Kan arbeidstaker bestemme tidspunkt for ferie?

Publisert:

Nei, arbeidstaker kan ikke bestemme når ferien skal tas. Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med arbeidstaker i god tid før ferien, men dersom partene ikke blir enige bestemmer arbeidsgiver.

Det er likevel viktig å merke seg at arbeidstaker kan kreve 3 sammenhengende uker ferie i hovedferieperioden. Hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september. De øvrige feriedagene som følger av ferieloven kan arbeidstaker kreve å avvikle samlet. Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal dele opp disse dagene må det inngås en avtale med arbeidstaker om dette.

Ekstraferien for arbeidstakere over 60 år

Når det gjelder ekstraferien for arbeidstakere over 60 år gjelder andre regler. Tidspunktet for denne ferien er det arbeidstaker som bestemmer, og arbeidstaker bestemmer om dagene skal tas ut samlet eller enkeltvis. Arbeidstaker plikter å varsle arbeidsgiver minst 2 uker før disse feriedagene skal avvikles. Dette er relativt kort frist. Det kan derfor være hensiktsmessig at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale om lengre varslingsfrist.

Plikt til å avvikle ferie

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at ferien avvikles hvert år. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må pålegge ferie i de tilfeller arbeidstaker nekter å ta ut feriedagene.
Dersom det ikke er mulig å avvikle alle feriedagene, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale å overføre inntil 2 uker av den lovfestede del av ferien til neste ferieår. Det kan i tillegg være adgang til å overføre avtalefestet ferie (dersom dette følger av avtalen). Avtalefestet ferie er ferie som går utover det arbeidstaker har krav på etter ferieloven. Slik ferie kan følge av tariffavtale eller individuell avtale med arbeidstaker.

Det er bare når arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å overføre ferie at dette kan gjøres. Arbeidstaker har altså ikke noe krav på å få overført ferien. Er arbeidsgiver og arbeidstaker enige om overføring bør partene inngå en skriftlig avtale om dette. Det er ingen krav til hva en slik avtale skal inneholde, men det bør fremgå hvor mange feriedager som overføres, at partene er enige om overføring og begrunnelsen for overføring av feriedagen.

Det er enkelte unntak fra arbeidstakers plikt til å avvikle ferie. Dette gjelder først og fremst i den situasjonen hvor arbeidstaker ikke har feriepenger som dekker lønnsbortfallet under ferien. Grunnen til at arbeidstaker ikke har feriepenger kan skyldes at vedkommende kommer rett fra skolebenken, har hatt ulønnet permisjon eller har vært permittert.

Arbeidstakere som har skiftet arbeidsgiver i løpet av opptjeningsåret, har fått utbetalt feriepenger fra sin tidligere arbeidsgiver. Arbeidstaker har i slike tilfeller opptjent feriepenger og kan da ikke nekte å avvikle ferie hos ny arbeidsgiver.