Kan du si opp ansatte som ikke presterer?

Publisert:

Ansatte som ikke gjør jobben de er satt til å gjøre, er frustrerende for en leder. Men kan mangelfulle presentasjoner gi mulighet til å si opp vedkommende?

Arbeidsmiljøloven § 15-7 slår fast at det må foreligge saklig grunn for oppsigelse. Om det foreligger saklig grunn må vurderes konkret og en rekke forhold vil ha betydning for om arbeidsforholdet kan avsluttes på denne bakgrunn.

Hva er avtalt?

For å fastslå om arbeidsprestasjonen er mangelfull må arbeidsgiver ta utgangspunkt i arbeidsforpliktelsen. Hva er avtalt? Det er arbeidsgiver som fastsetter både kvalifikasjonskrav og de krav til kvalitet som gjelder for stillingen. Ved bedømmelsen av om arbeidsprestasjonen er mangelfull må man derfor ta utgangspunkt i de krav til prestasjoner som fremgikk av rekrutteringsprosessen, så som stillingsannonsen, ansettelsesprosessen og andre grunnlag. Særlig viktig er naturligvis det som er regulert i arbeidsavtalen. Ofte vil det foreligge en stillingsinstruks eller andre styringsdokumenter som konkret setter krav til kvalitet og ansvar for stillingen. Det kan være retningslinjer, bransjekrav, krav om måloppnåelse eller andre forhold.

De kravene som stilles til arbeidstakers prestasjon må være rimelige basert på ovennevnte grunnlag til krav og forventninger.

Hva er en mangelfull prestasjon?

Det neste spørsmålet som må avklares er hva som utgjør en mangel i utførelsen av arbeidsprestasjonen. Hvor mye skal til, hvilken terskel må overskrides for å fastslå en mangelfull arbeidsprestasjon? Her foreligger det rikholdig rettspraksis. Sterk svikt i arbeidsprestasjonen er tilstrekkelig til oppsigelse, herunder også dersom det fastslås betydelige mangler. Kort oppsummeringsvis kan det sies at arbeidsprestasjonen i hvert fall må ligge markant under det man med rimelighet må kunne forvente for å ha et oppsigelsesgrunnlag.
Mangelen eller svikten i arbeidsprestasjonen kan bestå i slurv, unøyaktighet, stadig for sent fremmøte, manglende inntjening osv. Det er ikke krav om skyld på arbeidstakers side. Selv hvor den ansatte gjør så godt han kan vil prestasjonen kunne være mangelfull og lede til oppsigelse. På den annen side vil manglende vilje eller bevisst innstilling om ikke å utføre avtalte arbeidsprestasjoner være skjerpende og lettere anses som grunnlag for oppsigelse.

Stillingsnivå av betydning

Den ansattes stillingsnivå har betydning. Der den ansatte har en ledende stilling vil det stilles strengere krav til arbeidsprestasjonen enn for en stilling på lavere nivå. Likeledes vil kravene til enkelte typer stilling kunne medføre strengere krav til prestasjonen. F.eks vil kravene til en kabinansatt med hensyn til sikkerhet, punktlighet og service være strengere enn for en for en butikkansatt.
Selv om man kan konstatere en klar svikt i den ansattes arbeidsutførelse, medfører ikke det automatisk adgang til oppsigelse. I vurderingen vil det også være relevant å se om arbeidsgiver selv kan klandres. Har den ansatte fått mangelfull opplæring, eller arbeidsgiveren har planlagt et prosjekt for dårlig, så må arbeidsgiver selv ta risikoen for det.