reguleres årlig med Folketrygdens grunnbeløp med virkning fra 1. mai  . På grunn av koronapandemien, ble fastsettelse av grunnbeløpet i Folketrygden utsatt til høsten 2020. Dette innebærer at personalforsikringer nå blir  etter regulert  slik at premie og forsikringssummer er justert med ca 1,5% som tilsvarer endringen i grunnbeløp. Dette beløpet er inkludert i vedlagte faktura.

Premieøkinger utover indeks og G - regulering kan forekomme. For ytterligere informasjon, se avsnittet under «Generelle premiejusteringer»

Motorvogn

Grunnet økte verkstedkostnader, indeksreguleres premier på motorvognforsikringer med 7 % ved fornyelse av forsikringene.

Kostnadene til reparasjon av glasskader øker betydelig, og dette har sammenheng med at flere og flere biler har ruter med avansert teknologi som er dyre å skifte.


Standard egenandel for motorvogn u/ 3,5 t :

 • Glasskader 5 000 kr
 • Kasko 10 000 kr
 • Delkasko 10 000 kr
 • Redning 3 000 kr

Standard egenandel for el-biler u/ 3,5 t :

 • Glasskader 8 000 kr
 • Kasko 10 000 kr
 • Delkasko 10 000 kr
 • Redning 3 000 kr

Standard egenandel for begravelsesbiler u/ 3,5 t :

 • Glasskader 5 000 kr
 • Kasko 10 000 kr
 • Delkasko 10 000 kr
 • Redning 1 000 kr

  Standard egenandel for motorvogn o/ 3,5 t :

  • Alle egenandeler avtales individuelt og fremkommer av forsikringsavtalen

  Kjøretøy med lavere egenandel vil bli juster ved neste forfall.

  Premieøkninger utover indeks kan forekomme. For ytterligere informasjon, se avsnittet under «Generelle premiejusteringer»

  Generelle premieøkninger

  Mange av våre medlemmer har dessverre vært utsatt for skader i 2020, men da også hatt glede av forsikring gjennom Virke. Mange skader medfører også økte erstatningsutbetalinger og det er derfor nødvendig å øke premiene for 2021.
  Vi beklager ulempen dette medfører, og ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en gjennomgang av dine forsikringer.
  .

  Spesielt for avbrudd og ansvarsforsikring: Premien beregnes på grunnlag av årlig omsetning. For kunder som ikke ha innrapportert økt omsetning ved fornyelsen, vil siste års offentlige tilgjengelig regnskapstall legges til grunn for ny premie på disse forsikringene.

  Ny premie for neste forsikringsperiode fremkommer i portalen samt på faktura sendt på e-post.

  Sikkerhetsforskrifter

  Vi gjør oppmerksom på at de aller fleste vilkår for tingforsikring også omfatter såkalte sikkerhetsforskrifter. De fremkommer i forsikringsavtalen som du også finner i vår kundeportal.
  Sikkerhetsforskrifter er spesielle anvisninger som må følges for å begrense muligheten for at du skal bli utsatt for tyveri eller skade. Dersom du ikke har fulgt disse, kan det medføre at erstatning blir satt ned eller faller bort.

  Oppgavepliktig premie

  Forsikringsavtalen for personalforsikringer inneholder oversikt over oppgavepliktig premie. Her går det frem hva som skal lønnsinnberettes per ansatt.

  Ansatte som slutter

  Ansatte som slutter i bedriften, skal ha tilbud om fortsettelsesforsikring. Vedlagt følger skjema som må distribueres til ansatte som avslutter arbeidsforholdet.

  Google Chrome

  Vi anbefaler at du benytter nettleseren til Google Chrome når du går inn i portalen. Benytter du andre nettlesere vil du kunne oppleve noe treghet i portalen. 

  Se filmen ved siden av for veiledning om hvordan du laster ned nettleseren dersom du ikke har den fra tidligere. 

  Trykk her for å laste ned Google Chrome

  Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss

  E-post: 

  Telefon: 40 00 20 21