Dette bør du vite

  • Det enkelte styremedlem kan bli ansvarlig både for det som blir gjort feilaktig og det som ikke blir gjort, men som burde ha vært gjort
  • Kravene til det enkelte styremedlem er strenge. Det er antakelig få styremedlemmer som kjenner alle kravene i aksjeloven. Det kreves også grundig kunnskap om selskapets økonomi
  • Det enkelte styremedlem er ansvarlig for handlinger som kan påføre tredjemann et tap med hele sin personlige formue
  • Grensen mellom tap man kan bli ansvarlig for og tap man ikke kan gjøres ansvarlig for, er uklar
  • Dersom et krav rettes mot styremedlemmene, påløper det betydelige kostnader til advokat. Dette er dekket gjennom styreansvarsforsikringen

Vern om deres styremedlemmer

Det er flere situasjoner der styret eller ledelsen i en bedrift er spesielt utsatt for krav. Dette kan være alt fra oppkjøpsprosesser, emisjoner og kapitalforhøyelser, nedbemanningsprosesser og ikke minst ved konkurser. I slike situasjoner er det mange beslutninger som tas som senere kan gi opphav til krav mot de individene som var med i styret eller ledelsen.

Samfunnsmentaliteten, med behov for å finne en ansvarlig hvis noe går galt, gjelder også her. Har noen tapt penger vil man gjerne ha noen å skylde på, og krav fremsettes. I en rekke situasjoner er styret og styremedlemmene de eneste som står igjen å rette krav mot når alle andre muligheter er borte. Blir én, eller flere, i et styre økonomisk ansvarlig på grunn av utøvelsen av sitt styrearbeid, er det godt å vite at forsikringsselskapets erfarne advokater står til rådighet og bistår den/de saksøkte gjennom hele saken. Tapes rettsaken, dekker forsikringen både utgifter og krav i henhold til dommen.

Et styreverv er personlig, og ansvaret som styremedlem er individuelt. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. En påstått skadelidt kan velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene han vil gå på for å få dekket sitt erstatningskrav. Som styremedlem hefter man altså i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt på grunn av et mulig styreansvar.

Med EUs personvernforordning (GDPR) sine nye og strenge krav til behandling av sensitive personopplysninger, vil også styret bli ansvarlig for at bedriften oppfyller og etterlever kravene. Dette er nok en grunn til å tegne styreansvarsforsikring.