Endring i reglene for foreldrepermisjon fra 1. juli 2014

Publisert:

Med virkning fra 1. juli 2014 endres regelverket for foreldrepermisjon. Endringene innebærer en reduksjon av mødre- og fedrekvoten fra 14 uker til 10 uker.

En konsekvens av at hver av kvotene blir redusert med 4 uker, er at stønadsperioden som er til fri fordeling mellom foreldrene økes med 8 uker til 26 eller 36 uker, avhengig av valgt dekningsgrad. Lengden på den samlede stønadsperioden beholdes. Formålet med lovendringen er å sikre fleksibilitet og valgfrihet i den enkelte familie.
Fedrekvoten:
Fedrekvoten ble innført i 1993. Etter dette er fedrekvoten utvidet flere ganger og utvidelsene av kvoten har også medført en utvidelse av den samlede foreldrepermisjonen. Fra 1. juli 2014 reduseres imidlertid fedrekvoten fra 14 til 10 uker for fødsler og omsorgsovertakelser.
Mødrekvoten:
Mødrekvoten tilsvarer samme lengde som fedrekvoten, dvs. 10 uker. Mor starter sin permisjon 3 uker før termin. Disse ukene skal ikke inngå som en del av mødrekvoten, men inngår i den totale permisjonsperioden. De 6 første ukene av mødrekvoten skal tas ut rett etter fødsel. De resterende 4 ukene kan mor ta ut når som helst i løpet av stønadsperioden. Dersom mor velger å ikke benytte seg av mødrekvoten faller disse ukene bort på lik linje som hvis far velger å ikke benytte fedrekvoten.
Fordelingsoversikt for foreldrepermisjon fra 1. juli 2014:

Fødsel fra og med 1. juli 2014​

Omsorgsovertakelse ved adopsjon fra og med 1. juli 2014

Maksimal
stønadsperiode​

49 uker (100 % dekningsgrad)
59 uker (80 % dekningsgrad)

46 uker (100 % dekningsgrad)
56 uker (80 % dekningsgrad)
​Før fødsel​3 uker​---
​Mødrekvote​10 uker​10 uker
​Fedrekvote​10 uker​10 uker
​Periode som foreldrene kan dele mellom seg​26 uker (100 % dekningsgrad)
36 uker (80 % dekningsgrad)
​26 uker (100 % dekningsgrad)
36 uker (80 % dekningsgrad)

For å unngå misforståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vedrørende avviklingen av foreldrepermisjon, anbefales det at arbeidsgiver i forkant av permisjonen avklarer med den enkelte arbeidstaker hvordan permisjonen skal avvikles. På denne måten kan også organisering av arbeidsoppgaver, bemanning, etc i permisjonsperioden ivaretas best mulig. Virke har utarbeidet en mal for hvordan arbeidstakers underretning av uttak av foreldrepermisjon kan se ut. Denne ligger på våre medlemssider www.virke.no

For nærmere spørsmål vedrørende foreldrepermisjon, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .